Kushtet e përgjithshme për Anëtarësimin në panel, Pjesëmarrjen në anketa dhe Përdorimin e shërbimeve
Data e hyrjes në fuqi: 28 shkurt 2018

Rishikimi i fundit: 28 shkurt 2018

Përkufizimet
Kur përdoren në këto Kushte, termat dhe shprehjet e mëposhtme do të kenë kuptimet e mëposhtme.

“Anëtari aktiv i panelit” i referohet një Anëtari të panelit që: (a) ka marrë pjesë në një Anketë, (b) një Program tjetër kërkimor; ose (c) pjesë të tjera të Shërbimit, të paktën një herë gjatë dymbëdhjetë (12) muajve të fundit; ose (d) ka përditësuar profilin e tij/të saj ose informacionet e anëtarit të paktën një herë në dymbëdhjetë (12) muajt e fundit.

“Shërbimi i monitorimit të kërkimeve të tregut” i referohet një Shërbimi të pranuar nga Përdoruesi që mund të monitorojë sjelljen në internet të një Përdoruesi të tillë, si p.sh. sajtet e uebit ku ka pasur qasje Përdoruesi dhe fushatat në internet të ekspozuara për Përdoruesin për qëllime të kërkimeve të tregut, duke përfshirë kërkimet për monitorimin e reklamimit.

“Ligji i zbatueshëm” i referohet ligjeve dhe rregulloreve të zbatueshme kombëtare dhe/ose lokale.

“Klienti” i referohet Klientëve tanë për të cilët Ne ofrojmë shërbimet.

“Përmbajtja” i referohet informacioneve në Sajtin tonë, një Sajt i anketave, një Sajt i panelit ose një Sajt i partnerëve.

“Paneli” i referohet një grupi individësh që kanë pranuar të marrin ftesa dhe të marrin pjesë në Anketat për kërkimet e tregut, Programe të tjera kërkimore ose pjesë të tjera të Shërbimeve për kërkime tregu.

“Anëtari i panelit” i referohet një anëtari të një Paneli.

“Zotëruesi i panelit” i referohet zotëruesit të një Paneli dhe një Sajti të panelit ku jeni një Anëtar i panelit.

“Sajti i panelit” i referohet një sajti uebi ku individët mund të regjistrohen për t’u bërë Anëtarë të panelit.

“Partneri” i referohet një prej Partnerëve tanë, duke përfshirë Zotëruesit e panelit dhe partnerët e tjerë.

“Sajti i partnerit” i referohet një sajti uebi që është vënë në funksionim nga një prej Partnerëve tanë.

“Pjesëmarrësi” i referohet një individi, i cili nuk është një Anëtar i panelit, që është drejtuar te një Anketë, një Program tjetër kërkimor ose pjesë të tjera të Shërbimeve nga një prej Partnerëve tanë.

“Të dhënat personale” do të thotë çdo informacion në lidhje me një person fizik të identifikuar ose të identifikueshëm (“Subjekti i të dhënave”); një person fizik i identifikueshëm që mund të identifikohet ose të gjurmohet, drejtpërdrejt ose indirekt, në veçanti duke iu referuar një identifikuesi si më vete, ashtu edhe kur ndërthuret me informacione të tjera identifikuese ose personale. Të dhënat personale mund të përfshijnë informacione të tilla si emrin, numrin e sigurimeve shoqërore, datëlindjen dhe vendlindjen, emrin e vajzërisë së nënës, regjistrime biometrike, fotografi, regjistrime zanore ose me video dhe informacione të tjera që janë të lidhura ose mund të lidhen me një individ, si p.sh. informacione mjekësor, arsimore, financiare dhe të punësimit. (SHËNIM: Të dhënat personale mund të përmenden edhe si Informacione personalisht të identifikueshme ose IPI.)

“Programi kërkimor” i referohet mundësisë së kërkimeve që është e ndryshme nga një Anketë.

“Përmbajtja e kufizuar” i referohet informacioneve, materialeve, produkteve dhe Përmbajtjes konfidenciale dhe/ose ekskluzive që na përkasin Neve dhe/ose një Zotëruesi të panelit, një Zotëruesi të anketës, një Klienti, një Partneri dhe/ose një licencuesi.

“Shërbimi” i referohet (a) shërbimit të ofruar nga Ne që lejon që ju, si një Anëtar i panelit ose si një Pjesëmarrës, të merrni pjesë në (a) një Panel ose Anketë, (b) një program tjetër kërkimor, ose (c) çdo shërbim tjetër të ofruar nga Ne dhe të përdorur nga Ju, si p.sh. një Shërbim i monitorimit të kërkimeve të tregut.

“Dorëzimet” i referohet të gjitha komenteve, reagimeve, sugjerimeve, ideve dhe informacioneve të tjera që Ju dorëzoni ose Ne mbledhim kur merrni pjesë në një Panel, kur përgjigjeni në një Anketë ose në një Program tjetër kërkimor ose kur përdorni një Shërbim.

