Panelist terms (LT-LT)

Narystės grupėje, dalyvavimo apklausose ir naudojimosi paslaugomis sąlygos
Įsigaliojimo data: 2018 m. vasario 28 d.

Paskutinis pataisymas: 2018 m. vasario 28 d.

Apibrėžimai
Vartojant šiose sąlygose, tolesni terminai ir išsireiškimai turės toliau nurodytas reikšmes.

„Aktyvus grupės narys“ reiškia grupės narį, kuris: (a) dalyvavo apklausoje, (b) kitoje tyrimo programoje; arba (c) kitoje paslaugos dalyje bent jau kartą per pastaruosius dvylika (12) mėnesių; arba (d) atnaujino savo profilį ar nario informacija bent jau kartą per pastaruosius dvylika (12) mėnesių.

„Rinkos tyrimo sekimo paslauga“ reiškia vartotojo patvirtintą paslaugą, kurios metu galima sekti tokio vartotojo elgesį internete, pavyzdžiui, vartotojo atidarytas interneto svetaines ir vartotojui siūlomas internetines kampanijas rinkos tyrimo tikslais, įskaitant reklamos sekimo tyrimą.

„Taikomas įstatymas“ reiškia taikomus nacionalinius ir (arba) vietinius įstatymus ir reglamentus.

„Klientas“ reiškia mūsų klientus, kuriems teikiame paslaugas.

„Turinys“ reiškia informaciją mūsų svetainėje, tyrimų svetainėje, grupės svetainėje arba partnerio svetainėje.

„Grupė“ reiškia grupę asmenų, kurie sutiko būti pakviesti dalyvauti rinkos tyrimo apklausose, kitose tyrimo programose arba kitose rinkos tyrimo paslaugų dalyse.

„Grupės narysr“ reiškia grupės narį.

„Grupės savininkas“ reiškia grupės savininką ir grupės svetainę, kurios grupės narys esate.

„Grupės svetainė“ reiškia interneto svetainę, kurioje asmenys gali registruotis norėdami tapti grupės nariais.

„Partneris“ reiškia vieną iš mūsų partnerių, įskaitant grupės savininkus ir kitus partnerius.

„Partnerio svetainė“ reiškia interneto svetainę, kurią naudoja vienas iš mūsų partnerių.

„Dalyvis“ reiškia asmenį, kuris nėra grupės narys, kurį į apklausą, kitą tyrimo programą arba kitas paslaugų dalis nukreipė vienas iš mūsų partnerių.

„Asmeniniai duomenys“ reiškia bet kokią su identifikuotu arba galimu identifikuoti juridiniu asmeniu („Duomenų subjektas“) susijusią informaciją; galimas identifikuoti fizinis asmuo yra asmuo, kurį galima identifikuoti arba sekti tiesiogiai arba netiesiogiai, ypač vadovaujantis identifikatoriumi arba kartu su kita asmenine arba identifikuojančia informacija. Asmeninius duomenis apima informacija, pavyzdžiui,vardas, socialinio draudimo numeris, gimimo data ir valanda, motinos mergautinė pavardė, biometriniai įrašai, fotografijos, garso ir vaizdo įrašai ir kita informacija, kuri yra susieta arba ją galima susieti su asmeniu, pavyzdžiui, medicininė, švietimo, finansinė ir įdarbinimo informacija. (PASTABA: asmeniniai duomenys taip pat gali būti vadinami asmenį identifikuojančia informacija arba AII.)

„Tyrimo programa“ reiškia kitą nei apklausa tyrimo galimybę.

„Ribotas turinys“ reiškia konfidencialią ir (arba) nuosavybės teisių saugomą informaciją, medžiagą, produktus ir turinį, kurie priklauso mums ir (arba) grupės savininkui, apklausos savininkui, klientui, partneriui ir (arba) licencijos savininkui.

„Paslauga“ reiškia mūsų teikiamą paslaugą, kuri leidžia jums, kaip grupės nariui arba dalyviui, dalyvauti (a) grupėje arba apklausoje, (b) kitoje tyrimo programoje arba (c) naudotis kita mūsų teikiama ir jums skirta paslauga, pavyzdžiui, rinkos tyrimo sekimo paslauga.

„Pateikimai“ reiškia visas pastabas, atsiliepimus, pasiūlymus, idėjas ir kitą informaciją, kurią pateikiate arba kurią renkame kai dalyvaujate grupėje, atsakote į apklausą arba kitą tyrimo programą arba naudojatės paslauga.

