בשירותים
תחילת תוקף: 28 לפברואר 2018

עדכון אחרון: 28 לפברואר 2018

מונחים
במסגרת תנאים אלה, למונחים ולביטויים הבאים תהיה המשמעות הבאה.

“חבר פאנל פעיל” מתייחס לחבר/ת פאנל אשר: (א) השתתף בסקר, (ב) בתוכנית מחקר אחרת; או (ג) בחלקים אחרים של השירות , לפחות פעם אחת בשני עשר (12) החודשים האחרונים; או (ד) עדכן את הפרופיל שלו/שלה או את פרטי החברות לפחות פעם אחת בשני עשר (12) החודשים האחרונים.

“שירות מעקב מחקר שוק” מתייחס לשירות שעליו הסכים המשתמש שיכול לעקוב אחר ההתנהגות המקוונת של המשתמש, כגון, אתרים אליהם ניגש המשתמש וקמפיינים מקוונים אליהם נחשף המשתמש למטרות מחקר שוק, הכוללות מחקרי מעקב אחר פרסום.

“החוק החל” מתייחס לתקנות ולחוק החלים על המדינה ו/או האזור.

“לקוח” מתייחס ללקוחותינו להם אנו מספקים שירותים.

“תוכן” מתייחס למידע באתרנו, באתר סקר, באתר פאנל או באתר שותף.

“פאנל” מתייחס לקבוצת אנשים שהסכימו להיות מוזמנים ולהשתתף בסקרי שוק, בתוכניות מחקר אחרות או בחלקים אחרים של השירותים עבור מחקר שוק.

“חבר פאנל“מ תייחס לחבר בפאנל.

“בעל הפאנל” מתייחס לבעל הפאנל ואתר הפאנל בו את/ה חבר/ה.

“אתר פאנל” מתייחס לאתר שבו אנשים יכולים להירשם על מנת להפוך לחברי פאנל.

“שותף” מתייחס לאחד מהשותפים שלנו, כולל בעלי פאנל ושותפים אחרים.

“אתר שותף” מתייחס לאתר המופעל על ידי אחד השותפים שלנו.

“משתתף” מתייחס לאדם, שאינו חבר פאנל, שהופנה לסקר, לתוכנית מחקר אחרת או לחלקים אחרים של השירותים על ידי אחד משותפינו.

מידע אישי” משמעו כל מידע הקשור לאדם טבעי מזוהה או שניתן לזהותו (“נושא המידע“); אדם טבעי אשר ניתן לזהותו הוא אחד אשר ניתן לזהות ולמצוא אותו, בדרך ישירה או עקיפה, באמצעות ייחוס למזהה בין אם לבד או בשילוב עם מידע מזהה אישי אחר. מידע אישי עשוי לכלול מידע כגון שם, מספר תעודת זהות, תאריך ומקום לידה, שם המשפחה לפני הנישואין, מידע ביומטרי, תמונות, הקלטות וידאו או קול, ומידע נוסף אשר מקושר או ניתן לקישור לאדם כגון מידע רפואי, חינוכי, פיננסי ותעסוקתי. (הערה: מידע אישי יכול להתייחס גם למידע מזהה אישי “PII”.)

“תוכנית מחקר” מתייחסת להזדמנות למחקר שאינה סקר.

“תוכן מוגבל” מתייחס למידע חסוי ו/או קנייני, חומרים, מוצרים ותכנים השייכים לנו ו/או לבעל פאנל, בעל סקר, לקוח, שותף ו/או בעל רשיון.

“שירות” מתייחס ל- השירות הניתן על ידינו המאפשר לך, כחבר פאנל או משתתף, להשתתף ב-(א) פאנל או סקר, (ב) תוכנית מחקר אחרת, או (ג) כל שירות אחר שסופק על ידינו, ומשמש אותך, כגון שירות מעקב אחר חקר שוק.

“הגשות” מתייחס לכל ההערות, המשוב, ההצעות, הרעיונות ומידע אחר שהנך מזין/ה או שאנו אוספים כאשר את/ה משתתף/ת בפאנל, מגיב/ה לסקר או לתוכנית מחקר אחרת או משתמש/ת בשירות.

