Panelist terms (ET-EE)

Paneeli kuulumise, uuringutes osalemise ja teenuse kasutamise tingimused
Kehtib alates 28. veebruarist 2018

Viimati muudetud 28. veebruar 2018

Määratlused
Neid termineid ja väljendeid kasutatakse tingimustes järgnevas tähenduses.

„Aktiivne panelist“ tähendab paneeliliiget, kes on osalenud: (a) uuringus, (b) muus uuringuprogrammis või (c) teenuse muus osas vähemalt ühe korra viimase 12 (12) kuu jooksul või d) uuendanud oma profiili- või liikmeandmeid vähemalt korra viimase kaheteistkümne (12) kuu jooksul.

„Turu-uurimuslik jälgimisteenus“ tähendab teenust, millega teenusekasutaja on nõustunud ja mis võib jälgida tema veebikäitumist, näiteks külastatavaid saite ja talle turu-uurimuslikul eesmärgil (sh vaadatavate reklaamide jälgimiseks) kuvatavaid veebikampaaniad.

„Kohaldatav õigus“ tähendab kohaldatavaid riiklikke ja/või kohalikke seadusi ja määrusi.

„Tellija“ tähendab meie tellijaid, kellele me teenuseid osutame.

„Sisu“ tähendab meie saidi, uuringu-, paneeli- või partneri saidi teavet.

„Paneel“ tähendab eraisikute rühma, kes on nõustunud turu-uuringute eesmärgil osalema turu-uuringutes, muudes uuringuprogrammides või teenuste muudes osades.

„Paneeliliige“ tähendab paneeliliiget.

„Paneeliomanik“ tähendab teie paneeli ja paneelisaidi omanikku.

„Paneelisait“ tähendab veebisaiti, kus eraisikud saavad paneeliliikmeks registreeruda.

„Partner“ tähendab ühte meie partneritest (sh paneeliomanikud ja muud partnerid).

„Partneri sait“ tähendab meie partneri hallatavat veebisaiti.

„Osaleja“ tähendab mitte-paneeliliikmest eraisikut, kelle meie partner on uuringuprogrammi või teenuse muusse osasse suunanud.

„Isikuandmed“ tähendab teavet tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta („andmesubjekt“); tuvastatav füüsiline isik on see, keda saab otseselt või kaudselt tuvastada või jälgida, eelkõige identifikaatori abil, mida kasutatakse eraldi või koos muude isiku- või tuvastatavate andmetega. Isikuandmed võivad sisaldada sellist teavet, nagu nimi, sotsiaalkindlustuse number, sünnipäev ja -koht, ema neiupõlvenimi, biomeetrilised andmed, fotod, heli- või videosalvestused ning muud andmed, mis on üksikisikuga seotud või seotavad, näiteks andmed tervise, hariduse, finantsvahendite ja töötamise kohta. (NB! Isikuandmed võivad tähendada ka isiku tuvastamist võimaldavaid andmeid.)

„Uuringuprogramm“ tähendab muid uurimisvõimalusi peale uuringute.

„Piiratud sisu“ tähendab meie ja/või paneeliomaniku, uuringuomaniku, kliendi, partneri j/ või litsentsiandja konfidentsiaalset ja/või ärisaladusena käsitletavat teavet, materjale, tooteid ja sisu.

„Teenus“ tähendab meie teenust, mis võimaldab teil paneeliliikmena või osalejana osaleda a) paneelis või uuringus, b) muus uuringuprogrammis või c) muus meie poolt pakutavas ja teie kasutatavas teenuses, nt turu-uurimuslikus jälgimisteenuses.

„Esildised“ tähendab kommentaare, tagasisidet, soovitusi, ideid ja muud teavet, mida esitate või kogume, kui osalete paneelis, uuringus või muus uuringuprogrammis või kasutate teenust.

„Uuringuomanik“ tähendab uuringu omanikku, kelleks tavapäraselt on tellija.

„Uuringusait“ tähendab veebisaiti, millel uuringut täidate ja küsimustele vastate.

„Uuringud“ tähendavad meilt teile pakutavaid turu-uuringuid.

„Kolmanda isiku veebisaidid“ tähendavad veebisaite, mida haldavad kolmandad isikud.

„Kasutaja“ tähendab teid kui eraisikust teenuse kasutajat.

„Kasutajasisu“ tähendab sisu, materjale, teavet ja kommentaare, mida kasutate, laadite üles, postitate või esitate või kogume, kui kasutate teenust, sh vaadatavate reklaamide jälgimise käigus saadud teavet, näiteks veebikasutamise andmeid.