„Apklausos savininkas“ reiškia apklausos savininką, kuris paprastai yra klientas.

„Apklausos vieta“ reiškia interneto svetainę, kurioje atsakote ir pildote apklausą.

„Apklausos“ reiškia rinkos tyrimo apklausas, kurias mes jus pateikėme.

„Trečiųjų šalių interneto svetainės“ reiškia interneto svetaines, kurias prižiūri ir (arba) naudoja trečiosios šalys.

„Naudotojas“ reiškia jus kaip asmenį tada, kai naudojatės paslauga.

„Vartotojo turinys“ reiškia visą turinį, medžiagas, informaciją ir pastabas, kuriuos naudojate, įkeliate, skelbiate, teikiate arba kuriuos renkame kai naudojatės mūsų paslauga, įskaitant informaciją, kurią gaunate su reklamos sekimo paslauga, pavyzdžiui, naudojimosi internetu įpročių duomenis.

„Jūs“, „jūs pats“, „jūsų“ ir „jums“ reiškia jus kaip asmenį.

„Mes“, „mus“, „mūsų“ ir „Cint“ reiškia Švedijos bendrovę „Cint AB“, reg. Nr. 556559-8769.

1. Taikomumas; susitarimas
Šios sąlygos (toliau vadinamos „Sąlygomis“) taikomos papildomai prie bet kokios su grupės savininku, kurio grupės nariu esate, sudarytos sutarties, o taip pat prie bet kokių konkrečių sąlygų, kurios gali būti taikomos apklausai, kitai tyrimo programai arba kitai paslaugai. Šios Sąlygos neturi būti taikomos tuomet, jei jos prieštarauja tarp jūsų ir grupės savininko sudarytai sutarčiai arba specialioms grupės savininko arba kliento nustatytoms sąlygoms jums dalyvaujant apklausoje arba kitoje tyrimo programoje, tačiau su sąlyga, kad kitos sąlygos nesumažins šiose Sąlygose nustatytų mūsų teisių arba nepadidins mūsų atsakomybės.

2. Įžanga
Šių Sąlygų paskirtis – išdėstyti bendras sąlygas, kaip turite naudotis paslaugomis, įskaitant jūsų dalyvavimą apklausose, grupėje ir kitose tyrimo programose.

Valdome ryšius tarp apklausos savininko ir grupės savininko ir veikiame grupės savininko vardu. Taip pat esame platformos teikėjai, suteikiantys galimybes grupės nariams dalyvauti apklausose, kitose tyrimo programose ir naudotis kitomis paslaugomis.

Be pirmiau minėtų dalykų, taip pat galime valdyti skatinamąsias priemones. Duomenys apie tokią skatinamųjų priemonių sistemą pateikiami šiose Sąlygose.

3. Tinkamumas tapti grupės nariu
Grupės nariais paprastai gali tapti asmenys, kurie atitinka narystės reikalavimus, įskaitant, bet neapsiribojant minimalaus amžiaus reikalavimais ir geografinės vietovės reikalavimais. Grupės narystės reikalavimai gali skirtis pagal konkrečią grupę ir juos nustato grupės savininkas. Sutikdami tapti grupės nariu, sutinkate gauti kvietimus dalyvauti apklausose, tyrimo programose arba kitose paslaugose, kurias teikia grupės savininkas, į kurį kreipėtės dėl narystės grupėje ir kiti grupės savininkai. Galite bet kuriuo metu atsisakyti grupės narystės – žr. tolesnį 12 skyrių „Atsisakymo politika“.

Leidžiame tą patį el. pašto adresą kiekvienoje grupėje turėti tik vienam grupės nariui.

4. Registracija grupėje
Norėdami tapti grupės nariu, privalote užsiregistruoti grupės svetainėje ir pateikti tam tikrą informaciją apie save. Jūsų pateikta informacija turi būti tikra, teisinga ir išsami. Pasiliekame teisę apriboti arba uždrausti jums naudotis paslauga dalyvauti apklausoje arba kitoje tyrimo programoje, jei pateikėte informaciją arba turime priežasčių įtarti, kad pateikėte informaciją, kuri nėra tikra, teisinga ir išsami.

