Panelist terms (MK-MK)

Услови и правила за членство во панел, учество во анкета и користење на услуги
Датум на стапување во сила: 28.02.2018

Последна ревизија на: 28.02.2018

Дефиниции
Кога се користат во овие услови, следниве термини и изрази ќе ги имаат следниве значења.

„Активен учесник“ се однесува на член на панел што: (а) учествувал во анкета, (б) друга програма за истражување; или (в) други делови од услугата, барем еднаш во текот на последните дванаесет (12) месеци; или (г) ги ажурира информациите на својот профил или членство најмалку еднаш во последните дванаесет (12) месеци.

„Услуга за следење на истражување на пазарот“ се однесува на услуга прифатена од страна на корисникот која може да го следи однесувањето на корисникот на интернет, како на пример веб-страниците што корисникот ги отвара и онлајн кампањите изложени на корисникот за потребите на истражувањето на пазарот, вклучувајќи истражување за следење на рекламирање.

„Применлив закон“ се однесува на важечките државни и/или локални закони и прописи.

„Клиент“ се однесува на нашите клиенти на кои им обезбедуваме услуги.

„Содржина“ се однесува на информациите на нашата страница, на страница за анкети, на панел страница или на страница на партнер.

„Панел“ се однесува на група на поединци кои се согласиле да бидат поканети да учествуваат во анкети за истражување на пазарот, други програми за истражување или други делови од услугите за истражување на пазарот.

„Член на панел“ се однесува на член на панел што:

„Сопственик на панел“ се однесува на сопственикот на панел и панел страница на кој сте член на панел.

„Панел страница“ се однесува на веб-страница каде што поединците можат да се регистрираат за да станат членови на панел.

„Партнер“ се однесува на еден од нашите партнери, вклучувајќи сопственици на панели и други партнери.

„Страница на партнер“ се однесува на веб-страница која ја води еден од нашите партнери.

„Учесник“ се однесува на поединец, кој не е член на панел, насочен кон анкета, друга програма за истражување или други делови од услугите од страна на еден од нашите партнери.

„Лични податоци“ значи секоја информација поврзана со идентификувано лице или лице кое може да се идентификува („Податоци на субјект“); лице кое може да се идентификува е она кое може да биде идентификувано или следено, директно или индиректно, особено со употреба на идентификатор, или само со тоа или кога е во комбинација со други лични или идентификувачки информации. Личните податоци може да содржат информации како што се име, ЕМБГ, датум и место на раѓање, моминско презиме на мајка, биометриски записи, фотографии, звучна или видео снимка и други информации што се поврзани или можат да се поврзат со поединец, како што се медицински, образовни, финансиски информации и информации за вработување. (ЗАБЕЛЕШКА: Личните податоци исто така може да се нарекуваат лични информации за идентификување или ЛИИ (PII).)

„Програма за истражување“ се однесува на можност за истражување што не е анкета.

„Ограничена содржина“ се однесува на доверливи и/или сопственички информации, материјали, производи и содржини кои ни припаѓаат нам и/или на сопственик на панел, сопственик на анкета, клиент, партнер и/или давател на лиценца.

„Услуга“ се однесува на услугата што ја даваме ние која ви дозволува Вам, како член на панел или учесник, да учествувате во (а) панел или анкета, (б) друга програма за истражување, или (в) која било друга услуга што ја даваме и вие ја користите, како што е услугата за следење на истражување на пазарот.

„Поднесувања“ се однесува на сите коментари, повратни информации, предлози, идеи и други информации што ги поднесувате вие или ги собираме ние кога учествувате во панел, одговорате на анкета или друга програма за истражување или кога користите услуга.

„Сопственик на анкета“ се однесува на сопственикот на анкетата, кој обично е клиент.

„Страница за анкета“ се однесува на веб-страницата на која вие одговарате и пополнувате анкета.

„Анкети“ се однесува на анкети за истражување на пазарот што ние ви ги обезбедуваме.

„Веб-страници на трети страни“ се однесува на веб-страници одржувани и/или управувани од трети страни.

