ข้อตกลงและเงื่อนไขสหรับสมาชิกภาพบัญชี, ผู้เข้าร่วมสำรวจ และการใช้บริการ
วันที่มีผล: 28 กุมภาพันธ์ 2018

แก้ไขล่าสุด: 28 กุมภาพันธ์ 2018

คำจำกัดความ
เมื่อใช้งานในที่นี่ คำและวลีต่างๆ จะมีความหมายดังต่อไปนี้:

“ผู้เข้าร่วมที่ใช้งานอยู่” หมายถึงสมาชิกบัญชีที่: (a) ได้เข้าร่วมในการสำรวจ, (b) โครงการวิจัยอื่นๆ; หรือ (c) บริการส่วนอื่นๆ อย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบสิบสอง (12) เดือนที่ผ่านมา; หรือ (d) อัปเดตโปรไฟล์ข้อมูลสมาชิกของเขา/เธออย่างน้อยหนึ่งครั้งในรอบสิบสอง (12) เดือนที่ผ่านมา

“บริการติดตามการวิจัยตลาด” หมายถึงบริการที่ได้รับการยอมรับโดยผู้ใช้ว่าอาจติดตามพฤติกรรมออนไลน์ของผู้ใช้งานนั้น อย่างเช่นการเข้าถึงเว็บไซต์โดยผู้ใช้งาน และแคมเปญออนไลน์ต่างๆ ที่เปิดเผยแก่ผู้ใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ทางการวิจัยตลาด รวมทั้งการวิจัยด้านการติดตามโฆษณาด้วย

“กฎหมายที่บังคับใช้” หมายถึงกฎระเบียบข้อบังคับท้องถิ่นและ/หรือสากลที่มีผลใช้งาน

“ลูกค้า” หมายถึงลูกค้าของเราที่เรามอบบริการให้

“เนื้อหา” หมายถึงข้อมูลบนเว็บไซต์ของเรา, เว็บไซต์แบบสำรวจ, พาเนลไซต์ หรือเว็บไซต์ของหุ้นส่วน

“บัญชี” หมายถึงกลุ่มของบุคคลผู้ซึ่งยอมรับการเชิญและเข้าร่วมในการสำรวจวิจัยตลาด, โครงการวิจัยอื่นๆ หรือส่วนอื่นๆ ของบริการวิจัยการตลาด

“สมาชิกบัญชี” หมายถึงสมาชิกของบัญชี

“เจ้าของบัญชี” หมายถึงเจ้าของบัญชีและเว็บไซต์บัญชีที่คุณเป็นสมาชิกบัญชีอยู่

“เว็บไซต์บัญชี” หมายถึงเว็บไซต์ที่บุคคลสามารถลงทะเบียนเพื่อเป็นสมาชิกบัญชีได้

“หุ้นส่วน” หมายถึงหนึ่งในหุ้นส่วนของเรา รวมถึงเจ้าของบัญชีและหุ้นส่วนอื่นๆ ด้วย

“เว็บไซต์หุ้นส่วน” หมายถึงเว็บไซต์ที่ดำเนินงานโดยหนึ่งในหุ้นส่วนของเรา

“ผู้เข้าร่วม” หมายถึงบุคคลที่ได้รับการชี้นำมาสู่การสำรวจ, โครงการวิจัยอื่นๆ หรือส่วนอื่นของบริการจากหนึ่งในหุ้นส่วนของเรา โดยไม่ได้เป็นสมาชิกบัญชี

“ข้อมูลส่วนตัว” หมายถึงข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวบุคคล หรือบ่งชี้บุคคลทั่วไปได้ (“เป้าหมายข้อมูล“); คือบุคคลทั่วไปใดๆ ที่สามารถบ่งชี้ตัวตนหรือติดตามได้ ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยเฉพาะจากการอ้างอิงเพื่อบ่งชี้ตัวคนเดียวหรือเมื่อร่วมกับบุคคลอื่น หรือข้อมูลที่ใช้บ่งชี้ ข้อมูลส่วนตัวสามารถรวมตั้งแต่ข้อมูลอย่างเช่นชื่อ, หมายเลขประกันสังคม, วันที่และสถานที่เกิด, ชื่อมารดา, ประวัติชีวมิติ, รูปถ่าย, เสียงหรือวิดีโอ, เสียงบันทึก, และข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อมโยงหรือเชื่อมโยงได้กับตัวบุคคลนั้น อย่างเช่นข้อมูลด้านการแพทย์, การศึกษา, การเงิน, และการทำงาน (หมายเหตุ: ข้อมูลส่วนตัวอาจหมายถึงข้อมูลบ่งชี้ตัวตน หรือ PII ได้เช่นกัน)

“โครงการวิจัย” หมายถึงโอกาสในการวิจัยอื่นๆ นอกเหนือจากการสำรวจ

“เนื้อหาที่ถูกจำกัด” หมายถึงข้อมูล, วัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์ ที่เป็นความลับ และ/หรือมีกรรมสิทธิ์ และเนื้อหาที่เป็นของเรา และ/หรือเจ้าของบัญชี, เจ้าของการสำรวจ, ลูกค้า, หุ้นส่วน และ/หรือผู้ถือการอนุญาต

“บริการ” หมายถึงบริการจากทางเราที่อนุญาตให้คุณ ในฐานะของสมาชิกบัญชี หรือผู้เข้าร่วม ให้เข้าร่วมใน (a) บัญชีหรือการสำรวจ, (b) โครงการวิจัยอื่นๆ หรือ (c) บริการอื่นๆ ใดๆ ที่มาจากทางเรา และใช้งานโดยคุณ อย่างเช่นบริการติดตามการวิจัยตลาด