„Te“ ja „teie“ tähendavad teid kui eraisikut.

„Meie“, „me“ ja „Cint“ tähendavad Rootsi äriühingut Cint AB, reg-nr 556559-8769.

1. Kohaldatavus ja kokkulepe
Tingimused kehtivad lisaks teie kokkulepetele oma paneeli omanikega ja muude uuringuprogrammide või muu teenuse eritingimustele. Tingimusi ei kohalda sellises ulatuses, mil need on vastuolus teie ja paneeliomaniku vahel sõlmitud kokkuleppe tingimustega või paneeliomaniku või tellija eritingimustega teie osalemiseks uuringus või muus uuringuprogrammis tingimusel, et need tingimused ei vähenda meie õigusi ega suurenda meie vastutust nende tingimuste alusel.

2. Sissejuhatus
Tingimuste eesmärk on sätestada teenuste kasutamise üldtingimused, sh teie osalemine uuringutes, paneelis või muudes uuringuprogrammides.

Me haldame uuringuomaniku ja paneeliomaniku vahelist suhet ning tegutseme paneeliomaniku nimel. Oleme ka platvormipakkuja, kes loob paneeliliikmetele võimalusi osaleda uuringutes ja teistes uuringuprogrammides ning kasutada muid teenuseid.

Lisaks ülaltoodule võime samuti hallata ergutusprogrammi. Ergutusprogrammi kohta leiate täpsemaid andmeid antud tingimustes.

3. Paneeliliikmeks sobivus
Paneeliliikmeks saavad üldjuhul olla eraisikud, kes vastavad liikmenõuetele, sh vanuse alampiiri ja geograafilise asukoha nõuded. Liikmenõuded võivad erineda sõltuvalt konkreetsest paneelist ja need määrab paneeliomanik. Andes nõusoleku olla paneeliliige, nõustute saama oma paneeliomanikelt kutseid uuringutes, uuringuprogrammides või muudes teenustes osalemiseks. Võite loobuda paneeliliikmesusest igal ajal vastavalt 12. punktis määratletud loobumiskorrale.

Ühes paneelis saab liikmeks olla vaid ühe kordumatu meiliaadressiga.

4. Paneeli registreerimine
Selleks, et saada paneeliliikmeks, tuleb teil end paneelisaidil registreerida ja esitada enda kohta nõutud andmed. Esitatavad andmed peavad olema tõesed, täpsed ja täielikud. Jätame endale õiguse piirata või keelata teie juurdepääsu teenusele või uuringus või muus uuringuprogrammis osalemisele, kui esitate teavet, mille puhul meil on põhjust kahtlustada, et see ei ole tõene, täpne ja täielik.

Paneeli liikmeks saab olla ainult isik, kes end selle liikmeks registreeris. Vastutate oma kasutajaandmete ja salasõna salastatuse ning liikmekonto volitatud või volitamata kasutamise eest.

5. Uuringus, muu uuringuprogrammis või muudes teenustes osalemise tingimused
Uuringus, muus uuringuprogrammis või muus teenuses osalemisel ja/või meie saidi, uuringu- või paneelisaidi kasutamisel olete kohustatud järgima kohaldatavaid tingimusi, sh teie ja paneeliomaniku vahelised kokkulepped või tellija või partneri kohaldatavad tingimused.

Uuringus, muus uuringuprogrammis või muu teenuses osaledes nõustute esitama enda kohta tõest, täpset ja täielikku teavet. Kui esitate teavet või kui meil on põhjust kahtlustada, et olete esitanud teavet, mis ei ole tõene, täpne ja täielik, ei pruugi te uuringu, muu uuringuprogrammi või teenuse nõuetele vastata, mistõttu ei saa te osalemise eest ühtki stiimulit. Lisaks võib teie liikmesuse lõpetada paneeliomanik ja selle tulemusel ei saa te enam osaleda üheski uuringus või muus uuringuprogrammis.

Vastutate oma kontol tehtud toimingute ja sellelt edastatud teabe eest.

6. Teenuste kasutamine
Uuringutes, muudes uuringuprogrammides või muudes teenustes osalemine on vabatahtlik. Teenused on mõeldud isiklikuks ja mittekaubanduslikuks kasutamiseks ning meil on õigus ette teatamata muuta, piirata või tõkestada juurdepääsu kõikidele või mis tahes teenuste osadele.

Me võime igal ajal oma äranägemisel ükskõik kellele teenuste osutamisest keelduda.

