Panelist terms (LV-LV)

Noteikumi un nosacījumi dalībai paneļos, aptaujās un pakalpojumu izmantošanai
Spēkā stāšanās datums: 2018. gada februāris

Pārskata datums: 2018. gada 28. februāris

Definīcijas
Sekojošiem terminiem un izteicieniem, kas tiek izmantoti šajos Noteikumos, ir šāda nozīme.

“Aktīvs paneļa loceklis” apzīmē Paneļa locekli, kas:
(a) piedalījās aptaujā, (b) piedalījās tirgus izpētes programmā; vai (c) izmantoja citus Pakalpojumus vismaz reizi pēdējo divpadsmit (12) mēnešu laikā; vai (d) atjaunināja savu profila vai locekļa informāciju vismaz reizi pēdējo divpadsmit (12) mēnešu laikā.

“Tirgus izpētes izsekošanas pakalpojums” apzīmē pakalpojumu, kuram Lietotājs piekrīt, kas var izsekot Lietotāja uzvedību, piemēram, interneta vietnes un kampaņas, kuras apskatīja Lietotājs, tai skaitā reklāmas izsekošana izpētes ietvaros.

“Attiecināmā likumdošana” apzīmē valsts un/vai pašvaldību likumdošanu un noteikumus.

“Klients” apzīmē mūsu klientus, kuriem mēs sniedzam pakalpojumus.

“Saturs” apzīmē informāciju, kas ir atrodama mūsu vietnē, aptauju vietnē, paneļu vietnē vai partneru vietnē.

“Panelis” apzīmē indivīdu grupu, kas piekrīt piedalīties tirgus izpētes aptaujās, citās izpētes programmās vai tirgus izpētes pakalpojumu sniegšanā.

“Paneļa loceklis” apzīmē paneļa locekli.

“Paneļa īpašnieks” apzīmē paneļa un paneļa vietnes īpašnieku.

““Paneļa Vietne” apzīmē interneta vietni, kurā persona var reģistrēties, lai kļūtu par paneļa locekli.

“Partneris” apzīmē kādu no mūsu partneriem, tai skaitā paneļu īpašnieki un citas puses.

“Partnera vietne” apzīmē interneta vietni, kuras darbību nodrošina kāds no mūsu partneriem.

“Dalībnieks” apzīmē peronu, kas nav Paneļa loceklis, bet piedalās aptaujā, tirgus izpētes programmā vai jebkāda cita mūsu partneru pakalpojuma nodrošināšanā.

“Personas dati” apzīmē jebkuru informāciju, kas ir saistīta ar identificētu vai identificējamu privātpersonu (“Datu subjekts“); identificējama privātpersona ir persona, kuru var identificēt vai izsekot, tiešā vai netiešā veidā, izmantojot tikai identifikatoru vai apvienojot identifikatoru ar citu personīgo vai identificējošo informāciju. Personas dati var iekļaut tādu informāciju kā vārds, uzvārds, sociālās apdrošināšanas numurs, dzimšanas datums un vieta, mātes uzvārds pirms laulībām, biometriskie dati, fotogrāfijas, video vai skaņas ieraksti, kā arī cita informācija, kas ir sasaistāma ar personu, piemēram, informācija par veselības stāvokli, izglītību, finanšu situāciju un nodarbinātību.
(PIEZĪME: personas datus var saukt arī par Personu identificējošu informāciju jeb PII).

“Izpētes programma” apzīmē jebkuru citu izpēti, kas nav aptauja.

“Ierobežots saturs” apzīmē konfidenciālu un/vai privātu informāciju, materiālus, preces un saturu, kas pieder mums un/vai Paneļa īpašniekam, Aptaujas īpašniekam, Klientam, Partnerim un /vai licences devējam.

“Pakalpojums” apzīmē pakalpojumu, ko mēs sniedzam jums kā paneļa loceklim vai dalībniekam un kas ļauj jums piedalīties (a) Panelī vai Aptaujā, (b) citā izpētes programmā, vai izmantot jebkuru citu mūsu sniegto pakalpojumu, piemēram, tirgus izpētes izsekošanas pakalpojums.

“Iesniegtā informācija” apzīmē visus komentārus, atgriezenisko saiti, ieteikumus, idejas un citu informāciju, ko jūs iesniedzat mums un kuru mēs apkopojam laikā, kad jūs piedalāties panelī, atbildāt uz aptaujas jautājumiem, piedalāties citā izpētes programmā vai izmantojat mūsu pakalpojumu.

