Zmluvné podmienky pre členstvo v pracovnej skupine, účasť na prieskumoch a používanie služieb
Dátum účinnosti: 28. február 2018

Posledná úprava: 28. február 2018

Definície
Nasledujúce termíny a výrazy budú mať v týchto Zmluvných podmienkach ďalej uvedený význam.

Aktívny účastník pracovnej skupiny označuje člena pracovnej skupiny, ktorý: (a) sa zúčastnil Prieskumu, (b) iného Programu prieskumu; alebo (c) iných častí Služby, a to aspoň raz za posledných dvanásť (12) mesiacov; prípadne (d) aktualizoval svoj profil alebo informácie člena, a to aspoň raz za posledných dvanásť (12) mesiacov.

Sledovacia služba na prieskum trhu označuje Službu prijatú Používateľom, ktorá môže sledovať online správanie takéhoto Používateľa, ako sú napríklad webové stránky, na ktoré Používateľ pristupuje a online kampane, ktoré Používateľ videl na účely prieskumu vrátane prieskumu sledovania inzercie.

Platné zákony odkazujú na platné národné a/alebo miestne zákony a nariadenia.

Klient odkazuje na Našich klientov, ktorým poskytujeme služby.

Obsah odkazuje na informácie na Našej webovej stránke, Stránke prieskumu, Stránke pracovnej skupiny alebo Stránke partnera.

Pracovná skupina odkazuje na skupinu jednotlivcov, ktorí súhlasili, že budú pozvaní a že sa zúčastnia Prieskumov na prieskum trhu, iných Programov prieskumu alebo iných častí Služieb na prieskum trhu.

Člen pracovnej skupiny odkazuje na člena Pracovnej skupiny.

Vlastník pracovnej skupiny odkazuje na vlastníka Pracovnej skupiny a Webovú stránku pracovnej skupiny, v prípade ktorej ste Členom pracovnej skupiny.

Stránka pracovnej skupiny odkazuje na webovú stránku, kde sa môžu jednotlivci zaregistrovať, aby sa stali Členmi pracovnej skupiny.

Partner označuje jedného z Našich partnerov vrátane Vlastníkov pracovných skupín a ďalších partnerov.

Stránka partnera odkazuje na webovú stránku, ktorú prevádzkuje jeden z našich Partnerov.

Účastník odkazuje na jednotlivca, ktorý nie je Členom pracovnej skupiny, nasmerovaného na Prieskum, iný Program prieskumu alebo iné časti Služieb jedným z Našich partnerov.

Osobné údaje predstavujú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovaných alebo identifikovateľných fyzických osôb (Predmet údajov). Identifikovateľná fyzická osoba je taká osoba, ktorú je možné identifikovať alebo vystopovať, či už priamo alebo nepriamo, a to konkrétne odvolaním sa buď na samostatný identifikátor, alebo jeho kombináciu s ďalšími osobnými alebo identifikačnými informáciami. Osobné údaje môžu zahŕňať rôzne informácie, ako napríklad meno, číslo sociálneho poistenia (rodné číslo), dátum a miesto narodenia, meno matky za slobodna, biometrické záznamy, fotografie, zvukové záznamy alebo video a ostatné informácie, ktoré sú prepojené s jednotlivcom, prípadne ich je možné prepojiť, ako napríklad lekárske, vzdelávacie, finančné a zamestnanecké informácie. (POZNÁMKA: Osobné údaje môžu byť označované aj ako Informácie umožňujúce identifikáciu osôb alebo PII.)

Program prieskumu označuje príležitosť prieskumu inú než Prieskum.

Obmedzený obsah označuje dôverné a/alebo osobne vlastnené informácie, materiály, produkty a Obsah patriaci Nám a/alebo Vlastníkovi pracovnej skupiny, Vlastníkovi prieskumu, Klientovi, Partnerovi a/alebo vlastníkovi licencie.

Služba označuje službu poskytovanú Nami, ktorá Vám ako Členovi pracovnej skupiny alebo Účastníkovi umožňuje zúčastniť sa (a) Pracovnej skupiny alebo Prieskumu, (b) iného programu prieskumu, prípadne (c) akejkoľvek inej služby poskytovanej Nami a používanej Vami, ako je napríklad Služba Sledovania prieskumu trhu.

Odoslané položky odkazujú na všetky komentáre, spätnú väzbu, návrhy, nápady a ostatné informácie, ktoré ste odoslali, prípadne ktoré zhromažďujeme, keď sa zúčastňujete Pracovnej skupiny, odpovedáte na Prieskum alebo iný Program prieskumu, respektíve používate Službu.

