Mga Tuntunin at Kundisyon para sa Miyembro ng Panel, Pakikilahok sa Survey, at Paggamit sa Mga Serbisyo

Petsa ng Pagkakaroon ng Bisa: 28 February 2018
Huling Binago: 28 February 2018

Mga Kahulugan
Kapag ginamit sa mga Terminong ito, ang mga sumusunod na termino at pahayag ay magkakaroon ng mga sumusunod na kahulugan

“Aktibong Panelist” tumutukoy sa isang Miyembro ng Panel na: (a) lumahok sa isang Survey, (b) iba pang Programa sa Pagsasaliksik; o (c) iba pang bahagi ng Serbisyo, ng kahit man lang, isang beses sa nakalipas na labindalawang (12) buwan; o (d) in-update ang kaniyang profile o impormasyon ng miyembro ng kahit man lang isang beses sa nakalipas na labindalawang (12) buwan.

Tumutukoy ang “Serbisyo ng Pagsubaybay sa Pagsasaliksik sa Market” sa isang Serbisyo na tinanggap ng isang User na maaaring sumubaybay sa online na paggawi ng gayong User, tulad ng mga website na na-access ng User at mga online na kampanyang ipinakita sa User para sa mga layunin ng pagsasaliksik sa market, kabilang ang pagsasaliksik sa pagsubaybay sa pag-advertise.

Tumutukoy ang “Nalalapat na Batas” sa mga nalalapat na pambansa at/o lokal na batas at regulasyon.

Tumutukoy ang “Kliyente” sa Aming mga kliyente na pinaglalaanan Namin ng mga serbisyo.

Tumutukoy ang “Nilalaman” sa impormasyong nasa Site Namin, sa isang Site ng Survey, Site ng Panel o Site ng Kasosyo.

Tumutukoy ang “Panel” sa isang pangkat ng mga indibidwal na sumang-ayon na maimbitahan at lumahok sa Mga Survey sa pagsasaliksik sa market, iba pang Programa sa Pagsasaliksik o ibang bahagi ng Mga Serbisyo para sa pagsasaliksik sa market.

Tumutukoy ang “Miyembro ng Panel” sa isang miyembro ng isang Panel.

Tumutukoy ang “May-ari ng Panel” sa isang may-ari ng isang Panel at isang Site ng Panel kung saan Ikaw ay Miyembro ng Panel.

Tumutukoy ang “Site ng Panel” sa isang website kung saan maaaring magrehistro ang mga indibidwal upang maging Mga Miyembro ng Panel.

Tumutukoy ang “Partner” sa isa sa mga kasosyo Namin, kabilan ang Mga May-ari ng Panel at iba pang kasosyo.

Tumutukoy ang “Site ng Kasosyo” sa isang website na pinapatakbo ng aming Mga Kasosyo.

Tumutukoy ang “Kalahok” sa isang indibidwal, na hindi Miyembro ng Panel, dinala sa isang Survey, iba pang Programa sa Pagsasaliksik, o iba pang bahagi ng Mga Serbisyo ng isa sa Mga Kasosyo Namin.

Nangangahulugan ang “Personal na Data” na anumang impormasyong nauugnay sa isang natukoy o maaaring matukoy na tao (“Paksa ng Data“); ang isang natutukoy na tao ay isa na maaaring matukoy o mahanap, direkta o hindi direkta, gamit ang isang reperensiya sa partikular sa isang pantukoy nang mag-isa o kapag isinama sa ibang personal o nakakatukoy na impormasyon. Maaaring kabilang sa Personal na Data ang impormasyong tulad ng pangalan, numero ng social security, petsa at lugar ng kapangananak, pangalan ng ina sa pagkadalaga, mga record ng biomentric, mga larawan, recording ng tunog o video, at iba pang impormasyon na nauugnay o maaaring iugnay sa isang indibidwal, tulad ng impormasyong medikal, pang-edukasyon, pinansyal, at panghanap-buhay. (TANDAAN: Maaari ring tukuyin ang Personal na Data bilang Impormasyong Nagbibigay ng Personal na Pagkakakilanlan (Personally Identifiable Information o PII.))

Tumutukoy ang “Programa sa Pagsasaliksik” sa pagkakataon sa pagsasaliksik na iba pa sa isang Survey.

Tumutukoy ang “Pinaghihigpitang Nilalaman” sa kumpidensyal at/o proprietary na impormasyon, mga materyal, produkto, at Nilalamang pagmamay-ari Namin at/o ng isang May-ari ng Panel, isang May-ari ng Survey, isang Kliyente, isang Kasosyo at/o isang tagapagbigay ng lisensya.

Tumutukoy ang “Serbisyo” sa ang serbisyong inilaan Namin na nagpapahintulot sa Iyo, bilang isang Miyembro ng Panel o isang Kalahok, na lumahok sa (a) isang Panel o Survey, (b) iba pang programa sa pagsasaliksik, o (c) anumang iba pang serbisyo na inilaan Namin at ginagamit Mo, tulad ng Serbisyo ng Pagsubaybay sa Pagsasaliksik sa Market.