„Корисник“ се однесува на Вас како на поединец кога ја користите услугата.

„Корисничка содржина“ се однесува на целата содржина, материјали, информации и коментари што ги користите, поставувате, објавувате или поднесувате или што ние ги собираме кога ја користите услугата, вклучувајќи ги и информациите добиени преку услугата за следење на рекламирање, како што се податоци за моделот на користење на интернет.

„Вие“, „Вие“, „Ваш“ и „Ваш“ се однесуваат на вас како поединец.

„Ние“, „Ние“, „Наш“ и „Cint“ се однесуваат на шведскиот ентитет Cint AB рег. бр. 556559-8769.

1. Применливост; Договор
Овие Услови и правила (во понатамошниот текст „ Услови“) се применуваат како дополнение на каков било договор со Сопственикот на панелот на кој сте член, како и сите посебни услови што може да се применуваат на анкета, друга програма за истражување или друга услуга. Овие услови нема да се применуваат доколку се во конфликт со условите на договорот помеѓу Вас и сопственикот на панелот или со посебни услови што ги дава сопственикот на панел или клиентот како услов за вашето учество во анкета или друга програма за истражување, под услов, сепак, таквите други услови да не ги намалуваат нашите права или да ја зголемат нашата одговорност наведена во овие услови.

2. Вовед
Целта на овие услови е да се утврдат општите услови и правила за користење на услугите, вклучувајќи го и вашето учество во анкети, панели или други програми за истражување.

Ние го менаџираме односот помеѓу сопственикот на анкетата и сопственикот на панелот и ние дејствуваме во име на сопственикот на панелот. Ние сме, исто така, обезбедувач на платформи, давајќи им можност на членовите на панели да учествуваат во анкети, други програми за истражување и да користат други услуги.

Покрај горенаведеното, ние исто така може да управуваме со стимулациите. Детали во врска со ваквата шема за стимулација може да се најдат во овие услови.

3. Подобност за членоство во панел
Членството во панел обично е отворено за поединци кои ги задоволуваат условите за членство, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, барањата за одредена возраст и барањата за географска локација. Барањата за членство во панел може да се разликуваат за разни панели и се утврдени од страна на сопственикот на панелот. Со согласноста да станете член на панел, Вие се согласувате да добивате покани за учество во анкети, програми за истражување или други услуги, и од сопственикот на панелот во кој сакате да се зачлените и од други сопственици на панели. Може да се отпишете од членството во панелот во секое време, погледнете го делот 12 „Политика за откажување“ подолу.

Во рамките на секој панел дозволуваме само еден член со една мејл адреса.

4. Регистрирање на панел
За да станете член на панел, мора да се регистрирате на панел страницата и да дадете одредени информации за себе. Информациите што ги доставувате мора да бидат вистинити, точни и целосни. Ние го задржуваме правото да го ограничиме или да го забраниме пристапот до услугата или учеството во анкетата или друга програма за истражување ако давате информации, или ние имаме причина да се сомневаме дека информациите што ги дадовте не се вистинити, точни и целосни.

Членството на панел е лично и може да го користи само лицето кое се регистрира за членство во панел. Вие сте одговорни за чување на која било корисничка информација и лозинка и Вие сте одговорни за каква било употреба, без оглед дали е овластена или неовластена, на вашата сметка за членство.

5. Услови за учество во анкета, друга програма за истражување или други услуги
Кога учествувате во анкета, друга програма за истражување или друга услуга и/или користите наша веб-страница, страница за анкета или панел страница, Вие сте обврзани да ги почитувате овие услови, како и сите други услови и правила што важат за вашето учество, вклучувајќи и каков било договор помеѓу Вас и сопственикот на панел или условите што ги применуваат клиентот или партнерот.

Со учество во анкета, друга програма за истражување или друга услуга, Вие се согласувате да обезбедите вистинити, точни и целосни информации за себе. Ако давате информации, или имаме причина да се сомневаме дека информациите што ги доставивте не се вистинити, точни и целосни, Вие може да не се квалификувате за анкета, друга програма за истражување или друга услуга и како резултат на тоа нема да добиете никакви стимулации за вашето учество. Освен тоа, сопственикот на панелот може да го прекине вашето членство што значи дека нема да можете да учествувате во ниту една анкета или други програми за истражување.