Kinnitate, et kasutate teenust ja/või osalete selles sõltumatu töövõtjana ja et antud tingimused ei kavanda ega loo mingit agentuuri, partnerlust, ühisettevõtet, töövõtja-tööandja või frantsiisiandja-frantsiisivõtja suhet.

7. Volitamata kasutamine
Nõustute, et ei:

a) häiri, ohusta ega kuritarvita muul moel meie saiti, uuringu-, paneeli- või partneri saite või mis tahes teenuseid, süsteeme, kontosid, servereid või võrgustikke, mis on ühendatud uuringute, uuringusaitide või nendega seotud või lingitud saitidega või kasutatavad nende kaudu;

b) kasutada ämblikke, roboteid või muid automatiseeritud andmekaevandamise tehnikaid, et kataloogida, alla laadida, salvestada või muul viisil paljundada või levitada teenusega kättesaadavaid andmeid või sisu või muul viisil mõjutada uuringu tulemust;

c) häirida meie saiti, uuringu-, paneeli- või partneri saite või nende kasutamist eraisikute poolt, muu hulgas veebisaidi ülekoormamine või selle krahhi põhjustamine;

d) saata või edastada viiruseid, vigaseid andmeid või muud kahjulikku, häirivat või hävitavat koodi, faili või teavet, muu hulgas nuhkvara, pahavara ja Troojalasi;

e) koguda teiste teenusekasutajate isikuandmeid;

f) saata soovimatud meile, nt toodete või teenuste kampaaniad ja reklaamid;

g) avada või kasutada paneelil üle ühe (1) liikmekonto;

h) volitamata kasutada või püüda kasutada mõnda teist kasutajakontot või luua valeandmetega kontot;

i) taotleda volitamata juurdepääsu meie saidile, uuringutele, uuringu-, paneeli- või partneri saitidelele või nende üldise juurdepääsuta osadele;

j) võltsida või varjata oma tõelist isikut;

k) luua meie saidist, uuringu., paneeli- või partneri saitide osa(de)st kaadreid ja kuvada neid teisel veebisaidil või meediumis või muuta uuringusaitide, paneelisaitide või partneri saitide välimust;

l) luua mõnelt veebisaidilt meie saidile, uuringu-, paneeli- või partneri saitidele või teenustele linke ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta;

m) postitada või edastada ähvardavat, laimavat, sündsusetut, pornograafilist, nilbet, skandaalset või leimivat materjali või sisu;

n) kasutada meie saidil, uuringu-, paneeli- või partneri saitidel ründavaid; pahatahtlikke või sündsusetuid väljendeid;

o) osaleda pettuses, muu hulgas uuringuid kiirustades või korduvalt täita, esitada registreerimisel valeandmeid või ebatõeseid uuringuandmeid, lunastada või proovida lunastada stiimuleid pettuse või võltsimise teel, takistada uuringuid ja juurdepääsu, nt seoses vaadatavate reklaamide jälgimisega, veebisaitidele või veebikampaaniatele eesmärgiga jätta oma veebikäitumisest valet muljet;

p) pöördprojekteerida teenuse mis tahes aspekte, paljastada või avaldada lähtekoodi, vältida meetmeid või kontrollmehhanisme, et takistada või piirata juurdepääsu veebilehtedele, sisule või koodidele, välja arvatud kui sõnaselgelt lubatud kohaldatavas õiguses;

q) osaleda kriminaalses või ebaseaduslikus tegevuses, mida võidakse seostada meie saidi, uuringusaitide, paneelisaitide või partneri saitidega;

r) kasutada tingimustega vastuolus piiratud sisu;

d) õhutada kedagi, muu hulgas paneeli liikmed, osalejad või meie töötajad, toimima tingimustega vastuolus.

8. Piiratud sisu
Kui ei ole märgitud teisiti, on kõik uuringutes, muudes uuringuprogrammides või muudes teenustes ja/või meie saidil, uuringu-, paneeli- või partneri saitidel kasutatavad materjalid, muu hulgas ideed, tekstid, kujundused, graafika, joonised, fotod, videoklipid, muusika ja helid, teenuse- või kaubamärgid või -nimed, nende valik ja kasutamine kaitstud meie, uuringu- või paneeliomaniku, partneri või kolmanda isiku kui sellise piiratud sisu omaniku või litsentsiandja intellektuaalomandi õigustega, sh autoriõigused, kaubamärgid ja patendid või õigus taotleda nende registreerimist kõikjal maailmas.