Tumutukoy ang “Mga Pagsusumite” sa lahat ng komento, feedback, mungkahi, ideya at iba pang impormasyon na isusumite Mo o kokolektahin Namin kapag lumahok ka sa isang Panel, tumugon sa isang Survey o iba pang Programa sa Pagsasaliksik o gumamit ng Serbisyo.

Tumutukoy ang “Mga May-ari ng Survey” sa isang may-ari ng Survey, na karaniwang isang Kliyente.

Tumutukoy ang “Site ng Survey” sa website kung saan Ikaw ay tumutugon sa at sumasagot ng Survey.

Tumutukoy ang “Mga Survey” sa mga survey sa pagsasaliksik sa market na ginagawa Naming available para sa Iyo.

Tumutukoy ang “Ikatlong Partidong Mga Website” sa mga website na pinapanatili at/o pinapatakbo ng mga ikatlong partido.

Tumutukoy ang “User” sa Iyo bilang isang indibidwal kapag ginagamit Mo ang Serbisyo.

Tumutukoy ang”Nilalaman ng User” sa lahat ng nilalaman, materyal, impormasyon, at komentong ginagamit, in-upload, na-post, o isinumite Mo o kinolekta Namin kapag ginamit mo ang Serbisyo, kabilang ang impormasyong tinanggap sa pamamagitan ng Serbisyo sa Pagsubaybay ng Ad, tulad ng paggamit ng pattern sa paggamit ng Internet.

Tumutukoy ang “Ikaw“, “Ikaw Mismo“, “Iyong” at “Sa Iyo” sa iyo bilang isang indibidwal.

Tumutukoy ang “Kami“, “Amin” at “Cint” sa Swedish entity na Cint AB na may reg. no. 556559-8769.

1. Pagiging Nalalapat; Kasunduan
Ang mga Tuntunin at Kundisyong ito (na tinawag na “Mga Termino“) ay nalalapat bilang karagdagan sa anumang kasunduan sa May-ari ng Panel ng Panel kung saan ikaw ay isang Miyembro, gayundin ang anumang partikular na termino, na maaaring nalalapat para sa isang Survey, iba pang Programa sa Pagsasaliksik o iba pang Serbisyo. Hindi malalapat ang mga Terminong ito kapag ang mga ito ay salungat sa mga termino ng isang kasunduan sa pagitan Mo at ng isang May-ari ng Panel o sa mga partikular na terminong inilaan ng May-ari ng Panel o Kliyente bilang kundisyon sa Iyong pakikilahok sa isang Survey o iba pang Programa sa Pagsasaliksik, hangga’t ang gayong mga termino ay hindi makakabawas sa Aming mga karapatan o pinapalaki ang Aming pananagutang tinukoy sa mga Terminong ito.

2. Panimula
Ang layunin ng mga Terminong ito ay upang itakda ang mga pangkalahatang termino at kundisyon para sa iIyong paggamit sa Mga Serbisyo, kabilang ang Iyong pakikilahok sa Mga Survey, Panel, o iba pang Programa sa Pagsasaliksik.

Pinamamahalaan namin ang pakikipagkaugnayan sa pagitan ng May-ari ng Survey at isang May-ari ng Panel at kumilos kami sa ngalan ng May-ari ng Panel. Kami rin ang supplier ng platform, na nagbibigay ng mga pagkakataon para sa Mga Miyembro ng Panel, na lumahok sa Mga Survey, iba pang Programa sa Pagsasaliksik at paggamit ng iba pang serbisyo.

Bilang karagdagan pa sa nasa itaas, maaari rin Naming pamahalaan ang mga insentibo. Matatapuan ang mga detalyeng may kinalaman sa gayong sistema ng insentibo sa Mga Terminong ito.

3. Pagiging Kwalipikado sa Pagiging Miyembro ng Panel
Karaniwang bukas ang pagiging miyembro ng Panel sa mga indibidwal na nakakatugon sa mga kahilingan para sa pagiging miyembro, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, minimum na mga kahilingan sa edad at mga kinakailangan sa heograpikong lokasyon. Ang mga kinakailangan sa pagiging miyembro ng Panel ay maaaring mag-iba-iba ayon sa partikular na Panel at tinutukoy ng isang May-ari ng Panel. Sa pagsang-ayon na maging Miyembro ng Panel, Sumasang-ayon kang tumanggap ng mga imbitasyong lumahok sa Mga Survey, Mga Programa sa Pagsasaliksik o iba pang Serbisyo, parehong mula sa May-ari ng Panel kung saan ka nag-apply na maging miyembro ng Panel at mula sa ibang May-ari ng Panel. Maaari kang mag-unsubscribe sa pagiging miyembro ng Panel anumang oras, pakitingnan ang Seksyon 12 “Patakaran sa Pag-opt Out” sa ibaba.