Вие сте одговорни за активностите и комуницирањата преземени или пренесени од вашата сметка.

6. Користење на услугите
Учеството во анкета, друга услуга за истражување или користењето на друга услуга е доброволно. Услугите се за лична и некомерцијална употреба, а ние го задржуваме правото да ги менуваме, модифицираме, ограничуваме или блокираме, сите или кој било дел од услугите, без претходна најава.

Ние можеме во секое време да одбиеме да ги обезбедиме услугите на кого било по наша дискреција.

Вие потврдувате дека пристапувате, користите и/или учествувате во услугите како независен изведувач, и ниту еден однос како агенција, партнерство, заедничко вложување, вработен-работодавач или франшизор-франшиза не е замислен ниту создаден од овие услови.

7. Неовластена употреба
Вие се согласувате да не:

(а) ја прекинувате, не се мешате во безбедноста или на друг начин не ја злоупотребувате услугата или нашата страница, страница за анкети, панел-страница, партнерска страница или кои било услуги, системски ресурси, сметки, сервери или мрежи кои се поврзани со анкета или достапни преку анкета или страница за анкета или поврзани страници;

(б) користите пајаци, роботи или други техники за „ископување“ на податоци за каталогизација, преземање, складирање или на друг начин репродуцирање или дистрибуирање на податоци или содржини достапни во врска со услугата или на друг начин да не манипулирате со резултатот од анкетата;

(в) преземате какво било дејство за да се мешате во нашата страница, страница за анкета, панел-страница или страница на партнер ниту да ги користите овие страници за лична употреба, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, преоптоварување или „рушење“ веб-страницата;

(г) испраќате или пренесувате било какви вируси, оштетени податоци или други штетни, пореметувачки или деструктивни кодови, датотеки или информации, вклучувајќи, но не ограничувајќи се, шпионски софтвер, малициозен софтвер и тројанци;

(д) собирате лични податоци за други корисници на услугите;

(ѓ) праќате несакани пораки, како што се промоции и реклами за производи или услуги;

(е) отварате, користете или одржувате повеќе од една (1) сметка за членство во панел;

(ж) користете или пробувате да ја користите сметка на друг корисник, без овластување, ниту да создавате сметка со лажен идентитет;

(з) се обидувате да добиете неовластен пристап до наша страница, анкета, страница за анкети, панел страница, страница на партнер ниту делови од анкета, наша страница, страница за анкета, панел страница или страница на партнер, кои немаат општ пристап;

(ѕ) го фалсификувате или криете вашиот вистински идентитет;

(и) копирате делови од наша страница, страница за анкети, или страница на партнер и да не ја прикажувате на друга веб-страница или медиум ниту да го менувате изгледот на која било страница за анкета, панел страница или страница на партнер.

(ј) правите линкови од наша страница, страница за анкети, или страница на партнер ниту до услугите, без претходна писмена согласност;

(к) објавувате или пренесувате какви било заканувачки, клеветнички, грди, непристојни, порнографски, експлицитни, скандалозни ниту предизвикувачки материјали или содржини;

(л) користите лош; навредлив или непристоен јазик на нашата страница, во анкета или на страница за анкета, панел страница или страница на партнер;

(љ) се вклучувате во каква било измамничка активност, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на, брзо прелистување низ анкети, пополнување на една иста анкета повеќе пати, поднесување лажни информации за време на процесот на регистрација, поднесување на лажни или неточни податоци во анкетата, повлекување или обид за повлекување на стимулации преку лажни или измамнички средства, менување на анкети и, во однос на користењето на услугата за следење на рекламирањето, пристапување до веб-страници или онлајн кампањи со единствена намера да обезбедите погрешно претставување на вашето онлајн однесување;