“Aptaujas īpašnieks” apzīmē aptaujas īpašnieku, kas, parasti, ir klients.

“Aptaujas vietne” ir interneta vietne, kurā jūs varat aizpildīt Aptauju.

“Aptaujas” apzīmē tirgus izpētes aptaujas, kuras mēs piedāvājam aizpildīt jums.

“Trešo pušu vietnes” apzīmē interneta vietnes, kuras uztur un/vai kuru darbību nodrošina trešās puses.

“Lietotājs” apzīmē jūs kā personu, kad izmantojat mūsu pakalpojumus.

“Lietotāja saturs” apzīmē visu saturu, materiālus, informāciju un komentārus, kurus jūs izmantojat, augšupielādējat, publicējat vai iesniedzat mums, kā arī informāciju, ko mēs iegūstam brīdī, kad jūs izmantojat mūsu pakalpojumu, tai skaitā informācija, ko nodrošina reklāmu izsekošanas pakalpojumi, piemēram, interneta izmantošanas paradumi dati.

“Jūs“, “jūsu“, un “jums” apzīmē jūs kā personu.

“Mēs“, “Mūsu“, un “Cint” apzīmē Zviedrijas uzņēmumu Cint AB, reģistrācijas numurs 556559-8769.

1. Attiecināmība; Līgums
Šie Noteikumi un nosacījumi (šeit un turpmāk tekstā “Noteikumi“) ir attiecināmi kopā ar jebkuru citu vienošanos ar Paneļa, kura loceklis esat, īpašnieku, kā arī specifiskiem nosacījumiem, kas ir piemērojami konkrētajai aptaujai, izpētes programmai vai citam pakalpojumam.
Šie Nosacījumi ir spēkā, ja tie nav pretrunā ar vienošanās starp jums un Paneļa īpašnieku, specifiskiem Klienta vai Paneļa īpašnieka nosacījumi dalībai aptaujā vai izpētes programmā, ar nosacījumu, kā šie noteikumi nesamazina mūsu tiesība un nepaaugstina mūsu atbildību, kas ir aprakstīta šajos Nosacījumos.

2. Ievads
Šo Nosacījumu mērķis ir aprakstīt vispārīgos noteikumus un nosacījumus, kas jums ir jāievēro mūsu pakalpojumu izmantošanas laikā, tai skaitā dalība aptaujās, paneļos vai citās izpētes programmās.

Mēs pārvaldām attiecības starp Aptaujas īpašnieku un Paneļa īpašnieku, kā arī mēs rīkojamies Paneļa īpašnieka vārdā. Mēs nodrošinām platformas, kas sniedz iespēju Paneļu locekļiem piedalīties aptaujās, citās izpētes programmās vai izmantot citus pakalpojumus, darbību.

Papildus augstāk minētajam, mēs pārvaldām stimulu programmu. Papildus informāciju par šo stimulu sistēmu meklējiet šajos Nosacījumos.

3. Paneļa locekļa atbilstība
Iespēja kļūt par paneļa locekli ir pieejama personām, kas atbilst dalības prasībām, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar, minimālais vecums un ģeogrāfiskās atrašanās vieta. Prasības dalībai paneli var atšķirties katram panelim, un tās nosaka Paneļa īpašnieks. Piekrītot kļūt par paneļa locekli, jūs piekrītat saņemt uzaicinājumus piedalīties aptaujās, izpētes programmās un citos pakalpojumos, kurus organizē gan Paneļa, kura loceklis esat, īpašnieks un citu Paneļu īpašnieki. Jūs drīkstat atteikties no dalības Panelī jebkura brīdī; lūdzu, izlasiet 12. paragrāfu sadaļā “Atteikšanās politika”.

Viens paneļa loceklis var reģistrēties panelī ar vienu unikālu e-pasta adresi.

4. Reģistrācija panelī
Lai kļūtu par paneļa locekli, jums ir jāreģistrējas paneļa interneta vietnē un jānorāda pieprasītā informācija. Jūsu norādītajai informācijai ir jābūt patiesai, pareizai un pilnīgai. Mēs paturam tiesības ierobežot vai liegt jums piekļuvi pakalpojumam vai dalībai aptaujā vai citā izpēte programmā, ja jūsu sniegtā informācija nav patiesa, pareiza un pilnīga, vai, ja mums ir aizdomas par to, ka jūsu sniegtā informācija nav patiesa, pareiza un pilnīga.