Vlastník prieskumu odkazuje na vlastníka Prieskumu, ktorým je zvyčajne Klient.

Stránka prieskumu odkazuje na webovú stránku, kde odpovedáte na Prieskum a absolvujete ho.

Prieskumy odkazujú na prieskumy trhu, ktoré Vám sprístupňujeme.

Webové stránky tretích strán odkazujú na webové stránky udržiavané a/alebo prevádzkované tretími stranami.

Používateľ odkazuje na Vás ako jednotlivca, keď používate Službu.

Používateľský obsah odkazuje na všetok obsah, materiály, informácie a komentáre, ktoré používate, nahrávate, zverejňujete alebo odosielate, alebo ich My zhromažďujeme, keď používate Službu, vrátane informácií získaných prostredníctvom Služby sledovania reklamy, ako sú napríklad údaje o vzoroch používania internetu.

Vy, Vás, Vám a Vaše (a podobne) odkazujú na vás ako jednotlivca.

My, Nás, Naše a Cint (a podobne) odkazujú na švédsku entitu Cint AB s registračným číslom 556559-8769.

1. Platnosť, Zmluva
Tieto Zmluvné podmienky (ďalej Zmluvné podmienky) sa uplatňujú ako dodatok k akejkoľvek zmluve medzi Vlastníkom pracovnej skupiny v súvislosti s Pracovnou skupinou, v ktorej ste Členom pracovnej skupiny, a tiež akýmkoľvek konkrétnym zmluvným podmienkam, ktoré sa môžu uplatňovať pre Prieskum, iný Program prieskumu alebo inú Službu. Tieto Zmluvné podmienky sa nebudú uplatňovať v rozsahu, v ktorom budú v konflikte so zmluvnými podmienkami medzi Vami a Vlastníkom pracovnej skupiny alebo Klientom ako podmienkou pre Vašu účasť na Prieskume alebo inom Programe prieskumu za predpokladu, že takéto iné zmluvné podmienky neobmedzia Naše práva ani nezvýšia Našu zodpovednosť uvedenú v týchto Zmluvných podmienkach.

2. Úvod
Účelom týchto Zmluvných podmienok je stanoviť všeobecné podmienky týkajúce sa Vášho používania služieb vrátane Vašej účasti v Prieskumoch, Pracovnej skupine alebo ostatných Programoch prieskumu.

Spravujeme vzťah medzi Vlastníkom prieskumu a Vlastníkom pracovnej skupiny a konáme v mene Vlastníka pracovnej skupiny. Sme tiež dodávateľom platformy, ktorá poskytuje príležitosti pre Členov pracovnej skupiny na zúčastňovanie sa v Prieskumoch, ostatných Programoch prieskumu a používaní ostatných služieb.

Okrem podmienok uvedených vyššie môžeme tiež spravovať motivácie. Podrobnosti týkajúce sa príslušných motivačných schém nájdete v týchto Zmluvných podmienkach.

3. Podmienky členstva v Pracovnej skupine
Členstvo v pracovnej skupine je vo všeobecnosti dostupné pre jednotlivcovi, ktorí spĺňajú požiadavky členstva, vrátane okrem iného minimálnych požiadaviek týkajúcich sa veku a geografickej polohy. Požiadavky pre členstvo v Pracovnej skupine sa môžu líšiť v závislosti od konkrétnej Pracovnej skupiny a rozhoduje o nich Vlastník pracovnej skupiny. Ak budete súhlasiť, že sa stanete Členom pracovnej skupiny, vyjadrujete tým súhlas s prijímaním pozvaní na účasť v Prieskumoch, Programoch prieskumu alebo ostatných Službách, a to od Vlastníka pracovnej skupiny, u ktorého ste požiadali o členstvo v Pracovnej skupine, aj od ostatných Vlastníkov pracovných skupín. Členstvo pracovnej skupiny môžete kedykoľvek ukončiť. V takomto prípade si pozrite pravidlá uvedené v článku 12 „Pravidlá odňatia súhlasu“ nižšie

Povoľujeme iba jedného Člena pracovnej skupiny na jedinečnú e-mailovú adresu v rámci každej Pracovnej skupiny.

4. Registrácia Pracovnej skupiny
Ak sa chcete stať Členom pracovnej skupiny, musíte sa zaregistrovať prostredníctvom Stránky pracovnej skupiny a poskytnúť určité informácie o Sebe. Informácie, ktoré poskytnete, musia byť pravdivé, správne a úplné. Vyhradzujeme si právo obmedziť alebo zakázať Vám prístup k Službe alebo účasť na Prieskume, prípadne Programe prieskumu, ak poskytnete informácie, ktoré nie sú pravdivé, správne alebo úplné, respektíve ak máme dôvod domnievať sa, že tak je.