“בעל סקר” מתייחס לבעלים של סקר, שהוא בדרך כלל לקוח.

“אתר סקר” מתייחס לאתר שבו אתה מגיב ומשלים סקר.

“סקרים” מתייחס לסקרי מחקר שוק שעומדים לרשותך באמצעותנו.

“אתרי צד שלישי” מתייחס לאתרים אשר מתוחזקים ו/או מופעלים על ידי צד שלישי.

“משתמש” מתייחס אליך כאל פרט כאשר אתה משתמש בשירות.

“תוכן משתמש” מתייחס לכל התוכן, החומרים, המידע והתגובות שאת/ה משתמש/ת, מעלה, משתף/ת או שולח/ת או שאנו אוספים כשאת/ה משתמש/ת בשירות, כולל מידע שהתקבל באמצעות שירות מעקב פרסום, כגון נתונים אודות מגמות שימוש באינטרנט.

“את/ה“, “עצמך ו- “שלך” מתייחס אליך כפרט.

“אנו” ,”לנו” ,”שלנו” כמו גם “Cint” מתייחס לישות השבדית entity Cint AB reg. מס’ 556559-8769.

1.ישימות; הסכם
התנאים וההתניות הללו (להלן: “תנאים“) מיושמים יחד עם כל הסכם שנעשה עם בעל הפאנל אשר בו את/ה חבר/ה, כמו גם תנאים ספציפים, העשויים לחול על סקר, תוכנית מחקר אחרת או שירות אחר. תנאים אלו לא ייושמו במקרה של סתירה עם תנאי ההסכם של בעל הפאנל או עם תנאים ספציפים אותם סיפק בעל הפאנל או הלקוח כתנאי להשתתפותך בסקר או בתוכנית מחקר אחרת, כל עוד תנאים אחרים אלו לא יפחיתו את זכויותינו או יגדילו את אחריותנו המפורטת בתנאים אלה.

2. פתיחה
מטרת תנאים אלה היא להגדיר את התנאים וההתניות הכלליות עבור שימושך בשירותים, לרבות השתתפותך בסקרים, פאנל או תוכניות מחקר אחרות.

אנו מנהלים את היחסים בין בעל סקר לבעל פאנל ואנו פועלים בשם בעל הפאנל. אנו גם ספק הפלטפורמה, המספק הזדמנויות לחברי פאנל, להשתתף בסקרים, תוכניות מחקר אחרות ולהשתמש בשירותים אחרים.

בנוסף לאמור לעיל, אנו עשויים גם לנהל תמריצים. פרטים בנוגע לתוכנית תמריצים כזו ניתן למצוא בתנאים אלה.

3. זכאות לחברות בפאנל
חברות בפאנל פתוחה בכלליות לאנשים העומדים בדרישות לחברות, הכוללות, אך לא מוגבלות אל, דרישות גיל מינימלי ודרישות מיקום גאוגרפי. דרישות חברות בפאנל עשויות להשתנות לפי הפאנל הספציפי ונקבעות על ידי בעל הפאנל. עם הסכמתך להיות חבר/ת פאנל, הנך מסכים/ה לקבל הזמנות להשתתפות בסקרים, תוכניות מחקר או שירותים אחרים, מבעל הפאנל בו ביקשת להיות חבר ומבעלי פאנלים אחרים. ניתן לבטל את הרישום לחברות בפאנל בכל עת, ראה חלק 12 “מדיניות ביטול”.

אנו מאפשרים רק חבר פאנל אחד לכל כתובת דוא”ל ייחודית בתוך כל פאנל.

4. רישום לפאנל
על מנת להפוך לחבר פאנל, עליך להירשם עם אתר פאנל ולספק מידע מסוים עליך. המידע שתספק/י חייב להיות אמיתי, נכון ומלא. אנו שומרים את הזכות לחסום או להגביל את גישתך לשירות או להשתתפותך בסקר או בתוכנית מחקר אחרת אם תספק/י או תהיה לנו סיבה לחשוד שסיפקת מידע שאינו אמיתי, נכון ושלם.

