Smluvní podmínky členství v panelu, účasti v šetření a využívání služeb
Datum účinnosti: 28. února 2018

Poslední aktualizace: 28. února 2018

Vymezení pojmů
Termíny a výrazy používané v rámci těchto podmínek jsou užívány v následujících významech.

„Aktivní člen panelu“ označuje člena panelu, který se: alespoň jednou za posledních dvanáct (12) měsíců a) zúčastnil šetření b) jiného průzkumu trhu; nebo (c) jiné součásti poskytovaných služeb; nebo d) alespoň jednou za posledních dvanáct (12) měsíců aktualizoval svůj profil nebo členské údaje.

„Sledovací služba tržního průzkumu“ označuje službu s jejímž využíváním uživatel souhlasil a která může sledovat on-line chování uživatele, jako například navštívené webové stránky, zhlédnuté on-line kampaně apod. Služba slouží k účelům průzkumu trhu, včetně výzkumu sledování reklam.

„Platné právní předpisy“ označují příslušné národní a/nebo místní zákony a předpisy.

„ Klient“ označuje naše klienty, kterým poskytujeme své služby.

„Obsah“ označuje informace na našem webu, na stránkách jednotlivých šetření, na stránkách panelů a na partnerských stránkách.

„Panel“ označuje skupinu osob, které souhlasily s tím, že se budou podílet na šetřeních a průzkumech trhu, či na dalších součástech služeb poskytovaných v rámci průzkumu trhu.

„Člen panelu“ označuje člena některého z panelů.

„Vlastník panelu“ označuje majitele panelu, včetně stránky panelu, jehož jste členem.

„Stránka panelu“ označuje webovou stránku, na které se mohou registrovat osoby, které se chtějí stát členy panelu.

„Partner“ označuje jednoho z našich partnerů. Patří sem vlastníci panelů a také další partneři.

„Partnerská stránka“ označuje webovou stránku provozovanou některým z našich partnerů.

„Účastník“ je osoba, která není členem panelu, ale byla některým z našich partnerů nasměrována na konkrétní šetření či průzkum trhu.

„Osobními údaje“ označují veškeré informace týkající se identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby (též „subjekt údajů“). Identifikovatelná fyzická osoba je osoba, která může být přímo nebo nepřímo identifikována nebo vysledována, ať už buď na základě jednoho konkrétního identifikátoru, nebo kombinace identifikátoru s jinými osobními nebo identifikačními údaji. Osobní údaje mohou obsahovat informace jako jméno, číslo sociálního zabezpečení, datum a místo narození, rodné jméno matky, biometrické záznamy, fotografie, zvukové nebo obrazové záznamy a další informace, které jsou spojeny nebo spojitelné s konkrétní osobou – například lékařské, finanční, či pracovní záznamy. (POZNÁMKA: Osobní údaje se někdy též označují zkratkou PII z anglického „Personally Identifiable Information“.)

„Průzkum“ označuje další postupy výzkumu trhu mimo šetření.

„Důvěrný obsah“ označuje důvěrné a/nebo soukromé informace, materiály, produkty a jiný obsah náležící naší společnosti a/nebo vlastníkovi panelu, vlastníkovi průzkumu, zákazníkovi, partnerovi a/nebo poskytovateli licence.

„Služba“ označuje službu poskytovanou naší společností, která vám umožňuje, coby členovi panelu nebo účastníkovi, účastnit se (a) panelu nebo šetření, (b) jiného průzkumu, nebo (c) umožňuje vám využívat námi poskytovaných služeb, jako je například sledování marketingového průzkumu.

„Podání“ označují všechny komentáře, připomínky, návrhy, nápady a další informace, které nám zašlete, nebo které sami získáme díky vaší účasti v panelu, šetření, nebo jiném průzkumu trhu, popř. v rámci využívání služby.

„Vlastník šetření“ označuje vlastníka konkrétního šetření. Typicky se jedná o klienta.

„Stránka šetření“ označuje webovou stránku, na které odpovídáte na otázky v rámci konkrétního šetření.

„Šetření“ označují námi prováděná tržní šetření, v nichž nám naše společnost nabízí účast.

„Webové stránky třetích stran“ označují webové stránky spravované a/nebo provozované třetími stranami.