Členstvo pracovnej skupiny je osobné a môže ho používať iba jednotlivec, ktorý sa zaregistruje na členstvo v Pracovnej skupine. Za zachovanie akýchkoľvek používateľských informácií a hesla v tajnosti nesiete zodpovednosť Vy a rovnako nesiete zodpovednosť za akékoľvek používanie (či už autorizované alebo nie) svojho členského účtu.

5. Podmienky účasti na Prieskume, inom Programe prieskumu alebo Iných službách
Keď sa zúčastňujete Prieskumu, iného Programu prieskumu alebo inej Služby a/alebo používate Našu stránku, Stránku prieskumu alebo Stránku pracovnej skupiny, máte povinnosť dodržiavať tieto Zmluvné podmienky a tiež akékoľvek ďalšie zmluvné podmienky, ktoré sa vzťahujú na Vašu účasť vrátane akejkoľvek zmluvy medzi Vami a Vlastníkom pracovnej skupiny, prípadne podmienky uplatňované Klientom alebo Partnerom.

Účasťou v Prieskume, inom Programe prieskumu alebo inej Službe vyjadrujete súhlas s tým, že budete poskytovať pravdivé, správne a úplné informácie o Sebe. Ak poskytnete informácie, ktoré nie sú pravdivé, správne a úplné, prípadne budeme mať dôvod domnievať sa to, nemusíte splniť podmienky účasti v Prieskume, inom Programe prieskumu alebo inej Službe a následne nedostanete za Svoju účasť žiadnu protihodnotu (motiváciu). Vlastník pracovnej skupiny navyše môže ukončiť vaše členstvo, pričom vy sa už následne nebudete môcť zúčastňovať žiadnych ďalších Prieskumov ani iných Programov prieskumu.

Nesiete zodpovednosť za akcie a komunikáciu vykonanú v rámci Vášho účtu alebo prenesenú z neho.

6. Používanie Služieb
Účasť na Prieskume, Službe prieskumu alebo používanie inej Služby je dobrovoľné. Služby sú určené na osobné a nekomerčné použitie a vyhradzujeme si právo zmeniť, upraviť, obmedziť alebo blokovať prístup ku všetkým Službám alebo akejkoľvek ich časti, a to bez upozornenia vopred.

Kedykoľvek môžeme odmietnuť poskytovať naše Služby komukoľvek na základe Nášho vlastného rozhodnutia.

Potvrdzujete, že pristupujete k Službám, používate ich a/alebo sa ich zúčastňujete v rozsahu nezávislého poskytovateľa služieb a týmito Zmluvnými podmienkami sa nevytvára žiadna agentúra, partnerstvo, združený podnik, vzťah typu zamestnávateľ – zamestnanec ani vzťah typu poskytovateľ licencie a jej držiteľ.

7. Neautorizované použitie
Súhlasíte, že nebudete:

(a) narúšať a prerušovať zabezpečenie alebo inak zneužívať Služby alebo Našu stránku, Stránku prieskumu, Stránku pracovnej skupiny, Stránku partnera alebo akékoľvek služby, systémové zdroje, účty, servery alebo siete prepojené s Prieskumom alebo Stránkou prieskumu, prípadne prepojené či pridružené stránky, respektíve prístupné prostredníctvom nich;

(b) používať pavúky, roboty ani iné techniky automatického zhromažďovania údajov na katalogizovanie, sťahovanie, ukladanie alebo inú reprodukciu údajov alebo distribúciu údajov, respektíve obsahu dostupného v súvislosti so Službou, prípadne inými spôsobmi manipulovať s výsledkami Prieskumu;

(c) podnikať akcie na zasahovanie do Našej stránky, Stránky prieskumu, Stránky pracovnej skupiny, Stránky partnera alebo používanie týchto stránok jednotlivcom, ktoré vedie okrem iného k preťažovaniu alebo zlyhaniu webovej stránky;

(d) odosielať alebo prenášať akékoľvek vírusy, poškodené údaje alebo akýkoľvek iný škodlivý, rušivý alebo ničivý kód, súbor alebo informácie vrátane okrem iného spyvéru, malvéru a trójskych koní;

(e) zhromažďovať akékoľvek Osobné údaje ostatných Používateľov Služieb;