החברות בפאנל היא אישית, והשימוש בה מותר אך ורק לאותו אדם שנרשם לחברות בפאנל. הנך אחראי/ת על שמירת פרטי המשתמש והסיסמה שלך סודיים והנך אחראי/ת לכל שימוש, בין אם מורשה או בלתי מורשה, בחשבון החברות שלך.

5. תנאי השתתפות בסקר, תוכנית מחקר אחרת או שירותים אחרים
כאשר את/ה משתתף/ת בסקר, בתוכנית מחקר אחרת או בשירות אחר, ו/או משתמש באתר שלנו, באתר סקר או באתר פאנל, את/ה מחויב/ת לעמוד בתנאים אלה, וכן תנאים והתניות נוספים החלים על השתתפותך, לרבות כל הסכם בינך לבין בעל פאנל או תנאים שהוצבו על ידי לקוח או שותף.

עם השתתפותך בסקר, בתוכנית מחקר אחרת או בשירות אחר, הנך מסכים/ה לספק מידע אמיתי, נכון ושלם עליך. אם תספק/י או תהיה לנו סיבה לחשוד שסיפקת מידע שאינו אמיתי, נכון ושלם, זכאותך להיכלל בסקר, בתוכנית מחקר אחרת או בשירות אחר עלולה להישלל וכתוצאה מכך לא תהיה זכאי/ת לקבל תמריצים מכל סוג עבור השתתפותך.
יתרה מזאת, בעל הפאנל רשאי לבטל את חברותך כך שלא תוכל להשתתף בסקרים נוספים או תוכניות מחקר אחרות בעתיד.

הנך אחראי/ת לפעולות ולתקשורת שבוצעו או הועברו מחשבונך.

6. שימוש בשירותים
ההשתתפות בסקר, בשירות מחקר אחר או השימוש בשירות אחר היא מרצון. השירותים הם לשימוש אישי ולא מסחרי, ואנו שומרים לעצמנו את הזכות לשנות, להגביל או לחסום גישה, לכל או לחלק מהשירותים, ללא הודעה מוקדמת.

אנו רשאים בכל עת לסרב לספק את השירותים לכל אדם לפי שיקול דעתנו.

הנך מאשר כי את/ה ניגש/ת, משתמש/ת ו/או משתתף/ת בשירותים במסגרת תפקידו של קבלן עצמאי, ולא נוצר כל קשר סוכנות, שותפות, מיזם משותף, עובד-מעביד או זכיינות-זכיין באמצעות תנאים אלה.

7. שימוש בלתי מורשה
הנך מסכים/ה לא לעשות את הבאים:

(א) לחבל, להפריע לאבטחה או לפגוע בדרך אחרת בשירות או באתר שלנו, באתר סקר, באתר פאנל, באתר שותף או כל שירות אחר, משאבי מערכת, חשבונות, שרתים או רשתות המחוברות אל או נגישות באמצעות סקר או אתר סקר או אתרים קשורים או מקושרים;

(ב) להשתמש בזחלני רשת, רובוטים או בטכניקות אוטומטיות אחרות של כריית נתונים למטרות קטלוג, הורדה, אחסון, או בכל דרך אחרת לשכפל או להפיץ נתונים או תוכן הזמינים בהקשר לשירות, או בדרכים אחרות לתמרן את תוצאת סקר;

(ג) לנקוט פעולה כלשהי על מנת להפריע לאתר שלנו, לאתר סקר, לאתר פאנל או לאתר שותף או להפריע לשימוש של אדם באתרים אלה, כולל, אך לא רק, גרימת עומס יתר או “קריסה” של אתר אינטרנט;

(ד) לשלוח או להעביר וירוסים, נתונים פגומים או כל קוד, קובץ או מידע פוגעני, מזיק או הרסני אחר, כולל, אך לא רק, תוכנות ריגול, תוכנות זדוניות וסוסים טרויאניים;