“Zotëruesi i anketës” i referohet zotëruesit të një Ankete, që zakonisht është një Klient.

“Sajti i anketës” i referohet sajtit të uebit ku Ju përgjigjeni dhe plotësoni një Anketë.

“Anketat” i referohet anketave për kërkimet e tregut që janë të disponueshme nga Ne për Ju.

“Sajtet e uebit të palëve të treta” i referohet sajteve të uebit të mirëmbajtura dhe/ose të vëna në funksionim nga palë të treta.

“Përdoruesi” i referohet Juve si një individ kur përdorni Shërbimin.

“Pëlqimi i përdoruesit” i referohet të gjitha përmbajtjeve, materialeve, informacioneve dhe komenteve që përdorni, ngarkoni ose dorëzoni ose që Ne mbledhim kur përdorni Shërbimin, duke përfshirë informacionet e marra nëpërmjet Shërbimit të monitorimit të reklamave, si p.sh. të dhënat për modelin e përdorimit të internetit.

“Ju“, “Ju vetë“, “Juaj” dhe “Tuaj” u referohen juve si një individ.

“Ne“, “Neve“, “Ynë” dhe “Cint” u referohen entitetit suedez Cint AB me numër regjistrimi 556559-8769.

1. Zbatueshmëria; Marrëveshja
Këto Kushte të përgjithshme (më poshtë në këtë dokument si “Kushtet”) zbatohen si kushte të shtuara për çdo marrëveshje me Zotëruesin e panelit për panelin ku jeni një Anëtar i panelit, si dhe për çdo kusht specifik që mund të zbatohet për një Anketë, një Program tjetër kërkimor ose një Shërbim tjetër. Këto Kushte nuk do të zbatohen për sa kohë që ato janë në kundërshtim me kushtet e një marrëveshjeje midis Jush dhe një Zotëruesi të panelit ose me kushte specifike të dhëna nga Zotëruesi i panelit ose Klienti si kusht për pjesëmarrjen tuaj në një Anketë ose një Program tjetër kërkimor, duke pasur parasysh sidoqoftë se kushte të tjera të tilla nuk do të zvogëlojnë të drejtat tona dhe nuk do të rritin përgjegjësinë tonë që specifikohen në këto Kushte.

2. Hyrja
Qëllimi i këtyre Kushteve është të përcaktojë kushtet e përgjithshme për përdorimin tuaj të Shërbimeve, duke përfshirë pjesëmarrjen tuaj në Anketa, në Panel ose Programe të tjera kërkimore.

Ne menaxhojmë marrëdhënien mes një Zotëruesi të anketës dhe një Zotëruesi të panelit dhe veprojmë në emër të një Zotëruesi të panelit. Ne jemi po ashtu ofruesi i platformës, duke ofruar mundësi për Anëtarët e panelit që të marrin pjesë në Anketa, në Programe të tjera kërkimore dhe të përdorin shërbimet tona.

Përveçse sa më sipër, Ne mund të menaxhojmë po ashtu stimujt. Detajet në lidhje me një skemë të tillë të stimujve mund t’i gjeni në këto Kushte.

3. Përshtatshmëria për anëtarësimin në panel
Anëtarësimi në panel është në përgjithësi i hapur për individët që plotësojnë kërkesat për anëtarësimin, duke përfshirë, por pa u kufizuar në kërkesat minimale për moshën dhe kërkesat për vendndodhjen gjeografike. Kërkesat për anëtarësimin në Panel mund të ndryshojnë sipas Panelit specifik dhe përcaktohen nga Zotëruesi i panelit. Duke pranuar që të bëheni një Anëtar i panelit, ju pranoni të merrni ftesa për të marrë pjesë në Anketa, Programe kërkimore ose Shërbime të tjera, si nga Zotëruesi i panelit tek i cili keni aplikuar për anëtarësimin në panel, ashtu edhe nga Zotëruesit të tjerë të panelit. Mund të çregjistroheni nga anëtarësimi në Panel në çdo kohë; shikoni Paragrafin 12 “Politika për tërheqjen” më poshtë.

Ne lejojmë vetëm një Anëtar të panelit për çdo adresë unike emaili brenda çdo Paneli.

4. Regjistrimi në panel
Për t’u bërë një Anëtar i panelit, Ju duhet të regjistroheni në një Sajt të panelit dhe të jepni informacione të caktuara për Veten tuaj. Informacionet që jepni duhet të jenë të vërteta, të sakta dhe të plota. Ne rezervojmë të drejtën të kufizojmë ose të ndalojmë qasjen tuaj te Shërbimi ose pjesëmarrjen në një Anketë ose një Program tjetër kërkimor nëse jepni informacione që nuk janë të vërteta, të sakta dhe të plota, ose nëse kemi arsye të dyshojmë për këtë.