“การเสนอ” หมายถึงความคิดเห็น, ผลตอบรับ, ข้อเสนอแนะ, ไอเดี และข้อมูลอื่นๆ ทั้งหมดที่คุณยื่นส่งหรือเราเก็บรวบรวมเมื่อคุณเข้าร่วมในบัญชี ตอบกลับการสำรวจ หรือโครงการวิจัยอื่นๆ หรือใช้บริการ

“เจ้าของการสำรวจ” หมายถึงเจ้าของของการสำรวจนั้น ซึ่งปกติจะได้แก่ลูกค้า

“เว็บไซต์สำรวจ” หมายถึงเว็บไซต์ที่คุณตอบกลับและทำแบบการสำรวจให้เสร็จสิ้น

“การสำรวจ” หมายถึงการสำรวจวิจัยตลาดที่เราเป็นผู้มอบหมายให้คุณ

“เว็บไซต์บุคคลที่สาม” หมายถึงเว็บไซต์ที่ดูแลรักษาและ/หรือดำเนินการโดยบุคคลที่สาม

“ผู้ใช้งาน” หมายถึงคุณ ในฐานะบุคคลเมื่อคุณใช้บริการ

“เนื้อหาผู้ใช้งาน” หมายถึงเนื้อหา, วัตถุดิบ, ข้อมูล, และความเห็นทั้งหมดที่คุณใช้งาน, อัปโหลด, โพสต์ หรือส่ง หรือเราเก็บรวบรวมมาเมื่อคุณใช้บริการ รวมถึงข้อมูลที่ได้รับผ่านทางบริการติดตามโฆษณาด้วย อย่างเช่นข้อมูลรูปแบบการใช้อินเทอร์เน็ต

“คุณ“, “ตัวคุณ“,”ของคุณ” และ “ที่เป็นของคุณ” หมายถึงตัวคุณในเชิงบุคคล

“เรา“, “พวกเรา“, “ของเรา” และ “Cint” หมายถึงหน่วยงานบริษัทจากสวีเดนชื่อ Cint AB reg. no. 556559-8769

1. การบังคับใช้; ข้อตกลง
ข้อกำหนดและเงื่อนไข (ต่อไปจะเรียกว่า “ข้อกำหนด“) ปรับใช้กับข้อตกลงใดๆ ที่เจ้าของบัญชีของบัญชีซึ่งคุณเป็นสมาชิกบัญชีอยู่ เช่นเดียวกับข้อกำหนดใดๆ ก็ตามซึ่งอาจปรับใช้เพื่อการสำรวจ, โครงการวิจัยอื่นๆ หรือบริการอื่นๆ ข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ปรับใช้กับขอบข่ายที่ขัดกับข้อตกลงระหว่างคุณและเจ้าของบัญชี หรือกับข้อกำหนดบางอย่างที่จัดหามาให้โดยเจ้าของบัญชีหรือลูกค้า ในฐานะเงื่อนไขสำหรับการเข้าร่วมการสำรวจหรือโครงการวิจัยอื่นๆ ของคุณ อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดอื่นๆ ที่จัดหามาให้จะไม่ลดสิทธิ์ของเราหรือเพิ่มความรับผิดชอบของเราตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดนี้

2. เกริ่นนำ
วัตถุประสงค์ของข้อกำหนดฉบับนี้เพื่อการจัดตั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขโดยทั่วไปสำหรับการใช้บริการของคุณ รวมถึงการเข้าร่วมของคุณในการสำรวจ, บัญชี หรือโครงการวิจัยอื่นๆ

เราจัดการความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของการสำรวจและเจ้าของบัญชี และเราทำหน้าที่เป็นตัวแทนของเจ้าของบัญชี เรายังเป็นผู้จัดหาแพลตฟอร์ม, ส่งมอบโอกาสให้สมาชิกบัญชี เพื่อเข้าร่วมในการสำรวจ, โครงการวิจัยอื่นๆ และการใช้บริการอื่นๆ

นอกเหนือจากด้านบน เราอาจทำการจัดการสิ่งจูงใจด้วย รายละเอียดของแผนการจูงใจดังกล่าวสามารถพบได้ในข้อกำหนดฉบับนี้

3. คุณสมบัติของสมาชิกภาพบัญชี
โดยทั่วไปสมาชิกภาพบัญชีจะเปิดให้บุคคลซึ่งตรงตามเงื่อนไขเข้าเป็นสมาชิก รวมถึง/แต่ไม่จำกัดเฉพาะเงื่อนไขอายุขั้นต่ำและเงื่อนไขด้านตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ เงื่อนไขสำหรับสมาชิกภาพบัญชีอาจแตกต่างกันไปตามบัญชีที่กำหนด และจะตัดสินโดยเจ้าของบัญชี ในการยอมรับเพื่อเข้าเป็นสมาชิกบัญชี จะถือว่าคุณได้ยอมรับว่าจะรับคำเชิญเข้าร่วมการสำรวจ, โครงการวิจัย หรือบริการอื่นๆ ทั้งคู่มาจากเจ้าของบัญชีที่คุณได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกภาพบัญชีเพื่อและจากเจ้าของบัญชีอื่นๆ คุณอาจเลิกสมัครรับจากสมาชิกภาพบัญชีได้ตลอดเวลา กรุณาดูที่ส่วน 12 “นโยบายการถอนตัว” ด้านล่าง

เราอนุญาตให้เฉพาะสมาชิกบัญชีหนึ่งรายต่อที่อยู่อีเมลที่ไม่ซ้ำกันหนึ่งชื่อเท่านั้นในแต่ละบัญชี