„Uživatel“ označuje vás, tzn. fyzickou osobu, využívající službu.

„Uživatelský obsah“ označuje veškerý obsah, materiály, informace a komentáře, které používáte, nahráváte, publikujete, odesíláte, nebo získáváte v rámci využívání služby, včetně informací získaných prostřednictvím služby Sledování reklam, jako jsou například statistiky využívání internetu.

„ Vy“, „Vám“, „Váš“ a „Vaše“ označují vás jako fyzickou osobu.

„My“, „Nám“, „Naše“ a „Cint“ označují švédskou entitu Cint AB s registračním číslem 556559-8769.

1. Použitelnost, ujednání
Tyto smluvní podmínky (dále jen „podmínky“) se vztahují též na veškerá smluvní ujednání s vlastníky panelů, kterých jste členy, a stejně tak na veškeré zvláštní podmínky, které mohou platit pro konkrétní šetření, průzkum, či jinou službu. Je-li některá část těchto podmínek v rozporu s podmínkami smlouvy mezi vámi a vlastníkem panelu, nebo s konkrétními podmínkami vaší účasti v šetření nebo průzkumu poskytnutými vlastníkem panelu nebo klientem, příslušná část těchto podmínek neplatí. Nahrazující podmínky však nesmí omezit naše práva, ani zvýšit naši odpovědnost oproti ustanovením těchto podmínek.

2. Úvod
Účelem těchto podmínek je stanovit obecné smluvní podmínky pro vaše využívání služeb, včetně vaší účasti v šetřeních, panelech, nebo jiných programech.

Spravujeme vztah mezi vlastníkem šetření a vlastníkem panelu a jednáme jménem vlastníka panelu. Jsme také dodavatelem platformy nabízející členům panelů k účasti v šetřeních a dalších průzkumech, včetně možnosti využívat dalších služeb.

Kromě výše uvedeného můžeme také řídit pobídkové akce (incentivy). V těchto podmínkách naleznete též podrobnosti o schématu incentivů.

3. Způsobilost k členství v panelu
Členství v panelu je zpravidla přístupné fyzickým osobám které splňují požadavky na členství, jako například minimální věk či bydliště v určité lokalitě. Požadavky na členství v panelu se mohou lišit podle konkrétního panelu a jsou určovány vlastníkem panelu. Svým souhlasem se členstvím v panelu souhlasíte také s tím, že budete dostávat pozvánky k účasti na šetřeních, průzkumech a dalších službách, a to jak od vlastníka příslušného panelu, tak od vlastníků dalších panelů. Své členství v panelu můžete zrušit – viz část 12 „Pravidla pro zrušení členství“ níže.

Člen panelu musí mít zaregistrovánu pouze jednu unikátní e-mailovou adresu.

4. Přihlášení do panelu
Chcete-li se stát členem panelu, musíte se nejprve zaregistrovat na stránce panelu a poskytnout o sobě několik údajů. Informace, které uvedete, musí být pravdivé, správné a úplné. Budeme-li mít důvod domnívat se, že jste uvedli nepravdivé, nesprávné, či neúplné informace, vyhrazujeme si právo omezit nebo zakázat vám přístup ke službě či k účasti v šetření nebo průzkumu.

Členství v panelu je vázáno na konkrétní osobu, která se jako člen panelu zaregistrovala. Nesete odpovědnost za uchování důvěrnosti veškerých informací a svého přístupového hesla. Rovněž jste odpovědní za jakékoliv použití, ať již autorizované nebo neautorizované, vašeho členského účtu.

5. Podmínky pro účast v šetření, průzkumu, či jiné službě
Podílíte-li se na šetření, průzkumu, či jiné službě a/nebo používáte naše webové stránky, stránku šetření, nebo stránku panelu, jste povinni dodržovat tyto podmínky, jakož i veškeré další podmínky týkající se vaší účasti, včetně jakéhokoliv ujednání mezi vámi a vlastníkem panelu, případně též podmínky stanovené klientem nebo partnerem.

Svou účastí v šetření, průzkumu, nebo jiné službě souhlasíte se zavazujete k tomu, že o sobě budete poskytovat pravdivé, správné a úplné informace. Poskytnete-li nepravdivé, nesprávné, nebo neúplné informace, popř. budeme-li mít důvod se domnívat, že jste tak učinili, můžete být vyřazení z šetření, průzkumu, či jiné služby a nemusíte za svou účast získat žádný incentiv. Navíc může majitel panelu zrušit vaše členství a vy se tak již nebudete moci podílet na žádných dalších šetřeních a průzkumech.