(ה) לאסוף מידע אישי על ו/או של משתמשי השירותים האחרים;

(ו) לשלוח הודעות דוא”ל לא רצויות, כגון קידום מכירות ופרסומות למוצרים או לשירותים;

(ז) לפתוח, להשתמש או לתפעל יותר מחשבון חברות אחד (1) בפאנל;

(ח) להשתמש או לנסות להשתמש בחשבון של משתמש אחר, ללא אישור, או ליצור חשבון בעל זהות מזויפת;

(i) לנסות להשיג גישה בלתי מורשית לאתר שלנו, לסקר, לאתר סקר, לאתר פאנל, לאתר שותף או לחלקים בסקר, באתר שלנו, באתר סקר, באתר פאנל או באתר שותף אליהם הגישה מוגבלת;

(י) לזייף או להסוות את הזהות האמיתית שלך;

(כ) לקחת חלק/ים מהאתר שלנו, אתר סקר, אתר פאנל או אתר שותף ולהציגו/ם באתר או מדיה אחרת או לשנות את מראה אתר הסקר, אתר הפאנל או אתר שותף;

(ל) ליצור קישורים מאתר אינטרנט לאתר שלנו, לאתר סקר, לאתר פאנל או לאתר שותף או לשירותים, ללא הסכמתנו מראש ובכתב;

(מ) לפרסם או להעביר חומר או תוכן מאיים, בעל דיבה, משמיץ, גס, פורנוגרפי, מבייש או מסית;

(נ) להשתמש בשפה פוגענית, גסה או מגונה באתר שלנו, בסקר או באתר סקר, אתר פאנל או אתר שותף;

(ס) לעסוק בכל פעולת רמאות, כולל, אך לא מוגבל אל, למלא במהירות סקרים, להגיש את אותו סקר יותר מפעם אחת, להגיש מידע כוזב במהלך תהליך הרישום, להגיש נתוני סקר שקריים או לא נכונים, לפדות או לנסות לפדות תמריצים באמצעות אמצעים מזויפים או בדרכי מרמה, לחבל בסקרים, ובנוגע לשימוש בשירות מעקב הפרסומות, לגשת לאתרים או לקמפייני פרסום מקוונים עם הכוונה הבלעדית לספק רושם מוטעה של ההתנהגות המקוונת שלך;

(ע) לבצע הנדוס לאחור של כל היבט של שירות או לבצע כל פעולה שעשויה לחשוף או לחשוף את קוד המקור, או לעקוף אמצעים או בקרות הפועלות לאסור או להגביל את הגישה לכל דף אינטרנט, תוכן או קודים, למעט כפי שמותר במפורש לפי החוק החל;

(פ) לעסוק בכל מעשה(ים) פלילי או בלתי חוקי אשר עשוי להיות מקושר לאתר שלנו, לסקר או לאתר סקר, לאתר פאנל או לאתר שותף;

(צ) להשתמש בתכנים מוגבלים תוך הפרה או התעלמות מתנאים אלה; אוֹ

(ק) לעודד ו/או לייעץ לכל אדם, כולל אך לא רק, חברי פאנל, משתתפים או אחד מנציגנו, לבצע פעולה המנוגדת לתנאים.

8. תוכן מוגבל
אלא אם צוין אחרת, כל החומרים, כולל, וללא הגבלה, כל המושגים, הטקסט, העיצובים, הגרפיקה, הרישומים, התמונות, קטעי הווידאו, המוסיקה והצלילים וכל הסימנים המסחריים, סימני השירות ושמות המסחר המשמשים בסקר, בתוכנית מחקר אחרת או בשירות אחר ו/או באתר שלנו, אתר סקר, אתר פאנל או אתר שותף והבחירה וההסדרים שלהם, כפופים לזכויות קניין רוחני, לרבות אך לא רק זכויות יוצרים, סימני מסחר ופטנטים או הזכות להגיש בקשה לרישומם בכל מקום בעולם, השייכים לנו או ניתנים לשימוש על ידינו, בעל סקר, בעל פאנל, שותף או צד שלישי אחר שהם בעליו או שולטיו בהתאמה של תוכן מוגבל זה.