Pinapayagan lang namin ang isang Miyembro ng Panel sa bawat natatanging email address sa bawat Panel.

4. Pagrerehistro ng Panel
Upang maging Miyembro ng Panel, dapat Kang magrehistro sa isang Site ng Panel at magbigay ng partikular na impormasyon tungkol sa Iyong Sarili. Dapat na totoo, tama, at kumpleto ang impormasyong ibibigay Mo. Karapatan naming paghigpitan o bawalan ang Iyong pag-access sa aming Serbisyo o pakikilahok sa isang Survey o iba pang Programa sa Pagsasaliksik kung magbibigay Ka ng impormasyon, o may dahilan Kami na paghinalaang ang impormasyon na ibinigay Mo sa amin ay hindi totoo, mali, at kulang-kulang.

Ang pagiging miyembro ng isang Panel ay personal at maaari lang gamitin ng indibidwal na nagrehistro para sa pagiging miyembro sa isang Panel. Ikaw ang may pananagutan sa pagpapanatiling kumpidensyal ng anumang impormasyon at password ng user at Ikaw ang may pananagutan para sa anumang paggamit, pinahihintulutan man o hindi, sa Iyong account ng pagiging miyembro.

5. Mga Kundisyon sa Paglahok sa isang Survey, Iba Pang Programa sa Pagsasaliksik, o Iba Pang Serbisyo
Kapag lumahok Ka sa isang survey, iba pang Programa sa Pagsasaliksk, o iba pang Serbisyo, at/o gumamit ng Site ng Survey o isang Site ng Panel, obligado Kang sumunod sa mga Terminong ito, gayundin sa iba pang termino at kundisyon na nalalapat sa Iyong pakikilahok, kabilang ang anumang kasunduan sa pagitan Mo at sa May-ari ng Panel o mga tuntuning inilalapat ng Kliyente o Kasosyo.

Sa pakikilahok sa isang Survey, iba pang Programa sa Pagsasaliksik, o iba pang Serbisyo, sumasang-ayon Ka na magbigay ng totoo, tama, at kumpletong impormasyon tungkol sa Iyong Sarili. Kung nagbigay Ka ng impormasyon, o may dahilan Kaming maghinala na ang impormasyong ibinigay Mo sa amin ay hindi totoo, mali, at kulang-kulang, maaaring hindi Ka magkwalipika para sa isang Survey, iba pang Programa sa Pagsasaliksik, o iba pang Serbisyo at nang magkagayon ay hindi makakatanggap ng anumang insentibo para sa Iyong pakikilahok. Higit pa roon, maaaring tapusin ng May-ari ng Panel ang Iyong pagiging miyembro na magreresulta sa Iyong kawalan ng kakayahang lumahok sa anopamang Survey o iba pang Programa sa Pagsasaliksik.

Ikaw ang may pananagutan para sa iyong mga pagkilos at pakikipag-ugnayang ginawa o naipadala mula sa Iyong account.

6. Paggamit sa Mga Serbisyo
Boluntaryo ang pakikilahok sa isang Survey, iba pang Serbisyo sa Pagsasaliksik o paggamit ng iba pang Serbisyo. Pampersonal at hind pangkomersyal na gamit ang Mga Serbisyo, at may karapatan Kaming baguhin, paghigpitan, o hadlangan ang pag-access sa lahat o anumang bahagi ng Mga Serbisyo, nang walang paunang paalala.

Maaari Kaming tumanggi anumang oras na magbigay ng Mga Sergbisyo sa sinuman sa sarili Naming pagpapasiya.

Kinikilala mo na Ikaw ay nag-a-access, gumagamit, at/o lumalahok sa Mga Serbisyo sa kakayahan ng isang independent na kontratista, at walang kaugnyanang pang-ahensya, pagsososyo, empleyado at taga-empleyo o nagpa-franchise o taga-franchise ang nilalayon o ginagawa ng Mga Tuntuning ito.

7. Walang-pahintulot na Paggamit
Sumasang-ayon kang hindi:

(a) guguluhin, makikialam sa seguridad ng o kaya naman ay abusuhin ang Serbisyo ng Aming Site, isang Site ng Survey, Site ng Panel, o anumang mga serbisyo, resources ng system, account, server, o network na nakakonekta sa o maaaring i-access sa pamamagitan ng Survey o isang Site ng Survey o mga site na naka-affiliate o link;

(b) gagamit ng mga spider, robot, o iba pang naka-automate na paraan sa data mining upang i-catalog, i-download, i-store, o kaya naman ay ay i-reproduce o ipamahagi ang data o nilalamang available may kaugnayan sa Serbisyo, o sa iba paraan ay manipulahin ang resulta ng isang Survey;

(c) gagawa ng anumang pagkilos upang makagulo sa Aming Site, sa isang Site ng Survey, isang Site ng Panel, o isang Site ng Kasosyo o sa paggamit ng isang indibidwal ng gayong mga site, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, pag-overload, o “pag-crash” ng isang website;