Nesete odpovědnost za veškeré akce i komunikaci prováděnou prostřednictvím vašeho účtu.

6. Používání služeb
Účast v šetřeních, průzkumech i dalších službách je dobrovolná. Služby jsou určeny pro osobní a nekomerční použití. Vyhrazujeme si právo kdykoli bez předchozího upozornění změnit, upravit, omezit, či zakázat ke službám přístup.

Kdykoli a zcela dle vlastního uvážení můžeme odmítnout komukoliv ke službám přístup.

Berete tímto na vědomí, že používáte a/nebo se podílíte na službách jako nezávislý dodavatel a že tyto podmínky nezakládají jakýkoli vztah na bázi agentury, partnerství, či společného podniku, ani žádný zaměstnanecký poměr či vztah franšízor-franšízant.

7. Neoprávněné použití
Zavazujete se, že:

(a) nebudete narušovat bezpečnost ani jinak zneužívat službu, naše stránky, stránky šetření, stránky panelů, ani partnerské stránky. Totéž platí pro veškeré služby, systémové zdroje, účty, servery a sítě spojené nebo přístupné v rámci šetření, stránek šetření, nebo partnerských či jakkoli propojených stránek;

(b) nebudete používat pavouky, roboty, ani jiné techniky pro automatizované získávání dat s cílem katalogování, stahování, ukládání, či jiné reprodukce nebo distribuce dat nebo obsahu dostupného v souvislosti se službou. Rovněž se zavazujete žádnými jinými způsoby nemanipulovat s výsledky šetření;

(c) nebudete jakkoli zasahovat do našich webových stránek stránek šetření, stránek panelů, ani partnerských stránek. Rozumí se například přetěžování nebo záměrné „shození“ stránek;

(d) nebudete rozesílat ani předávat jakékoli viry, poškozené údaje, nebo jakýkoli jiný škodlivý, rušivý, nebo destruktivní kód, soubor, nebo informace. Rozumí se například spyware, malware, či trojské koně;

(e) nebudete shromažďovat jakékoli osobní údaje jiných uživatelů služeb;

(f) nebudete rozesílat nevyžádané e-maily typu propagace či inzerce produktů nebo služeb;

(g) nezaložíte si, ani nebudete používat či udržovat více než jeden (1) členský účet na panel;

(h) nebudete neoprávněně používat ani se pokoušet získat přístup k účtu jiného uživatele, ani si nezaložíte účet pod falešnou identitou;

(i) nebudete se pokoušet získat neoprávněný přístup k našim stránkám, k šetření, stránkám šetření, stránkám panelu, či ke stránkám partnerů. Totéž platí pro části šetření, našich stránek, stránek šetření, stránek panelu či stránek partnerů;

(j) nebudete upravovat nebo skrývat svou pravou totožnost;

(k) nepoužijete žádnou část našich stránek, stránek šetření, stránek panelu či partnerských stránek pro zobrazení na jiném webu či v médiích. Rovněž nebudete jakkoli upravovat vzhled stránek šetření, panelu, ani partnerských stránek;

(l) bez našeho písemného souhlasu nebudete vytvářet odkazy z jiných webových stránek na naše stránky, stránky šetření, stránky panelů, či na partnerské stránky;

(m) nebudete vyvěšovat ani posílat žádné ohrožující, urážlivý, hanlivý, obscénní, pornografický, vulgární, skandální, ani štvavé materiály nebo obsah;

(n) nebudete na našich stránkách, ani na stránkách šetření, panelu, či partnerských stránkách používat hrubé, urážlivé, nebo obscénní výrazy;

(o) nebudete se účastnit jakékoli podvodné činnosti, jako jsou například letmé, nedbalé vyplňování šetření, opakování stejného šetření, podávání nepravdivých informací během registračního procesu, uvádění falešných nebo nepravdivých údajů v šetřeních, podvodné získávání (včetně pokusů) incentivů, manipulace s šetřeními s ohledem na používání služby Sledování reklam, otevírání stránek nebo on-line kampaní se záměrem poskytnout zavádějící údaje o vašem on-line chování;