Narystė grupėje yra asmeninė ir ja gali naudotis tik asmuo, užsiregistravęs tapti grupės nariu. Jūs esate atsakingas už bet kokios vartotojo informacijos ir slaptažodžio konfidencialumą ir esate atsakingas už bet kokį įgaliotą ar neįgaliotą naudojimąsi jūsų narystės paskyra.

5. Dalyvavimo apklausoje, kitoje tyrimo programoje ar teikiant kitas paslaugas sąlygos
Kai dalyvaujate apklausoje, kitoje tyrimo programoje arba naudojatės kita paslauga ir (arba) naudojatės mūsų svetaine, apklausos svetaine arba grupės svetaine, esate įpareigoti laikytis šių sąlygų, o taip pat bet kokių jūsų dalyvavimui taikomų sąlygų, įskaitant bet kokį susitarimą tarp jūsų ir grupės savininko arba kliento ar partnerio taikomas sąlygas.

Dalyvaudami apklausoje, kitoje tyrimo programoje arba naudodamiesi kita paslauga, sutinkate pateikti tikrą, teisingą ir išsamią informaciją apie save. Jei pateikėte informaciją arba turime priežasčių įtarti, kad pateikėte informaciją, kuri nėra tikra, teisinga ir išsami, galite nebūti paskirtas dalyvauti apklausoje, kitoje tyrimo programoje arba kitoje paslaugoje ir todėl negausite jokių skatinamųjų priemonių už savo dalyvavimą. Be to, grupės savininkas gali nutraukti jūsų narystę ir daugiau negalėsite dalyvauti apklausose ar kitose tyrimo programose.

Esate atsakingas už jūsų paskyroje atliktus veiksmus arba iš jos išsiųstus pranešimus.

6. Naudojimasis paslaugomis
Dalyvavimas apklausoje, kitoje tyrimo paslaugoje arba naudojimasis kita paslauga yra savanoriškas. Šios paslaugos yra skirtos asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui, tad pasiliekame teisę be išankstinio perspėjimo keisti, modifikuoti, riboti arba užblokuoti prieigą prie visų arba dalies paslaugų.

Galime savo nuožiūra bet kuriuo metu atsisakyti teikti paslaugas bet kuriam asmeniui.

Jūs patvirtinate, kad prieinate, naudojatės ir (arba) dalyvaujate teikiant paslaugas kaip atskiras rangovas ir šiomis Sąlygomis nėra sukuriami jokie tarpininkavimo, partnerystės, jungtinės bendrovės, darbuotojo-darbdavio arba franšizės gavėjo-teikėjo ryšiai ir to neketinama daryti.

7. Neteisėtas naudojimas
Sutinkate nedaryti tolesnių dalykų:

(a) trikdyti, trukdyti saugumui arba kitaip piktnaudžiauti paslauga arba mūsų svetaine, tyrimo svetaine, grupės svetaine, partnerio svetaine arba bet kokiomis paslaugomis, sistemos ištekliais, paskyromis, serveriais arba prie apklausos arba apklausos svetainės bei prie susietų arba sujungtų svetainių prijungtais arba pasiekiamais tinklais;

(b) naudoti virusus vorus, robotus ar kitus automatizuotus duomenų gavybos metodus norėdami kataloguoti, parsisiųsti, saugoti arba kitaip dauginti arba platinti duomenis arba turinį, susijusį su paslauga arba kitais būdais manipuliuoti apklausos rezultatu;

(c) imtis bet kokių veiksmų sutrikdant mūsų svetainę, apklausos svetainę, grupės svetainę, partnerio svetainę arba trukdyti asmeniui naudotis tokiomis svetainėmis, įskaitant, bet neapsiribojant tokios interneto svetainės perkrova arba „užstrigimu“;

(d) siųsti arba perduoti bet kokius virusus, sugadintus duomenis arba bet kokį kitą kenksmingą, trikdantį arba ardomąjį kodą, failą arba informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant šnipinėjimo, kenkėjiška programa arba Trojos arkliais;

(e) rinkti bet kokius asmeninius kitų paslaugų naudotojų duomenis;

(f) siųsti bet kokius nepageidaujamus el. laiškus, pavyzdžiui, produktų ar paslaugų akcijas ir reklamas;

(g) susikurti, naudoti arba turėti daugiau negu vieną (1) narystės grupėje paskyrą;