Dalība panelī ir personiska un to ir atļauts izmantot tikai personai, kas reģistrējās kā paneļa loceklis. Jūs esat atbildīgi par jebkādu lietotāja datu un paroles konfidencialitāti, kā arī jūs uzņematies atbildību par jūsu konta atļautu un neatļautu izmantošanu.

5. Nosacījumi dalībai aptaujā, citās izpētes programmās vai citos pakalpojumos
Kad jūs piedalāties aptaujā, citā izpētes programmā vai citā pakalpojumā, un/vai izmantojat mūsu interneta vietni, aptauju vietni vai paneļa vietni, jūsu pienākums ir ievērot šos Nosacījumus, kā arī jebkurus citus noteikumus un nosacījumus, kas ir attiecināmi uz jūsu dalību, tai skaitā vienošanās starp jums un paneļa īpašnieku vai noteikumi, kuru ievērošanu pieprasa klients vai partneris.

Piedaloties aptaujā, citā izpētes programmā vai pakalpojumā, jūs piekrītat sniegt mums patiesu, pareizu un pilnīgu informāciju par sevi. Ja jūsu sniegtā informācija nav patiesa, pareiza vai pilnīga, vai, ja mums ir pamats tā uzskatīt, jums var būt liegta dalība aptaujā, citā izpētes programmā vai pakalpojumā, kā arī jūs nesaņemsiet stimulus un atalgojumu par jūsu dalību. Paneļa īpašnieks ir tiesīgs pārtraukt jūsu dalību, kā arī liegt jums tālāku dalību aptaujās vai citās tirgus izpētes programmās.

Jūs uzņematies atbildību par visām darbībām un komunikāciju, kas tiek veikta jūsu kontā.

6. Pakalpojumu izmantošana
Dalība aptaujā, tirgus izpētē vai citā pakalpojumā ir brīvprātīga.
Pakalpojumi ir paredzēti personiskai, nekomerciālai izmantošanai, un mēs paturam tiesības daļēji vai pilnībā mainīt, modificēt, liegt vai bloķēt piekļuvi pakalpojumiem bez iepriekšēja brīdinājuma.

Mēs esam tiesīgi jebkurā brīdi pārtraukt pakalpojumu sniegšanu ikvienai personai pēc mūsu ieskatiem.

Jūs apliecināt to, ka piekļūstat, izmantojat un/vai piedalāties pakalpojumos kā neatkarīgs apakšuzņēmejs, kā arī šo Nosacījumu ietvaros netiek izveidotas attiecības, kas ir uzskatāmas par aģentūru, partnerību, kopuzņēmumu, darbinieks-darba devējs attiecībām vai franšīzes attiecībām.

7. Neatļauta izmantošana
Jūs piekrītat nedarīt sekojošo:

(a) traucēt mūsu pakalpojuma, vietnes, aptauju vietnes, paneļa vietnes vai partnera vietnes drošību, kā arī jebkuru pakalpojumu, sistēmas resursu, kontu, serveru un tīklu, kas ir pieslēgti pie vai ir pieejami caur aptauju, aptaujas vietni vai ar tām saistītajām vietnēm;

(b) izmantot robotus vai citus automatizētus datu iegūšanas risinājumus, lai uzskaitītu, lejupielādētu, uzglabātu un jebkurā citā veidā pavairotu vai izplatītu datus vai saturu, kas ir pieejams saistībā ar pakalpojumu, kā arī manipulēt aptaujas rezultātus jebkurā citā veidā;

(c) veikt darbības, kas traucē mūsu vietnes, aptaujas vietnes, paneļa vietnes vai partnera vietnes darbību, kā arī traucē personai izmantot šīs vietnes, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar interneta vietnes pārslogošanu vai citiem darbības traucējumiem;

(d) pārsūtīt vai pārraidīt jebkādus vīrusus, bojātus datus, vai cita veida kaitīgu, iznīcinošu vai ļaunprātīgu kodu, failus vai informāciju, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar spiegprogrammatūru, ļaunatūru un “Trojas zirgiem”;

(e) vākt šīs vietnes lietotāju personas datus jebkādā veidā;