Një anëtarësim në Panel është personal dhe mund të përdoret vetëm nga individi që regjistrohet për një anëtarësim në një Panel. Ju jeni përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit për çdo informacione të përdoruesit dhe fjalëkalim dhe jeni përgjegjës për çdo përdorim, të autorizuar ose të paautorizuar, të llogarisë së anëtarësimit tuaj.

5. Kushtet për pjesëmarrjen në një Anketë, një Program tjetër kërkimor ose Shërbime të tjera
Kur merrni pjesë në një Anketë, një Program tjetër kërkimor ose Shërbim tjetër, dhe/ose përdorni Sajtin tonë, një Sajt të anketës ose një Sajt të panelit, ju keni detyrimin të respektoni këto Kushte, si dhe çdo kusht tjetër të përgjithshëm që zbatohet për pjesëmarrjen tuaj, duke përfshirë çdo marrëveshje midis Jush dhe një Zotëruesi të panelit ose kushte të zbatuara nga një Klient ose një Partner.

Duke marrë pjesë në një Anketë, një Program tjetër kërkimor ose një Shërbim tjetër, Ju pranoni të jepni informacionet të vërteta, të sakta dhe të plota për Veten tuaj. Nëse jepni informacione që nuk janë të vërteta, të sakta dhe të plota, ose nëse Ne kemi arsye të dyshojmë se ato informacione nuk janë të tilla, mund të mos kualifikoheni për një Anketë, një Program tjetër kërkimor ose një Shërbim tjetër dhe si pasojë nuk do të merrni asnjë stimul për pjesëmarrjen tuaj. Për më tepër, një Zotërues i panelit mund të ndërpresë anëtarësimin tuaj duke bërë që të mos merrni pjesë në Anketa të tjera ose në Programe të tjera kërkimore.

Ju jeni përgjegjës për veprimet dhe komunikimet e kryera ose të transmetuara nga llogaria juaj.

6. Përdorimi i Shërbimeve
Pjesëmarrja në një Anketë, në një Shërbim tjetër kërkimi ose përdorimi i një Shërbimi tjetër është vullnetar. Shërbimet janë për përdorim personal dhe jotregtar dhe Ne rezervojmë të drejtën të ndryshojmë, të modifikojmë, të kufizojmë ose të bllokojmë qasjen te të gjitha Shërbimet ose çdo pjesë e tyre pa një njoftim paraprak.

Ne mund të refuzojmë të ofrojmë Shërbimet në çdo kohë për këdo sipas gjykimit tonë.

Ju pranoni që po qaseni, po përdorni dhe/ose merrni pjesë në Shërbime në kapacitetin e një kontraktuesi të pavarur dhe se me këto Kushte nuk synohet apo krijohet asnjë agjenci, partneritet, sipërmarrje e përbashkët ose marrëdhënie punëdhënës-punëmarrës ose licencues-i licencuar.

7. Përdorimi i paautorizuar
Ju pranoni që:

(a) të mos shkaktoni probleme, të mos ndërhyni te siguria ose të mos abuzoni në një mënyrë tjetër me Shërbimin ose me Sajtin tonë, një Sajt të anketave, një Sajt të panelit, një Sajt të partnerit ose çdo shërbim, burime të sistemit, llogari, serverë ose rrjete të lidhura ose të arritshme nëpërmjet një Ankete ose një Sajti të anketave ose nëpërmjet sajteve filiale ose të lidhura;

(b) të mos përdorni softuerë merimanga, robotë ose teknika të tjera të automatizuara për mbledhjen e të dhënave për të kataloguar, për të shkarkuar, për të ruajtur ose për të riprodhuar ose shpërndarë në një mënyrë tjetër të dhënat ose përmbajtjet e disponueshme në lidhje me Shërbimin, ose për të manipuluar në mënyra të tjera rezultatin e një ankete;

(c) të mos kryeni asnjë veprim për të ndërhyrë në Sajtin tonë, një Sajt të anketave, një Sajt të panelit ose një Sajt partner ose në përdorimin individual të sajteve të tilla, duke përfshirë, por pa u kufizuar në mbingarkesën ose ndërprerjen e funksionimit të një sajti uebi;

(d) të mos dërgoni apo transmetoni viruse, të dhëna të dëmtuara ose çdo kod, skedar ose informacion tjetër të dëmshëm, problematik ose shkatërrues duke përfshirë, por pa u kufizuar në softuerë spiunë, softuerë keqdashës dhe softuerë trojanë;

(e) të mos mblidhni asnjë të Dhënë personale të Përdoruesve të tjerë të Shërbimeve;

(f) të mos dërgoni emaile të pakërkuara, si p.sh. promocione dhe reklama për produkte ose shërbime;

(g) të mos hapni, përdorni ose mbani më shumë se një (1) llogari anëtarësimi në një Panel;