כאשר את/ה משתמש/ת בשירות או משתתף/ת בסקר, בתוכנית מחקר אחרת או בשירות אחר, את/ה עלול/ה להיחשף לתוכן מוגבל. אינך מקבל/ת זכויות כלשהן לתכנים המוגבלים וכל זכויות הקניין הרוחני שמורות במפורש. לא ניתן לך כל רישיון להשתמש, לחשוף, להוריד, להעתיק, להפיץ או לשכפל (כולל אך לא מוגבל לפרסום בכל אתר אינטרנט, מדיה חברתית או בלוג) את התוכן המוגבל או נושא התוכן המוגבל. לידיעתך, ניתן לנקוט פעולה משפטית במקרה של שימוש בלתי מורשה בתוכן המוגבל המקושר אליך. הנך מיודע/ת ומאשר/ת כי אנו נשתף פעולה באופן מלא עם כל בקשות מצד שלישי למסירת מידע (לרבות אך לא רק למסירת הזהות שלכם) בקשר לתביעות, שאנו סבורים כמוצדקות, בגין שימוש בתוכן מוגבל תוך הפרה של תנאים אלה.

הנך רשאי/ת להשתתף בסקר, בתוכנית מחקר אחרת, בשירות אחר ו/או באתר שלנו, באתר סקר, באתר פאנל או באתר שותף באופן שאינו מפר את זכויות הקניין הרוחני שלנו או של צד שלישי בלבד.

9. תוכן משתמש
הנך אחראי/ת לכל תוכן המשתמש. כמו כן, לקבלת אישורים, הסכמות ו/או הרשאות צד שלישי, לפי הצורך, לגבי השימוש שלך ושלנו בתוכן המשתמש שלך. תוכן משתמש, כולל תמונות, הקלטות קול או וידיאו עשוי להחשב מידע אישי. תוכן המשתמש שלך עשוי להיות זמין לציבור ולשיתוף עם צד שלישי, הכולל, אך לא רק, הלקוחות שלנו, לקוחות של הלקוחות שלנו, בעלי סקרים, בעלי פאנלים, שותפים וספקי שירות של צד שלישי. עליך לוודא שתוכן המשתמש אינו מכיל תוכן או חומר המוגן בזכויות יוצרים או חומר מסחרי של צד שלישי כלשהו, לרבות אודיו, וידאו, תמונות או דמות של אדם אחר מלבדך, אלא אם רכשת את האישורים, ההסכמות ו/או הרשאות צד שלישי הדרושים לשימושך ולשימושנו בתוכן משתמש כזה. לא תקבל/י פיצוי עבור השימוש שלנו, של השותפים שלנו או של הלקוחות שלנו בתוכן המשתמש.

על ידי שימוש, העלאה, פרסום, שליחה או מתן הרשאה לנו לאסוף (הרשאה זו ניתנת על פי הסכמתך לתנאים אלה ושימוש בשירות הרלוונטי) תוכן משתמש בהקשר לשירותים, הנך מעניק/ה לנו בזאת את זכות ורישיון תמידי, בלתי ניתן להחזרה, בלתי מוגבל, ניתן להעברה, רישיון משני, עולמי, ללא תקבולים לערוך, להעתיק, לשדר, לפרסם, להציג, ליצור עבודות נגזרות, לשכפל, לשנות, להפיץ או להשתמש בכל דרך אחרת בתוכן המשתמש שלך על פי שיקול דעתנו. לא תקבל כל תמורה בגין תוכן המשתמש שלך או השימוש שלנו בו, אלא אם הוסכם במפורש.