4. การลงทะเบียนบัญชี
ในการเข้าเป็นสมาชิกบัญชี คุณต้องลงทะเบียนกับเว็บไซต์บัญชี และให้ข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับตัวคุณเอง ข้อมูลที่ระบุจะต้องเป็นความจริงที่ถูกต้องและครบถ้วน เราขอสงวนสิทธิ์ในการจำกัดหรือห้ามการเข้าถึงบริการของคุณ หรือการเข้าร่วมในการสำรวจหรือโครงการวิจัยอื่นๆ หากคุณให้ข้อมูล หรือเรามีเหตุผลที่จะสงสัยว่าข้อมูลที่คุณให้มานั้นไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง และไม่สมบูรณ์

สมาชิกภาพบัญชีถือเป็นส่วนตัวและอาจะใช้งานได้โดยบุคคลที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกไว้กับบัญชีเท่านั้น คุณมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบในการเก็บรักษาข้อมูลผู้ใช้งานใดๆ และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ และคุณยังต้องรับผิดชอบต่อการใช้งานใดๆ ของบัญชีสมาชิกของคุณ ทั้งที่ได้รับการอนุมัติหรือไม่อนุมัติ

5. ข้อกำหนดของการเข้าร่วมในการสำรวจ, โครงการวิจัยอื่นๆ หรือบริการอื่นๆ
เมื่อคุณเข้าร่วมในการสำรวจ, โครงการวิจัยอื่นๆ หรือบริการอื่นๆ และ/หรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา เว็บไซต์สำรวจหรือเว็บไซต์บัญชี คุณต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ เช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ปรับใช้กับการเข้าร่วมของคุณ รวมถึงข้อตกลงใดๆ ระหว่างคุณและเจ้าของบัญชี หรือข้อกำหนดที่ปรับใช้โดยลูกค้าหรือหุ้นส่วน

ในการเข้าร่วมการสำรวจ, โครงการวิจัยอื่นๆ หรือบริการอื่นๆ คุณได้ยอมรับว่าจะให้ข้อมูลที่เป็นความจริง ถูกต้อง และสมบูรณ์เกี่ยวกับตัวเอง หากคุณมอบข้อมูล หรือเรามีเหตุผลให้สงสัยว่าข้อมูลที่คุณให้มานั้นไม่เป็นความจริง ไม่ถูกต้อง และไม่สมบูรณ์ คุณอาจไม่มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมการสำรวจ, โครงการวิจัยอื่นๆ หรือบริการอื่นๆ และจะไม่ได้รับสิ่งจูงใจใดๆ สำหรับการเข้าร่วมของคุณ นอกจากนี้ เจ้าของบัญชีอาจยุติสมาชิกภาพของคุณ ซึ่งจะส่งผลให้คุณไม่ได้เข้าร่วมในการสำรวจ, โครงการวิจัยอื่นๆ หรือบริการอื่นๆ อีกต่อไป

คุณมีหน้าที่รับผิดชอบต่อการกระทำและการสื่อสารที่ดำเนินการหรือเผยแพร่จากบัญชีของคุณ

6. การใช้บริการต่างๆ
การเข้าร่วมในการสำรวจ, โครงการวิจัยอื่นๆ หรือใช้บริการอื่นๆ ถือเป็นความสมัครใจ บริการที่มีให้เพื่อการใช้งานส่วนบุคคล และไม่ใช่เพื่อการค้า และเราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง, แก้ไข, จำกัด หรือปิดกั้นการเข้าถึงส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดของบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เราอาจปฏิเสธที่จะให้บริการแก่ใครก็ตามได้ตลอดเวลา ตามดุลยพินิจของเรา

คุณได้รับทราบว่าคุณกำลังเข้าถึง, ใช้งาน, และ/หรือเข้าร่วมในบริการด้วยความสามารถของคู่สัญญาอิสระ และไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ที่จำกัดหรือสร้างขึ้นโดยต้นสังกัด, หุ้นส่วน, ผู้ร่วมลงทุน, ความสัมพันธ์แบบนายจ้าง-ลูกจ้าง หรือผู้ให้-รับสัมปทาน

7. การใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต
คุณตกลงว่าจะไม่:

(a) รบกวน, ขัดขวางการรักษาความปลอดภัย หรือใช้บริการหรือเว็บไซต์ของเรา, เว็บไซต์การสำรวจ, เว็บไซต์บัญชี, เว็บไซต์หุ้นส่วน, หรือบริการใดๆ, ทรัพยากรของระบบ, บัญชี, เซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่เชื่อมต่ออยู่หรือเข้าถึงได้ผ่านทางการสำรวจหรือเว็บไซต์การสำรวจ หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องหรือที่ลิงก์อยู่ในทางที่ผิด

(b) ใช้ spider, บอท หรือเทคนิกการขุดโดยอัตโนมัติใดๆ เพื่อจัดหมวดหมู่, ดาวน์โหลด, จัดเก็บ, หรือทำซ้ำ หรือแจกจ่ายข้อมูลหรือเนื้อหาที่มีให้ใช้งานซึ่งเชื่อมโยงกับบริการ, หรือทำการควบคุมอื่นๆ กับผลลัพธ์ของการสำรวจ

(c) กระทำการใดที่เป็นการขัดขวางเว็บไซต์ของเรา, เว็บไซต์การสำรวจ, เว็บไซต์บัญชี, หรือเว็บไซต์หุ้นส่วน หรือการใช้งานของบุคคลที่รวมถึง/แต่ไม่จำกัดเฉพาะการโอเวอร์โหลด หรือทำให้เว็บไซต์ขัดข้อง