(h) naudoti arba bandyti naudoti kitą naudotojo paskyrą be leidimo arba sukurti paskyrą su netikra asmens tapatybe;

(i) bandyti gauti neleistiną prieigą prie mūsų svetainės, tyrimo, apklausos svetainės, grupės svetainės, partnerio svetainės arba apklausos, mūsų svetainės, apklausos svetainės, grupės svetainės ar partnerio svetainės dalies, kurių bendra prieiga ribojama;

(j) suklastoti arba užmaskuoti savo tikrąją asmens tapatybę;

(k) paimti dalį (-is) mūsų svetainės, tyrimo svetainės, grupės svetainės ar partnerio svetainės ir rodyti ją kitoje interneto svetainėje ar medijoje arba keisti bet kokios tyrimo svetainės, grupės svetainės arba partnerio svetainės išvaizdą;

(I) kurti nuorodas iš interneto svetainės į mūsų interneto svetainę, apklausos svetainę, grupės svetainę arba partnerio svetainę arba į paslaugas be mūsų išankstinio rašytinio leidimo;

(m) skelbti arba persiųsti bet kokią gąsdinančią, šmeižikišką, įžeidžiančią, nepadorią, pornografinę, bjaurią, skandalingą arba kurstančią medžiagą ar turinį;

(n) naudoti bet kokią nepadorią, užgaulią arba nešvankią kalbą mūsų svetainėje, apklausoje arba apklausos svetainėje, grupės svetainėje arba partnerio svetainėje;

(o) dalyvauti bet kokioje apgavikiškoje veikloje, įskaitant, bet neapsiribojant, atmestinu apklausų atlikimu, atliekant tą pačią apklausą daugiau negu kartą, teikiant klaidingą informaciją registracijos proceso metu, teikiant klaidingus arba neteisingus apklausos duomenis, atsiimant arba bandant atsiimti skatinamąsias priemones klaidingais arba apgaulingais būdais, klastojant apklausas ir naudojant skelbimų sekimo paslaugą, prisijungiant prie interneto svetainių arba interneto kampanijų tik norint sudaryti klaidingą įspūdį apie savo elgesį internete;

(p) perkonstruoti bet kokį paslaugos aspektą arba imtis bet kokių veiksmų, kurie gali parodyti arba atskleisti šaltinio kodą arba ignoruoti ar vengti priemonių arba valdiklių, naudojamų uždrausti, apriboti arba suvaržyti prieigą prie bet kokios interneto svetainės, turinio ar kodų, išskyrus tuos atvejus, kai tai tiesiogiai leidžia taikomi įstatymai;

(q) dalyvauti bet kokioje nusikalstamoje arba neteisėtoje veikloje (-ose), kuri gali būti susieta su mūsų svetaine, apklausa arba apklausos svetaine, grupės svetaine arba partnerio svetaine;

(r) naudoti ribotą turinį pažeidžiant arba nesilaikant šių Sąlygų; arba

(s) raginti ir (arba) patarti bet kokiam asmeniui, įskaitant, bet neapsiribojant grupės nariais, dalyviais arba bet kokiais mūsų darbuotojais, vykdyti Sąlygoms prieštaraujančią veiklą.

8. Ribotas turinys
Nebent būtų nurodyta kitaip, visoms medžiagoms, įskaitant, bet neapsiribojant visomis koncepcijomis, tekstu, dizainais, grafika, brėžiniais, fotografijomis, vaizdo klipais, muzika ir garsais ir visiems prekiniams ženklams, paslaugų ženklams ir prekiniams pavadinimas, kurie naudojami apklausoje, kitoje tyrimo programoje arba kitoje paslaugoje ir (arba) mūsų svetainėje, apklausos svetainėje, grupės svetainėje arba partnerio svetainėje bei susijusiems pasirinkimams ir susitarimams taikomos intelektinės nuosavybės teisės, įskaitant, bet neapsiribojant autoriaus teisėmis, prekiniais ženklais ir patentais arba teisė teikti paraiškas juos registruoti bet kurioje pasaulio vietoje, kurią turime arba suteikiame licenciją turėti mes, apklausos savininkas, grupės savininkas, partneris arba kitos trečiosios šalys, kurios yra atitinkamos riboto turinio savininkės arba jį valdo.