(h) të mos përdorni dhe të mos përpiqeni të përdorni llogarinë e një përdoruesi tjetër, pa autorizim, ose të mos krijoni një llogari me një identitet të rremë;

(i) të mos përpiqeni të merrni qasje të paautorizuar në Sajtin tonë, një Anketë, një Sajt të anketave, një Sajt të panelit, një Sajt të partnerit ose në pjesë të një Ankete, të Sajtit tonë, të një Sajt të anketave, një Sajti të panelit ose një Sajti të partnerit ku kufizohet qasja e përgjithshme;

(j) të mos falsifikoni ose të mos maskoni identitetin tuaj të vërtetë;

(k) të mos strukturoni një pjesë të Sajtit tonë, një Sajti të anketave, një Sajti të panelit ose një Sajti të partnerit dhe të mos e shfaqni në një sajt ose media tjetër dhe të mos ndryshoni paraqitjen e asnjë Sajti të anketave, Sajti të panelit ose Sajti të partnerit;

(l) të mos vendosni lidhje nga një sajt uebi te Sajti ynë, një Sajt i anketave, një Sajt i panelit ose një Sajt i partnerit ose te Shërbimet tona pa pëlqimin tonë paraprak me shkrim;

(m) të mos postoni ose të mos transmetoni asnjë material ose përmbajtje kërcënuese, shpifëse, diskredituese, të pahijshme, pornografike, të turpshme, skandaloze ose provokuese;

(n) të mos përdorni gjuhë fyese, abuzive ose të pahijshme në Sajtin tonë, në një Anketë ose në një Sajt të anketave, një Sajt të panelit ose një Sajt të partnerit;

(o) të mos përfshiheni në asnjë aktivitet mashtrues, duke përfshirë, por pa u kufizuar në shpejtimin nëpër Anketa, kryerjen e të njëjtës Anketë me shumë se një herë, dhënien e informacioneve të rreme gjatë procesit të regjistrimit, dorëzimin e të dhënave të rreme ose të pavërteta të Anketës, përdorimin ose përpjekjen për të përdorur stimujt nëpërmjet mënyrave të pasakta ose mashtruese, ndërhyrjen në Anketa dhe, në lidhje me përdorimin e Shërbimit të monitorimit të reklamave, qasjen
te sajtet e uebit ose fushatat në linjë me qëllimin e vetëm për të dhënë
një përshtypje të shtrembëruar për sjelljen tuaj në linjë;

(p) të mos zbërtheni në nivel inxhinierik asnjë aspekt të një Shërbimi ose të mos kryeni asnjë veprim që mund të shfaqë ose të zbulojë kodin burimor, ose të mos shmangni ose të mos kapërceni masat ose kontrollet e përdorura për të ndaluar, për të kontrolluar ose për të kufizuar qasjen te çdo faqe uebi, përmbajtje ose kode, përveçse siç lejohet shprehimisht nga Ligji i zbatueshëm;

(q) të mos angazhoheni në asnjë veprim kriminal ose të paligjshëm që mund të lidhet me Sajtin tonë, një Anketë ose një Sajt të anketave, një Sajt të panelit ose një Sajt të parterit;

(r) të mos përdorni Përmbajtje të kufizuara në shkelje ose në kundërshtim me këto Kushte; ose

(s) të mos nxisni dhe/ose të mos këshilloni asnjë individ, duke përfshirë, por pa u kufizuar në Anëtarët e panelit, Pjesëmarrësit ose çdo punonjës tonë që të kryejnë një veprim në kundërshtim me Kushtet tona.

8. Përmbajtja e kufizuar
Përveçse kur shënohet në një mënyrë tjetër, të gjitha materialet, duke përfshirë pa kufizime të gjitha konceptet, tekstet, dizajnet, grafikat, vizatimet, fotografitë, videoklipet, muzika dhe tinguj, si dhe të gjitha markat tregtare, markat e shërbimit dhe emra tregtarë të përdorur në një Anketë, një Program tjetër kërkimor ose një Shërbim tjetër dhe/ose në Sajtin tonë, një Sajt të anketave, një Sajt të panelit ose një Sajt të partnerit dhe përzgjedhja dhe organizimi përkatës janë objekt i të drejtave të pronësisë intelektuale, duke përfshirë, por pa u kufizuar në të drejtat e autorit, markat tregtare dhe patentat ose të drejtën për regjistrimin e tyre kudo në botë, që mbahet ose që licencohet nga Ne, një Zotërues i anketës, një Zotërues i panelit, një Partner ose palë të treta të tjera që janë zotëruesit përkatës të një Përmbajtjeje të tillë të kufizuar ose që e kontrollojnë atë.

