Uslovi i odredbe za članstvo u Panelu, učestvovanje u anketi i upotreba usluga
Stupa na snagu: 28. februar 2018.

Zadnja promjena: 28. februar 2018.

Definicije
Kada se koriste u ovim Uslovima, sljedeći termini i izrazi imaju navedeno značenje.

Aktivni panelist” se odnosi na člana Panela koji: (a) učestvuje u anketi, (b) učestvuje u drugim programima istraživanja ili (c) u drugim dijelovima usluge najmanje jednom u posljednjih dvanaest (12) mjeseci ili (d) je ažurirao/ažurirala svoj profil ili članske podatke jednom u posljednjih dvanaest (12) mjeseci.

Usluga praćenja istraživanja tržišta” se odnosi na usluge koje je prihvatio korisnik koje mogu mrežno pratiti ponašanje korisnika, npr. kao web stranice kojima pristupi korisnik i mrežne kampanje koje se prikazuju korisniku za potrebe istraživanja, uključujući i istraživanja praćenja oglašavanja.

Primjenjivi zakon” se odnosi na primjenjive državne i/ili lokalne zakone i propise.

Klijent” se odnosi na naše klijente kojima pružamo usluge.

Sadržaj” se odnosi na informacije na našoj lokaciji, na lokaciji ankete, lokaciji Panela ili na lokaciji partnera.

Panel” se odnosi na grupu pojedinaca koji su pristali da budu pozvani i da učestvuju u anketama istraživanja tržišta, drugim programima istraživanja ili drugim dijelovima usluga istraživanja tržišta.

Član panela” se odnosi na člana Panela.

Vlasnik panela” se odnosi na vlasnika Panela i lokacije panela gdje ste vi član panela.

Lokacija panela” se odnosi na web lokaciju gdje se pojedinci mogu registrirati da postanu članovi panela.

Partner” se odnosi na nekog od naših partnera, uključujući i vlasnike panela i druge partnere.

Lokacija partnera” se odnosi na web lokaciju kojom upravlja neki od naših partnera.

Učesnik” se odnosi na pojedinca koji nije član panela i kojeg je neki od naših partnera usmjerio na anketu, druge programe istraživanja ili druge dijelove usluga.

Lični podaci” se odnose na bilo koje informacije koje se odnose na prepoznatu osobu ili osobu koja se može prepoznati (“Predmet podataka“); osoba koja se može prepoznati ili pronaći, direktno ili indirektno, referencom na identifikator, bilo sam ili u kombinaciji s drugim ličnim ili identifikacijskim podacima. Lični podaci mogu sadržavati informacije kao ime i prezime, broj socijalnog osiguranja, datum i mjesto rođenja, djevojačko ime majke, biometrijske podatke, fotografiju, zvučni ili video snimak i druge informacije koje su povezane ili se mogu povezati s pojedincem, npr. medicinski podaci, obrazovanje, financijski podaci i podaci o zaposlenju. (NAPOMENA: Pojam Podaci za lično prepoznavanje (PLP) se može također koristiti kao referenca na lične podatke.)

Istraživački program” se odnosi na mogućnosti istraživanja, a koje se ne odnose na anketu.

Ograničeni sadržaj” se odnosi na povjerljive i/ili vlasničke informacije, materijale, proizvode i sadržaj koji pripada nama i/ili vlasniku panela, klijentu, partneru i/ili davaocu licence.

Usluga” se odnosi na (a) uslugu koju pružamo mi i koja dopušta vama kao članu ili učesniku panela da učestvuje u (a) panelu ili anketi, (b) drugim istraživačkim programima ili (c) drugim uslugama koje mi pružamo i koje vi koristite, npr. usluga praćenja istraživanja tržišta.

Predavanje” se odnosi na sve komentare, povratne informacije, prijedloge, ideje i druge informacije koje pošaljete ili koje mi prikupimo kada učestvujete u panelu, odgovarate na anketu ili na istraživački program ili kada koristite uslugu.

Vlasnik ankete” se odnosi na vlasnika ankete koji je obično klijent.

Lokacija ankete” se odnosi na web lokaciju na kojoj odgovarate i ispunjavate anketu.

Ankete” se odnosi na ankete istraživanja tržišta koje vam mi dajemo na korištenje.

Web lokacije treće strane” se odnosi na web lokacije koje održavaju i/ili kojima upravljaju treće strane.