Kui kasutate teenust või osalete uuringus, muus uuringuprogrammis või muus teenuses, võite kokku puutuda piiratud sisuga. Teile ei anta piiratud sisule õigusi ja kõik intellektuaalomandi õigused on sõnaselgelt kaitstud. Teile ei ole luba piiratud sisu või selle teemat kasutada, avaldada, alla laadida, kopeerida, levitada või paljundada (muu hulgas postitada veebisaitidel, sotsiaalmeedias või blogis). Pidage meeles, et teie piiramatu sisu volitamata kasutamisel võidakse teie vastu võtta õigusmeetmeid. Teavitame teid ja te kinnitate, et teeme täielikku koostööd kolmandate isikutega, kes taotlevad andmete avaldamist (muu hulgas teie isiku avaldamine) juhtudel, mil on põhjendatult alus kahtlustada piiratud sisu kasutamist teie poolt vastuolus tingimustega.

Võite osaleda ainult uuringus, muudes uuringuprogrammides ja teenustes ja/või kasutada meie saiti, uuringu-, paneeli- või partneri saite, rikkumata meie ja kolmandate isikute intellektuaalomandi õigusi.

9. Kasutajasisu
Vastutate kogu oma kasutajasisu eest. Samuti olete kohustatud vajadusel hankima kolmanda isiku kinnituse, nõusoleku ja/või volituse, et nii teie kui meie saaksime teie sisu kasutada. Kasutajasisu, sh fotod, heli- või videosalvestised võib lugeda isikuandmeteks. Teie kasutajasisu võib muutuda avalikult kättesaadavaks ja jagatavaks kolmandate isikutega, muu hulgas meie tellijad, meie tellijate tellijad, uuringuomanikud, paneeliomanikud, partnerid ja kolmandast isikust teenusepakkujad. Kohustute tagama, et teie kasutajasisu ei sisalda kolmanda isiku autoriõiguse või kaubamärgiga kaitstud sisu ega materjale, st mitte kellegi muu kui teie helifailid, videod, pildid või kujutised, v.a juhul, kui olete hankinud kolmanda isiku kinnituse, nõusoleku ja/või volituse, mis nõutakse meilt ja teilt sellise sisu kasutamiseks. Te ei saa hüvitist, kui teie kasutajasisu kasutatakse meie, meie partnerite või tellijate poolt.

Kasutades, üles laadides, postitades, esitades või lubades meil koguda (luba loetakse antuks, kui nõustute nende tingimustega ja kasutate asjakohaseid teenuseid) teenustega seoses kasutajasisu, annate meile püsiva, tagasivõtmatu, piiramatu , üleantava, edasilitsentseeritava, üleilmse, tasuta õiguse ja litsentsi muuta, kopeerida, edastada, avaldada, kuvada, luua tuletisinstrumente, reprodutseerida, levitada ja muul viisil kasutada teie kasutajasisu meie enda äranägemisel. Välja arvatud sõnaselged kokkulepped, ei saa te hüvitist oma kasutajasisu ega selle eest, kui meie seda kasutame.

Vastutate ainuisikuliselt selle eest, et teie kasutajasisu ja selle kasutamine meie poolt nende tingimuste alusel ei kahjusta kolmandate isikute intellektuaalomandi õigusi. Me ei vaata üle kogu kasutajasisu ja me ei vastuta teie kasutajasisu eest. Meil on õigus, aga mitte kohustus kustutada, eemaldada või muuta teie kasutajasisu, mida me enda äranägemisel peame: a) nende tingimuste rikkumiseks; b) intellektuaalomandi õiguste rikkumiseks või c) kuritahtlikuks, laimavaks, sündsusetuks või muul moel vastuvõetamatuks.

10. Ergutusprogramm
Kui osalete uuringus ja lõpetate selle, osalete mõnes teises uuringuprogrammis või muus teenuses, võite teenida punkte, mida saate meie ergutusprogrammi raames lunastada auhindade või raha vastu. Punktide saamiseks ei pea te midagi ostma. Teenitud punktid on isiklikud ja neid ei saa kellelegi teisele edasi anda. Teie punktid kehtivad ja on lunastavad kahekümne nelja (24) kuu jooksul pärast seda, kui teie konto muutub inaktiivseks. Võime teie lunastamata punktid või autasud igal ajal tühistada.