(f) odosielať nevyžiadané e-maily, ako sú napríklad propagačné akcie a reklamy na produkty a služby;

(g) otvárať, používať alebo udržiavať viac než jeden (1) členský účet v Pracovnej skupine;

(h) používať alebo snažiť sa používať účet iného Používateľa bez povolenia, prípadne vytvárať účet s falošnou identitou;

(i) snažiť sa získať neautorizovaný prístup na Našu stránku, k Prieskumu, Stránke prieskumu, Stránke pracovnej skupiny, Stránke partnera alebo častiam Prieskumu, Našej stránky, Stránky prieskumu, Stránky pracovnej skupiny alebo Stránky partnera, ktoré nie sú prístupné pre verejnosť;

(j) zavádzať o svojej skutočnej identite alebo ju maskovať;

(k) rámcovať časť Našej stránky, Stránky prieskumu, Stránky pracovnej skupiny alebo Stránky partnera a zobrazovať ju na inej webovej stránke alebo v inom médiu, prípadne meniť vzhľad ľubovoľnej Stránky prieskumu, Stránky pracovnej skupiny alebo Stránky partnera;

(l) vytvárať odkazy z webovej stránky na Našu stránku, Stránku prieskumu, Stránku pracovnej skupiny alebo Stránku partnera, prípadne na Služby bez Nášho predchádzajúceho písomného súhlasu;

(m) zverejňovať alebo prenášať akékoľvek výhražné, hanlivé, neúctivé, obscénne, pornografické, oplzlé, škandalózne alebo búrlivé materiály či typy obsahu;

(n) používať akýkoľvek vulgárny, agresívny alebo obscénny jazyk na Našej stránke, v Prieskume, na Stránke prieskumu, Stránke pracovnej skupiny alebo Stránke partnera;

(o) zúčastňovať sa na akejkoľvek podvodnej aktivite vrátane okrem iného prirýchleho absolvovania Prieskumov, absolvovania rovnakých prieskumov opakovane, odosielania nesprávnych informácií počas registračného procesu, odosielania nesprávnych alebo nepravdivých údajov Prieskumu, využívania či snahy o využitie motivácií na základe falošných, prípadne podvodných účelov, manipulovanie s Prieskumami a v súvislosti so Službou sledovania reklám pristupovať na webové stránky alebo do online kampaní s výhradným účelom poskytnúť zavádzajúci dojem o svojom online správaní;

(p) spätne analyzovať akýkoľvek aspekt Služby alebo podnikať akékoľvek kroky, ktoré môžu odhaliť alebo zverejniť zdrojový kód, prípadne obchádzať opatrenia alebo kontrolné prvky slúžiace na zakázanie, obmedzenie alebo limitovanie prístupu na ľubovoľnú webovú stránku, k obsahu alebo kódom s výnimkou účelov, ktoré sú výslovne povolené Platnými zákonmi;

(q) zapájať sa do akýchkoľvek trestných či nelegálnych činností, ktoré môžu byť prepojené s Našou stránkou, Prieskumom alebo Stránkou prieskumu, Stránkou pracovnej skupiny alebo Stránkou partnera;

(r) používať Obmedzený obsah v rozpore s týmito Zmluvnými podmienkami; alebo

(s) nabádať akéhokoľvek jednotlivca vrátane okrem iného Členov pracovnej skupiny, Účastníkov alebo akýchkoľvek Našich zamestnancov na vykonanie činov v rozpore s týmito Zmluvnými podmienkami, respektíve radenie jednotlivcom, aby takto konali.

8. Obmedzený obsah
Pokiaľ nie je uvedené inak, všetky materiály vrátane okrem iného všetkých konceptov, textov, návrhov, grafických prvkov, nákresov, fotografií, videoklipov, hudby a zvukov a všetky obchodné značky, značky služieb a obchodné názvy používané v Prieskume alebo inom Programe prieskumu, prípadne ostatných Službách a/alebo na Našej stránke, Stránke prieskumu, Stránke pracovnej skupiny alebo Stránke partnera a ich výber a usporiadanie sú predmetom práv duševného vlastníctva vrátane okrem iného autorských práv, obchodných značiek a patentov alebo práva uchádzať sa o ich registráciu kdekoľvek na svete, ktorú vlastníme alebo licencujeme My, Vlastník prieskumu, Vlastník pracovnej skupiny, Partner alebo ostatné tretie strany, ktoré sú príslušnými vlastníkmi takéhoto Obmedzeného obsahu, prípadne ho ovládajú.