(d) magpapadala ng anumang virus, na-corrupt na data, o anumang nakakasama, nakakagulo, o nakakasirang code, file, o impormasyon, kabilang ang, ngunit hindi limtado sa spyware, malware at mga trojan;

(e) mangongolekta ng anumang Personal na Data ng ibang Mga User ng Mga Serbisyo;

(f) magpadala ng hindi hinihinging mga email, tulad ng mga promosyon at pag-a-advertise para sa mga produkto o serbisyo;

(g) magbubukas, gagamit, o magpanatili ng higit sa isang (1) account ng pagiging miyembro sa isang Panel;

(h) gagamit o susubakang gumamit ng account ng ibang User, nang walang pahintulot, o gumawa ng account na may hindi totoong pagkakakilanlan;

(i) susubok na makakuha ng hindi pinapahintulugang access sa Aming Site, isang Survey, isang Site ng Survey, isang Site ng Panel, isang Site ng Partner o mga bahagi ng isang Survey, Aming Site, isang Site ng Survey, isang Site ng Panel, o isang Site ng Kasosyo na pinaghihigpitan sa pangkalahatang pag-access;

(j) dadayain o itatago ang Iyong tunay na pagkakakilanlan;

(k) magpe-frame ang (mga) bahagi ng Aming Site, ng isang Site ng Survey, isang Site ng Panel, o isang Site ng Kasosyo at ipapakita ito sa ibang website o media o baguhin ang hitsura ng anumang Site ng Survey, Site ng Panel, o Site ng Kasosyo;

(l) maglalagay ng mga link mula sa isang website patungo sa Aming Site, sa isang Site ng Survey, isang Site ng Panel, o isang Site ng Kasosyo, o sa mga Serbisyo, nang walang naunang nakasulat na pagpayag Namin;

(m) mag-post o magpadala ng anumang material o nilalalamang nagbabanta, naninira, bastos, pornograpiko, malaswa, kahiya-hiya, o nakakapanggalit;

(n) gagamit ng anumang masama; mapang-abuso o bastos na pananalita sa Aming Site, sa isang Survey, o sa isang Site ng Survey, Site ng Panel, o Site ng Kasosyo;

(o) sasali sa anumang aktibidad na mapanloko, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, pagmamadali sa Mga Survey, pagsagot sa parehong Survey ng mahigit sa isang beses, pagsusumite ng hindi totoong impormasyon sa panahon ng proseso ng pagrerehistro, pagsusumite ng huwad o hindi totoong data ng Survey, pagkuha o pagsubok na makakuha ng mga insentibo sa pamamagitan ng hindi totoo o mapandayang pamamaraan, pandaraya sa Mga Survey at, may kinalaman sa paggamit sa Serbisyo ng Pagsubaybay ng Ad, pag-access sa mga website o online na kampanya nang may nag-iisang intensyon na magbigay ng maling kumakatawang impression ng Iyong online na paggawi;

(p) ire-reverse engineer ang anumang aspeto ng isang Serbisyo o gumawa ng anumang pagkilos na maaaring ipakita o ihayag ang source code, o i-bypass o dayain ang mga paraan o kontrol na ginagamit upang bawalan, paghigpitan, o limitahan ang access sa anumang webpage, nilalaman, o mga code, malibang hayagang pinahihintulutan ng Naaangkop na Batas;

(q) sasali sa anumang (mga) gawaing kriminal o iligal na maaaring i-link sa Aming Site, sa isang Survey, o isang Site ng Survey, isang Site ng Panel o Site ng Kasosyo;

(r) gagamit ng Pinaghihigpitang Nilalamang lumalabag sa Mga Terminong ito; o

(s) hihimok at/o magpapayo sa sinumang indibidwal, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa Mga Miyembro ng Panel, Mga Kalahok o sinuman sa Aming mga empleyado, upang gumawa ng pagkilos na salungat sa Mga Tuntuning ito.

8. Pinaghihigpitang Nilalaman
Malibang hindi naipaalam, ang lahat ng materyal, kabilang ang, nang walang limitasyon, lahat ng konsepto, teksto, disenyo, graphics, guhit, larawan, video clip, musika, at tunog, at lahat ng trademark, service mark at pangalan ng trade na ginamit sa isang Survey, iba pang Programa ng Pagsasaliksik, o ibang Serbisyo at/o sa Aming site, sa isang Site ng Survey, ng Site ng Panel, o sa isang Site ng Kasosyo at ang pagkakapili at mga pagkakaayos nito, ay sumasailalim sa mga intellectual property right, kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga copyright, trademark at patent o ang karapatang mag-apply para sa pagrerehistro ng mga ito saanman sa mundo, na pinanghahawakan o lisensyado Namin, ng May-ari ng Survey, May-ari ng Panel, ng isang Kasosyo, o iba pang ikatlong partido na siyang mga may-ari ng, o kumokontrol, ng gayong Pinaghihigpitang Nilalaman.