Kai naudojatės paslauga arba dalyvaujate apklausoje, kitoje tyrimo programoje arba kitoje paslaugoje, jums gali būti pateiktas ribotas turinys. Jums nesuteikiamos jokios teisės į ribotą turinį ir visos intelektinės nuosavybės teisės yra tiesiogiai saugomos. Jums nesuteikiama jokia licencija naudoti, atskleisti, parsisiųsti, kopijuoti, platinti arba dauginti (įskaitant, bet neapsiribojant skelbimu bet kokioje interneto svetainėje, socialinėje terpėje arba tinklaraštyje) ribotą turinį arba riboto turinio temą. Informuojame, kad gali būti imtasi teisinių veiksmų tuomet, jei bus nustatyta, kad neleistinai naudojotės ribotu turiniu. Šiuo dokumentu esate informuojami ir patvirtiname, kad visiškai bendradarbiausime dėl visų mūsų manymu teisėtų trečiųjų šalių prašymų atskleisti duomenis (įskaitant, bet neapsiribojant jūsų asmens tapatybės atskleidimu), susijusius su skundais, kad naudojote ribotą turinį pažeisdami šias Sąlygas.

Galite dalyvauti apklausoje, kitoje tyrimo programoje, kitoje paslaugoje ir (arba) naudotis mūsų svetaine, tyrimo svetaine, grupės svetaine arba partnerio svetaine tik taip, kad tai nepažeistų mūsų arba trečiosios šalies intelektinės nuosavybės teisių.

9. Naudotojo turinys
Esate atsakingas už visą naudotojo turinį. Taip pat, kai reikia, turite gauti trečiosios šalies patvirtinimus, leidimus ir (arba) įgaliojimus jums arba mums naudotis jūsų naudotojo turiniu. Naudotojo turinys, įskaitant nuotraukas, garso ir vaizdo įrašus, gali būti laikomas asmeniniais duomenimis. Jūsų naudotojo sutikimas gali būti skelbiamas viešai arba juo gali būti dalijamasi su trečiosiomis šalimis įskaitant, bet neapsiribojant mūsų klientais, mūsų klientų klientais, apklausos savininkais, grupės savininkais, partneriais ir trečiųjų šalių paslaugų teikėjais. Privalote užtikrinti, kad naudotojo turinyje nėra turinio, kuriam taikomos autoriaus teisės, prekinio ženklo teisės arba bet kokios trečios šalies medžiagos, įskaitant garso, vaizdo įrašus, nuotraukas arba panašius kito asmens dalykus, nebent jūs suteikėte patvirtinimus, leidimus ir (arba) įgaliojimus iš šių trečių šalių, kurie jums arba mums reikalingi norint naudotis tokiu naudotojo turiniu. Negausite kompensacijos už tai, kad mes, mūsų partneriai arba mūsų klientai naudosis kokiu nors naudotojo turiniu.

Naudodami, įkeldami, skelbdami, teikdami arba leisdami mums rinkti (toks leidimas laikomas suteiktu jums sutikus su šiomis Sąlygomis ir sutikus naudotis atitinkama paslauga) naudotojo turinį, kuris susijęs su paslaugomis, jūs suteikiate mums nuolatinę, neatšaukiamą, neribotą, perleidžiamą, licencija perduodamą, visame pasaulyje galiojančią, be jokių mokesčių teisę ir licenciją redaguoti, kopijuoti, persiųsti, skelbti, rodyti, kurti išvestinius darbus, dauginti, modifikuoti, platinti arba kitaip naudoti savo naudotojo turinį savo nuožiūra. Negausite jokios kompensacijos už savo naudotojo turinį arba už tai, kad jį naudojame, išskyrus tuomet, jei dėl to buvo tiesiogiai susitarta.

Jūs vienintelis privalote užtikrinti, kad jūsų naudotojo turinys ir mūsų naudojimasis juo pagal šias Sąlygas nepažeis jokių trečiųjų šalių intelektinės nuosavybės teisių. Netaisome ir negalime taisyti viso naudotojo turinio ir neprisiimame jokios atsakomybės už jūsų naudotojo turinį. Turime teisę, bet ne įsipareigojimą trinti, šalinti arba redaguoti savo naudotojo turinį, kuris mūsų pačių nuožiūra: (a) pažeidžia šias Sąlygas; (b) pažeidžia intelektinės nuosavybės teises; arba (c) yra užgaulus, šmeižikiškas, nepadorus arba kitaip nepriimtinas.