Korisnik” se odnosi na vas kao pojedinca kada koristite usluge.

Korisnički sadržaj” se odnosi na sadržaj, materijale, informacije i komentare koje koristite, prenosite, objavljujete ili šaljete ili koje mi prikupljamo kada koristite uslugu, uključujući informacije koje primimo kroz uslugu praćenja oglašavanja, kao npr. podaci o navikama korištenja interneta.

Vi“, “Vas“, “Vaše” i “Vama” se odnosi na vas kao pojedinca.

Mi“, “Nas“, “Naše” i “Cint” se odnosi na švedski poslovni entitet Cint AB registriran pod brojem 556559-8769.

1. Primjenjivost; Ugovor
Ovi uslovi i odredbe (u nastavku “Uslovi“) se primjenjuju kao dodatak uz bilo koji ugovor s vlasnikom panela u kojem ste vi član panela, kao i uz posebne uslove koji se mogu odnositi na anketu, istraživački program ili drugu uslugu. Ovi uslovi se neće primjenjivati u mjeri u kojoj predstavljaju sukob s uslovima ugovora između vas i vlasnika panela ili s određenim uslovima koje je odredio vlasnik panela ili klijent kao zahtjev za vaše učestvovanje u anketi ili drugim istraživačkim programima, uz ograničenje da ti drugi uslovi neće umanjiti vaša prava ili povećati našu odgovornost određenu tim uslovima.

2. Uvod
Namjena ovih uslova je postavljanje općih uslova i odredbi koji se odnose na vaše korištenje usluga, uključujući učestvovanje u anketi, panelu ili drugim istraživačkim programima.

Mi upravljamo odnosom između vlasnika ankete i vlasnika panela i mi djelujemo u ime vlasnika panela. Mi smo također davalac platforme koja pruža mogućnost članovima panela da učestvuju u anketama i drugim istraživačkim programima i da koriste druge usluge.

Uz već navedeno gore, možemo upravljati i nagradama. Detalji o takvim nagradama nalaze se u ovim uslovima.

3. Podobnost za članstvo u panelu
Članstvo u panelu općenito je otvoreno za pojedince koji ispune zahtjeve za članstvo, uključujući bez ograničenja minimalnu starosnu dob i podobnu geografsku lokaciju. Zahtjevi članstva u panelu se mogu razlikovati po određenom panelu i određuje ih vlasnik panela. Pristajanjem na članstvo u panelu pristajete na primanje pozivnica za učestvovanje u anketama, istraživačkim programima ili drugim uslugama od vlasnika panela kod kojeg ste se prijavili za članstvo u panelu kao i od drugih vlasnika panela. Članstvo u panelu možete otkazati u bilo kom trenutku, pogledajte odjeljak 12 “Politika odustajanja” u nastavku.

U sklopu jednog panela dopuštamo samo jednog člana panela po jedinstvenoj adresi e-pošte.

4. Registracija za panel
Da biste postali član panela, morate se registrirati na lokaciji panela i morate dati određene informacije o sebi. Informacije koje date moraju biti istinite, tačne i potpune. Zadržavamo pravo na ograničavanje i zabranu vašeg pristupa usluzi ili učestvovanju u anketi ili drugim istraživačkim programima ako date informacije ili ako sumnjamo da su informacije koje ste dali lažne, netačne i nepotpune.

Članstvo u panelu je lično i može ga koristiti samo pojedinac koji se registrirao za članstvo u panelu. Odgovorni ste za čuvanje svih korisničkih informacija i lozinke tajnim te za svaku upotrebu, bilo ovlaštenu ili neovlaštenu, vašeg članskog računa.

5. Uslovi za učestvovanje u anketi, drugim istraživačkim programima i drugim uslugama
Kada učestvujete u anketi, drugom istraživačkom programu ili drugoj usluzi i/ili kada koristite našu lokaciju, lokaciju ankete ili lokaciju panela, obavezujete se na ispunjavanje ovih uslova, kao i drugih uslova i odredbi koji se odnose na vaše učestvovanje, uključujući i bilo koji ugovor između vas i vlasnika panela ili uslove koje je odredio klijent ili partner.