Uuringu, muu uuringuprogrammi või muu teenuse algul teatatakse teile teenitavate punktide arvu. Me ei vastuta punktide määramise või lunastamise tõttu teile tekkiva maksukohustuse eest. Tingimuste rikkumisel võidakse teie teenitud punktid või autasud tühistada. Me ei vastuta teie teenitud punktide eest.

11. Profiiliuuendused
Paneeliliikmed kohustuvad oma profiile uuendama. Paneeliliige võib oma liikmeprofiili andmeid uuendada, parandada ja/või kustutada, a) logides oma liikmekontole või b) saates meili konkreetse paneeli liikmeteenindusele.

12. Loobumine
Paneeli liikmed võivad igal ajal loobuda teenuste kasutamisest (muu hulgas uuringukutsetest, uudiskirjadest või teadetest), a) järgides konkreetse paneeli saidil või seotud saitidel või meie meilides kirjeldatud loobumistoiminguid või (b) saates meili meie liikmeteenindusele siin .

Me teeme kõik mõistlikud, seadustes või määrustes sätestatud pingutused, et vastata teie meilile mõistliku aja jooksul. Teenustest loobumisel eemaldatakse paneeliliikme kontaktandmed kõigist lõpetatud teenus(t)ega seotud side- või kontaktloenditest. NB! Eemaldamine võib võtta paar päeva, mistõttu võite saada enne teie loobumist koostatud meile.

13. Lingid
Teenuse kasutamisel võidakse teile pakkuda linke kolmandate isikute veebisaitidele. NB! Me ei toeta kolmandate isikute veebisaite ega nende kaudu reklaamitavaid või pakutavaid tooteid, teenuseid ja/või võimalusi. Vaadake hoolikalt läbi kõik kolmandate isikute veebisaitidel kehtivad tingimused.

14. Suhtlemine meiega
Kogu teie meiliga või muul moel saadetud või edastatud teavet (v.a isikuandmed) ja kasutajasisu käideldakse mittekonfidentsiaalse ja ärisaladust mittesisaldava teabena, kui te täpsusta teisiti sellise teabe ja kasutajasisu esitamise või meile selle kogumiseks loa andmise eel või ajal. Nõustute, et võime seda teavet ja kasutajasisu oma äranägemisel kasutada.

15. Andmekaitse
Kui kandideerite paneeliliikmeks, kasutate teenust või vahetate muul moel meie või paneeliomanikega teavet, võidakse töödelda teie isikuandmeid. Teavet Cinti andmekaitse põhimõtete ja teie isikuandmete töötlemise kohta leiate uuringus osaleja privaatsusteatisest, klõpsates siin.

16. Lahtiütlus
Nõustute sõnaselgelt, et osalete uuringus või muus uuringuprogrammis, kasutate teenust ning sirvite meie saiti, uuringu-, paneeli- või partneri saite oma vastutusel. Meie, meie tellijad, uuringuomanikud, paneeliomanikud, partnerid või muud kolmandad isikud ning meie ja nende direktorid, juhid, töötajad, esindajad, vahendajad, kolmandast isikust sisupakkujad ja litsentsiandjad ei anna seaduses lubatud ulatuses ühtki sõnaselget, kaudset või seaduslikku garantiid, sh turustatavuse, teatud eesmärgiks sobivuse või selle kohta, et osalemine uuringus või teenuse kasutamine, meie veebisait, uuringusaidid, paneelisaidid või partneri saidid on katkestuste ja defektideta. Meie, meie tellijad, uuringuomanikud, paneeliomanikud, partnerid või muud kolmandad isikud ning meie ja nende direktorid, juhid, töötajad, esindajad, vahendajad, kolmandast isikust sisupakkujad ja litsentsiandjad ei anna seaduses lubatud ulatuses ühtki sõnaselget, kaudset või seaduslikku garantiid, sh meie veebisaidi, uuringu-, paneeli- või partneri saitide kaudu pakutava teabe sisu või teenuste turustatavuse, teatud eesmärgiks sobivuse kohta, kui nendes tingimustes ei ole sõnaselgelt teisiti sätestatud.