Keď používate Službu alebo sa zúčastňujete Prieskumu, iného Programu prieskumu alebo inej Služby, môžete sa stretnúť s Obmedzeným obsahom. V súvislosti s Obmedzeným obsahom nedostávate žiadne práva a všetky práva duševného vlastníctva sú výslovne vyhradené. Neudeľujeme vám žiadnu licenciu na používanie, odhaľovanie, sťahovanie, kopírovanie, distribuovanie ani reprodukovanie (vrátane okrem iného zverejňovania na webových stránkach, sociálnych médiách alebo blogu) Obmedzeného obsahu alebo podstaty Obmedzeného obsahu. Upozorňujeme, že v prípade neautorizovaného použitia Obmedzeného obsahu, ktoré spojíme s Vami, môžu byť podniknuté právne kroky. Týmto Vás informujeme a Vy potvrdzujete, že budeme plne spolupracovať so všetkými žiadosťami tretích strán o zverejnenie (vrátane okrem iného zverejnenia Vašej identity) v súvislosti s tvrdeniami, že ste použili Obmedzený obsah v rozpore s týmito Zmluvnými podmienkami, ktoré budeme považovať za legitímne.

Prieskumu, iného Programu prieskumu, ostatných Služieb sa môžete zúčastňovať iba spôsobom, ktorý neporušuje Naše práva duševného vlastníctva ani takéto práva tretej strany. To isté platí o používaní Našej stránky, Stránky prieskumu, Stránky pracovnej skupiny a Stránky partnera.

9. Používateľský obsah
Za Používateľský obsah nesiete zodpovednosť Vy. Zároveň tiež nesiete zodpovednosť za získanie (ak sa to vyžaduje) schválení tretej strany a/alebo autorizácií pre Vaše a Naše použitie Vášho Používateľského obsahu. Používateľský obsah vrátane fotografií, zvukov alebo videozáznamov môže byť považovaný za Osobné údaje. Váš Používateľský obsah môže byť zverejnený a zdieľaný s tretími stranami vrátane okrem iného Našich Klientov, klientov Našich Klientov, Vlastníkov prieskumov, Vlastníkov pracovnej skupiny, Partnerov alebo poskytovateľov služieb predstavujúcich tretie strany. Mali by ste sa ubezpečiť, že Používateľský obsah nezahŕňa obsah chránený autorským právom alebo obchodno značkou, prípadne materiál akejkoľvek tretej strany vrátane audia, videa, obrázkov alebo podobizne kohokoľvek okrem Vás, pokiaľ ste nezískali príslušné povolenia, schválenia a/alebo autorizácie od takýchto tretích strán, ktoré sa vyžadujú pre Vás a Vaše použitie takéhoto Používateľského obsahu. Za použitie akéhokoľvek Používateľského obsahu Nami, Našimi partnermi alebo Našimi klientmi nezískate žiadnu kompenzáciu.

Používaním, nahrávaním, odosielaním, zverejňovaním alebo povolením Nám zhromažďovať (takéto povolenie sa považuje za Vám udelené pri odsúhlasení týchto Zmluvných podmienok a používaní príslušnej Služby) Používateľský obsah v súvislosti so Službami nám týmto udeľujete večné, neodvolateľné, neobmedzené, prenosné, sub-licencovateľné, celosvetové, bezprovízne právo a licenciu na úpravu, kopírovanie, prenos, zverejňovanie, zobrazovanie a vytváranie odvodených diel a tiež na reprodukovanie, upravovanie, distribuovanie a iné používanie Vášho Používateľského obsahu na základe Nášho vlastného uváženia. Za svoj Používateľský obsah ani jeho používanie nedostanete žiadnu kompenzáciu s výnimkou prípadov, kedy bude výslovne dohodnuté inak.

Nesiete výhradnú zodpovednosť za zabezpečenie, že Váš Používateľský obsah a Vaše používanie tohto obsahu bude v súlade s týmito Zmluvnými podmienkami a neporuší práva duševného vlastníctva žiadnych tretích. Nemôžeme skontrolovať všetok Používateľský obsah a neprijímame zaň žiadnu zodpovednosť. Máme právo, no nie povinnosť, odstrániť, vymazať alebo upraviť váš Používateľský obsah, v prípade ktorého sa domnievame, že: (a) porušuje tieto Zmluvné podmienky; (b) porušuje akékoľvek práva duševného vlastníctva; alebo (c) vedie k zneužívaniu, je hanlivý, obscénny alebo inak neprijateľný.