Učestvovanjem u anketi, drugom istraživačkom programu ili drugoj usluzi pristajete na pružanje istinitih, tačnih i potpunih informacija o sebi. Ako date informacije, ili ako imamo razlog da vjerujemo da su informacije koje ste dali lažne, netačne ili nepotpune, nećete se kvalificirati za anketu, drugi istraživački program ili drugu uslugu te prema tome nećete primiti nagrade za svoje učestvovanje. Nadalje, vlasnik panela može poništiti vaše članstvo zbog čega više nećete moći učestvovati u anketama i istraživačkim programima.

Odgovorni ste za sve radnje i komunikaciju koja se odvija na vašem računu.

6. Korištenje usluga
Učestvovanje u anketi, drugom istraživačkom programu ili drugoj usluzi je dobrovoljno. Usluge su namijenjene za ličnu, nekomercijalnu upotrebu i zadržavamo pravo na promjenu, izmjenu, ograničavanje ili blokiranje pristupa svim ili nekim uslugama bez prethodne najave.

U svakom trenutku i u skladu s vlastitim nahođenjem možemo odbiti pružiti usluge bilo kome.

Potvrđujete da pristupate, koristite i/ili učestvujete u uslugama u ulozi nezavisne ugovorne strane i ovi uslovi ne stvaraju i ne podrazumijevaju nikakve agencijske, partnerske ili udružene odnose, odnose zaposlenika ili franšizu.

7. Neovlašteno korištenje
Pristajete da nećete:

(a) prekidati, ometati sigurnost ili na drugi način zloupotrebiti usluge ili našu lokaciju, lokaciju ankete, lokaciju panela, lokaciju partnera ili bilo koju uslugu, sistemski resurs, račune, servere ili mreže povezane na ili kroz anketu, lokaciju ankete ili povezane lokacije;

(b) koristiti paukove, robote ili druge tehnike automatskog rudarenja podataka za katalogizaciju, preuzimanje, čuvanje ili na drugi način reproduciranje ili distribuciju dostupnih podataka ili sadržaja u vezi sa uslugom, ili na drugi način manipulirati rezultate ankete;

(c) poduzimati radnju koja ometa našu lokaciju, lokaciju panela, lokaciju partnera ili korištenje tih lokacija od strane pojedinaca, uključujući bez ograničenja preopterećivanje ili “rušenje” web lokacije;

(d) slati ili prenositi viruse, oštećene podatke ili drugi štetni, ometajući ili destruktivni kod, datoteku ili informacije, uključujući bez ograničenja špijunske, zlonamjerne i trojanske programe;

(e) prikupljati lične podatke drugih korisnika usluga;

(f) slati neželjenu e-poštu, kao promocije i oglase za proizvode i usluge;

(g) otvarati, koristiti ili održavati više od jednog (1) članskog računa na panelu;

(h) bespravno koristiti ili pokušati koristiti račun drugog korisnika ili kreirati račun s lažnim predstavljanjem;

(i) pokušavati ostvariti neovlašteni pristup našoj lokaciji, anketi, lokaciji ankete, lokaciji panela, lokaciji partnera ili dijelu ankete, naše lokacije, lokacije ankete, lokacije panela ili lokacije partnera kojima je zabranjen generalni pristup;

(j) krivotvoriti ili maskirati svoj pravi identitet;

(k) prikazati dijelove naše lokacije, lokacije ankete, lokacije panela ili lokacije partnera na drugu web lokaciju ili medij ili promijeniti izgled bilo koje lokacije ankete, lokacije panela ili lokacije partnera;

(l) uspostaviti veze s web lokacije na našu lokaciju, lokaciju ankete, lokaciju panela ili lokaciju partnera ili na usluge bez našeg prethodnog dopuštenja;

(m) objaviti ili prenijeti bilo kakav prijeteći, pogrdan, klevetnički, opsceni, pornografski, razvratan, skandalozan ili koji raspaljuje mržnju materijal ili sadržaj;

(n) koristiti bilo kakav pogrdan ili opsceni jezik na našoj lokaciji, u anketi ili na lokaciji ankete, lokaciji panela ili lokaciji partnera;

(o) učestvovati u nepoštenim radnjama, uključujući bez ograničenja brzo prelistavanje ankete, ispunjavanje ankete više puta, unos lažnih informacija tokom registracije, slanje lažnih ili neistinitih podataka ankete, korištenje ili pokušaj korištenja nagrada kroz lažne ili nepoštene načine, mijenjanje ankete i, u vezi s uslugom praćenja oglasa, pristupanje
web lokaciji ili mrežnim kampanjama isključivo s namjerom pružanja
lažne prestave svog mrežnog ponašanja;