Kur përdorni një Shërbim ose merrni pjesë në një Anketë, një Program tjetër kërkimor ose një Shërbim tjetër, mund të ekspozoheni ndaj Përmbajtjeve të kufizuara. Juve nuk ju jepet asnjë e drejtë për Përmbajtjen e kufizuar dhe të gjitha të drejtat e pronësisë intelektuale janë shprehimisht të rezervuara. Juve nuk ju jepet asnjë licencë për të përdorur, zbuluar, shkarkuar, kopjuar, shpërndarë ose riprodhuar (duke përfshirë, por pa u kufizuar në postimin në çdo sajt uebi, media sociale ose blog) Përmbajtjen e kufizuar ose lëndën e Përmbajtjes së kufizuar. Ju këshillojmë se mund të ndërmerren veprime ligjore në rast se monitorimi i një përdorimi të paautorizuar të Përmbajtjes së kufizuar na drejton te ju. Ju informoheni dhe pranoni këtu se Ne do të bashkëpunojmë plotësisht me të gjitha kërkesat e palëve të treta për zbulimin (duke përfshirë, por pa u kufizuar në zbulimin e identitetit tuaj) në lidhje me pretendime se Ju keni përdorur Përmbajtje të kufizuara në shkelje të këtyre Kushteve, për të cilat vlerësojmë se janë të pranueshme.

Ju mund të merrni pjesë në një Anketë, një Program tjetër kërkimor, një Shërbim tjetër dhe/ose të përdorni Sajtin tonë, një Sajt të anketave, një Sajt të panelit ose një Sajt të partnerit vetëm në një mënyrë që nuk i shkel të drejtat tona ose të një pale të tretë për pronësinë intelektuale.

9. Përmbajtja e përdoruesit
Ju jeni përgjegjës për të gjitha Përmbajtjet e përdoruesit. Ju jeni po ashtu përgjegjës për të marrë, kur është e përshtatshme, miratimet, pëlqimet dhe/ose autorizimet e palës së tretë për përdorimin e Përmbajtjes së përdoruesit nga ana juaj ose ana jonë. Përmbajtja e përdoruesit, duke përfshirë fotografitë, regjistrimet zanore ose me video mund të konsiderohen se janë Të dhëna personale. Përmbajtja juaj e përdoruesit mund të vihet në dispozicion në mënyrë publike dhe të ndahet me palë të treta duke përfshirë, por pa u kufizuar në Klientët tanë, klientët e Klientëve tanë, Zotëruesit e anketave, Zotëruesit e panelit, Partnerët dhe ofruesit e shërbimit si palë të treta. Ju duhet të siguroni që Përmbajtja e përdoruesit nuk përmban përmbajtje ose materiale të mbrojtura me të drejtat e autorit ose me markë tregtare të asnjë pale të treta, duke përfshirë audion, videot, imazhet ose pamjet e çdo personi tjetër përveç jush, përveçse kur keni marrë miratimet, pëlqimet dhe/ose autorizimet nga palë të tilla të treta për përdorimin e një Përmbajtjeje të tillë të përdoruesit nga ana juaj ose ana jonë. Ju nuk do të merrni kompensime për përdorimin e një Përmbajtjeje të tillë të përdoruesit nga ana jonë, e partnerëve tanë ose Klientëve tanë.

Duke përdorur, ngarkuar, postuar, dorëzuar ose duke na lejuar të mbledhim (një leje e tillë vlerësohet si e dhënë pas pëlqimit tuaj për këto Kushte dhe përdorimit të Shërbimit përkatës) Përmbajtjen e përdoruesit në lidhje me Shërbimet, Ju na jepni Neve në këtë dokument një të drejtë dhe licencë të përhershme, të parevokueshme, të pakufizuar, të transferueshme, të nënlicencueshme, në të gjithë botën dhe pa pagesë për të redaktuar, kopjuar, transmetuar, publikuar, shfaqur, për të krijuar punime rrjedhimore, për të riprodhuar, modifikuar, shpërndarë dhe për të përdorur në një mënyrë tjetër Përmbajtjen tuaj të përdoruesit sipas gjykimit tonë. Ju nuk do të merrni asnjë kompensim për Përmbajtjen tuaj të përdoruesit ose për përdorimin e saj nga ana jonë, përveçse kur kjo pranohet shprehimisht.

Ju keni përgjegjësinë e vetme për të siguruar që Përmbajtja juaj e përdoruesit, si dhe përdorimi i saj nga ana jonë sipas këtyre Kushteve, nuk do të shkelë asnjë të drejtë të pronësisë intelektuale të palëve të treta. Ne nuk i rishikojmë dhe nuk mund t’i rishikojmë të gjitha Përmbajtjet e përdoruesit dhe Ne nuk pranojmë asnjë përgjegjësi të çfarëdo lloji për Përmbajtjen tuaj të përdoruesit. Ne kemi të drejtën, por jo detyrimin, për të fshirë, hequr ose redaktuar Përmbajtjen tuaj të përdoruesit që, sipas gjykimit tonë të vetëm, Ne vlerësojmë se: (a) shkel këto Kushte; (b) shkel të drejtat e pronësisë intelektuale; ose (c) është abuzive, diskredituese, e pahijshme ose e papranueshme në një mënyrë tjetër.