(м) правите обратен инженеринг на кој било аспект на некоја услуга ниту да преземате какви било дејствија кои би можеле да го откријат или обелоденат изворниот код ниту да ги заобиколувате мерките или контролите што се користат за забрана или ограничување на пристапот до која било веб страница, содржина или кодови, освен она што е изрично дозволено со применливиот закон;

(н) се вклучувате во какви било кривични или незаконски акти кои можат да се поврзат со нашата страница, со анкета или страница за анкета, со панел страница или страница на партнер;

(њ) користите ограничени содржини прекршувајќи ги овие услови; ниту

(о) поттикнувате и/или советувате кој било поединец, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на членови на панели, учесници или кој било од нашите вработени, да извршат дејство спротивно на условите.

8. Ограничена содржина
Освен ако не е поинаку наведено, сите материјали, вклучувајќи, без ограничување, сите концепти, текстови, дизајни, графики, цртежи, фотографии, видео клипови, музика и звуци и сите трговски марки, сервисни ознаки и трговски имиња користени во анкета, друга програма за истражување или друга услуга и/или на наша страница, страница за анкета, панел страница или страница на партнер, како и нивниот избор и услови, се предмет на права од интелектуална сопственост, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на авторски права, трговски марки и патенти или право на аплицирање за нивна регистрација насекаде во светот, што го поседуваме или го лицинцираме ние, сопственик на анкета, сопственик на панел, партнер или други трети страни кои се сопственици на или ја контролираат таквата ограничена содржина.

Кога користите услуга или учествувате во анкета, друга програма за истражување или друга услуга, може да наидете на ограничена содржина. Немате никакво право на ограничената содржина и сите права на интелектуална сопственост се изрично задржани. Не ви е дадена никаква лиценца за користење, откривање, преземање, копирање, дистрибуирање или репродукција (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на објавување на која било веб-страница, социјални медиуми или блог) на ограничената содржина ниту предметот на ограничената содржина. Ве предупредуваме дека против вас може да се преземат правни дејствија доколку се открие некоја неовластена употреба на ограничената содржина од ваша страна. Овде сте информирани и потврдувате дека ние целосно ќе соработуваме со сите барања на трети страни за обелоденувања (вклучувајќи, но не ограничувајќи се на откривање на Вашиот идентитет) поврзани со тврдења дека сте користеле ограничена содржина и сте ги прекршиле овие услови за кои сметаме дека се законски.

Може да учествувате само во анкета, друга програма за истражување, друга услуга и/или да користите наша страница, страница за анкета, панел страница или страница на партнер на начин кој не ги нарушува нашите ниту правата на интелектуална сопственост на трета страна.

9. Корисничка содржина
Вие сте одговорни за сите кориснички содржини. Исто така, кога е релевантно, одговорни сте да ги добиете, одобренијата, согласностите и/или овластувањата од трети лица за ваша и наша употреба на вашата корисничка содржина. Корисничката содржина, вклучувајќи фотографии, звучни или видео снимки може да се сметаат како лични податоци. Вашата корисничка содржина може да стане достапна за јавноста и да се сподели со трети страни, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на нашите клиенти, клиенти на нашите клиенти, сопственици на анкети, сопственици на панели, партнери и давачи на услуги од трети страни. Должни сте да се осигурате дека во корисничката содржина нема содржина заштитена со авторски права или содржина со заштитна марка или материјал на која било трета страна, вклучувајќи аудио, видео, слики или слично освен такви во ваша сопственост, со исклучок ако ги набавите одобренијата, согласностите и/или овластувањата од таквите трети страни потребни за ваша и наша употреба на таа корисничка содржина. Нема да бидете компензирани за користење на каква било корисничка содржина од наша страна, од нашите партнери или од нашите клиенти.

Со користење, поставување, објавување, давање или дозволување на нас да собираме (такво одобрение се смета за доделено врз основа на вашата согласност со овие услови и користењето на релевантна услуга) корисничка содржина во врска со услугите, на тој начин ни давате постојани, неотповикливи, неограничени, преносливи, суб-лиценцирани право и лиценца без надоместок и што важи во целиот свет за уредување, копирање, пренесување, објавување, прикажување, креирање дериватни дела на, репродуцирање, модифицирање, дистрибуирање и на друг начин користење на вашата корисничка содржина според наша дискреција. Нема да добивате никаква компензација за вашата корисничка содржина ниту за нашето користење на истата, освен кога тоа е јасно договорено.