(p) izvoditi obrnuti inženjering bilo koga dijela usluge ili poduzimati radnje koje mogu otkriti ili odati izvorni kod ili koje mogu zaobići mjere ili kontrole koje su primijenjene zbog sprečavanja, ograničavanja ili zabrane pristupa bilo kojim web stranicama, sadržaju ili kodu, osim ako to nije izričito odobreno primjenjivim zakonom;

(q) učestvovati u bilo kojim kriminalnim ili nezakonitim radnjama koje se mogu povezati uz našu lokaciju, anketu ili lokaciju ankete, lokaciju panela ili lokaciju partnera;

(r) koristiti ograničeni sadržaj na način koji krši ove uslove; ili

(s) hrabriti i/ili savjetovati bilo kom pojedincu uključujući bez ograničenja člana panela, učesnika ili našeg zaposlenika da izvrši čin koji krši ove uslove.

8. Ograničeni sadržaj
Ukoliko drugačije nije rečeno, sav materijal, uključujući bez ograničenja sve koncepte, tekstove, dizajne, slike, grafikone, fotografije, video isječke, muziku i zvuk i sve zaštitne znakove, uslužne znakove i trgovačke nazive koji se koriste u anketi, drugim istraživačkim programima ili drugoj usluzi i/ili na našoj lokaciji, lokaciji ankete, lokaciji panela ili lokaciji partnera te dijelovima ili uređenjima, predmet su prava na zaštitu intelektualne svojine, uključujući bez ograničenja autorsko pravo, zaštitne znakove i patente ili pravo na primjenu svoje registracije bilo gdje u svijetu, u vlasništvu ili licencirano od strane nas, vlasnika ankete, vlasnika panela ili trećih strana koji su vlasnici takvog ograničenog sadržaja ili koji njime upravljaju.

Kada koristite uslugu ili učestvujete u anketi, drugom istraživačkom programu ili drugoj usluzi, može vam se prikazati ograničeni sadržaj. Nisu vam odobrena nikakva prava za ograničeni sadržaj i sva su intelektualna prava izričito zadržana. Nisu vam odobrene nikakve licence za upotrebu, objavljivanje, preuzimanje, kopiranje, distribuciju ili reprodukciju (uključujući bez ograničenja objavljivanje na web lokaciji, društvenoj mreži ili blogu) ograničenog sadržaja niti vam je dodijeljen predmet ograničenog sadržaja. U slučaju neovlaštene upotrebe ograničenog sadržaja koja se može povezati s vama moguće je pokretanje pravnog postupka. Ovim ste obaviješteni i potvrđujete da ćemo u potpunosti surađivati u svim zahtjevima trećih strana za odavanje podataka (uključujući bez ograničenja odavanje vašeg identiteta) povezanim s tvrdnjama da ste koristili ograničeni sadržaj na način kojim kršite ove uslove, a za koje smatramo da su zakoniti.

Možete učestvovati u anketi, drugom istraživačkom programu ili drugoj usluzi i/ili koristiti našu lokaciju, lokaciju ankete, lokaciju panela ili lokaciju partnera na način koji ne krši naša ili prava trećih strana na intelektualnu svojinu.

9. Korisnički sadržaj
Odgovorni ste za svaki korisnički sadržaj. Odgovorni ste za pribavljanje, tamo gdje je to potrebno, odobrenja, pristanka i/ili ovlaštenja treće strane za svoju i našu upotrebu korisničkog sadržaja. Korisnički sadržaj, uključujući fotografije, zvučne i videozapise, mogu se smatrati ličnim podacima. Vaš korisnički sadržaj može postati javno dostupan i može se podijeliti s trećim stranama, uključujući bez ograničenja naše klijente, klijente naših klijenata, vlasnike ankete, vlasnike panela, partnere i pružaoce usluga treće strane. Morate osigurati da korisnički sadržaj ne sadrži sadržaj zaštićen autorskim pravom ili zaštitnim znakom ili materijal treće strane, uključujući audio, video, slike, ili mogućnost nečijeg drugog vlasništva, osim ako niste nabavili dozvole, pristanke i/ili ovlaštenja od tih trećih strana potrebne za vašu i našu upotrebu tog korisničkog sadržaja. Za upotrebu korisničkog sadržaja od strane nas, naših partnera ili naših klijenata nećete dobiti kompenzaciju.