(f) sūtīt nevēlamas e-pasta vēstules, piemēram, reklāmas akcijas un preču vai pakalpojumu reklāma;

(g) atvērt, izmantot un saglabāt vairāk par vienu (1) dalībnieka kontu Panelī;

(h) izmantot vai mēģināt izmantot cita Lietotāja kontu bez atļaujas vai izveidot kontu ar nepatiesu identitāti;

(i) mēģināt iegūt neatļautu piekļuvi mūsu interneta vietnei, aptaujai, aptauju vietnei, paneļa vietnei, partnera vietnei vai to daļām, kas nav pieejamas plašai piekļuvei;

(i) viltot vai slēpt savu patieso identitāti;

(k) izmantot mūsu interneta vietnes, aptauju vietnes, paneļa vietnes vai partnera vietnes daļas, lai parādītu tas citā interneta vietnē vai medijā, kā arī mainīt jebkuras aptaujas vietnes, paneļa vietnes vai partnera vietnes izskatu;

(I) veidot saites no interneta vietnes uz mūsu vietni, aptaujas vietni, paneļa vietni vai partnera vietni, kā arī uz pakalpojumiem, bez mūsu rakstiskas piekrišanas;

(m) publicēt vai pārsūtīt draudīgus, apmelojošus, netiklus, cieņu aizskarošus, sabiedrībai nepieņemamus, pornogrāfiskus, skandalozus vai naidu kurinošus materiālus vai saturu;

(n) izmantot lamuvārdus, aizskarošu vai necienīgu valodu mūsu interneta vietnē, aptaujā vai aptaujas vietnē, paneļa vietnē vai partnera vietnē;

(o) īstenot jebkādās krāpnieciskas aktivitātes, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar, negodprātīga aptauju aizpildīšana, vienas aptaujas vairākkārtēja aizpildīšana, nepatiesas informācijas iesniegšanu reģistrācijas laikā, nepatiesu vai nepareizu aptaujas datu iesniegšana, stimulu iegūšana vai mēģināšana iegūt ar krāpnieciskiem vai nelikumīgiem līdzekļiem, kā arī aptauju ietekmēšana, un, ņemot vērā reklāmu izsekošanas pakalpojuma darbību, mēģinājumi sniegt nepareizu priekšstatu par jūsu uzvedību tiešsaistē;

(p) atveidot jebkādu pakalpojuma aspektu vai veikt darbības, kas var atklāt vai izpaust avota kodu, kā arī apiet vai traucēt drošības pasākumus, kas tiek izmantoti, lai liegtu, ierobežotu vai kontrolētu piekļuvi jebkurai interneta vietnei, saturam vai kodam, ja vien to neatļauj spēkā esošā likumdošana;

(q) veikt jebkāda veida kriminālas vai pretlikumīgas darbības, kas ir saistītas ar mūsu interneta vietni, aptauju vai aptauju vietni, paneļa vietni vai partnera vietni;

(r) izmantot ierobežoto saturu pārkāpjot vai neievērojot šos Nosacījumus; vai

(s) lūgt un/vai mudināt jebkuru personu, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar, paneļu locekļus, dalībniekus vai mūsu darbiniekus rīkoties pretrunā ar šiem Nosacījumiem.

8. Ierobežots saturs
Ja vien nav norādīts savādāk, visi materiāli, tai skaitā bez ierobežojumiem, visi jēdzieni, teksti, dizaina elementi, grafiskie elementi, rasējumi, fotogrāfijas, video klipi, mūzika un skaņa, kā arī visas preču zīmes, pakalpojumu zīmes un uzņēmumu zīmes, kas ir izmantotas Aptaujā un/vai Aptauju vietnē, citā izpētes programmā vai pakalpojumā, un visa veida šo elementu apvienojums, ir pakļautas intelektuālā īpašuma likumdošanai, tai skaitā intelektuālais īpašums, preču zīmes un patenti vai tiesības reģistrēt augstāk minētās vienība jebkur pasaulē, pieder bums, mūsu sadarbības partneriem, Aptaujas īpašniekiem vai jebkurām citām trešajām pusēm, kas ir šāda ierobežotā satura īpašnieki.