10. Taškais skaičiuojamų skatinamųjų programų politika
Jei atsakote ir sėkmingai užpildote apklausą, dalyvaujate kitoje tyrimo programoje arba kitoje paslaugoje, galite gauti taškų, kuriuos galima iškeisti į bet kokius atlygius ar grynuosius mūsų skatinamojoje programoje. Neturite nieko pirkti, kad gautumėte taškų. Jūsų uždirbti taškai yra asmeniniai ir jų negalite perleisti niekam kitam. Jūsų taškai bus galiojantys ir juos galėsite atsiimti per dvidešimti keturių (24) mėnesių laikotarpį po to, kai jūsų paskyra taps neaktyvi. Bet kokie jūsų neatsiimti taškai arba skatinamosios priemonės gali būti mūsų panaikintos.

Apklausos, kitos tyrimo programos arba kitos paslaugos pradžioje gausite informaciją apie tai, kiek taškų galite uždirbti. Neprisiimame atsakomybės ir jokiu būdu nesame atsakingi už mokestines pasekmes ar pareigas, kurios galėjo atsirasti dėl išduotų ar atsiimtų taškų ar skatinamųjų priemonių. Jei pažeisite Sąlygas, galite prarasti visus savo uždirbtus taškus ar skatinamąsias priemones. Neprisiimame jokios atsakomybės prieš jus, susijusios su jūsų uždirbtais taškais.

11. Profilio atnaujinimai
Grupės nariai sutinka užtikrinti, kad jų naudotojo profiliai būtų nuolat atnaujinti. Grupės narys gali atnaujinti, pataisyti ir (arba) ištrinti savo narystės profiliuose esančia informacija: (a) prisijungiant prie savo grupės narystės paskyros; arba (b) siunčiant el. laišką atitinkamai grupės narių paslaugų komandai.

12. Atsisakymo politika
Grupės nariai gali atsisakyti naudotis bet kokia ar visomis paslaugomis (įskaitant, bet neapsiribojant bet kokių tyrimo kvietimų, naujienlaiškių arba pranešimų gavimu) bet kuriuo metu: (a) vadovaudamiesi atitinkamos grupės svetainėje ir susijusiose svetainėse ar iš mūsų gautame el. laiške aprašytomis atsisakymo procedūromis; arba (b) išsiųsdami el. laišką mūsų grupės narių aptarnavimo komandai čia.

Dėsime visas įmanomas pastangas, kaip numatyta įstatymuose ir reglamentuose, kad atsakytume į kiekvieną užklausą el. paštu per protingą laiko tarpą po gavimo. Nutraukus paslaugas, grupės nario kontaktinė informacija bus pašalina iš visos su nutraukta (-omis) paslauga (-omis) susijusios komunikacijos arba adresatų sąrašų. Atkreipkite dėmesį, kad norint užbaigti pašalinimą, gali užtrukti kelios dienos ir per šį laiką galite gauti pranešimus iš mūsų, kurie buvo sukurti arba užpildyti prieš jums pateikiant atsisakymą.

13. Nuorodos
Jums naudojantis paslauga, galite turėti galimybę susieti arba sujungti su trečiosios šalies interneto svetaine. Informuojame, kad netvirtiname jokios trečiosios šalies interneto svetainės ar produktų, paslaugų ir (arba) galimybių, kurios reklamuojamos, siūlomos per tokią trečiosios šalies interneto svetainę arba su ja susijusios. Atidžiai peržiūrėkite visas tokioms trečiųjų šalių interneto svetainėms taikomas politikas ir sąlygas.

14. Komunikacija su mumis
Visi pranešimai (neskaitant asmeninių duomenų) ir jūsų mums elektroniniu paštu arba kitais būdais perduodamas arba siunčiamas naudotojo turinys arba mūsų kitais būdais renkamas turinys bus laikomas nekonfidencialia informacija arba informacija, į kurią neturite teisės, nebent jūs specialiai nurodėte kitaip prieš teikdami sutikimą arba tuomet kai teikėte savo sutikimą mums rinkti tokius pranešimus ir naudotojo turinį. Sutinkate, kad tokius pranešimus ir naudotojo turinį naudotume savo pačių nuožiūra.