10. Pravidlá týkajúce sa Programov motivácií založených na bodoch
Ak odpoviete na Prieskum a úspešne ho dokončíte, zúčastníte sa iného Programu prieskumu alebo inej Služby, môžete získať body, ktoré je možné v rámci Nášho motivačného programu zameniť za rôzne odmeny alebo hotovosť. Na získanie bodov si nemusíte nič kupovať. Body, ktoré ste získali, sú vaše osobné a nemôžete ich preniesť nikomu inému. Vaše body budú platné a uplatniteľné po dobu dvadsiatich štyroch (24) mesiacov po aktivácii vášho účtu. Akékoľvek body alebo motivácie, ktoré si neuplatníte, môžeme odvolať.

Na začiatku Prieskumu, Programu prieskumu alebo inej služby dostanete informácie o počte bodov, ktoré môžete získať. Neprijímame zodpovednosť za akékoľvek súvisiace daňové alebo colné povinnosti, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku udelenia bodov alebo motivácií, prípadne ich uplatnenia. Ak porušíte Zmluvné podmienky, môžete všetky získané body alebo motivácie stratiť. Neprijímame žiadnu zodpovednosť voči Vám v súvislosti s bodmi, ktoré ste získali.

11. Aktualizácie profilu
Členovia pracovnej skupiny súhlasia, že si budú udržiavať svoje profily členov aktualizované. Člen profilu môže aktualizovať, opraviť a/alebo odstrániť informácie uvedené vo svojom členskom profile tak, že: (a) prejde do svojho účtu členstva v Pracovnej skupine; alebo (b) odošle e-mail príslušnému tímu služieb Člena pracovnej skupiny pre príslušnú Pracovnú skupinu.

12. Pravidlá odňatia súhlasu
Členovia pracovnej skupiny môžu odňať súhlas na používanie akýchkoľvek alebo všetkých Služieb (vrátane okrem iného prijímania pozvánok na účasť na Prieskumoch, newsletterov alebo komunikácií), a to kedykoľvek tak, že: (a) absolvujú postupy na odhlásenie z odberu popísané na príslušnej Stránke pracovnej skupiny alebo súvisiacich stránkach, prípadne obsiahnutých v e-maile, ktorý ste dostali od Nás; alebo (b) odoslaním e-mailu nášmu tímu služieb pre Členov pracovnej skupiny tu.

V súlade so zákonom alebo nariadením vynaložíme opodstatnené úsilie, aby sme odpovedali na každú e-mailovú žiadosť v rozumnom období od jeho prijatia. Po ukončení Služieb budú kontaktné údaje Člena pracovnej skupiny odstránené zo všetkých komunikácií alebo zoznamov kontaktov súvisiacich s ukončenou Službou. Upozorňujeme, že môže potrvať niekoľko dní, než bude odstránenie dokončené, a počas tohto obdobia od Nás môžete dostávať správy, ktoré sme vytvorili alebo napísali pred Vaším odobratím súhlasu.

13. Odkazy
V súvislosti s Vaším používaním Služby môžete mať možnosť prepojiť sa na Webové stránky tretej strany. Upozorňujeme, že žiadne Webové stránky ani produkty, služby a/alebo inzerované príležitosti tretej strany poskytované prostredníctvom alebo Webovej stránky tretej strany alebo v súvislosti s ňou nepodporujeme. Žiadame vás, aby ste si dôkladne prečítali všetky pravidlá a zmluvné podmienky uplatňujúce sa pre príslušné Webové stránky tretej strany.

14. Komunikácia s Nami
Všetka komunikácia (s výnimkou Osobných údajov) a Používateľský obsah odoslaný alebo prenesený Vami Nám (či už elektronickou poštou alebo inak), respektíve inak zhromaždený Nami bude Nami považovaný za Vaše nedôverné informácie, ktoré nie sú predmetom Vášho vlastníctva, pokiaľ špecificky neuvediete opak buď pred odoslaním komunikácie, resp. povolenia na zhromažďovanie takejto komunikácie a Používateľského obsahu, alebo súčasne s ním. Súhlasíte, že akákoľvek takáto komunikácia a Používateľský obsah môžu byť použité Nami na základe Nášho výlučného usúdenia.

15. Ochrana súkromia
Pri zadávaní žiadosti o členstvo v Pracovnej skupine, používaní Služieb alebo inej komunikácii s Nami alebo Vlastníkom pracovnej skupiny môžeme spracovať údaje, ktoré súvisia s Vami. Ak chcete získať informácie týkajúce sa postupov spoločnosti Cint v oblasti ochrany súkromia a spracovania vašich Osobných údajov, skontrolujte si Oznámenie o ochrane súkromia pre účastníkov prieskumu tu.