10. Politika për Programet e stimujve të bazuar në pikë
Nëse përgjigjeni dhe plotësoni me sukses një Anketë, merrni pjesë në një Program tjetër kërkimor ose në një Shërbim tjetër, mund të fitoni pikë të cilat mund të përdoren për shpërblime të ndryshme ose për para në Programin tonë të stimujve. Nuk është e nevojshme të blini asgjë për të marrë pikë. Pikët që keni fituar janë personale dhe nuk mund t’i transferoni tek askush tjetër. Pikët tuaja do të jenë të vlefshme dhe të përdorshme për një periudhë prej njëzet e katër (24) muajsh pasi llogaria juaj të bëhet joaktive. Çdo pikë ose stimul që nuk është përdorur nga ju mund të refuzohet nga ana jonë.

Në fillim të një ankete, një Program tjetër kërkimor ose një Shërbim tjetër, ju do të merrni informacione për numrin e pikëve që mund të fitoni. Ne nuk pranojmë të kemi detyrimin ose përgjegjësinë në asnjë mënyrë për detyrime ose pasoja tatimore që mund të ndodhin si rezultat i pikëve ose stimujve të lëshuar ose të përdorur. Nëse shkelni Kushtet, mund të humbisni të gjitha pikët ose stimujt që keni fituar. Ne nuk pranojmë asnjë detyrim ndaj jush në lidhje me pikët që keni fituar.

11. Përditësimet e profilit
Anëtarët e panelit pranojnë të mbajnë të përditësuara profilet e tyre të anëtarësimit. Një Anëtar i panelit mund të përditësojë, të korrigjojë dhe/ose të fshijë informacionet e përfshira në profilet e tij të anëtarësimit: (a) duke u qasur në llogarinë e tij ose të saj të anëtarësimit të Panelit; ose (b) duke dërguar një email tek ekipi përkatës i shërbimeve të Anëtarit të panelit për panelin në fjalë.

12. Politika e tërheqjes
Anëtarët e panelit mund të tërhiqen nga përdorimi i çdo Shërbimi ose të gjitha Shërbimeve (duke përfshirë, pa kufizime, nga marrja e ftesave, buletineve informuese ose komunikimeve të Anketave) në çdo kohë: (a) duke ndjekur procedurat e çregjistrimit në Sajtin përkatës të panelit ose sajtet përkatëse ose të përfshira në një email të marrë nga Ne; ose (b) duke dërguar një email tek ekipi ynë i shërbimeve për Anëtarin e panelit këtu.

Ne do të bëjmë përpjekje të arsyeshme, siç kërkohet nga ligji ose rregullorja, për t’iu përgjigjur çdo kërkese me email brenda një periudhe kohore të arsyeshme pas marrjes së kërkesës. Pas ndërprerjes së Shërbimeve, informacionet e kontaktit të një Anëtari të panelit do të hiqen nga të gjitha listat e komunikimit ose të kontaktit në lidhje me Shërbimin(et) e ndërprerë. Kini parasysh se mund të duhen disa ditë që të përfundojë heqja dhe gjatë një kohe të tillë mund të merrni mesazhe nga Ne që janë krijuar ose hartuar para tërheqjes suaj.

13. Lidhjet
Për sa i përket përdorimit të Shërbimit nga ana juaj, mund të arrini të lidheni ose të krijoni lidhje me një sajt uebi të një pale të tretë. Kini parasysh se Ne nuk mbështesim asnjë sajt uebi të palëve të treta dhe as produktet, shërbimet dhe/ose mundësitë e reklamuara dhe të ofruara nëpërmjet ose në lidhje me një sajt uebi të tillë të një pale të tretë. Rishikoni me kujdes të gjitha politikat dhe kushtet e zbatueshme për sajte uebi të tilla të palëve të treta.

14. Komunikimet me ne
Të gjitha komunikimet (duke përjashtuar Të dhënat personale) dhe Përmbajtjet e përdoruesit të dorëzuara ose të transmetuara nga Ju te Ne, me postë elektronike ose në një mënyrë tjetër, ose të mbledhura nga Ne në një mënyrë tjetër, do të trajtohen si informacione tuaja jokonfidenciale dhe joekskluzive, përveçse kur përcaktoni ndryshe në mënyrë specifike përpara ose në kohën e dorëzimit ose të lejes për ne për të mbledhur komunikime dhe Përmbajtje të tilla të përdoruesit. Ju pranoni se çdo komunikim dhe Përmbajtje përdoruesi e tillë mund të përdoret nga Ne sipas gjykimit tonë.