Kapag gumagamit Ka ng serbisyo o lumalahok sa isang Suvey, ibang Programa sa Pagsasaliksik o iba pang Serbisyo, maaaring malantad Ka sa Pinaghihigpitang Nilalaman. Hindi ka binibigyan ng anumang karapatan sa Pinaghihigpitang Nilalaman at ang lahat ng mga intellectual property right ay hayagang nakareserba. Walang ibinibigay sa Iyo na lisensya sa paggamit, paglahad, pag-download, pagkopya, pamamahagi, o pag-reproduce (kabilang ang ngunit hindi limitado sa pagpo-post sa anumang website, social media, o blog) sa Pinaghihigpitang Nilalaman o ang paksa ng PInaghihigpitang Nilalaman. Mangyaring nakakaalam na maaaring gumawa ng legal na pagkilos sa pangyayaring anumang hindi pinahihintulutang paggamit ng Pinaghihigpitang Nilalaman ang matalunton namin sa Iyo. Pinapaalaman ka sa pamamagitan nito at kinikilala na ganap Kaming makikiisa sa lahat ng kahilingan ng ikatlong partido para sa mga paghahayag (kabilang ang ngunit hindi limitado sa pagbubunyag ng Iyong Pagkakakilanlan) na may kaugnayan sa iyong mga pag-aangking gumamit Ka ng Pinaghihigpitang Nilalaman na lumalabag sa Mga Tuntuning ito na napagpasyahan naming totoo.

Maaari ka lang lumahok sa isang Survey, iba pang Programa sa Pagssaliksik, ibang Serbisyo at/o paggami ng Aming Site, sa isang Site ng Survey, isang Site ng Panel, o isang Site ng Kasosyo sa paraang hindi lalabag sa intellectual property right Namin, o ng ikatlong partido.

9. Nilalaman ng User
Ikaw ang may pananagutan sa lahat ng Nilalaman ng User. Ikaw rin ang may pananagutang kumuha, kung saan kinakailangan, ng mga pagsang-ayon, pagpayag, at/o pahintulot ng ikatlong partido para sa paggamit Mo at Namin ng Iyong Nilalaman ng User. Maaaring isaalang-alan ang Nilalaman, kabilang ang mga larawan, tunog, o video recording bilang Personal na Data. Maaaring maging available sa publiko ang Iyong Nilalaman ng User at ibabahagi sa mga ikatlong partido kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, Mga Kliyente Namin, mga kliyente ng Mga Kliyente Namin, May-ari ng Survey, May-ari ng Panel, Kasosyo at ikatlong partidong mga provider ng serbisyo. Titiyakin mong ang Nilalaman ng User ay hindi naglalaman ng naka-copyright o naka-trademark na nilalaman o materyal ng anumang ikatlong partido, kabilang ang audio, video, mga larawan, o ang pagiging kamukha ng sinuman maliban sa Iyo, malibang nakuha Mo ang mga pag-apruba, pagpayag, at/o pagpapahintulot mula sa gayong mga ikatlong partido na kinakailangan para sa paggamit Mo at Namin ng gayong Nilalaman ng User. Hindi ka tatanggap ng bayad para sa paggamit ng anumang Nilalalaman ng User Namin, Mga Kasosyo Namin, o Mga Kliyente Namin.

Sa pamamagitan ng paggamit, pag-upload, pag-post, o pagpapahintulot sa Aming mangolekta (ang gayong pahintulot ay ipinagpapalagay na ibinigay sa Iyong pagpayag gamit ang mga Tuntuning ito at paggamit sa kaugnyan na Serbisyo) ng Nilalaman ng User may-kaugnayan sa Mga Serbisyo, binibigyan Mo Kami kung gayon ng walang-hanggan, hindi nababawi, walang limitasyon, naililipat, naisa-sublicense, pambuong mundo, royalty free na karapatan at lisensyang mag-edit, ,kumopya, magpasa, mag-publish, magpakita, gumawa ng derivative, magbago, mamahagi, at gumamit ng Iyong Nilalaman ng User sa Aming sariling pagpapasya. Hindi ka tatanggap ng anumang bayad para sa Iyong Nilalaman ng User o paggamit Namin nito, malibang hayagang napagkasunduan.

Ikaw ang tanging may pananagutang masiguro na ang Iyong Nilalaman ng User, at paggamit Namin nito ayon sa mga Tuntuning ito, ay hindi lalabag sa anumang intellectual property righ ng ikatlong partido. Hindi kami at hindi namin masusuri ang lahat ng Nilalaman ng User at wala Kaming anupamang pananagutan para sa Iyong Nilalaman ng User. May karapatan kami, ngunit hindi pananagutan, na i-delete, alisin, o i-edit ang Iyong Nilalaman ng User, na sa Aming sariling pagpapasya, ay pinaniniwalaang: (a) lumalabag sa Mga Tuntuning ito; (b) lumalabag sa mga intellectual property right; o (c) umaabuso, nakakapanirang puri, malaswa, o kaya ay hindi katanggap-tanggap.