הנך בלבד אחראי/ת לוודא שתוכן המשתמש שלך, והשימוש שלנו בו בהתאם לתנאים אלה, לא יפגעו בזכויות הקניין הרוחני של צד שלישי כלשהו. איננו יכולים לסקור את כל תכני המשתמשים ואיננו לוקחים שום אחריות עבור תוכן המשתמש שלך. יש לנואת הזכות, אך לא החובה, למחוק, להסיר או לערוך את תוכן המשתמש שלך, אשר אנו, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, רואים בו: (א) הפרת תנאים אלה; (ב) הפרת זכויות קניין רוחני; או (ג) פוגעני, משמיץ, מגונה, או לא מקובל באופן אחר.

10 מדיניות תוכנית תמריצים מבוססת נקודות
אם את/ה מגיב/ה ומסיים/ת בהצלחה סקר, משתתף/ת בתוכנית מחקר אחרת או בשירות אחר, את/ה יכול/ה להרוויח נקודות, אשר ניתן לפדות עבור תגמולים שונים או עבור מזומן בתוכנית התמריצים שלנו. אינך צריך/ה לרכוש שום דבר על מנת לקבל נקודות. הנקודות שצברת הן אישיות ולא ניתן להעבירן לאף אחד אחר. הנקודות שלך יהיו תקפות וניתנות לפדיון למשך 24 (24) חודשים לאחר שחשבונך יהפוך לבלתי פעיל. כל הנקודות או התמריצים שלא מומשו על ידך, עלולות להיפסל על ידינו.

בתחילת סקר, תוכנית מחקר אחרת או שירות אחר, ימסר מידע על מספר הנקודות שאת/ה יכול/ה להרוויח. איננו מקבלים על עצמנו לשאת באחריות או אחראיים בכל דרך שהיא להשלכות מס או חובות שעלולות להתרחש כתוצאה מנקודות או תמריצים שהונפקו או נפדו. אם הנך מפר/ה את התנאים את/ה עלול/ה לאבד את כל הנקודות או התמריצים אשר צברת. איננו מקבלים כל אחריות כלפיך בהקשר לנקודות שצברת.

11. עדכוני פרופיל
חברי פאנל מסכימים לשמור על הפרופילים שלהם מעודכנים. חבר פאנל רשאי לעדכן, לתקן ו/או למחוק מידע הכלול בפרופיל החברות שלו/ה על ידי: (א) גישה לחשבון החברות שלו בפאנל; או (ב) שליחת הודעת דוא”ל לצוות השירותים המתאים של חבר צוות הפאנל הרלוונטי.

12. מדיניות ביטול
חברי הפאנל רשאים לבטל את השימוש בכל או חלק מהשירותים (לרבות, וללא הגבלה, מקבלת הזמנות לסקר, ידיעונים או התקשרויות) בכל עת על ידי: (א) ביצוע הליכי ביטול רישום המתוארים באתר הפאנל הרלוונטי או באתרים קשורים או הכלולים בדוא”ל שהתקבל ממנו; או (ב) על ידי שליחת הודעת דוא”ל לצוות שירות לחברי פאנל.
כאן.

אנו נעשה מאמצים סבירים, כנדרש על פי חוק או תקנה, להגיב לכל בקשה בדוא”ל תוך פרק זמן סביר לאחר קבלתו. עם סיום השירות, פרטי קשר של חבר צוות יוסרו מכל רשימות ההתקשרות או אנשי הקשר הקשורים לשירות(ים) שהסתיימו. לידיעתך, ייתכן וינתנו מספר ימים עד לסיום ההסרה ובמהלך זמן זה, ייתכן שתקבל הודעות מאתנו שנוצרו או נאספו לפני ביטול ההסכם.

13. קישורים
בהקשר לשימושך בשירות, ייתכן שתוכל לקשר או להתחבר לאתר של צד שלישי. לידיעתך, איננו תומכים באף אתר של צד שלישי או מוצרים, שירותים ו/או הזדמנויות המפורסמות, מוצעות, באמצעות או דרך אתר צד שלישי זה. נא לעיין בקפידה בכל המדיניות והתנאים החלים על אתרי צד שלישי כאלה.