15. Privatësia
Kur aplikoni për anëtarësim në Panel duke përdorur një Shërbim ose duke komunikuar në një mënyrë tjetër me ne ose një Zotërues të panelit, mund të përpunohen Të dhëna personale që ju përkasin Juve. Për informacione për praktikat e privatësisë së Cint dhe përpunimin e Të dhënave tuaja personale, rishikoni Njoftimin e privatësinë për pjesëmarrësin e kërkimeve këtu.

16. Mohimi i përgjegjësisë
Ju pranoni shprehimisht se pjesëmarrja juaj në një Anketë, një Program tjetër kërkimor dhe përdorimi i Shërbimit dhe shfletimi i Sajtit tonë, një Sajti të anketave, një Sajti të panelit ose një Sajti të partnerit është një përgjegjësi dhe rrezik që e merrni përsipër plotësisht ju. Në masën maksimale të lejuar nga ligji, Ne, Klientët tanë, Zotëruesit e anketës, Zotëruesit e panelit, Partnerët ose palë të tjera të treta, dhe drejtorët, oficerët, punonjësit, përfaqësuesit, agjentët tanë dhe të tyre përkatës, si dhe ofruesit dhe licencuesit e palëve të treta, nuk japim asnjë garanci, të shprehur, të nënkuptuar ose statutore, duke përfshirë ato për tregtueshmërinë, përshtatshmërinë për një qëllim të veçantë dhe se pjesëmarrja në një Anketë ose përdorimi i Shërbimit, Sajtit tonë, një Sajti të anketës, një Sajti të panelit ose një Sajti të partnerit do të jetë pa ndërprerje ose pa gabime. Në masën maksimale të lejuar nga ligji, Ne, Klientët tanë, Zotëruesit e anketave, Zotëruesit e panelit, Partnerët ose palë të tjera të treta, dhe drejtorët, oficerët, punonjësit, përfaqësuesit, agjentët tanë dhe të tyre përkatës, si dhe ofruesit dhe licencuesit e palëve të treta, nuk japim asnjë garanci, të shprehur, të nënkuptuar ose statutore, duke përfshirë ato për tregtueshmërinë, përshtatshmërinë për një qëllim të caktuar, për saktësinë, besueshmërinë ose përmbajtjen e çdo informacioni ose shërbimi nëpërmjet një Ankete ose nëpërmjet Sajtit tonë, një Sajti të anketës, një Sajti të panelit ose një Sajti të partnerit, përveçse siç përcaktohet shprehimisht në këto Kushte.

17. Kufizimi i përgjegjësisë
NË MASËN MAKSIMALE TË LEJUAR NGA LIGJI NË FUQI, NE, ZOTËRUESIT E ANKETËS, ZOTËRUESIT E PANELIT, PARTNERËT, PALËT E TRETA OSE DREJTORËT, OFICERËT, AKSIONARËT, PUNONJËSIT, PËRFAQËSUESIT, KONTRAKTUESIT, PASUESIT OSE TË EMËRUARIT NUK DO TË KEMI PËRGJEGJËSI PËR JU NË ASNJË ASPEKT, DUKE PËRFSHIRË PA KUFIZIME PËR ÇDO ÇËSHTJE NË LIDHJE ME KËTO KUSHTE, SHËRBIMIN, SAJTIN TONË, NJË ANKETË, NJË SAJT TË PANELIT, NJË SAJT TË PARTNERIT OSE PËR ÇDO DORËZIM QË BËNI, OSE PËR ÇDO DËMTIM TË DREJTPËRDREJTË, INDIREKT, TË VEÇANTË, NDËSHKUES, AKSIDENTAL, NË MIRËBESIM, KARAKTERISTIK OSE PASUES, HUMBJE TË FITIMEVE, HUMBJE TË KURSIMEVE TË PRITURA OSE ÇDO DËMTIM TJETËR JO I DREJTPËRDREJTË, PAVARËSISHT NËSE JEMI KËSHILLUAR APO JO PËR MUNDËSINË E DËMEVE TË TILLA.

Kufizimet e përgjegjësisë dhe mohimi i përgjegjësisë në këto Kushte do të zbatohet pavarësisht nga forma e veprimit, me kontratë, garanci, shkelje e ligjit, shkelje e mundshme e ligjit, detyrim strikt, neglizhencë ose shkelje tjetër dhe do të ketë prioritet mbi një ose disa shkelje thelbësore ose mosrespektimi i qëllimit thelbësor të kontratës ose mosrespektimi i një kompensimi ekskluziv.

18. Dëmshpërblimi
Ju pranoni që të na zhdëmtoni, të na siguroni pafajësinë dhe të na mbroni me efektivitet dhe plotësisht Ne, Zotëruesit e anketës, Zotëruesit e panelit dhe Partnerët dhe palët e tjera të treta që kanë lidhje, duke përfshirë drejtorët, oficerët, aksionarët, punonjësit, përfaqësuesit, kontraktuesit, filialet, pasuesit ose të emëruarit në lidhje me çdo dhe të gjitha dëmet, shpenzimet, detyrimet dhe humbje të çdo lloji, duke përfshirë tarifat ligjore që lindin, drejtpërdrejt ose indirekt, nga çdo shkelje e Kushteve e shkaktuar nga Ju.