(d) ส่งหรือเผยแพร่ไวรัส, ข้อมูลที่เสียหาย, หรือภัยอื่นใด, ทำลายหรือทำให้โค้ด, ไฟล์, หรือข้อมูลเสียหาย รวมถึง/แต่ไม่จำกัดเฉพาะการใช้สปายแวร์, มัลแวร์ และโทรจัน

(e) เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนตัวใดๆ ของผู้ใช้บริการรายอื่น;

(f) ส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์ อย่างเช่นโปรโมชันและโฆษณาสำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการ;

(g) เปิด, ใช้, หรือคงไว้ซึ่งบัญชีสมาชิกมากกว่าหนึ่ง (1) บัญชี;

(h) ใช้หรือพยายามใช้บัญชีของผู้ใช้รายอื่น โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสร้างบัญชีด้วยตัวตนปลอม;

(i) พยายามรับการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาตสู่เว็บไซต์ของเรา, การสำรวจ, เว็บไซต์การสำรวจ, เว็บไซต์บัญชี, เว็บไซต์หุ้นส่วน หรือส่วนหนึ่งของการสำรวจ, เว็บไซต์ของเรา, การสำรวจ, เว็บไซต์การสำรวจ, เว็บไซต์บัญชี หรือเว็บไซต์หุ้นส่วนที่จำกัดการเข้าถึงโดยปกติ;

(j) ปลอมแปลงหรือปิดบังตัวตนแท้จริงของคุณ;

(k) ตีกรอบส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนของเว็บไซต์ของเรา, เว็บไซต์การสำรวจ, เว็บไซต์บัญชี หรือเว็บไซต์หุ้นส่วน และแสดงส่วนที่ตีกรอบนั้นบนเว็บไซต์หรือสื่ออื่นๆ หรือดัดแปลงรูปลักษณ์ของเว็บไซต์การสำรวจใดๆ, เว็บไซต์บัญชี, หรือเว็บไซต์หุ้นส่วน;

(l) จัดทำลิงก์จากเว็บไซต์หนึ่งสู่เว็บไซต์ของเรา, เว็บไซต์การสำรวจ, เว็บไซต์บัญชี หรือเว็บไซต์หุ้นส่วน หรือสู่บริการของเรา โดยไม่ได้รับการยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษร;

(m) โพสต์หรือเผยแพร่วัตถุดิบหรือเนื้อหาใดๆ ที่เป็นเชิงข่มขู่, หมิ่นประมาท, โจ๋งครึ่ม, ลามกอนาจาร, หยาบโลน, น่าอับอาย, หรือยั่วยุให้เกิดโทสะ;

(n) ใช้ภาษาไม่สุภาพ ทำร้าย หรือหยาบคายบนเว็บไซต์ของเรา, ในการสรวจ หรือในเว็บไซต์การสำรวจ, เว็บไซต์บัญชี หรือเว็บไซต์หุ้นส่วน;

(0) มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่เป็นการฉ้อโกง รวมถึง/แต่ไม่จำกัดเฉพาะการเร่งการสำรวจให้เร็วขึ้น, ทำแบบสำรวจเดียวกันมากกว่าหนึ่งครั้ง, ส่งข้อมูลอันเป็นเท็จในระหว่างขั้นตอนการลงทะเบียน, ส่งข้อมูลสำรวจที่เป็นเท็จหรือไม่เป็นความจริง แลกรับหรือพยายามแลกรับสิ่งจูงใจโดยวิธีการอันเป็นเท็จหรือปลอมแปลง, เปลี่ยนแปลงการสำรวจ และในด้านการใช้งานบริการติดตามโฆษณา การเข้าถึง เว็บไซต์หรือแคมเปญออนไลน์ด้วยเจตนาเพื่อมอบ พฤติกรรมออนไลน์ของคุณที่ไม่ใช่ความจริง

(p) วิศวกรรมย้อนกลับบริการใดๆ หรือกระทำการใดๆ ที่อาจเปิดเผยหรือเปิดโปงซอร์สโค้ด, หรือหลีกเลี่ยงมาตรการหรือการควบคุมที่ใช้เพื่อห้าม, จำกัด หรือยับยั้งการเข้าถึงหน้าเว็บ, เนื้อหาหรือโค้ดใดๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกฎหมายที่บังคับใช้;

(q) มีส่วนร่วมในอาชญากรรมใดๆ หรือการกระทำที่ผิดกฎหมายซึ่งอาจเชื่อมโยงมาสู่เว็บไซต์ของเรา, การสำรวจ หรือเว็บไซต์การสำรวจ, เว็บไซต์บัญชีหรือเว็บไซต์หุ้นส่วน

(r) ใช้เนื้อหาที่ถูกจำกัดโดยการฝ่าฝืนหรือละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้; หรือ

(s) กระตุ้นและ/หรือชักจูงให้บุคคลใดๆ รวมถึง/แต่ไม่จำกัดเฉพาะสมาชิกบัญชี, ผู้เข้าร่วมหรือพนักงานใดๆ ของเรา ให้กระทำการที่ขัดต่อข้อกำหนดฉบับนี้