Brīdī, kad izmantojat pakalpojumu vai piedalāties aptaujā, citā izpētes programmā vai pakalpojumā, jūs varat saskarties ar ierobežoto saturu.
Jums netiek dotas jebkāda veida tiesības uz šo ierobežoto saturu, bet intelektuālā īpašuma tiesības ir paturētas. Jums netiek dota jebkāda veida atļauja izmantot, atklāt, lejupielādēt, kopēt, izplatīt vai pavairot (tai skaitā, bet neaprobežojoties ar, publikācijām jebkurā interneta vietnē, sociālajos tīklos vai blogā) ierobežoto saturu. Lūdzu, ņemiet vērā to, ka gadījumā, ja tiek pārkāpti šie nosacījumi, pret jums var tikt uzsākta tiesvedība par jebkuru neatļautu ierobežotā satura izmantošanu, ko var saistīt ar jums.
Ar šo jūs apliecināt un piekrītat tam, ka mēs pilnā mērā sadarbosimies ar visām trešajām pusēm, kas likumīgi pieprasa jūsu informāciju (tai skaitā, bet neaprobežojoties ar, jūsu identitātes atklāšana) saistībā ar ierobežotā satura izmantošanu, pārkāpjot šos Nosacījumus.

Jums ir atļauts piedalīties aptaujā, citā tirgus izpētes programmā, vai pakalpojumā un/vai izmantot mūsu interneta vietni, aptauju vietni, paneļa vietni vai partnera vietni tikai tādā veidā, kas nepārkāpj mūsu vai trešo pušu intelektuālā īpašuma tiesības.

9. Lietotāja saturs
Jūs uzņematies atbildību par visu lietotāja saturu.
Tāpat jūs uzņematies atbildību, kad attiecināms, par trešo pušu piekrišanu, atļauju un/vai apstiprinājumu iegūšanu lietotāja satura izmantošanai. Lietotāja saturs, tai skaitā fotogrāfijas, skaņas un video ieraksti, var tikt uzskatīts par personas datiem. Jūsu lietotāju saturs var kļūt publiski pieejams un atklāts trešajām pusēm, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar, mūsu klientiem, mūsu klientu klientiem, aptauju īpašniekiem, paneļu īpašniekiem, partneriem un trešo pušu pakalpojumu sniedzējiem. Jums ir jāpārliecinās par to, lai lietotāja saturs nesaturētu ar trešās puses autortiesībām aizsargātu vai reģistrētu saturu vai materiālu, tai skaitā, audio, video, attēli vai līdzība jebkurai citai personai izņemot jūs, ja vien jūs neesat ieguvuši atļaujas, piekrišanu un/vai pilnvarojumus no trešajām pusēm, kas ir nepieciešami šāda lietotāja satura izmantošanai. Jūs nesaņemsiet kompensāciju par to, ka mēs, mūsu partneri vai klienti izmanto lietotāja saturu.

Izmantojot, augšupielādējot, publicējot, iesniedzot vai atļaujot mums vākt (šīs atļaujas tiek dotas brīdī, kad piekrītat šiem Nosacījumiem un Pakalpojuma sniegšanas noteikumiem) Lietotāja saturu šo Pakalpojumu ietvaros, jūs piešķirat mums pastāvīgas, neatsaucamas, neierobežotas, nododamas, licencējamas, visā pasaulē spēkā esošas tiesības bez komisijas maksas, ar tiesībām rediģēt, kopēt, pārsūtīt, publicēt, rādīt, veidot atvasinājumus, pavairot, modificēt, izplatīt un jebkurā citā veidā izmantot jūsu lietotāja saturu pēc mūsu ieskatiem. Jūs nesaņemsiet jebkāda veida kompensāciju par jūsu lietotāja saturu vai tā izmantošanu no mūsu puses, ja vien nav noslēgta vienošanās par pretējo.

Jūs esat pilnībā atbildīgi par to, lai jūsu lietotāja saturs un tā izmantošana no mūsu puses saskaņā ar šiem Nosacījumiem, nepārkāptu jebkuru trešo pušu intelektuālā īpašuma tiesības. Mēs nespējam un nepārskatām visu lietotāja saturu un neuzņemamies atbildību par jūsu lietotāja saturu. Mums ir tiesības, bet tas nav mūsu pienākums, dzēst, izņemt vai rediģēt jūsu lietotāja saturu, kuru mēs, pēc mūsu ieskatiem, uzskatām par tādu saturu, kas: (a) pārkāpj šos Nosacījumus; (b) pārkāpj intelektuālā īpašuma tiesības; vai (c) ir aizskarošs, apvainojošs, apmelojošs vai jebkādā citā veidā nepieņemams.