Само вие самите сте одговорни да осигурате дека вашата корисничка содржина и нашето користење на истата според овие услови нема да ги прекршат правата на интелектуална сопственост на трети лица. Ние нема и не можеме да ги прегледаме сите кориснички содржини и не прифаќаме никаква одговорност за вашата корисничка содржина. Имаме право, но не и обврска, да избришеме, отстраниме или уредиме ваша корисничка содржина, која ние, само по наше дискреционо право, сметаме дека: (а) ги прекршува овие услови; (б) ги прекршува правата за интелектуална сопственост; или (в) е навредлива, клеветничка, непристојна или на друг начин неприфатлива.

10. Политика на програми за стимулации базирани на поени
Ако одговорите и успешно завршите анкета, учествувате во друга програма за истражување или друга услуга, може да заработите поени, кои може да ги откупите за различни награди или пари во нашата програма за стимулации. Не мора да купувате ништо за да добиете поени. Поените што сте ги заработиле се лични и не може да ги префрлите на некој друг. Вашите поени ќе бидат валидни и ќе може да се откупат во период од дваесет и четири (24) месеци откако вашата сметка ќе стане неактивна. Сите поени или стимулации кои не сте ги откупиле може да бидат одземени од наша страна.

На почетокот на анкета, друга програма за истражување или друга услуга, ќе добиете информации за бројот на поени што може да ги заработите. Ние не прифаќаме да бидеме обврзани ниту одговорни на кој било начин за даноци или давачки кои може да настанат како резултат на издадени или откупени поени или стимулации. Ако ги прекршите условите може да ги изгубите сите поени или стимулации што сте ги заработиле. Ние не прифаќаме никаква одговорност кон Вас во однос на поените што сте ги заработиле.

11. Ажурирања на профилот
Членовите на панел се согласуваат да ги одржуваат своите профили ажурирани. Член на панел може да ги ажурира, исправи и/или избрише информациите содржани во неговите или нејзините профили со: (а) влегување во неговата/нејзината сметка за членство во панел; или (б) испраќање на е-пошта до соодветниот тим одговорен за членови во панел за тој релевантен панел.

12. Политика на откажување
Членовите на панелот може да се откажат од користење на која било или сите услуги (вклучувајќи, без ограничување, добивање на покани, билтени или комуницирања за анкети) во секое време со: (а) извршување на постапките за отпишување опишани на релевантната страница на панелот или поврзани страници или содржани во е-пошта испратена од нас; или (б) со испраќање на е-пошта до нашиот тим за услуги за членовите на панелот here.

Ние ќе вложиме разумни напори, според закон или регулатива, да одговориме на секое барање по е-пошта во разумен временски период откако ќе ја добиеме. По престанок на услугите, контактните информации на членот на панелот ќе бидат отстранети од сите комуникациски или контактни листи што се однесуваат на прекинатите услуги. Имајте предвид дека може да бидат потребни неколку дена за да се заврши отстранувањето и за тоа време може да добивате пораки од нас кои се креирани или составени пред вашето откажување.

13. Линкови
Во врска со вашето користење на услугата, можно е да можете да се поврзете со веб-страница на трети страни. Имајте предвид дека ние не поддржуваме веб-страници на трети страни или нивни производи, услуги и/или можности кои ги рекламираат, нудат, преку врската со таа веб-страница на трети страни. Внимателно прегледајте ги сите политики и услови кои се валидни за веб-страници на трети страни.

14. Комуникација со нас
Сите комуникации (со исклучок на личните податоци) и корисничките содржини кои ви ги доставуваме или ги пренесуваме преку електронска пошта или на друг начин, или ги собираме на друг начин, ќе бидат третирани како не-доверливи и не-сопственички информации за вас, освен ако конкретно не посочите поинаку или пред или за време на давање дозвола да ги собираме таквите комуникации и кориснички содржини. Се согласувате дека сите такви комуникации и кориснички содржини може да ги користиме по наша дискреција.