(p) nebudete provádět zpětný inženýring kteréhokoli aspektu služby, ani nebudete podnikat žádné kroky, které by mohly odhalit nebo zpřístupnit zdrojový kód. Taktéž nebudete jakkoli obcházet opatření nebo ovládací prvky sloužící ke znemožnění či omezení přístupu k jakékoli webové stránce, obsahu nebo kódům, s výjimkou případů výslovně povolených příslušnými právními předpisy;

(q) nebudete se zapojovat do jakékoli trestné nebo nezákonné činnosti, která by se mohla dotýkat našich stránek, šetření či stránek šetření, stránek panelu, nebo partnerských stránek;

(r) nebudete používat důvěrný obsah v rozporu s těmito podmínkami; ani

(s) nebudete nikoho nabádat k činnosti v rozporu s těmito podmínkami. Zejména to platí pro jiné členy panelů, účastníky a naše zaměstnance.

8. Důvěrný obsah
Není-li výslovně uvedeno jinak, všechny materiály, včetně veškerých pojmů, textu, návrhů, grafiky, schémat, fotografií, videoklipů, hudby, zvuků a všech ochranných známek, služebních značek a obchodních názvů používaných v šetřeních, průzkumech, jiných službách a/nebo na našich webových stránkách, stránkách šetření, stránkách panelu, nebo partnerských stránkách, včetně jejich výběru a uspořádání, podléhají právům duševního vlastnictví, včetně autorských práv, ochranných známek a patentů a práv na povinnost registrace kdekoli na světě, která držíme nebo licencujeme my, vlastník průzkumu, vlastník panelu, partner, nebo jiná třetí strana. Tyto materiály se tak považují za důvěrný obsah.

Využíváte-li službu nebo se účastníte šetření, průzkumu, či jiné služby, můžete přijít do kontaktu s důvěrným obsahem. K důvěrnému obsahu vám nevznikají žádná práva. Všechna práva duševního vlastnictví jsou výslovně vyhrazena. Nezískáváte jakoukoli licenci k používání, zveřejňování, stahování, kopírování, distribuci, nebo reprodukci (včetně zveřejňování na webových stránkách, sociálních sítích, nebo blozích) důvěrného obsahu. Upozorňujeme vás, že vyjde-li najevo neoprávněné užité důvěrného obsahu z vaší strany, podnikneme příslušné právní kroky. Tímto vás informujeme, že v odůvodněných případech budeme plně spolupracovat s každou třetí stranou žádající o zveřejnění informací (včetně žádostí o zveřejnění vaší totožnosti) o vašem možném využití důvěrného obsahu v rozporu s těmito podmínkami.

Jste povinni podílet se na šetřeních, průzkumech a dalších službách a používat naše stránky, stránky šetření, stránky panelů, či partnerské stránky takovým způsobem, který neporušuje naše právo duševního vlastnictví, ani právo duševního vlastnictví třetích stran.

9. Uživatelský obsah
Nesete odpovědnost za veškerý uživatelský obsah. Rovněž jste odpovědní za získání veškerých požadovaných schválení, souhlasů a/nebo povolení třetích stran pro vaše i naše využívání vašeho uživatelského obsahu. Uživatelský obsah, včetně fotografií, zvukových záznamů a videozáznamů, může být považován za osobní údaje. Váš uživatelský obsah se může stát veřejně přístupný a může být sdílen s třetími stranami, jako jsou například naši klienti, klienti našich klientů, vlastníci šetření, vlastníci panelů, partneři a poskytovatelé služeb. Jste povinni zajistit aby váš uživatelský obsah neobsahoval materiál chráněný autorským právem nebo ochrannou známkou třetí strany, včetně zvuku, videa, obrázků, nebo podobnosti s jinou osobou, než jste vy. V opačném případě jste povinni mít řádný souhlas a/nebo povolení od dotčených třetích stran pro vaše i naše využívání uživatelského obsahu. Za využívání kteréhokoli uživatelského obsahu námi, našimi partnery, či našimi klienty vám nenáleží žádná odměna.