8. เนื้อหาที่ถูกจำกัด
เว้นแต่จะมีการระบุไว้นอกเหนือจากนี้ วัตถุดิบทั้งหมด รวมถึง/แต่ไม่จำกัดเฉพาะ แนวคิด, ข้อความ, งานออกแบบ, กราฟิก, ภาพวาด, ภาพถ่าย, คลิปวิดีโอ, ดนตรีและเสียงต่างๆทั้งหมด และเครื่องหมายการค้า, เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าทั้งหมดที่ใช้ในการสำรวจ, โครงการวิจัยอื่นๆ หรือบริการอื่นๆ และ/หรือบนเว็บไซต์ของเรา, การสำรวจ หรือเว็บไซต์การสำรวจ, เว็บไซต์บัญชีหรือเว็บไซต์หุ้นส่วน และการเลือกและจัดเรียงของสิ่งที่กล่าวมา จะเป็นไปตามสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึง/แต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์, เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตร หรือสิทธิในการสมัครเพื่อลงทะเบียนที่ใดก็ได้ในโลก ซึ่งจัดทำโดย หรือได้รับอนุญาตจากเรา ผู้เป็นเจ้าของการสำรวจ เจ้าของบัญชี, หุ้นส่วน หรือบุคคลที่สามอื่นๆ ซึ่งเป็นเจ้าของ หรือผู้ควบคุมเนื้อหาที่จำกัดดังกล่าว

เมื่อคุณใช้บริการ หรือเข้าร่วมในการสำรวจ, โครงการวิจัยอื่นๆ หรือบริการอื่นๆ คุณอาจต้องพบกับเนื้อหาที่ถูกจำกัดไว้ คุณไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆ ในเนื้อหาที่ถูกจำกัดนั้น และสงวนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด ไม่มีลิขสิทธิ์ในการใช้งาน, เปิดเผย, ดาวน์โหลด, ทำสำเนา, แจกจ่าย, หรือผลิตซ้ำ (รวมถึง/แต่ไม่จำกัดเฉพาะการโพสต์ไปยังเว็บไซต์, โซเชียลมีเดีย หรือบล็อกใดๆ) เนื้อหาที่ถูกจำกัดหรือประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ถูกจำกัดจะมอบให้คุณ โปรดทราบว่าอาจมีการดำเนินการตามกฎหมาย ในกรณีที่มีการตรวจสอบย้อนรอยกลับไปพบว่าคุณมีกิจกรรมใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต คุณจะได้รับแจ้งและรับทราบว่าเราจะร่วมมือกับบุคคลที่สามที่ร้องขอมาอย่างเต็มที่เพื่อการเปิดเผย (รวมถึง/แต่ไม่จำกัดเฉพาะการเปิดเผยตัวตนของคุณ) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการอ้างสิทธิ์ที่คุณใช้งานเนื้อหาที่ถูกจำกัดโดยละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ ซึ่งเราเห็นว่าถูกต้องตามกฎหมาย

คุณอาจเข้าร่วมเฉพาะในการสำรวจ, โครงการวิจัยอื่นๆ, บริการอื่นๆ และ/หรือใช้งานเว็บไซต์ของเรา, เว็บไซต์การสำรวจ, เว็บไซต์บัญชี, หรือเว็บไซต์หุ้นส่วนในลักษณะที่ไม่ได้เป็นการฝ่าฝืนสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาของเรา หรือบุคคลที่สาม

9. เนื้อหาของผู้ใช้งาน
คุณจะต้องรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดของผู้ใช้งาน คุณยังต้องรับผิดชอบต่อการได้รับการอนุมัติ, ยินยอม, และ/หรือการอนุญาตให้ใช้งานเนื้อหาผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องของคุณจากทั้งคุณและเรา เนื้อหาผู้ใช้งานรวมถึงรูปถ่าย, เสียง หรือการบันทึกวิดีโอที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เนื้อหาผู้ใช้งานของคุณอาจกลายเป็นสาธารณะ และแบ่งปันกับบุคคลที่สาม รวมถึง/แต่ไม่จำกัดเฉพาะลูกค้าของเรา, ลูกค้าของลูกค้าของเรา, เจ้าของการสำรวจ, เจ้าของบัญชี, หุ้นส่วน และผู้ให้บริการบุคคลที่สาม คุณจะต้องรับรองว่าเนื้อหาผู้ใช้งานไม่ได้ประกอบด้วยเนื้อหาที่มีลิขสิทธิ์ หรือเครื่องหมายการค้า หรือวัตถุดิบจากบุคคลที่สามใดๆ รวมถึงสื่อเสียง, สื่อวิดีโอ, รูปภาพ หรือความคล้ายคลึงกับใครก็ตามที่ไม่ใช่คุณ เว้นแต่คุณจะได้รับการยินยอม และ/หรือมอบอำนาจจากบุคคลที่สามดังกล่าวที่จำเป็นสำหรับการใช้เนื้อหาส่วนตัวของคุณและของเรา คุณจะไม่ได้รับค่าชดเชยสำหรับการใช้เนื้อหาผู้ใช้งานของเรา, ของหุ้นส่วนของเรา หรือของลูกค้าของเรา

ในการใช้งาน, อัปโหลด, โพสต์, ส่ง หรืออนุญาตให้เราเก็บรวบรวม (สิทธิ์ดังกล่าวถือว่าได้รับเมื่อคุณยินยอมตามข้อกำหนดและการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง) เนื้อหาผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับบริการนี้ ถือว่าคุณได้มอบสิทธิ์แก่เราตลอดเวลาโดยไม่สามารถเพิกถอนได้, ไม่ถูกจำกัด, โอนย้ายได้, ทำลิขสิทธิ์ได้, ใช้งานได้ทั่วโลก, นำไปใช้ได้โดยต้องขออนุญาตก่อนเพื่อแก้ไข, คัดลอก, เผยแพร่, ตีพิมพ์, แสดง, สร้างสรรค์ผลงานของ, ทำซ้ำ, ดัดแปลง, แจกจ่าย และใช้เนื้อหาของผู้ใช้งานได้ตามที่เห็นสมควร คุณจะไม่ได้รับการชดเชยใดๆ สำหรับเนื้อหาผู้ใช้งานของคุณ หรือการใช้งานของเรา เว้นแต่จะได้ทำการตกลงไว้แล้วอย่างชัดเจน