15. Приватност
Кога се пријавувате за членство во панел, со користење на услуга или со друг начин на комуникација со нас или сопственик на панел, може да се обработат лични податоци кои се однесуваат на вас. За информации во врска со практиките за приватност на Cint и обработката на вашите лични податоци, видете во Известувањето за приватност на учесници во истражување.

16. Одрекување од одговорност
Изрично се согласувате дека вашето учество во анкета, друга програма за истражување и користење на услугата и прегледување на нашата страница, страница за анкета, панел страница или страница на партнер е на ваш сопствен ризик и одговорност. Во целосна мера дозволено со закон, ние, нашите клиенти, сопствениците на анкети, сопствениците на панели, партнерите или други трети страни, како и нашите и нивните директори, службеници, вработени, претставници, агенти, добавувачи на содржини од трети страни и даватели на лиценци не даваме никакви гаранции, експлицитни, имплицирани или законски, вклучувајќи ги и оние за продажба, погодност за одредена намена, дека учеството во анкета или користењето на услугата, нашата страница, страницата за анкети, панел страницата или страницата на партнер ќе биде достапна без прекини ниту без грешки. Во целосна мера дозволено со закон, ние, нашите клиенти, сопствениците на анкети, сопствениците на панели, партнерите или други трети страни, како и нашите и нивните директори, службеници, вработени, претставници, агенти, добавувачи на содржини од трети страни и даватели на лиценци не даваме никакви гаранции, експлицитни, имплицирани или законски, вклучувајќи ги и оние за продажба, погодност за одредена намена, за точноста, веродостојноста или содржината на која било информација или услуги обезбедени преку анкета или наша страница, страница анкета, панел страница или страница на партнер, освен она што е експлицитно наведено во овие услови.

17. Ограничување на одговорноста
ДО СТЕПЕН ДОЗВОЛЕН СО ПРИМЕНЛИВ ЗАКОН, НИЕ, СОПСТВЕНИЦИТЕ НА АНКЕТИ, СОПСТВЕНИЦИТЕ НА ПАНЕЛИ ИЛИ ПАРТНЕРИТЕ, ТРЕТИ СТРАНИ, ИЛИ ДИРЕКТОРИ, СЛУЖБЕНИЦИ, АКЦИОНЕРИ, ВРАБОТЕНИ, ПРЕТСТАВНИЦИ, ИЗВЕДУВАЧИ, НАСЛЕДНИЦИ ИЛИ ЗАСТАПНИЦИ НЕМА ДА БИДЕМЕ ОДГОВОРНИ КОН ВАС ВО НИКОЈА СМИСЛА, ВКЛУЧУВАЈЌИ, БЕЗ ОГРАНИЧУВАЊЕ, ЗА НИШТО ШТО СЕ ОДНЕСУВА НА ОВИЕ УСЛОВИ, УСЛУГАТА, НАШАТА СТРАНИЦА, АНКЕТА, ПАНЕЛ СТРАНИЦА, СТРАНИЦА НА ПАРТНЕР НИТУ ЗА НИЕДНИ ПОДНЕСУВАЊА ШТО ГИ ПРАВИТЕ, НИТУ КАКВИ БИЛО ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, ПОСЕБНИ, КАЗНЕНИ, СЛУЧАЈНИ, ДОВЕРЛИВИ, ПРИМЕРНИ ИЛИ ПОСЛЕДИЧНИ ШТЕТИ, ЗАГУБА НА ПРОФИТ, ЗАГУБА НА ОЧЕКУВАНИ ЗАШТЕДИ, НИТУ КАКВИ БИЛО ДРУГИ ИНДИРЕКТНИ ШТЕТИ, БЕЗ РАЗЛИКА ДАЛИ СМЕ БИЛЕ ПРЕДУПРЕДЕНИ ИЛИ НЕ ЗА МОЖНОСТА ЗА ТАКВИ ШТЕТИ.