Upotrebom, prijenosom, objavljivanjem, slanjem ili dopuštanjem da prikupljamo (takva dozvola se smatra odobrenim vašim pristankom na ove uslove i upotrebom odgovarajuće usluge) korisnički sadržaj povezan s uslugama dajete nam vječno, nepovratno, neograničeno, prenosivo, podlicencirajuće, za cijeli svijet, bez tantijeme, pravo i licencu na uređivanje, kopiranje, prijenos, objavljivanje, izradu izvedenih radova, reproduciranje, izmjenu, distribuciju i drugu upotrebu po našem nahođenju vašeg korisničkog sadržaja. Nećete primati nikakvu kompenzaciju za svoj korisnički sadržaj ili našu upotrebu njega, osim ako nije izričito dogovoreno.

Isključivo ste vi odgovorni da vaš korisnički sadržaj i naša upotreba njega pod ovim uslovima neće kršiti prava na intelektualnu svojinu treće strane. Mi nećemo i ne možemo pregledati svaki korisnički sadržaj i ne prihvatamo odgovornost bilo koje vrste za vaš korisnički sadržaj. Imamo pravo, ali ne i obavezu, da izbrišemo, uklonimo ili izmijenimo vaš korisnički sadržaj za koji po vlastitom nahođenju smatramo da: (a) krši ove uslove; (b) krši prava na intelektualnu svojinu; ili (c) je uvredljiv, pogrdan, opscen ili na drugi način neprihvatljiv.

10. Politika za programe nagrađivanja na osnovu bodova
Ako odgovorite i uspješno dovršite anketu, učestvujete u drugom istraživačkom programu ili drugoj usluzi, možete osvojiti bodove koje možete zamijeniti za različite nagrade ili gotovinu u našem programu nagrađivanja. Za dobijanje bodova ne morate ništa kupiti. Bodovi koje ste zaradili lično su vaše vlasništvo i ne možete ih prenijeti na drugu osobu. Bodovi mogu vrijediti i mogu se zamijeniti u periodu od dvadesetčetiri (24) mjeseca nakon prestanka aktivnosti vašeg računa. Možemo povući bilo koje bodove ili nagrade koje niste iskoristili.

Na početku ankete, drugog istraživačkog programa ili druge usluge primit ćete informacije o broju bodova koje možete zaraditi. Ne prihvatamo odgovornost u bilo kom obliku za porezne obaveze koje se mogu javiti kao rezultat dobijenih ili zamijenjenih bodova ili nagrada. U slučaju kršenja uslova možete izgubiti sve osvojene bodove ili nagrade. Ne prihvatamo nikakvu odgovornost prema vama u vezi s osvojenim bodovima.

11. Ažuriranje profila
Članovi panela prihvataju da održavaju svoj članski profil ažurnim. Član panela može ažurirati, ispraviti i/ili izbrisati informacije koje se nalaze na njegovom/njenom profilu: (a) pristupanjem svom članskom računu; ili (b) slanjem e-pošte odgovarajućem timu za usluge za članove za odgovarajući panel.

12. Politika odustajanja
U bilo kom trenutku članovi panela mogu otkazati korištenje neke ili svih usluga (uključujući bez ograničenja primanje pozivnica za ankete, biltena ili komunikacije): (a) praćenjem postupka otkazivanja pretplate opisanog na lokaciji određenog panela ili povezanih lokacija ili koji se nalazi u e-pošti koju ste primili od nas; ili (b) slanjem e-pošte našem uslužnom timu za članove panela ovdje.

Primijenit ćemo razumne napore, u skladu sa zakonom i propisima, da odgovorimo na svaku e-poštu u razumnom vremenskom periodu od primitka e-pošte. Nakon prekidanja usluga uklonit će se informacije o kontaktu člana panela sa svih komunikacija i spisaka kontakata koji su u vezi s otkazanom uslugom. Postupak uklanjanja može potrajati i nekoliko dana i za to vrijeme možete primati poruke od nas koje su kreirane ili sastavljene prije vašeg odustajanja.