15. Privatumas
Kreipiantis dėl grupės narystės, naudojantis paslauga arba kitaip komunikuojant su mumis arba grupės savininku, gali būti tvarkomi su jumis susiję asmeniniai duomenys. Norėdami informacijos apie „Cint“ privatumo praktikas ir jūsų asmeninių duomenų tvarkymą, peržiūrėkite tyrimo dalyvio privatumo pranešimą čia.

16. Atsakomybės atsisakymas
Jūs tiesiogiai sutinkate, kad jūsų dalyvavimas apklausoje, kitoje tyrimo programoje, naudojimasis paslauga ir naršymas mūsų svetainėje, apklausos svetainėje, grupės svetainėje arba partnerio svetainėje yra tik jūsų rizika ir atsakomybė. Pagal visą įstatymų leidžiamą apimtį, mes, mūsų klientai, tyrimo savininkai, grupės savininkai, partneriai ir kitos trečiosios šalys bei mūsų ir jų atitinkami direktoriai, tarnautojai, darbuotojai, atstovai, tarpininkai, trečiųjų šalių turinio ir licencijų teikėjai neteikia jokių tiesioginių, numatomų ar įstatyminių garantijų, įskaitant, tinkamumo prekybai, konkrečiai paskirčiai garantiją, kad dalyvavimas apklausoje arba naudojimasis paslauga, mūsų svetaine, apklausos svetaine, grupės svetaine arba partnerio svetaine bus nepertraukiamas ir be klaidų. Pagal visą įstatymų leidžiamą apimtį, mes, mūsų klientai, tyrimo savininkai, grupės savininkai, partneriai arba trečiosios šalys ir mūsų arba jų atitinkami direktoriai, pareigūnai, darbuotojai, atstovai, tarpininkai, trečiųjų šalių turinio ir licencijų teikėjai, neteikia jokios tiesioginės, numanomos ar įstatyminės garantijos, įskaitant tinkamumo parduoti ar konkrečiai paskirčiai garantiją, kad bet kokia per mūsų apklausą arba mūsų svetainę, apklausos svetainę, grupės svetainę arba partnerio svetainę teikiama informacija, turinys arba paslaugos patikimos ir tikslios, išskyrus tas garantijas, kurios tiesiogiai nurodytos šiose Sąlygose.

17. Atsakomybės apribojimas
TIEK, KIEK LEIDŽIA TAIKOMI ĮSTATYMAI, MES, TYRIMO SAVININKAI, GRUPĖS SAVININKAI ARBA PARTNERIAI, TREČIOSIOS ŠALYS ARBA DIREKTORIAI, PAREIGŪNAI, AKCININKAI, DARBUOTOJAI, ATSTOVAI, RANGOVAI, PERĖMĖJAI ARBA PASKIRTIEJI ASMENYS NEBŪSIME LAIKOMI JOKIU BŪDU ATSAKINGI PRIEŠ JUS, ĮSKAITANT, BET NEAPSIRIBOJANT JOKIU SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS, PASLAUGA, SVETAINE, APKLAUSA, GRUPĖS SVETAINE, PARTNERIO SVETAINE SUSIJUSIU KLAUSIMU ARBA UŽ BET KOKIUS JŪSŲ PATEIKIMUS ARBA UŽ BET KOKIĄ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄ, BAUDŽIAMĄJĄ, ATSITIKTINĘ, PRIKLAUSOMĄ, PAVYZDINĘ ARBA LOGIŠKAI SUSIJUSIĄ ŽALĄ, PELNO NETEKIMĄ, LAUKIAMŲ SANTAUPŲ NETEKIMĄ, NEPRIKLAUSOMAI NUO TO, AR BUVO PERSPĖTA APIE TOKIOS ŽALOS TIKIMYBĘ AR GALIMYBĘ.

Atsakomybės apribojimas ir atsakomybės atsisakymas šiose Sąlygose bus taikomas neatsižvelgiant į veiksmo formą, tiek sutartį, garantiją, deliktą, kvazi-deliktą, griežtą atsakomybę, aplaidumą arba kitą pažeidimą ir liks galioti po esminio pažeidimo ar pažeidimų, nesilaikant esminės sutarties paskirties arba išskirtinės taisomosios priemonės paskirties.