10. Patakaran sa Mga Programa sa Insentibong Nakabatay sa Mga Puntos
Kung tumugon Ka at nakakumpleto ng Survey, lumahok s isa pang Programa sa Pagsasaliksik, o iba pang Serbisyo, maaari Kang makakuha ng mga puntos, na maaaring i-redeem para sa iba’t ibang gantimpala o cash sa Aming programa ng insentibo. Hindi mo kailangang bumili ng anuman upang makatanggap ng mga puntos. Peronal ang mga puntos na makukuha Mo at hindi Mo maaaring ilipat ang mga ito sa kaninuman. Magiging valid ang Iyong mga puntos at mare-redeem sa loob ng dalawampu’t apat (24) na buwan pagkaraang maging aktibo ang iyong account. Maaari Naming i-revoke ang anumang puntos o insentibo na hindi Mo na-redeem.

Sa simula ng isang Survey, iba pang Programa sa Pagsasaliksik o iba pang Serbisyo, tatanggap Ka ng impormasyon tungkol sa bilang ng puntos na maaari Mong makuha. Hindi namin tinatanggap na maging may pananagutan sa anumang paraan para sa buwis o mga duty na maaaring mangyari bilang resulta ng mga puntos o insentibo naibigay o na-redeem. Kung lalabagin Mo ang Mga Tuntunin, maaaring maiwala Mo ang lahat ng puntos o insentibo na nakuha Mo. Wala kaming tinatanggap na anumang Pananagutan sa Iyo may kaugnayan sa mga punto na nakuha Mo.

11. Mga Pag-update sa Profile
Sumasang-ayon ang Mga Miyembro ng Panel na panatilihing naka-update ang kanilang mga profile sa pagiging miyembro. Maaaring mag-update, magwasto, at/o mag-delete ang Miyembro ng Panel ng impormasyong nasa kaniyang mga profile ng pagiging miyembro sa pamamagitan ng: (a) pag-access sa kaniyang Panel ng account ng pagiging miyembro; o (b) pagpapadala ng email sa angkop na team ng mga serbisyo ng Miyembro ng Panel para sa nauugnay na Panel.

12. Patakaran sa Pag-opt Out
Maaaring mag-opt out ang Mga Miyembro ng Panel sa paggamit ng anuman o lahat ng Serbisyo (kabilang ang, nang walang limitasyon, pagtanggap ng Mga Imbitasyon sa Survey, newsletters, pakikipag-ugnayan) anumang oras sa pamamagitan ng: (a) pagsunod sa mga paraan ng pag-unsubscribe na inilalarawan sa kaugnay na Site ng Panel o mga kaugnay na site o nilalaman sa isang email na tinanggap mula sa Amin; o (b) pagpapadala ng email sa Aming team sa mga serbisyo sa Miyembro ng Panel dito.

Gagawin namin ang aming makakaya, tulad ng hinihiling ng batas o regulasyon, na tumugon sa bawat kahilingang email sa loob ng makatuwirang yugto ng panahon pagkaraan ng pagtanggap. Sa pagwawakas ng Mga Serbisyo, aalisin ang impormasyon sa pakikipag-ugnayan ng Miyembro ng Panel mula sa lahat ng listahan ng pakikipag-ugnayan o contact may-kaugnayan sa winakasang (mga) Serbisyo. Pakitandaan na maaaring umabot ng ilang araw upang makumpleto ang pag-alis at sa panahong iyon, maaari Kang tumanggap ng mga mensahe mula sa Amin na ginawa o naipon bago ang Iyong pag-opt out.

13. Mga Link
May kaugnayan sa Iyong paggamit sa Serbisyo, maaari Kang mag-link o kumonekta sa isang Website ng Ikatlong Partido. Pakitandaan na hindi kami nag-eendorso ng anumang Website ng Ikatlong Partido o mga produkto, serbisyo, at/o pagkakataong naka-advertise, iniaalok sa pamamagitan ng o may kaugnayan sa gayong Website ng Ikatlong Partido. Pakisuri nang maingat ang lahat ng patakaran at tuntuning nalalapat sa gayong Mga Website ng Ikatlong Partido.

14. Pakikipag-ugnayan sa amin
Ang lahat ng pakikipag-ugnayan (hindi kasama ang Personal na Data) at Nilalaman ng User na isinumite o ipinadala Mo sa Amin, sa pamamagitan ng email o iba pang paraan, o kinolekta Namin, ay itatratong hindi kumpidensyal at hindi proprietary na impormasyon Mo, malibang partikular Mong ipinahiwatig aliman sa bago, o kasabay ng, pagpapasa Mo ng, o pagpapahintulot Namin na mangolekta ng gayong mga pakikipag-ugnayan at Nilalaman ng User. Sumasang-ayon ka na anumang pakikipag-ugnayan at Nilalaman ng User ay maaari Naming gamitin sa sarili Naming pagpapasiya.