10. Uz punktiem balstītās stimulēšanas programmas
Ja veiksmīgi aizpildāt aptauju, piedalāties citā izpētes programmā vai pakalpojumā, jūs varat iegūt punktus, kurus pēc tam ir iespējams apmainīt pret dažādām balvām vai naudu mūsu stimulēšanas programmas ietvaros. Jums nav jāveic jebkāda veida pirkumi, lai saņemtu punktus.
Jūsu uzkrātie punkti pieder tikai jums un jūs nedrīkstat tos nodot citām personām. Jūsu punkti ir derīgi spēkā un maināmi pret balvām divdesmit četrus (24) mēnešus pēc tam, kad jūsu konts tiek deaktivizēts.
Mums ir tiesības atsaukt jebkurus punktus vai stimulus, kurus jūs neizmantojāt.

Aptaujas, citas izpētes programmas vai pakalpojuma sākumā jūs saņemsiet informāciju par punktu skaitu, ko nopelnīsiet. Mēs neuzņemamies atbildību par jebkāda veida nodokļiem vai nodevām, kas izriet no punktu iegūšanas vai piešķiršanas. Šo Nosacījumu pārkāpšanas gadījumā jūs zaudēsiet visus nopelnītos stimulus un punktus. Mēs neuzņemamies jebkāda veida atbildību saistībā ar jūsu nopelnītajiem punktiem.

11. Profila atjauninājumi
Paneļu locekļi apņemas nodrošināt atbilstošu informāciju savos profilos.
Paneļa loceklis var atjaunināt, labot un/vai dzēst informāciju savā paneļa locekļa profilā sekojošos veidos:
(a) pieslēdzoties savas Paneļa locekļa kontam; vai (b) nosūtot e-pastu atbilstošajai Paneļu locekļa atbalsta komandai.

12. Atteikšanās politika
Paneļa dalībnieki var atteikties no visu pakalpojumu izmantošanas (tai skaitā, bez ierobežojumiem, uzaicinājumi dalībai aptaujās, ziņu biļeteņi un komunikācija) jebkurā laikā sekojošā veidā:
(a) īstenojot atrakstīšanās procedūras atbilstošajā Paneļa vietnē vai saistītajās vietnēs, vai atbilstoši e-pastā norādītajai informācijai; vai (b) nosūtot e-pastu mūsu Paneļu locekļu atbalsta komandai šeit.

Mēs veiksim visus atbilstošos pasākumus, ko pieprasa attiecināmā likumdošana vai noteikumi, lai atbildētu uz e-pastu saprātīgā laika posmā pēc saņemšanas. Pēc pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas, Paneļa locekļa līgumā sniegtā informācija tiks izņemta no visiem sarakstiem, kas ir saistīti ar komunikāciju pārtrauktā pakalpojuma ietvaros. Lūdzu, ņemiet vērā, ka datu izņemšanai var būt nepieciešamas vairākas dienas, kas nozīmē to, ka šo dienu laikā varat saņemt ziņojumus, kurus mēs izveidojām pirms jūsu atteikuma.

13. Saites
Pakalpojuma izmantošanas ietvaros, jums var būt pieejamas saites uz trešo pušu vietnēm. Lūdzu, ņemiet vērā, ka mēs nereklamējam trešo pušu vietnes, produktus, pakalpojumus un/vai reklamētās iespējas, kas ir pieejami trešo pušu interneta vietnēs. Lūdzam jūs uzmanīgi apskatīt un iepazīties ar trešo pušu vietņu noteikumiem un nosacījumiem.

14. Komunikācija ar mums
Visa komunikācija (izņemot Personas datus) un lietotāja saturs, ko iesniedzat vai nosūtāt mums jūs, izmantojot elektronisko pastu vai citas metodes, kā arī citos veidos iegūtie dati, netiks uzskatīti par konfidenciāliem vai privātiem, ja vien jūs nenorādīsiet pretējo pirms šādu datu iesniegšanas. Jūs piekrītat tam, ka mēs drīkstam izmantot šādu komunikāciju un lietotāja saturu pēc mūsu ieskatiem.