13. Veze
U vezi s vašom upotrebom usluge moći ćete se povezati s web lokacijama trećih strana. Mi ne podržavamo web lokacije trećih strana ili proizvode, usluge i/ili mogućnosti oglašavanja koje se nude ili oglašavaju na tim web lokacijama trećih strana ili putem njih. Pažljivo pročitajte politike i uslove koji se odnose na te web lokacije trećih strana.

14. Komunikacija s nama
Sva komunikacija (izuzev ličnih podataka) i korisnički sadržaj koji ste poslali ili prenijeli nama, bilo u elektronskoj pošti ili na drugi način, ili na drugi način prikupljeni s naše strane, smatrat će se vašom nepovjerljivom i nevlasničkom informacijom, osim ako posebno ne naznačite drugačije prije ili istovremeno sa slanjem ili davanjem dopuštenja za prikupljanje takve komunikacije i korisničkog sadržaja. Pristajete da svaku takvu komunikaciju i korisnički sadržaj možemo koristiti po vlastitim nahođenju.

15. Privatnost
Kada se prijavljujete za članstvo panela, koristite uslugu ili na drugi način komunicirate s nama ili s vlasnikom panela, mogu se obrađivati vaši lični podaci. Za informacije o praksama povezanim uz privatnost i obradu vaših ličnih podataka kompanije Cint pogledajte Obavještenje o privatnosti za učestvovanje u istraživanju koje se nalazi ovdje.

16. Odricanje odgovornosti
Izričito se slažete da je vaše učestvovanje u anketi, drugim istraživačkim programima i upotreba usluge te pretraživanje naše lokacije, lokacije ankete, lokacije panela ili lokacije partnera na vašu isključivu odgovornost i rizik. Do maksimalne zakonom dopuštene mjere mi, naši klijenti, vlasnici ankete, vlasnici panela, partneri ili treće strane i naši i njihovi direktori, službenici, zaposlenici, predstavnici, agenti, davaoci sadržaja treće strane i davaoci licenci ne dajemo nikakve garancije, izrečene, podrazumijevane ili zakonske, uključujući i one o pogodnosti za prodaju i za određenu namjenu, da će učestvovanje u anketi ili upotreba naše usluge, naše lokacije, lokacije ankete, lokacije panela ili lokacije partnera biti bez prekida ili bez grešaka. Do maksimalne zakonom dopuštene mjere mi, naši klijenti, vlasnici ankete, vlasnici panela, partneri ili treće strane i naši i njihovi direktori, službenici, zaposlenici, predstavnici, agenti, davaoci sadržaja treće strane i davaoci licenci ne dajemo nikakve druge garancije, izrečene, podrazumijevane ili zakonske, uključujući i one o pogodnosti za prodaju i za određenu namjenu, za tačnost, pouzdanost ili sadržaj informacija ili usluga pruženih kroz anketu ili našu lokaciju, lokaciju ankete, lokaciju panela ili lokaciju partnera, osim onih izrečenih u ovim uslovima.

17. Ograničenje odgovornosti
DO MJERE DOPUŠTENE PRIMJENJIVIM ZAKONOM MI, VLASNICI ANKETE, VLASNICI PANELA, PARTNERI ILI TREĆE STRANE ILI DIREKTORI, SLUŽBENICI, VLASNICI DIONICA, ZAPOSLENICI, PREDSTAVNICI, DOBAVLJAČI, NASLJEDNICI ILI ZASTUPNICI NEĆEMO BITI ODGOVORNI VAMA NI ZA KOJE PITANJE, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA SVA PITANJA U VEZI S OVIM USLOVIMA, USLUGOM, NAŠOM LOKACIJOM, ANKETOM, LOKACIJOM PANELA, LOKACIJOM PARTNERA ILI ZA BILO KOJA PREDAVANJA KOJE STE IZVRŠILI ILI ZA BILO KOJU DIREKTNU, INDIREKTNU, POSEBNU, KAZNENU, SLUČAJNU, POSLJEDIČNU, PRIMJERENU ILI NAKNADNU ŠTETU, GUBITAK PROFITA, GUBITAK OČEKIVANE UŠTEDE ILI DRUGE NEDIREKTNE ŠTETE, BEZ OBZIRA DA LI SU UPOZORENI ILI IM JE NAJAVLJENA MOGUĆNOST POJAVE TAKVE ŠTETE.