14. התקשרויות אתנו
כל ההתקשרויות (למעט מידע אישי) ותוכן משתמש שנשלח או מועבר על ידך אלינו, בדוא”ל או בכל דרך אחרת, או שנאסף על ידינו, יטופלו כמידע שאינו סודי או קנייני, אלא אם ציינת זאת במפורש לפני, או במהלך, ההגשה או מתן האישור לאסוף התקשרויות ותוכן משתמש מסוג זה. אתה מסכים לכך שהתקשרויות ותוכן משתמש מסוג זה ישמשו אותנו לפי שיקול דעתנו.

15. פרטיות
בעת פנייה לחברות בפאנל, שימוש בשירות או התקשרות אחרת עמנו או עם בעל הפאנל, מידע אישי הנוגע לך עשוי להיות מעובד. לקבלת מידע אודות נוהלי הפרטיות של Cint ועיבוד המידע האישי שלך, נא לעיין בהודעת הפרטיות של משתתף המחקר
כאן.

16. כתב ויתור
הנך מסכים/ה במפורש שהשתתפותך בסקר, בתוכנית מחקר אחרת ושימושך בשירות ובאתר שלנו, באתר סקר, באתר פאנל או באתר שותף, נעשים באחריותך הבלעדית ובאחריותך בלבד. במידה המרבית המותרת על פי החוק, אנו, לקוחותינו, בעלי סקרים, בעלי פאנלים, שותפינו או צדדים שלישיים אחרים, מנהליהם, נושאי המשרה, העובדים, הנציגים, הסוכנים, ספקי תוכן צד שלישי ומעניקי הרישיון, לא יישאו בכל אחריות, מפורשת, משתמעת או סטטוטורית, לרבות אלה של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, שהשתתפות בסקר או שימוש בשירות, באתר שלנו, באתר סקר, באתר פאנל או באתר שותף יתקיים ללא הפרעות או ללא שגיאות. במידה המרבית המותרת על פי החוק, אנו, לקוחותינו, בעלי סקרים, בעלי פאנלים, שותפינו או צדדים שלישיים אחרים, מנהליהם, נושאי המשרה, העובדים, הנציגים, הסוכנים, ספקי תוכן צד שלישי ומעניקי הרישיון , לא יישאו בכל אחריות, מפורשת, משתמעת או סטטוטורית, לרבות אלה של סחירות, התאמה למטרה מסוימת, לדיוק, לאמינות או לתוכן של מידע או שירותים המסופקים באמצעות סקר או באתר שלנו, באתר סקר, באתר פאנל או באתר שותף, למעט כפי שנקבע במפורש בתנאים אלה.

17. הגבלת חבות
במידה המרבית המותרת על פי החוק החל, אנו, בעלי סקרים, בעלי פאנלים או שותפים, צדדים שלישיים או דירקטורים, נושאי משרה, בעלי מניות, שכירים, נציגים, קבלנים או מורשי חתימה, לא יהיו אחראים כלפיך בכל דרך שהיא, לרבות וללא הגבלה, בכל נושא הנוגע לתנאים אלה, לשירות, לאתר שלנו, לסקר, לאתר פאנל, לאתר שותף או לכל הגשה שתבצע, או לכל נזק ישיר, עקיף, חריג, עונשי או מקרי, אובדן רווחים, אובדן חסכונות צפויים, או כל נזק בלתי ישיר אחר, בין אם קיבלנו או לא קיבלנו הודעה על סבירותם או קיומם של נזקים כאלו.

הגבלת החבות וכתב הויתור בתנאים אלה יחולו ללא התחשבות בצורת הפעולה, בין אם בחוזה, באחריות, בפינוי, במחיקה, בחבות קפדנית, ברשלנות או בנזיקין אחר, וישרדו הפרה או הפרות יסודיות או או כשל של המטרה המהותית של חוזה או כשל של סעד בלעדי.