Použitím, nahráním, vyvěšením, zasláním, nebo zpřístupněním uživatelského obsahu (přístup ke svému uživatelskému obsahu nám dáváte svým souhlasem s těmito podmínkami a využíváním příslušné služby) ve spojitosti se službami nám udělujete trvalé, neodvolatelné, neomezené , převoditelné, sublicenční, celosvětové právo upravovat, kopírovat, přenášet, publikovat, zobrazovat, vytvářet odvozená díla, reprodukovat, modifikovat, distribuovat a jinak využívat váš uživatelský obsah, a to bez jakýchkoli licenčních poplatků. Za svůj uživatelský obsah ani naše využívání vašeho obsahu vám nenálež žádná odměna, není-li výslovně dohodnuto jinak.

Nesete odpovědnost za to, že váš uživatelský obsah a jeho používání splňují tyto podmínky a neporušují práva duševního vlastnictví třetích stran. Nebudeme a nemůžeme kontrolovat veškerý uživatelský obsah a nepřijímáme žádnou odpovědnost za váš uživatelský obsah. Máme právo, nikoliv však povinnost, smazat, odstranit, nebo upravit váš uživatelský obsah, u kterého se dle vlastního uvážení budeme domnívat, že: (a) porušuje tyto podmínky; b) porušuje práva duševního vlastnictví; nebo (c) je vulgární, hanlivý, obscénní, nebo jinak nepřijatelný.

10. Zásady pro bodované pobídkové programy
Pokud řádně dokončíte šetření, či se zúčastníte jiného průzkumu nebo služby, můžete získat body, za které si pak v rámci našeho pobídkového programu můžete vybírat různé odměny nebo hotovost. Pro získání bodů nemusíte provádět žádné nákupy. Své body nemůžete převést na jinou osobu. Body jsou platné a uplatnitelné po dobu 24 měsíců po skončení platnosti vašeho účtu. Máme právo zrušit jakékoli vaše nevybrané body nebo pobídky (incentivy).

Na začátku šetření, průzkumu, či jiné služby obdržíte informace o počtu bodů, které můžete získat. Neneseme jakoukoli zodpovědnost za daňové důsledky nebo povinnosti, které vám mohou v důsledku získání či uplatnění bodů nebo incentivů vzniknout. Porušíte-li tyto podmínky, můžete ztratit všechny body nebo incentivy, které jste získali. Neneseme jakoukoli zodpovědnost za vaše konání v souvislosti s body, které jste získali.

11. Aktualizace profilu
Členové panelu jsou povinni udržovat své členské údaje aktuální. Člen panelu může aktualizovat, opravit a/nebo odstranit informace obsažené ve svém členském profilu následujícími způsoby: (a) ze svého účtu člena panelu; nebo (b) zaslání e-mailu týmu správy příslušného panelu.

12. Zásady pro zrušení účasti/registrace
Členové panelu se mohou kdykoli odhlásit z používání některé nebo všech služeb (včetně přijímání pozvánek, newsletterů, zpráv a dalších činností), a to některým z následujících postupů: (a) podle pokynů pro odhlášení uvedených na stránce panelu či jiné relevantní stránce, popř. podle pokynů uvedených v námi zaslaném e-mailu; nebo (b) zasláním e-mailu na naše oddělení správy panelů zde.

V maximální možné míře povolené právními předpisy se snažíme reagovat na každý e-mail v přiměřené lhůtě po jeho obdržení. Po ukončení služby budou kontaktní údaje člena panelu odstraněny ze všech komunikačních nebo kontaktních seznamů týkajících se ukončené služby či služeb. Upozorňujeme vás, že proces zrušení registrace může trvat několik dní. Během tohoto období od nás můžete dostávat zprávy, které byly vytvořeny či připraveny před tím, než jsme obdrželi vaši žádost o zrušení registrace.

13. Odkazy
V souvislosti s vaším používáním služby můžete navštěvovat webové stránky třetích stran. Upozorňujeme vás, že webové stránky, ani produkty, služby a/nebo reklamy nabízené prostřednictvím webových stránek třetích stran nebo v souvislosti s nimi neprocházejí žádným naším kontrolním procesem. Přečtěte si pečlivě všechny zásady a podmínky platné pro příslušné webové stránky třetích stran.