15. Konfidencialitāte
Piesakoties kļūt par Paneļa locekli, izmantojot pakalpojumu vai komunicējot ar mums vai Paneļa īpašnieku jebkurā citā veidā, var tikt veikta jūsu Personas datu apstrāde. Lai uzzinātu vairāk par Cint konfidencialitātes pasākumiem un Personas datu apstrādi, lūdzu, izlasiet Paziņojumu par konfidencialitāti Cint pētījumu dalībniekiem šeit.

16. Atruna
Jūs pilnībā piekrītat tam, ka jūs pilnībā uzņematies atbildību par dalību aptaujā, izpētes programmā un pakalpojuma izmantošanu, kā arī apmeklējot mūsu interneta vietni, aptaujas vietni, paneļa vietni vai partneru vietni. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, mēs, mūsu klienti, aptauju īpašnieki, paneļu īpašnieki, partneri vai jebkuras trešās puses, kā arī mūsu un viņu direktori, vadītāji, darbinieki, pārstāvji, aģenti trešo pušu satura nodrošinātāji un licencētāji, nesniedza, jebkādas tiešas un netiešas garantijas, tai skaitā par aptauju vai pakalpojumu, mūsu vietnes, aptaujas vietnes, paneļa vietnes vai partneru vietnes, izmantošana būs nepārtraukta vai bez kļūdām. Saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, mēs, mūsu klienti, aptauju īpašnieki, paneļu īpašnieki, partneri vai jebkuras trešās puses, kā arī mūsu un viņu direktori, vadītāji, darbinieki, pārstāvji, aģenti trešo pušu satura nodrošinātāji un licencētāji, nesniedzam jebkādas tiešas un netiešas garantijas, tai skaitā par aptauju vai pakalpojumu, mūsu vietnes, aptaujas vietnes, paneļa vietnes vai partneru vietnes informācijas precizitāti, uzticamību vai lietderību, izņemot šajos Nosacījumos aprakstītos gadījumus.

17. Atbildības ierobežošana
CIK VIEN TO PIEĻAUJ ATBILSTOŠĀ LIKUMDOŠANA, MĒS, APTAUJU ĪPAŠNIEKI, PANEĻU ĪPAŠNIEKI VAI PARTNERI, TREŠĀS PUSES VAI DIREKTORI, AMATPERSONAS, AKCIONĀRI, DARBINIEKI, PĀRSTĀVJI, APAKŠUZŅĒMĒJI, TIESĪBU PĀRMANTOTĀJI VAI IZVIRZĪTIE PĀRSTĀVJI NEUZŅEMAS NEKĀDU ATBILDĪBU ATTIECĪBĀ PRET JUMS, TAI SKAITĀ BEZ IEROBEŽOJUMIEM, PAR JEBKURIEM JAUTĀJUMIEM, KAS SAISTĪTI AR ŠIEM NOSACĪJUMIEM, PAKALPOJUMU, MŪSU VIETNI VAI APTAUJU, PANEĻA VIETNI, PARTNERU VIETNI VAI JŪSU IESNIEGTO INFORMĀCIJU PAR JEBKĀDA VEIDA TIEŠIEM, NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM, SODA, NEJAUŠIEM, IZRIETOŠIEM ZAUDĒJUMIEM, PEĻŅAS ZAUDĒJUMIEM, SAGAIDĀMO UZKRĀJUMU ZAUDĒJUMIEM VAI JEBKURIEM CITIEM NETIEŠIEM ZAUDĒJUMIE, KAS RADUŠIES JEBKURĀ CITĀ VEIDĀ NEATKARĪGI NO TĀ VAI MĒS ESAM BRĪDINĀJUŠI PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU RAŠANĀS IESPĒJU.

Atbildības ierobežošana un atrunas šajos Nosacījumos ir spēkā neatkarīgi no darbības veida, noslēgtā līguma, garantijas, pārkāpuma, daļēja pārkāpuma, tiešas atbildības, neuzmanības vai citu civiltiesību pārkāpuma, kā arī paliek spēkā līguma pārkāpumu gadījumos.

18. Kompensācija
Jūs pilnībā piekrītat kompensēt, aizstāvēt un atbrīvot mūs, aptauju īpašniekus, paneļu īpašniekus un partnerus, kā arī citas saistītās trešās puses, tai skaitā direktorus, vadītājus, akcionārus, darbiniekus, pārstāvjus, apakšuzņēmējus, filiāles, tiesību pārņēmējus no jebkāda veida zaudējumiem, izdevumiem, saistībām, tai skaitā tiesvedības izmaksas, kas izriet no jūsu īstenotā tieša vai netieša šo Nosacījumu pārkāpuma.