คุณเป็นผู้เดียวที่ต้องรับผิดชอบต่อการตรวจสอบว่าเนื้อหาผู้ใช้งานของคุณ และการใช้งานของเราตามข้อกำหนดเหล่านี้ไม่เป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลที่สาม เราจะไม่ และไม่สามารถพิจารณาเนื้อหาของผู้ใช้งานได้ทั้งหมด และเราไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาผู้ใช้งานของคุณ ซึ่งเรามีสิทธิ์ แต่ไม่จำเป็นต้องลบหรือแก้ไขเนื้อหาผู้ใช้งานของคุณตามที่เราเห็นสมควรว่า: (a) ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้; (b) ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา; หรือ (c) คุกคาม, หมิ่นประมาท, โจ๋งครึ่ม, หรือไม่เป็นที่ยอมรับ

10. นโยบายของโครงการจูงใจด้วยแต้ม
หากคุณตอบกลับและทำการสำรวจ, เข้าร่วมในโครงการวิจัยอื่นๆ หรือบริการอื่นๆ จนเสร็จสิ้น คุณอาจได้รับแต้ม ซึ่งสามารถใช้แลกรับรางวัลต่างๆ หรือแลกเป็นเงินสดได้ในโครงการจูงใจของเรา คุณไม่จำเป็นต้องซื้ออะไรก็ตามเพื่อรับแต้ม แต้มที่คุณได้รับจะเป็นของส่วนตัว และคุณไม่สามารถโอนย้ายแต้มนั้นให้แก่ผู้อื่นได้ แต้มของคุณจะใช้งานได้และแลกรับได้ภายในช่วงเวลายี่สิบสี่ (24) เดือนหลังจากบัญชีของคุณปิดการใช้งาน แต้มหรือสิ่งจูงใจใดๆ ที่ไม่ได้แลกรับโดยคุณ อาจถูกเรียกคืนกลับสู่ทางเรา

ในตอนเริ่มต้นของการสำรวจ, โครงการวิจัยอื่นๆ หรือบริการอื่นๆ คุณจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนแต้มที่คุณอาจได้รับ เราจะไม่รับผิดชอบหรือถือเป็นหน้าที่ใดๆ ในเรื่องของภาษีที่จะตามมา หรือภาระที่อาจเกิดขึ้นจากผลลัพธ์ของแต้มหรือสิ่งจูงใจหรือการแลกรับ หากคุณละเมิดข้อกำหนด คุณอาจสูญเสียแต้มหรือสิ่งจูงใจที่ได้มาทั้งหมดไป เราจะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบใดๆ ต่อแต้มที่คุณได้รับ

11. การอัปเดตโปรไฟล์
สมาชิกบัญชีตกลงที่จะคอยอัปเดตโปรไฟล์สมาชิกภาพของตนเองอยู่เสมอ สมาชิกบัญชีอาจอัปเดต, แก้ไข, และ/หรือลบข้อมูลที่บรรจุไว้ในโปรไฟล์สมาชิกภาพของตนเองโดย: (a) เข้าถึงบัญชีสมาชิกภาพของตน; หรือ (b) ส่งอีเมลไปยังทีมให้บริการสมาชิกบัญชีที่เกี่ยวข้องกันนั้น

12. นโยบายการถอนตัว
สมาชิกบัญชีอาจถอนตัวจากการใช้งานบริการใดๆ หรือทั้งหมด (รวมถึง/แต่ไม่จำกัดเฉพาะการได้รับคำเชิญการสำรวจ, จดหมาย หรือการสื่อสาร) ได้ตลอดเวลาโดย: (a) ปฏิบัติตามขั้นตอนเลิกสมัครรับที่อธิบายไว้ในเว็บไซต์บัญชีที่เกี่ยวข้อง หรือเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง หรือระบุไว้ในอีเมลที่ได้รับจากเรา; หรือ (b) โดนการส่งอีเมลมาหาทีมบริการสมาชิกบัญชีของเรา ที่นี่.

เราจะใช้ความพยายามตามสมควร ดังที่กฎหมายหรือข้อบังคับกำหนดไว้เพื่อตอบกลับคำขอในอีเมลแต่ละฉบับภายในระยะเวลาที่เหมาะสมหลังจากได้รับแล้ว เมื่อสิ้นสุดการให้บริการ ข้อมูลการติดต่อของสมาชิกบัญชีจะถูกนำออกจากรายการติดต่อสื่อสาร หรือรายการติดต่อทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับบริการที่ถูกยุติการใช้งาน โปรดทราบว่าอาจใช้เวลาสองถึงสามวันในการดำเนินการนำออก และในช่วงเวลาดังกล่าวคุณอาจได้รบข้อความจากเรา ซึ่งได้สร้างขึ้นหรือรวบรวมขึ้นก่อนที่คุณจะถอนตัว

13. ลิงก์
ในการเชื่อมต่อกับการใช้บริการของคุณ คุณอาจทำการลิงก์หรือเชื่อมต่อกับเว็บไซต์บุคคลที่สามได้ โปรดทรายว่าเราไม่รับรองเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม หรือผลิตภัณ์, บริการ และ/หรือโอกาสในการโฆษณา, ข้อเสนอ, ผ่านทางหรือเชื่อมต่อไว้กับเว็บไซต์ดังกล่าว โปรดพิจารณานโยบายและข้อกำหนดทั้งหมดที่บังคับใช้กับเว็บไซต์ของบุคคลที่สามให้รอบคอบ