14. Komunikace s námi
Veškerá komunikace (s výjimkou sdělování osobních údajů) a uživatelský obsah, který jste nám zaslali nebo převedli, ať už elektronickou poštou nebo jiným způsobem, případně též veškeré údaje, který jsme získali jinými způsoby, budou považovány za veřejné informace nechráněné vaším vlastnickým právem, pokud výslovně neuvedete jinak buď před, nebo současně s odesláním/dodáním údajů, popř. pokud nám nedáte souhlas ke sběru údajů a uživatelského obsahu. Potvrzujete svůj souhlas s tím, že jakoukoli takovouto komunikaci a uživatelský obsah mžeme využívat zcela dle vlastního uvážení.

15. Ochrana soukromí
Žádáte-li o členství v panelu, využíváte služby, nebo jinak komunikujete s námi nebo s vlastníkem panelu, mohou být zpracovány vaše osobní údaje. Informace o postupech získávání a zpracování osobních údajů, které společnost Cint využívá, naleznete v Oznámení o ochraně osobních údajů účastníků šetření zde.

16. Odmítnutí odpovědnosti
Výslovně souhlasíte s tím, že vaše účast v šetřeních a průzkumech a také využívání služeb, včetně procházení našich webových stránek, stránek šetření, stránek panelu, či partnerských stránek, jsou činnosti prováděné výhradně na vaše vlastní riziko a odpovědnost. V maximálním možném rozsahu povoleném zákonem neposkytujeme my, naši zákazníci, vlastníci šetření, vlastníci panelů, partneři a další třetí strany, a také naši i jejich vedoucí pracovníci, zaměstnanci, zástupci, agenti, poskytovatelé obsahu třetích stran a poskytovatelé licencí žádné záruky, výslovné, implicitní, ani zákonné, včetně záruky vztahující se k obchodovatelnosti či vhodnosti pro určitý účel, záruku nepřerušovaného či bezchybného průběhu a fungování šetření, služby, našich webových stránek, stránek šetření, stránek panelu, nebo partnerských stránek. V maximálním možném rozsahu povoleném zákonem nezaručujeme my, naši zákazníci, vlastníci šetření, vlastníci panelů, partneři a další třetí strany, a také naši i jejich vedoucí pracovníci, zaměstnanci, zástupci, agenti, poskytovatelé obsahu třetích stran a poskytovatelé licencí žádné záruky, výslovné, implicitní, ani zákonné, včetně záruky vztahující se k obchodovatelnosti či vhodnosti pro určitý účel, přesnost, spolehlivost, či obsah jakékoli informace nebo služeb poskytovaných prostřednictvím šetření nebo našich webových stránek, stránek šetření, stránek panelu, nebo partnerských stránek. Toto se nevztahuje na informace výslovně uvedené v těchto podmínkách.

17. Omezení odpovědnosti
V MAXIMÁLNÍM MOŽNÉM ROZSAHU POVOLENÉM ZÁKONEM NENESEME MY, VLASTNÍCI ŠETŘENÍ ANI NAŠI PARTNEŘI A TŘETÍ STRANY, VČETNĚ PŘÍSLUŠNÝCH VEDOUCÍCH PRACOVNÍKŮ, MANAŽERŮ, AKCIONÁŘŮ, ZAMĚSTNANCŮ, ZÁSTUPCŮ A ZÁKAZNÍKŮ, JAKOUKOLI ODPOVĚDNOST ZA ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÍCÍ SE TĚCHTO PODMÍNEK, SLUŽEB, NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNEK, ŠETŘENÍ, STRÁNKY PANELU, PARTNERSKÝCH STRÁNEK ZA JAKÉKOLI VÁMI DODANÉ ÚDAJE, ANI ZA PŘÍPADNÉ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ, ZÁRUČNÍ, VÝJIMEČNÉ, NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, ZTRÁTY ZISKU, ZTRÁTY OČEKÁVANÝCH ÚSPOR, NEBO JAKÉKOLI JINÉ NEPŘÍMÉ ŠKODY. NEZÁLEŽÍ PŘITOM, ZDA JSME VÁS NA MOŽNOST VZNIKU TAKOVÉ ŠKODY ČI ZTRÁTY PŘEDEM UPOZORNILI ČI NIKOLIV.