19. Izmaiņas
Mēs paturam tiesības pēc mūsu ieskatiem vienpusēji mainīt šos Nosacījumus. Mēs iesakām regulāri pārskatīt šos Nosacījumus.
Mēs lūgsim jūsu atļauju pirms jebkādu izmaiņu, kurām nepieciešama jūsu piekrišana, ieviešanas. Izmaiņām, kurām nav nepieciešama atļauja, fakts, ka turpināt izmantot vietnes un/vai piedalīties pakalpojumos, nozīmē to, ka piekrītat šiem Nosacījumu labojumiem.

20. Atbilstība attiecināmajai likumdošanai
Jūs apstiprināt un piekrītat tam, ka vienmēr ievērosiet attiecināmo likumdošanu, kad atbildēsiet uz aptaujas jautājumiem, piedalīsieties izpētes programmās vai izmantosiet pakalpojumu citā veidā.

21. Pārtraukšana uz laiku, izbeigšana un deaktivācija
Papildus visiem citiem pieejamajiem pretpasākumiem, mēs esam tiesīgi bez iepriekšēja paziņojuma uz laiku pārtraukt un/vai izbeigt jūsu piekļuvi pakalpojumam vai jūsu dalību panelī, ja pārkāpsiet šos Nosacījumus vai tad, ja izmantosiet Pakalpojumu nelikumīgā veidā, vai, ja rīkosieties veidā, kas pēc mūsu, aptaujas īpašnieku, paneļu īpašnieku vai partneru ieskatiem ir uzskatāms par nepieņemamu. Gadījumā, jā pārtrauksim jums pieeju pakalpojumam vai pārtrauksim jūsu dalību Panelī:
(a) jūs zaudējat visas tiesības atgūt nesaņemtos stimulus un balvas ar pieejas pārtraukšanas brīdi; (b) jūsu dalība panelī tiek nekavējoties pārtraukta; (c) jūsu iespējas piekļūt pakalpojumam tiks nekavējoties liegtas; un (d) jums tiks liegta tālākā dalība jebkādās aptaujās, kas tiek piedāvātas ar šī pakalpojuma palīdzību.

Tāpat mēs paturam tiesības jebkurā brīdī deaktivēt jūsu paneļa dalībnieka kontu, ja: (a) jūs vairs neesat Aktīvs paneļa loceklis; (b) mēs saņēmām paziņojumu par to, ka mūsu e-pasta vēstule netika nosūtīta uz jūsu e-pasta kontu; vai, ja (c) uz mūsu e-pastu mēs saņēmām atbildi “Pastkastīte pilna” trīs (3) reizes sūtot e-pasta vēstules uz jūsu e-pastu.

Dekativācijas gadījumā, jūs zaudējat visus nopelnītos stimulus.

22. Tiesību dalījums un nodošana
Ja, jebkāda iemesla dēļ, kāds no šo Nosacījumu punktiem tik atzīts par spēkā neesošu vai jebkādā citā veidā par neīstenojamu, šis punkts paliek spēkā līdz šo Nosacījumu spēkā esamības termiņam un atlikušo, spēkā esošo šo Nosacījumu punktu kopums tiek uzskatīts par spēkā esošu bez atsauces uz spēku zaudējošo punktu.

Jums nav tiesību nodot šajos Nosacījumos aprakstīto atbildību jūsu tiesību pārņēmējam bez mūsu rakstiskas piekrišanas, ko mēs drīkstam atteikt pēc mūsu ieskatiem. Jūs piekrītat tam, ka mēs varam nodot tiesības uz šiem Nosacījumiem citai pusei, jūs par to neinformējot.

23. Attiecināmā likumdošana, jurisdikcija un tiesvedība
Jebkādi strīdi, kas izriet no šiem Nosacījumiem vai ir saistīti ar tiem, tai skaitā jautājumi par Nosacījumu atbilstību, spēkā esamību vai pārtraukšanu, tiek izskatīti Stokholmas apgabaltiesā (Sw.
Stockholms tingsrätt) saskaņā ar Zviedrijas valsts likumdošanu, neizvēloties konkrētos likuma principus (Zviedrijas vai citas valsts jurisdikcijas), kas varētu sniegt iespēju piemērot citas jurisdikcijas likumdošanu.