17. Vastutuse piiramine
KOHALDATAVA ÕIGUSEGA LUBATUD ULATUSES EI OLE MEIE, MEIE, UURINGU- JA PANEELIOMANIKUD, PARTNERID, KOLMANDAD ISIKUD, DIREKTORID, JUHID, AKTSIONÄRID, TÖÖTAJAD, ESINDAJAD, TÖÖVÕTJAD, ÕIGUSJÄRGLASED VÕI VALDAJAD TEIE EES MINGIL MOEL VASTUTAVAD, SH TINGIMUSTE, TEENUSE, MEIE SAIDI, UURINGUTE, PANEELI- VÕI PARTNERISAITIDE VÕI TEIE ESILDISTEGA SEOTUD KÜSIMUSED VÕI OTSENE, KAUDNE, ERAKORRALINE, KARISTUSLIK, KAASNEV, USALDUS-, VÕI TULENEV KAHJU, SISSETULEKU VÕI EELDATUD SÄÄSTUDE KADU VÕI MUU MITTEOTSENE KAHJU HOOLIMATA SELLEST, KAS MEILE ON TEATATATUD TAOLISTE KAHJUDE TÕENÄOSUSEST VÕI VÕIMALIKKUSEST.

Tingimustes sätestatud vastutuse piiramine ja lahtiütlus kehtivad olenemata hagi alusest (leping, garantii, kahju õigusvastane tekitamine, range vastutus, hooletus või muu lepinguväline kahju) ja jääb kehtima olulise rikkumise, rikkumise või lepingu põhieesmärgi mittetäitmise või piirava õiguskaitsevahendi luhtumise korral.

18. Vastutusest vabastamine
Nõustute vabastama meid, uuringu- ja paneeliomanikke, partnereid ja muid kolmandaid isikuid, sh direktorid, juhid, aktsionärid, töötajad, esindajad, töövõtjad, sidusettevõtted, õigusjärglased või valdajad vastutusest, kaitsma ja hoidma meid kahjude, kulude ja kohustuste, sh otseselt või kaudselt tekkivad õigusabikulud, tekkimisest seoses nende tingimuste rikkumisega teie poolt.

19. Muudatused
Meil on õigus oma äranägemisel tingimusi muuta. Soovitame teil neid tingimusi pidevalt üle vaadata. Me palume teie nõusolekut enne muudatusi, mille puhul see on nõutav. Muudatuste puhul, mis taoline nõusolek ei ole vajalik, käsitatakse teie jätkuvat teenuste kasutamist või nendes osalemist kui nõusolekut tingimuste muudatustele.

20. Vastavus kohaldatavale õigusele
Te nõustute, et uuringut täites, muus uuringuprogrammis osaledes või muul viisil teenust kasutades peate igal ajal järgima kohaldatavat õigust.

21. Peatamine, lõpetamine ja inaktiveerimine
Lisaks olemasolevatele õiguskaitsevahenditele võime ette teatamata peatada ja/või lõpetada teie juurdepääsu teenusele, teenuse kasutamise või teie liikmesuse paneeli(de)s, kui kasutate teenust ebaseaduslikult või viisil, mis meie äranägemisel on meie, uuringu- või paneeliomaniku või partner jaoks vastuvõetamatu. Kui lõpetame teie õiguse kasutada teenust ja/või peatame teie liikmesuse, a) kaotate kohe kõik õigused, omanduse ja huvid lunastamata hüvitiste ja/või auhindade suhtes; b) peatub kohe teie liikmesus; c) lõppeb kohe teie juurdepääs teenusele ja selle kasutamine ja (d) te kaotate õigust osaleda tulevikus teenuse kaudu pakutavates uuringutes.

Peale selle on meil õigus inaktiveerida teie liikmekonto, a) kui lakkate olemast aktiivne panelist; (b) kui saame teie meiliaadressilt tõrke- või veateate või c) saame teile aadressile teadet saates kolm (3) korda vastuse, et teie postkast on täis.

Inaktiveerimise, meie või teie poolt lõpetamise korral kaotate kõik teenitud stiimulid.

22. Lepingu eraldatavus ja üleandmine
Kui mõni tingimuste säte osutub mingil põhjusel tühiseks või jõustamatuks, eraldatakse see ülejäänutest, mida tõlgendatakse edaspidi viiteta jõustamatule sättele.

Te ei tohi tingimusi kellelegi üle anda ilma meie eelneva kirjaliku nõusolekuta, millest võime oma äranägemisel keelduda. Nõustute, et võime tingimused ükskõik kellele igal ajal üle anda.

23. Kohaldatav õigus ja kohtualluvus
Kõik tingimustest tekkivad või nendega seostuvad vaidlused, sh küsimused selle olemasolu, kehtivuse või lõpetamise kohta, suunatakse Stockholmi maakohtusse (Sw. Stockholms tingsrätt) ning neile kohaldatakse Rootsi õigust sõltumata (Rootsi või muu kohtualluvuse) õiguspõhimõtetest, mis võiks sätestada muu kohtualluvuse õiguse kohaldamise.