15. Privacy
Kapag nag-a-apply para sa pagiging Miyembro ng panel, sa pamamagitan ng Serbisyo o kaya ay pakikipag-ugnayan sa Amin o sa May-ari ng Panel, maaaring magproseso ng Personal na Data na tumutukoy sa Iyo. Para sa impormasyon tungkol sa mga kasanayan sa privacy ng Cint at ang pagpoproseso ng Iyong Personal na Data, pakisuri ang Paalala sa Privacy ng Kalahok sa Pagsasaliksik dito.

16. Pagtatanggi
Hayagan kang sumasang-ayon na ang Iyong pakikilahok sa isang Survey, iba pang Programa sa Pagsasaliksik, at paggamit sa Serbisyo at pag-browse sa Aming site, sa isang Site ng Surve, isang Site ng Panel o isang Site ng Kasosyo, ay tanging sa sarilig Mong panganib at pananagutan. Sa ganap na pinahihintulutan ng batas, Kami, ang Aming Mga Kliyente, Mga May-ari ng Survey, Mga May-ari ng Panel, Mga Kasosyo, o iba pang ikatlong partido, at ang aming mga direktor, opisyal, empleyado, kinatawan, ahente, tagapaglaan ng nilalaman ng ikatlong partido, at tagalisensya, ay hindi nagbibigay ng anumang garantiya, hayagan, ipinahiwatig, ayon sa batas, kabilang ang mga merchantability, pagiging angkop para sa partikular na layunin, na ang pakikilahok sa isang Survey o ang paggami sa Serbisyo, Aming site, sa isang Site ng Survey, isang Site ng Panel, o Site ng kasosyo, ay hindi mawawalan ng pagkaantala o walang mali. Sa ganap na pinahihintulutan ng batas, Kami, ang Aming Mga Kliyente, Mga May-ari ng Survey, Mga May-ari ng Panel, Mga Kasosyo, o iba pang ikatlong partido, at ang aming mga direktor, opisyal, empleyado, kinatawan, ahente, tagapaglaan ng nilalaman ng ikatlong partido, at tagalisensya, ay hindi nagbibigay ng anumang garantiya, hayagan, ipinahiwatig, ayon sa batas, kabilang ang mga merchantability, pagiging angkop para sa partikular na layunin, sa katumpakan, pagiging maaasahan, o nilalaman ng anumang impormasyon, o mga serbisyong inilaan sa pamamagitan ng Survey o Aming site, ng isang Site ng Survey, isang Site ng Panel, o isang Site ng Kasosyo, maliban sa hayagang itinakda sa aming Mga Tuntunin.

17. Limitasyon ng Pananagutan
SA ABOT NG PINAHIHINTULUTAN NG BATAS, KAMI, ANG MGA MAY-ARI NG SURVEY, MAY-ARI NG PANEL O MGA KASOSYO, IKATLONG PARTIDO, O MGA DIREKTOR, OPISYAL, SHAREHOLDER, EMPLEYADO, KINATAWAN, TAGAKONTRATA, TAGAPAGMANA, O ASSIGNEE, AY HINDI MANANAGOT SA IYO SA ANUMANG PARAAN, KABILANG NANG WALANG LIMITASYON, PARA SA ANUMANG BAGAY NA MAY-KAUGNAYAN SA MGA TUNTUNING ITO, ANG SERBISYO, AMIN SITE, NG ISANG SURVEY, ISANG SITE NG PANEL, ISANG SITE NG KASOSYO O PARA SA ANUMANG PAGSUSUMITENG GINAWA MO, O PARA SA ANUMANG DIREKTA, DI-DIREKTA, ESPESYAL, NAPAPARUSAHAN, INCIDENTAL, MAY-KAUGNAYAN, EXEMPLARY, O CONSEQUENTIAL NA MGA PINSALA, PAGKAWALA NG MGA KITA, PAGKAWALA NG INAASAHAN MATITIPID, O ANUMANG IBA PANG DI DIREKTANG PINSALA, NAPAYUHAN MAN KAMI O HINDI NG PAGKAKATAON O POSIBILIDAD NG GAYONG MGA PINSALA.

Ang limitasyon ng pananagutan at ang pagtatanggi sa Mga Tuntuning ito ay malalapat anuman ang anyo ng pagkilos, nasa kontrata man, warranty, paglabag sa batas, mukhang paglabag sa batas, mahigpit na pananagutan, pagpapabaya o iba pang maling pagkilos at lalampas sa isang saligang paglabag o mga paglabag o ang pagkabigo sa pangunahing layunin ng kontrata o hindi pagkakaroon ng ekslusibong remedyo.