Ograničenje odgovornosti i odricanje od odgovornosti iz ovih uslova primijenit će se bez obzira na oblik radnje, bilo u ugovoru, garanciji, prekršaju, mogućem prekršaju, striktnoj odgovornosti, nemaru i drugom deliktu i važit će i nakon kršenja osnovnih odredbi ili neprikladnosti ovog ugovora osnovnoj namjeni ili nepostojanja ekskluzivnog pravnog lijeka.

18. Odšteta
Pristajete da ćete u potpunosti i efikasno nadoknaditi štetu, obraniti i zaštiti nas, naše klijente, vlasnike ankete, vlasnike panela, partnere i treće strane, uključujući direktore, vlasnike dionica, službenike, zaposlenike, predstavnike, dobavljače, predstavništva, nasljednike i zastupnike od bilo kakve i svake štete, troškova, odgovornosti i gubitaka bilo koje vrste, uključujući troškove parnice proizašle bilo direktno ili indirektno iz vašeg kršenja ovih uslova.

19. Promjene
Zadržavamo pravo po vlastitom nahođenju na izmjenu ovih uslova. Pozivamo vas da redovno pregledate ove uslove. Vaš pristanak ćemo zatražiti u slučaju promjena koje su takve prirode da zahtijevaju i obavezuju na pristanak. Za promjene koje ne zahtijevaju pristanak nastavak upotrebe, pristupanje i/ili učestvovanje u uslugama predstavlja vaše prihvatanje ovih uslova u njihovom izmijenjenom stanju.

20. Usklađenost s primjenjivim zakonom
Potvrđujete i slažete se da ćete uvijek raditi u skladu s primjenjivim zakonom kada odgovarate u anketi, učestvujete u drugom istraživačkom programu ili na neki drugi način koristite uslugu.

21. Obustava, prekid i deaktiviranje
U slučaju da prekršite ove uslove ili da koristite uslugu na nezakonit način ili da djelujete na način koji je po našem nahođenju neprihvatljiv za nas, vlasnika ankete, vlasnika panela ili partnera, kao dodatak na bilo koji ili sve pravne lijekove, možemo bez prethodne najave obustaviti i/ili prekinuti vašu upotrebu i pristup usluzi ili vaše članstvo u panelu. Ako prekinemo vaše pravo na korištenje usluge i/ili ako se prekine vaše članstvo u panelu: (a) Uskraćuju vam se sva prava, vlasništvo i korist za sve neiskorištene nagrade i/ili dobitke koje stupa na snagu odmah nakon prekida; (b) trenutno se ukida vaše članstvo u panelu; (c) trenutno vam se uskraćuje pristup usluzi i njena upotreba; i (d) nećete moći učestvovati u budućim anketama koje su ponuđene u sklopu usluge.

Nadalje, zadržavamo pravo da deaktiviramo vaš članski račun za panel: (a) ako više niste aktivan panelista; (b) ako na našu komunikaciju e-poštom primimo odbitak ili obavještenje o neuspjeloj isporuci iz vašeg računa za e-poštu; ili (c) ako na našu komunikaciju e-poštom tri (3) puta za redom dobijemo odgovor o “punoj prispjeloj pošti”.

U slučaju deaktivacije, vašeg ili našeg prekida, uskraćuje vam se pravo na bilo koje nagrade koje ste zaradili.

22. Izuzeće i cesija
Ako se iz bilo kog razloga bilo koji pojam ili odredba ovih uslova smatra nevažećim ili neprimjenjivim, taj će se pojam ili odredba smatrati izuzetim od ostatka uslova, a ostatak uslova će biti konstruiran i interpretiran bez reference na neprimjenjivi pojam.

Ove uslove ne možete prenijeti na drugog bez našeg prethodnog pismenog pristanka, a koji možemo uskratiti po vlastitom nahođenju. Pristajete da mi ove uslove možemo prenijeti na drugog u bilo kome trenutku i bilo kome.

23. Mjerodavno pravo, pravna nadležnost i nadležni sud
Svaki spor proizašao u vezi ovih uslova, uključujući sva pitanja u vezi njihove primjene, važenja i prekida, rješavat će se na okružnom sudu grada Stockholma (švedski, Stockholms tingsrätt) u skladu sa zakonima Švedske i bez obzira na bilo koji izbor pravnih načela (bilo Švedske ili drugih pravnih nadležnosti) koji mogu zahtijevati primjenu zakona drugih pravnih nadležnosti.