Omezení a odmítnutí odpovědnosti obsažená v těchto podmínkách se použijí bez ohledu na formu příslušné akce, tzn. bez ohledu na to, zda se jednalo o činnost v rámci smlouvy či záruky, nebo o delikt, kvazidelikt, otázku přímé odpovědnosti, nedbalosti, nebo jiné selhání. Omezení a odmítnutí odpovědnosti platí i při porušení nebo nebo selhání smlouvy, popř. při selhání opravného prostředku.

18. Odškodnění
Souhlasíte s tím, že nás, vlastníky průzkumů, vlastníky panelů a partnery a další třetí strany, včetně vedoucích pracovníků, manažerů, akcionářů, zaměstnanců, zástupců, dodavatelů, přidružených společností a nástupců plně odškodníte za veškeré škody, výdaje, závazky a ztráty jakéhokoli druhu, včetně právních poplatků vzniklých přímo nebo nepřímo z jakéhokoli porušení, kterého se dopustíte porušením těchto podmínek.

19. Změny
Vyhrazujeme si právo provádět změny těchto podmínek, a to zcela dle vlastního uvážení. Doporučujeme, abyste znění podmínek průběžně kontrolovali. Budou-li změny natolik závažné, že budou vyžadovat váš souhlas, požádáme vás o něj ještě před zavedením změn. U změn, které nevyžadují souhlas, se za udělení vašeho souhlasu považuje vaše pokračování ve využívání, v přístupu a v účasti na službách.

20. Dodržování platných právních norem
Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že při jakékoli účasti v šetření, průzkum, či službě budete vždy dodržovat platné právní předpisy.

21. Pozastavení, ukončení a deaktivace
Porušíte-li tyto podmínky, popř. budete-li využívat službu nezákonným způsobem či jinak jednat nepřijatelným způsobem (dle našeho uvážení) vůči nám, vlastníkovi šetření, vlastníkovi panelu, nebo partnerovi, vyhrazujeme si právo, kromě veškerých dalších dostupných opravných prostředků, pozastavit a/nebo ukončit váš přístup ke službě, nebo vaše členství v panelu, a to i bez předchozího upozornění. Ukončíme-li váš přístup ke službě a/nebo zrušíme-li vaše členství v panelu: (a) ztrácíte k okamžiku ukončení veškerá práva, nároky a zájmy a/nebo všechny nevyplacené odměny, incentivy a/nebo ceny; (b) vaše členství v panelu je okamžitě zrušeno; (c) váš přístup ke službě a jejímu využívání okamžitě končí; a (d) nebudete se moci účastnit budoucích šetření nabízených prostřednictvím služby.

Navíc si vyhrazujeme právo deaktivovat váš účet člena panelu: (a) jestliže již nejste aktivním členem panelu; (b) obdržíme-li oznámení o neúspěšném pokusu o doručení zprávy na vaši e-mailovou adresu; nebo (c) jestliže po odeslání zprávy na vaši adresu obdržíme třikrát (3x) upozornění, že vaše „poštovní schránka je plná“.

Je-li váš účet deaktivován nebo zrušen, ať už námi či vámi, ztrácíte veškeré incentivy, které jste získali.

22. Oddělitelnost a přiřazení
Pokud se jakéhokoli důvodu stane některý termín nebo ustanovení těchto podmínek neplatným nebo nevymahatelným, považuje se tento termín či ustanovení za oddělitelné od zbývající části těchto podmínek, to znamená, že zbývající část podmínek bude vykládána a interpretována bez odkazu na nevynutitelný termín či ustanovení.

Své povinnosti plynoucí z těchto podmínek nesmíte bez našeho předchozího písemného souhlasu převést na jinou osobu. Vyhrazujeme si přitom právo zcela dle vlastního uvážení takovýto souhlas neudělit. Souhlasíte s tím, že vymáhání dodržování těchto podmínek můžeme kdykoli převést na libovolný subjekt.

23. Rozhodné právo, soudní pravomoc a místo řešení sporů
Veškeré spory vyplývající z těchto podmínek nebo s těmito podmínkami související, včetně případných otázek týkajících se jejich existence, platnosti, nebo ukončení platnosti podmínek, budou předloženy soudu ve Stockholmu (Sw. Stockholms tingsrätt) a řešeny v souladu s právními předpisy Švédska, bez ohledu na volbu práva (ať již ve Švédsku nebo v jakékoli jiné jurisdikci), která by mohla umožnit uplatnění zákonů jiné jurisdikce.