18. Atleidimas nuo atakomybės
Sutinkate visiškai ir efektyviai atleisti nuo atsakomybės, ginti ir laikyti mus, apklausos savininkus, grupės savininkus ir partnerius bei kitas susijusias trečiąsias šalis, įskaitant direktorius, pareigūnus, akcininkus, darbuotojus, atstovus, rangovus, filialus, perėmėjus arba paskirtuosius asmenis neatsakingais už jokią ar visą žalą, išlaidas, atsakomybę ir bet kokius nuostolius, įskaitant teisinius mokesčius, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusius su kokiu nors jūsų Sąlygų pažeidimu.

19. Pakeitimai
Šiuo dokumentu pasiliekame teisę savo pačių nuožiūra atlikti šių sąlygų pakeitimus. Raginame jus nuolat peržiūrėti šias sąlygas. Gausime jūsų leidimą prieš atlikdami tokio pobūdžio pakeitimus, kuriems reikalingas arba privalomas leidimas. Atliekant pakeitimus, kuriems leidimas nereikalingas, jūsų naudojimasis, priėjimas prie ir (arba) dalyvavimas paslaugose reiškia jūsų sutikimą ir bus jūsų sutikimas su šiomis pataisytomis Sąlygomis.

20. Taikomų įstatymų laikymasis
Patvirtinate ir sutinkate, kad visada laikysitės taikomų įstatymų atsakydami į apklausą, dalyvaudami kitoje tyrimo programoje arba naudodamiesi kita paslauga.

21. Sustabdymas, nutraukimas ir deaktyvinimas
Be bet kokių kitų taikomų sprendimo priemonių, galime be perspėjimo sustabdyti ir (arba) nutraukti jūsų naudojimąsi ir prieigą prie paslaugos arba jūsų narystės grupėje, jei pažeidėte šias Sąlygas arba tuomet, jei naudojatės paslauga neteisėtu būtu arba veikiate taip, kad mūsų pačių nuožiūra, tai atrodo nepriimtina mums, apklausos savininkui, grupės savininkui arba partneriui. Jei nutrauksime jūsų teisę naudotis paslauga ir (arba) jūsų narystė grupėje bus nutraukta: (a) bus panaikintos visos teisės, įsipareigojimai ir interesai į visus nepanaudotus atlygius, skatinamąsias priemones ir (arba) prizus, kurie galiojo nutraukiant; (b) jūsų narystė grupėje bus nedelsiant atšaukta; (c) jūsų priėjimas ir naudojimasis paslauga bus nedelsiant sustabdytas ir (d) jums nebus leidžiama dalyvauti jokiose būsimose apklausose, kurios siūlomos teikiant paslaugą.

Be to, pasiliekame teisę deaktyvinti jūsų narystės grupėje paskyrą: (a) jei daugiau nesate aktyvus grupės narys; (b) jei gausime atgal sugrąžintą laišką arba pranešimą apie nepavykusį pristatymą el. paštu į jūsų el. pašto paskyrą; arba (c) jei gausime pranešimą su atsakymu, kad pašto dėžutė pilna tris (3) kartus nusiuntę pranešimą į jūsų el. pašto paskyrą.

Deaktyvavimo atveju, jums arba mums nutraukus susitarimą, prarasite bet kokias uždirbtas skatinamąsias priemones.

22. Atskyrimas ir perleidimas
Jei dėl kokių nors priežasčių koks nors šių Sąlygų punktas ar nuostata laikomi negaliojančiais arba netaikomais, toks punktas ar nuostata turi būti laikomi atskiriamais nuo likusių Sąlygų ir likusi šių Sąlygų dalis turi būti taikoma ir aiškinama nesivadovaujant netaikomu punktu.

Negalite be mūsų išankstinio rašytinio leidimo perleisti šių sąlygų ir leidimą galime suteikti tik savo pačių nuožiūra. Sutinkate, kad bet kuriuo metu galime perleisti šias Sąlygas bet kuriam asmeniui.

23. Taikoma teisė, jurisdikcija ir ginčų sprendimo vieta
Bet kokie iš šių Sąlygų iškylantys arba su jomis susiję ginčai, įskaitant bet kokius klausimus dėl jų egzistavimo, galiojimo arba nutraukimo, turi būti sprendžiami Stokholmo apygardos teisme (Sw. Stockholms tingsrätt) ir aiškinami bei sprendžiami pagal Švedijos įstatymus, neatsižvelgiant į jokius pasirinktus teisės principus (Švedijos arba bet kokios kitos jurisdikcijos), kuriuose gali būti numatytas kitokios jurisdikcijos įstatymų taikymas.