18. Pagbibigay-bayad
Sumasang-ayon ka na ganap at epektibong mabigyang-bayad, ipagtanggol, at ituring Kami, Mga May-ari ng Survey, May-ari ng Panel, at Mga Kasosyo, at iba pang nauugnay na mga ikatlong partido, kabilang ang mga direktor, opisyal, shareholder, empleyado, kinatawan, tagakontrata, affiliate, tagapagmana o assignee, na walang pananagutan sa anumang pinsala, gastos, pananagutan, at pagkalugi sa anumang anyo, kabilang ang mga legal na bayarin, direkta man o di-direkta, mula sa anumang paglabag sa Mga Tuntunin na naidulot mo.

19. Mga Pagbabago
Mayroon Kaming karapatan, sa Aming sariling pagpapasiya, na gumawa ng mga pagbabago sa Mga Tuntuning ito. Hinihimok ka namin na suriin ang mga Terminong ito sa nagpapatuloy na batayan. Kukunin namin ang iyong pahintulot bago ang mga pagbabago na nasa gayong uri na kailangan o kakailanganin ang pahintulot. Para sa mga pagbabagong hindi mangangailangan ng pahintulot. ang iyong patuloy na paggamit ng, access sa at/o pakikilahok sa Mga Serbisyo ay bubuo sa iyong pagtanggap sa Mga Terminong ito na binago.

20. Pagsunod sa Angkop na Batas
Kinikilala Mo at sinasang-ayunan na susunod Ka sa lahat ng pagkakaton sa Angkop na Batas kapag tumutugon ka sa isang Survey, lumalahok sa isa pang Programa ng Pagsasaliksik o kaya naman ay paggamit sa Serbisyo.

21. Pagsuspinde, Pagwawaka, at Pag-deactivate
Bilang karagdagan sa anuman at lahat ng iba pang available na solusyon, maaari Namin, nang walang abiso, suspindehin at/o wakasan ang Iyong paggamit at access sa Serbisyo o ang Iyong pagiging miyembro sa isang Panel, kung lalabag Ka sa mga Tuntuning ito, o sa mga pagkakataong gagamitin Mo ang Serbisyo sa paraang labag sa batas, o kaya naman ay kumilos sa paraan, na sa Aming sariling pagpapasya, ay hindi katanggap-tanggap sa Amin, sa isang May-ari ng Survey, May-ari ng Panel, o Kasosyo. Kung wawakasan Namin ang Iyong karapatang gamitin ang Serbisyo at/o ang Iyong pagiging Miyembro ng Panel ay mawakasan: (a) Maiwawala mo ang lahat ng karapatan, at interes sa at/o sa lahat ng hindi na-redeem na mga gantimpala, insentibo, at o premyo, na magkakaepkto sa pagwawakas; (b) Agad na kakanselahin ang Iyong pagiging miyembro ng Panel; (c) Agad na mawawala ang Iyong access sa at paggamit sa Serbisyo; at (d) Hindi Ka pahihintulutang lumahok sa anumang Survey sa hinaharap na iniaalok sa pamamagitan ng Serbisyo.

Higit pa riyan, nasa Amin ang karapatang i-deactivate ang Iyong account sa pagiging miyembro ng Panel: (a) Kung hindi ka na Aktibong Panelist; (b) kung tumanggap Kami ng hard bounce o abiso sa pagkabigto ng paghahatid sa Aming pakikipag-ugnayan sa email sa Iyong account ng email; o (c) kung tumanggap Kami ng abisong tugon na “mailbox full” nang tatlong (3) ulit sa Aming pakikipag-ugnayan sa email sa Iyong account ng email.

Sa pangyayari ng pag-deactivate, pagwawakas Mo, o pagwawakas Namin, maiwawala Mo ang anumang insentibo na nakuha Mo.

22. Pagiging Hiwalay at Pagtatakda
Kung, sa anumang dahilan, ang anumang termino o probisyon sa mga Tuntuning ito ay mapawalang bisa o hindi maipapatupad, ang gayong probisyon ay isasaalang-alan na hiwalay sa kabuuan ng mga Terminong ito, at ang natitirang bahagi ng mga Terminong ito ay mauunawaan at ipakakahulugan nang walang pagtukoy sa terminong hindi maipapatupad.

Hindi mo maaaring itakda ang mga Tuntuning ito nang wala ang Aming paunang nakasulat na pagpayag, na maaaring hindi ibigay sa sarili Naming pagpapasya. Sumasang-ayon ka na maaari Naming itakda ang mga Tuntuning ito anumang oras, kaninuman.

23. Umiiral na Batas, Hurisdiksyon, at Legal Venue
Ang anumang di-pagkakasunduan dahil sa o may koneksyon sa mga Tuntuning ito, kabilang ang anumang mga tanong may kinalamang sa pag-iral nito, pagiging valid, o pagwawakas, ay ihahain sa Stockholm county court (Sw. Stockholms tingsrätt) at pamamahalaan ng at ipakakahulugan ayon sa mga batas ng Sweden, nang walang pagsasaalang-alan sa anumang piniling mga prinsipyo ng batas (alinman sa Sweden o anumang iba pang hurisdiksyon) na maaaring magbigay ng ibang paglalapat ng ibang mga batas ng hurisdiksyon.