Ограничувањето на одговорноста и одрекувањето од одговорност во овие услови ќе се применуваат без оглед на формата на дејствување, без разлика дали се работи за договор, гаранција, деликт, квази-деликт, строга одговорност, небрежност или друго кривично дело и ќе преживее фундаментална повреда или прекршување или неуспех на суштинската цел на договорот или неуспехот на ексклузивниот правен лек.

18. Обесштетување
Се согласувате целосно и ефективно да обесштетите, и нас, сопствениците на анкети, сопствениците на панели и партнерите и други сродни трети страни, вклучувајќи директори, службеници, акционери, вработени, претставници, изведувачи, соработници, наследници или застапници, да нѐ сметате ослободени од и за сите штети, трошоци, обврски и загуби од кој било вид, вклучувајќи правни трошоци, кои произлегуваат, директно или индиректно, од какво било прекршување на условите направено од ваша страна.

19. Промени
Го задржуваме правото, само по наша сопствена дискреција, да направиме измени на овие услови. Ве советуваме редовно да ги разгледувате овие услови. Ќе добиеме ваша согласност пред оние промени за кои е потребна согласност. За промени кои не бараат согласност, вашата континуирана употреба на, пристап до и/или учество во услугите претставува и ќе претставува ваше прифаќање на овие услови што се изменети.

20. Усогласеност со применлив закон
Прифаќате и се согласувате дека секогаш ќе се придржувате до применливиот закон кога ќе одговорате на анкета, учествувате во друга програма за истражување или ја користите услугата на друг начин.

21. Суспендирање, прекинување и деактивирање
Како дополнение на кои било и сите други достапни правни лекови, ние можеме без претходна најава да го суспендираме и/или прекинеме вашето користење и пристап до услугата или вашето членство во панел ако ги прекршите овие услови или во случај кога ја користите услугата на незаконски начин или постапувате на начин кој е, само по наша сопствена дискреција, неприфатлив за нас, сопственик на истражување, сопственик на панел или партнер. Ако го прекинеме вашето право да ја користите услугата и/или ако е прекинато вашето членство: (а) ги губите сите права, право на сопственост и интереси во и/или на сите неоткупени награди и/или стимулации, што стапува на сила по прекинувањето; (б) членството на панел веднаш ќе биде откажано; (в) пристапот до и користењето на услугата веднаш ќе престане; и (г) нема да ви биде дозволено да учествувате во какви било идни анкети понудени преку услугата.

Понатаму, го задржуваме правото да ја деактивираме вашата членска сметка на панел: (а) ако веќе не сте активен учесник; (б) ако добиеме известување за неуспешно праќање при нашата комуникација преку е-пошта со вашата е-пошта; или (в) ако три (3) пати добиеме повратно извесување за „полно поштенско сандаче“ при нашата комуникација преку е-пошта со вас.

Во случај на деактивирање, прекинување од ваша страна или прекинување од наша страна, ги губите сите стимулации што сте ги заработиле.

22. Разделување и назначување
Доколку, од која било причина, кој било услов или одредба од овие услови се смета за неважечки или неприменлив, тој услов или одредба ќе се смета за разделен од останатите услови, а остатокот од овие услови ќе се толкуваат и интерпретираат без повикување на неспроведливиот услов.

Не може да ги назначите овие услови без наша претходна писмена согласност, која може да ја задржиме по само по наша сопствена дискреција. Се согласувате дека можеме да ги назначиме овие услови во секое време на секого.

23. Управно право, надлежност и правно место
Сите спорови што произлегуваат од или се поврзани со овие услови, вклучувајќи ги сите прашања во врска со нивното постоење, важење или престанок на важење, се упатуваат до окружниот суд на Стокхолм (Sw. Stockholms tingsrätt) и се уредуваат и толкуваат во согласност со законите на Шведска, без право на избор на правни начела (дали оние на Шведска или која било друга јурисдикција) кои би можеле да обезбедат примена на закони од друга јурисдикција.