16. Vzdanie sa zodpovednosti
Výslovne súhlasíte, že Vaša účasť na Prieskume, inom Programe prieskumu, používanie Služieb a prehliadanie Našej stránky, Stránky prieskumu, Stránky pracovnej skupiny alebo Stránky partnera prebieha výlučne na Vaše riziko a Vašu zodpovednosť. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom My, Naši Klienti, Vlastníci prieskumov, Vlastníci pracovných skupín, Partneri alebo ostatné tretie strany a Naši a ich príslušní riaditelia, zástupcovia, zamestnanci, pracovníci, agenti, poskytovatelia obsahu predstavujúci tretie strany a poskytovatelia licencií neposkytujeme, či už výslovne alebo domnele, prípadne štatutárne žiadne záruky vrátane záruk týkajúcich sa predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel, že účasť v Prieskume alebo používanie Služby, Našej stránky, Stránky prieskumu, Stránky pracovnej skupiny alebo Stránky partnera budú neprerušované a bez chýb. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom My, Naši Klienti, Vlastníci prieskumov, Vlastníci pracovných skupín, Partneri alebo ostatné tretie strany a Naši a ich príslušní riaditelia, zástupcovia, zamestnanci, pracovníci, agenti, poskytovatelia obsahu predstavujúci tretie strany a poskytovatelia licencií neposkytujeme, či už výslovne alebo domnele, prípadne štatutárne žiadne záruky vrátane záruk týkajúcich sa predajnosti a vhodnosti na konkrétny účel týkajúce sa presnosti, spoľahlivosti alebo obsahu akýchkoľvek informácií alebo služieb poskytnutých prostredníctvom Prieskumu alebo Našej stránky, Stránky prieskumu, Stránky pracovnej skupiny alebo Stránky partnera inak než, je to výslovne uvedené v týchto Zmluvných podmienkach.

17. Obmedzenie zodpovednosti
V ROZSAHU POVOLENÉHO PLATNÝMI ZÁKONMI MY, VLASTNÍCI PRIESKUMOV, VLASTNÍCI PRACOVNEJ SKUPINY ALEBO PARTNERI, TRETIE STRANY, ALEBO RIADITELIA, ZÁSTUPCOVIA, DRŽITELIA PODIELOV, ZAMESTNANCI, ZÁSTUPCOVIA, ZMLUVNÍ POSKYTOVATELIA SLUŽIEB, NÁSTUPNÍCI ALEBO PRIRADENÍ PRACOVNÍCI NEPONESIEME ZODPOVEDNOSŤ VOČI VÁM V AKOMKOĽVEK OHĽADE VRÁTANE OKREM INÉHO ZA AKÉKOĽVEK ZÁLEŽITOSTI TÝKAJÚCE SA TÝCHTO ZMLUVNÝCH PODMIENOK, SLUŽIEB, NAŠEJ STRÁNKY, PRIESKUMU, STRÁNKY PRIESKUMU, STRÁNKY PARTNERA ALEBO ZA AKÝKOĽVEK VAMI ODOSLANÝ OBSAH, RESPEKTÍVE ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, MIMORIADNE, TRESTNÉ, NEÚMYSELNÉ, EXEMPLÁRNE ALEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ČI ŠKODY SÚVISIACE SO SPOĽAHLIVOSŤOU, STRATY ZISKOV, STRATY OČAKÁVANÝCH ÚSPOR ALEBO AKÉKOĽVEK INÉ NEPRIAME ŠKODY, ČI UŽ SME BOLI NA MOŽNOSŤ TAKÝCHTO ŠKÔD UPOZORNENÍ ALEBO NIE.

Obmedzenie zodpovednosti a vzdanie sa zodpovednosti v týchto Zmluvných podmienkach sa bude uplatňovať bez ohľadu na formu akcie, či už pôjde o zmluvu, záruku, delikt, kvázi delikt, striktnú zodpovednosť, nedbanlivosť alebo iné porušenie zákona a zachová sa napriek zásadnému porušeniu alebo porušeniam, respektíve zlyhaniu kľúčovej podstaty zmluvy alebo zlyhaniu výlučného nápravného prostriedku.