14. สื่อสารกับเรา
การสื่อสารทั้งหมด (ยกเว้นข้อมูลส่วนตัว) และเนื้อหาผู้ใช้งานที่ส่งหรือเผยแพร่โดยคุณมาสู่เรา โดยทางจดหมายอิเล็กทรอนิกหรืออื่นๆ หรือเก็บรวบรวมโดยเรา จะได้รับการดูแลในฐานะของข้อมูลที่ไม่เป็นความลับ และคุณไม่ได้เป็นเจ้าของ เว้นแต่ว่าคุณจะระบุไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้งไว้ก่อนหน้าหรือพร้อมกันกับการที่คุณส่งหรืออนุญาตให้เรารวบรวมข้อมูลและเนื้อหาผู้ใช้งานดังกล่าว คุณได้ยอมรับแล้วว่าการสื่อสารและเนื้อหาผู้ใช้งานดังกล่าวอาจได้รับการใช้งานตามดุลยพินิจของเรา

15. ความเป็นส่วนตัว
เมื่อสมัครเป็นสมาชิกภาพบัญชี การใช้บริการหรือการสื่อสารกับเรา หรือเจ้าของบัญชี, ข้อมูลส่วนตัวที่คุณเป็นเจ้าของอาจะได้รับการประมวลผล สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติเรื่องความเป็นส่วนตัวของ Cint และกระบวนการประมวลผลข้อมูลส่วนตัวของคุณ กรุณาพิจารณาหมายเลขความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าร่วมวิจัยได้ ที่นี่.

16. ข้อปฏิเสธความรับผิดชอบ
คุณยอมรับอย่างชัดแจ้งว่า การเข้าร่วมการสำรวจ, โครงการวิจัยอื่น ๆ และการใช้บริการและการเรียกค้นเว็บไซต์ของเรา, เว็บไซต์การสำรวจ, เว็บไซต์บัญชี หรือเว็บไซต์หุ้นส่วน อยู่ภายใต้ความเสี่ยงและความรับผิดชอบของคุณ ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เรา, ลูกค้าของเรา, เจ้าของการสำรวจ, เจ้าของบัญชี, หุ้นส่วนหรือบุคคลที่สามอื่นๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของเรา, พนักงาน, พนักงานผู้แทน, ผู้ให้บริการเนื้อหาอื่นๆ
และผู้อนุญาตให้ทำ จะไม่รับประกันใดๆ โดยชัดแจ้ง, โดยนัย, หรือตามกฎหมาย รวมถึงความสามารถในเชิงพาณิชย์ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะการมีส่วนร่วมในการสำรวจ หรือการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา, เว็บไซต์สำรวจ, เว็บไซต์บัญชี หรือเว็บไซต์หุ้นส่วน จะไม่ถูกขัดขวางหรือไม่มีข้้อผิดพลาด ในขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายอนุญาต เรา, ลูกค้าของเรา, เจ้าของการสำรวจ, เจ้าของบัญชี, หุ้นส่วนหรือบุคคลที่สามอื่นๆ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ของเรา, พนักงาน, พนักงานผู้แทน, ผู้ให้บริการเนื้อหารายอื่นๆ และผู้อนุญาตให้ทำ ไม่ให้การรับประกันโดยชัดแจ้ง โดยชัดแจ้งหรือตามกฎหมายรวมถึงความสามารถในเชิงพาณิชย์, ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะเพื่อความถูกต้อง, ความน่าเชื่อถือ หรือเนื้อหาของข้อมูลใด ๆ หรือบริการที่ได้รับจากการสำรวจหรือเว็บไซต์ของเรา, เว็บไซต์สำรวจหรือเว็บไซต์แผงควบคุม หรือเว็บไซต์หุ่นส่วนนอกเหนือจากที่ระบุไว้อย่างชัดเจนในข้อกำหนดเหล่านี้

17. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ
ในขอบเขตที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องอนุญาต เรา, เจ้าของการสำรวจ, เจ้าของบัญชีหรือหุ้นส่วน, บุคคลที่สาม, หรือผู้บริหาร, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น, ตัวแทนพนักงาน, คู่สัญญา, ผู้รับช่วงต่อ หรือผู้รับมอบหมาย จะไม่รับผิดชอบต่อคุณไม่ว่ากรณีใดๆ รวมถึง/แต่ไม่จำกัดเฉพาะต่อประเด็นใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดฉบับนี้, บริการ, เว็บไซต์ของเรา, การสำรวจ, เว็บไซต์บัญชี, เว็บไซต์หุ้นส่วน หรือต่อการยื่นส่งใดๆ จากคุณ หรือต่อความเสียหายใดๆ ทั้งทางตรง, ทางอ้อม, ทางพิเศษ, การลงโทษ, อุบัติเหตุ, ความเชื่อถือ, ความเสียหายเชิงลงดทษ หรือความเสียหายที่จะตามมา, การเสียรายได้, การสูญเสียเงินเก็บที่คาดไว้, หรือความเสียหายอื่นใดที่ไม่ใช่โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เราได้แนะนำไปโดยคล้ายคลังกันแล้ว หรือโอกาสที่จะเกิดความเสียหายนั้นขึ้นได้