19. Ndryshimet
Ne rezervojmë të drejtën në këtë dokument që të bëjmë ndryshime në këto Kushte sipas gjykimit tonë të vetëm. Ne ju nxisim që t’i rishikoni vazhdimisht këto Kushte. Ne do të marrim pëlqimin tuaj para ndryshimeve që kanë një natyrë të tillë për të cilën nevojitet ose kërkohet pëlqimi. Për ndryshimet për të cilat nuk kërkohet pëlqimi, përdorimi i vazhduar, qasja dhe/ose pjesëmarrja në Shërbime përbën dhe do të përbëjë pranimin tuaj për këto Kushte siç janë ndryshuar.

20. Respektimi i ligjit të zbatueshëm
Ju pranoni dhe konfirmoni se në çdo kohë do të respektoni Ligjin e zbatueshëm kur të përgjigjeni për një Anketë, kur të merrni pjesë në një Program tjetër kërkimor ose të përdorni në një mënyrë tjetër Shërbimin.

21. Pezullimi, ndërprerja dhe çaktivizimi
Përveç çdo dhe të gjitha dëmshpërblimeve të tjera të disponueshme, Ne mund të pezullojmë dhe/ose të ndërpresim pa njoftim paraprak përdorimin dhe qasjen tuaj te Shërbimi ose anëtarësimin tuaj në një Panel nëse jeni në shkelje të këtyre Kushteve ose në rast se e përdorni Shërbimin në një mënyrë të paligjshme ose veproni ndryshe në një mënyrë që, sipas gjykimit tonë, është e papranueshme për Ne, një Zotërues të anketës, një Zotërues të panelit ose një Partner. Nëse Ne ndërpresim të drejtën tuaj për të përdorur Shërbimin dhe/ose nëse anëtarësimi juaj i Panelit ndërpritet: (a) Ju humbisni të gjitha të drejtat, titujt dhe interesat në të gjitha shpërblimet, stimujt dhe/ose çmimet e papërdorura (dhe/ose për to), gjë që ka efekt pas ndërprerjes; (b) anëtarësimi juaj në Panel do të anulohet menjëherë; (c) qasja juaj dhe përdorimi i Shërbimit do të ndalojë menjëherë; dhe (d) nuk do të lejoheni të merrni pjesë në asnjë Anketë të ardhshme të ofruar nëpërmjet shërbimit.

Për më tepër, Ne rezervojmë të drejtën të çaktivizojmë llogarinë tuaj të anëtarësimit në Panel: (a) nëse nuk jeni më një anëtar aktiv i panelit; (b) nëse marrim një mesazh mbrapsht se adresa është e pavlefshme ose nëse marrim një njoftim për dështim të dorëzimit në komunikimin tonë të emailit me llogarinë tuaj të emailit; ose (c) nëse marrim një njoftim si përgjigje se “kutia postare është plot” tre (3) herë në komunikimin tonë të emailit me llogarinë tuaj të emailit.

Në rast të një çaktivizimi, ndërprerjeje nga Ju ose ndërprerjeje nga Ne, humbisni çdo stimul që keni fituar.

22. Ndarja dhe atribuimi
Nëse, për çdo arsye, çdo kusht ose dispozitë e këtyre Kushteve vlerësohet se është e pavlefshme ose e pazbatueshme, një kusht ose dispozitë e tillë do të vlerësohet si e ndarë nga pjesa tjetër e këtyre Kushteve dhe pjesa e mbetur e këtyre Kushteve do të lexohet dhe do të interpretohet pa iu referuar kushtit të pazbatueshëm.

Nuk mund t’i atribuoni këto Kushte pa pëlqimin tonë paraprak me shkrim, gjë që mund të refuzohet sipas gjykimit tonë të vetëm. Ju pranoni se Ne mund t’i atribuojmë këto Kushte në çdo kohë për këdo.

23. Ligji mbizotërues, juridiksioni dhe territori ligjor
Çdo mosmarrëveshje që lind nga këto Kushte ose në lidhje me to, duke përfshirë çdo pyetje në lidhje me ekzistencën, vlefshmërinë ose ndërprerjen e tyre, do të referohet në gjykatën e rrethit të Stokholmit (Sw. Stockholms tingsrätt) dhe do të rregullohet dhe interpretohet në përputhje me ligjet e Suedisë, pa marrë parasysh asnjë parim për zgjedhjen e bazës ligjore (të Suedisë apo çdo juridiksioni tjetër) që mund të parashikojë zbatimin e ligjeve të një juridiksioni tjetër.