18. Odškodnenie
Súhlasíte, že úplne a účinne odškodníte, budete obhajovať a považovať Nás, Vlastníkov prieskumu, Vlastníkov pracovnej skupiny, Partnerov a ostatné súvisiace tretie strany vrátane riaditeľov, zástupcov, držiteľov podielov, zamestnancov, konateľov, zmluvných strán, spriaznených strán, nasledovníkov alebo priradených pracovníkov za nevinných v prípade akýchkoľvek a všetkých škôd, výdavkov, zodpovedností a strát ľubovoľného druhu vrátane právnych poplatkov vyplývajúcich (či už priamo alebo nepriamo) z akéhokoľvek porušenia Zmluvných podmienok spôsobeného Vami.

19. Zmeny
Týmto si vyhradzujeme právo na základe Nášho vlastného usúdenia vykonávať zmeny týchto Zmluvných podmienok. Odporúčame vám kontrolovať tieto Zmluvné podmienky priebežne. Pred zmenami, ktoré sú takej povahy, že si budú vyžadovať váš súhlas, si ho od vás vyžiadame. V prípade zmien, ktoré si nevyžadujú súhlas, bude predstavovať vaše pokračujúce používanie Služieb, pristupovanie k nim a/alebo účasť na nich prijatie doplnených Zmluvných podmienok.

20. Súlad s Platnými zákonmi
Potvrdzujete a súhlasíte, že budete vždy dodržiavať Platné zákony, keď budete odpovedať na Prieskum, zúčastňovať sa iného Programu prieskumu alebo inak používať Služby.

21. Pozastavenie, Ukončenie alebo Deaktivácia
Okrem akýchkoľvek dostupných nápravných prostriedkov môžeme bez oznámenia pozastaviť a/alebo ukončiť Vaše používanie Služby a pristupovanie k nej, prípadne Vaše členstvo v Pracovnej skupine, ak porušíte tieto Zmluvné podmienky alebo v prípade, že budete používať Službu nezákonným spôsobom, prípadne inak konať spôsobom, ktorý je podľa Nášho výlučného uváženia neprijateľný pre Nás, Vlastníka prieskumu, Vlastníka panela alebo Partnera. Ak Vaše právo na používanie Služieb a/alebo členstvo v Pracovnej skupine ukončíme: (a) vzdáte sa všetkých práv, nárokov a záujmov týkajúcich sa neuplatnených odmien, motivácií a/alebo cien s platnosťou pri ukončení; (b) Vaša Pracovná skupina bude okamžite zrušená; (c) Váš prístup a používanie Služieb budú okamžite ukončené; a (d) nebude Vám dovolené zúčastňovať sa budúcich Prieskumov ponúknutých prostredníctvom Služby.

Navyše si vyhradzujeme právo deaktivovať Váš členský účet v Pracovnej skupine: (a) Ak už nie ste aktívny účastník Pracovnej skupiny; (b) ak dostaneme oznámenie o okamžitom vrátení správy alebo neúspešnom doručení správy v Našej e-mailovej komunikácii z Vášho e-mailového účtu; alebo (c) ak dostanete oznámenie o odpovedi typu „schránka pošty je plná“ trikrát (3) v Našej e-mailovej komunikácii z Vášho e-mailového účtu.

V prípade deaktivácie, ukončenia z Vašej strany alebo ukončenia z Našej strany sa vzdávate akýchkoľvek odmien, ktoré ste získali.

22. Možnosť odlúčenia a priradenie
V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu prestane platiť akákoľvek podmienka alebo ustanovenie týchto Zmluvných podmienok, respektíve sa stane nevymáhateľným, takáto zmluvná podmienka alebo ustanovenie bude považované za odlúčiteľné od zvyšku týchto Zmluvných podmienok a zvyšok týchto Zmluvných podmienok bude interpretovaný bez ohľadu na podmienku, ktorú nie je možné vymáhať.

Tieto Zmluvné podmienky nemôžete priradiť bez Nášho predchádzajúceho písomného súhlasu, ktorý môžeme na základe Nášho výlučného uváženia odvolať. Súhlasíte, že môžeme priradiť tieto Zmluvné podmienky kedykoľvek a komukoľvek.

23. Platné právo, jurisdikcia a miestny súd
Akékoľvek spory vyplývajúce z týchto Zmluvných podmienok alebo v súvislosti s nimi vrátane akýchkoľvek otázok týkajúcich sa ich existencie, platnosti alebo ukončenia budú riešené krajským súdom v Štokholme (Sw. Stockholms tingsrätt) a budú sa interpretovať a riadiť zákonmi Švédska bez ohľadu na akýkoľvek výber právnych princípov (či už pôjde o princípy Švédska alebo inej jurisdikcie), ktoré môžu zabezpečiť uplatnenie zákonov inej jurisdikcie.