ข้อจำกัดความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิดชอบในข้อกำหนดเหล่านี้ จะบังคับใช้ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของการกระทำ ทั้งในสัญญา, การรับประกัน, การกระทำที่ชอบด้วยเลินเล่อ, ความผิดที่เข้มงวด, ความประมาท หรือการละเมิดอื่นๆ และจะทำให้เกิดการละเมิดหรือการฝ่าฝืนหลัก หรือความล้มเหลวของวัตถุประสงค์สำคัญของสัญญา หรือความล้มเหลวของการเยียวยาพิเศษ

18. ค่าชดเชย
คุณตกลงที่จะให้ความคุ้มครอง, ปกป้องเจ้าของ และเจ้าของการสำรวจ, เจ้าของบัญชี,และหุ้นส่วน และบุคคลที่สามอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงกรรมการผู้ถือหุ้นพนักงานผู้แทนผู้รับจ้าง, บริษัทในเครือผู้สืบทอด หรือผู้รับโอนโดยไม่เป็นอันตราย และความเสียหายใดๆ, ค่าใช้จ่ายหนี้สินและความสูญเสียใดๆ, รวมถึงค่าธรรมเนียมทางกฎหมายที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือโดยอ้อมจากการละเมิดใด ๆ ที่เกิดจากข้อตกลงของคุณ

19. การเปลี่ยแปลง
เราขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้ เราขอแนะนำให้คุณพิจารณาข้อกำหนดเหล่านี้อย่างต่อเนื่อง เราจะขอความยินยอมจากคุณ ก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในลักษณะที่จำเป็นต้องมีการยินยอม สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่ไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม การใช้ และ/หรือการเข้าร่วมบริการของคุณอย่างต่อเนื่องและจะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม

20. กฎระเบียบที่บังคับใช้
คุณได้รับทราบและยอมรับว่าคุณจะปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้ตลอดเวลาเมื่อคุณตอบแบบสำรวจ, เข้าร่วมโครงการวิจัยอื่นหรือใช้บริการ

21. การระงับ, ยุติ และปิดการใช้าน
นอกเหนือจากการแก้ไขใดๆ ที่มีอยู่แล้ว เราอาจประกาศโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ, ระงับและ/หรือยุติการใช้และการเข้าถึงบริการของคุณ หรือการเป็นสมาชิกของคุณกับบัญชี ถ้าคุณละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้ หรือในกรณีที่เกิดขึ้น คุณใช้บริการในลักษณะที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือดำเนินการในรูปแบบที่ดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวของเราไม่เป็นที่ยอมรับโดยเรา, เจ้าของการสำรวจ, เจ้าของบัญชีหรือหุ้นส่วน หากเรายกเลิกสิทธิ์ในการใช้บริการและ/หรือหากสมาชิกของคุณถูกยกเลิก: (a) คุณสูญเสียสิทธิ์, ฉายา, และผลประโยชน์ทั้งหมด และ/หรือรางวัลทั้งหมดที่ยังไม่ได้แลกรับ ; (b) การเป็นสมาชิกของบัญชีจะถูกยกเลิกทันที; (c) การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณจะยุติลงทันที และ (d) คุณจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการสำรวจในอนาคต ที่เสนอผ่านทางบริการอีก

นอกจากนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเปิดใช้งานสมาชิกภาพบัญชีของบัญชีของคุณ: (a) หากคุณไม่ได้เป็นผู้ใช้บัญชีที่ยังทำงานได้อยู่; (b) หากเราได้รับการแจ้งเตือนความล้มเหลวอย่างหนัก หรือส่งการแจ้งเตือนล้มเหลวในการสื่อสารทางอีเมลของเรากับบัญชีอีเมลของคุณ; หรือ (c) ถ้าเราได้รับข้อความตอบกลับ “กล่องจดหมายเต็มแล้ว” สาม (3) ครั้งในการติดต่อทางอีเมลของเราไปยังบัญชีอีเมลของคุณ

ในกรณีที่ปิดการใช้งาน, ยุติการใช้งานโดยคุณเอง หรือยุติการใช้งานจากทางเรา คุณจะหมดสิทธิ์ได้รับสิ่งจูงใจใดๆ ที่เคยได้มาแล้ว

22. การแยกส่วนและการมอบหมาย
หากไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ข้อกำหนด หรือข้อบ่งชี้ในข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นโมฆะ หรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดหรือข้อบ่งชี้ดังกล่าวจะถือว่าเป็นการแยกออกจากส่วนที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้ และส่วนที่เหลือของข้อกำหนดเหล่านี้ได้รับการตีความ โดยไม่มีการอ้างอิงถึงไปยังข้อกำหนดที่ไม่มีผลบังคับใช้

คุณอาจไม่สามารถมอบหมายข้อกำหนดเหล่านี้โดยปราศจากการยินยอมอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา ซึ่งอาจถูกเพิกถอนได้ตามดุลยพินิจของเรา คุณตกลงว่าเราอาจมอบหมายข้อกำหนดเหล่านี้ให้ใครก็ตามได้ทุกเวลา

23. กฎหมายรัฐ, เขตอำนาจศาล และสถานที่ทางกฎหมาย
ข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจาก หรือเกี่ยวเนื่องกับข้อกำหนดเหล่านี้ รวมทั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำรงอยู่, ความถูกต้อง หรือการบอกเลิกสัญญา จะถูกส่งต่อไปยังศาลในสตอกโฮล์ม (Sw. Stockholms tingsrätt) และควบคุมโดยการตีความตามกฎหมายของสวีเดน โดยไม่าเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางกฎหมายใด ๆ (ไม่ว่าจะเป็นของสวีเดนหรือเขตอำนาจศาลอื่นใด) ที่อาจกำหนดให้มีการใช้กฎหมายของเขตอำนาจศาลที่แตกต่างกัน