18. שיפוי
הנך מסכים/ה באופן מלא ואפקטיבי לשפות, להגן ולפתור אותנו, בעלי הסקר, בעלי פאנל ושותפים וצדדים שלישיים קשורים אחרים, לרבות דירקטורים, נושאי משרה, בעלי מניות, עובדים, נציגים, קבלנים, חברות קשורות, יורשים או מורשי חתימה, כנגד כל נזק, הוצאות, התחייבויות והפסדים מכל סוג שהוא, לרבות שכר טרחה לעורך דין, הנובעים, בין במישרין ובין בעקיפין, מכל הפרה שנגרמה לך על ידי התנאים.

19. שינויים
אנו שומרים בזאת את הזכות, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לבצע שינויים בתנאים אלה. אנו מעודדים אותך לבדוק תנאים אלה באופן שוטף. אנו נבקש את הסכמתך לפני כל שינוי מסוג אליו נדרשת הסכמה. עבור שינויים שאינם דורשים הסכמה, המשך שימושך, גישתך ו/או השתתפותך בשירותים מהווה את קבלת הסכמתך לתנאים אלה כפי שתוקנו.

.20 ציות לחוק החל
הנך מאשר/ת ומסכים/ה לכך, כי תמיד תציית לחוק החל כאשר תגיב/י לסקר, תשתתף/י בתוכנית מחקר אחרת או תשתמש/י בשירות באופן אחר.

21. השעיה, ביטול והפסקה
בנוסף לכל וכל סעד זמין, אנו רשאים, ללא הודעה מוקדמת, להשעות ו/או להפסיק את השימוש בשירותינו והגישה אליו, או את החברות שלך בפאנל, במקרה ותפר/י תנאים אלה או אם הנך משתמש/ת בשירות באופן בלתי חוקי או פועל/ת באופן שהוא, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, לא מקובל על ידינו, בעל סקר, בעל פאנל או שותף. אם נפסיק את זכותך להשתמש בשירות ו/או אם חברותך בפאנל תופסק: (א) יבוטלו על הזכויות, הבעלות והשייכות בכל התגמולים, התמריצים ו/או הפרסים שלא מומשו, ; (ב) חברותך בפאנל תבוטל מיידית; (ג) גישתך לשירות והשימוש בו יופסקו באופן מיידי; וכן (ד) לא תהיה/י רשאי/ת להשתתף בסקרים עתידיים המוצעים באמצעות השירות.

יתרה מזאת, אנו שומרים לעצמנו את הזכות להפסיק חשבון החברות שלך בפאנל: (א) אם אינך עוד חבר פאנל פעיל; (ב) אם נקבל דואר חוזר או כשלבשליחת הודעות דוא”ל במסגרת ההתקשרות שלנו עם חשבון הדוא”ל שלך; או (ג) אם נקבל הודעת “תיבת דואר מלאה” שלוש (3) פעמים במסגרת ההתקשרות שלנו עם חשבון הדוא”ל שלך.

במקרה של הפסקה, סיום על ידיך, או סיום על ידינו, הנך מוותר/ת על כל התמריצים שצברת.

22. ניתוק ושיוך
אם, מכל סיבה שהיא, כל מונח או הוראה של תנאים אלה ייחשבו בטלים או בלתי ניתנים לאכיפה, המונח או התנאי יחשב מופרד מיתר התנאים האלה, ויתר התנאים יפורשו ויתורגמו ללא התייחסות למונח שאינו ניתן לאכיפה

אינך רשאי/ת להקצות תנאים אלה ללא הסכמתנו מראש ובכתב, אשר תינתן לפי שיקול דעתנו הבלעדי. את/ה מסכים/ה לכך שנהיה רשאים להקצות תנאים אלה בכל עת לכל אחד.

23. החוק השולט, סמכות השיפוט והמקום המשפטי
כל סכסוך הנובע מתנאים אלה או בהקשר אליהם, לרבות שאלות הנוגעות לקיומו, לתוקפו או לסיומו, יופנה לבית המשפט המחוזי בשטוקהולם (Sw. Stockholms tingsrätt) ויישלט על פי חוקי שוודיה, ללא התייחסות לבחירת עקרונות החוק (בין אם אלה של שבדיה או של כל סמכות שיפוט אחרת) העשויים לספק יישום של חוקי שיפוט שונים.