Điều khoản và Điều kiện để đăng ký làm Thành viên Tiểu ban, Người tham gia Điều tra và Sử dụng Dịch vụ
Ngày hiệu lực: 28 Tháng Hai năm 2018

Chỉnh sửa lần cuối:28 Tháng Hai năm 2018

Định nghĩa
Khi được sử dụng trong những Điều khoản này, các điều khoản và diễn đạt dưới đây sẽ có ý nghĩa như sau.

“Thành viên Tích cực trong Tiểu ban” ám chỉ đến một Thành viên Tiểu ban đã: (a) tham gia vào một cuộc Điều tra, (b) Chương trình Nghiên cứu khác; hoặc (c) các phần khác của Dịch vụ, ít nhất, một lần trong mười hai (12) tháng gần nhất; hoặc (d) đã cập nhật hồ sơ hoặc thông tin thành viên của mình ít nhất một lần trong mười hai (12) tháng gần nhất.

“Dịch vụ Theo dõi Nghiên cứu Thị trường” ám chỉ đến một Dịch vụ do một Người dùng chấp nhận nhằm theo dõi hành vi trực tuyến của Người dùng đó, như các trang web Người dùng này đã truy cập và các chương trình trực tuyến đã hiển thị cho Người dùng này vì mục đích nghiên cứu thị trường, bao gồm nghiên cứu theo dõi quảng cáo.

“Luật Hiện hành” ám chỉ đến các điều luật và nguyên tắc địa phương và hoặc quốc gia có thể áp dụng được.

“Khách hàng” ám chỉ đến các khách hàng của Chúng tôi, người mà Chúng tôi cung cấp các dịch vụ.

“Nội dung ” ám chỉ đến thông tin trên Trang của Chúng tôi, trên một Trang Điều tra, một Trang Tiểu ban hoặc một Trang Đối tác.

“Tiểu ban” ám chỉ đến một nhóm các cá nhân đã đồng ý nhận lời mời và tham gia vào các Điều tra nghiên cứu thị trường, các Chương trình Nghiên cứu khác hoặc các bộ phận khác nằm trong Dịch vụ nghiên cứu thị trường.

“Thành viên Tiểu ban ” ám chỉ đến một thành viên của Tiểu ban.

“Chủ Tiểu ban” ám chỉ đến người chủ của một Tiểu ban và một Trang Tiểu ban mà Bạn là một Thành viên Tiểu ban.

“Trang Tiểu ban” ám chỉ đến một trang web nơi những cá nhân có thể đăng ký để trở thành Thành viên Tiểu ban.

“Đối tác” ám chỉ đến một trong những đối tác của Chúng tôi, bao gồm các Chủ Tiểu ban và các đối tác khác.

“Trang Đối tác” ám chỉ đến một trang web được điều hành bởi một trong số những Đối tác của chúng tôi.

“Người tham gia” ám chỉ đến một cá nhân, không phải là một Thành viên Tiểu ban, được chuyển tới một cuộc Điều tra, Chương trình Nghiên cứu khác hoặc các bộ phận của Dịch vụ bởi một trong số những Đối tác của Chúng tôi.

“Dữ liệu Cá nhân” có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan tới một người có khả năng được định danh hay định danh được (“Chủ thể Dữ liệu“); một người có khả năng định danh được là người có thể được định danh hay theo dõi, trực tiếp hay gián tiếp, cụ thể bằng cách tham chiếu tới một phương thức định danh riêng lẻ hay khi được kết hợp với một cá nhân hay thông tin định danh khác. Dữ liệu cá nhân có thể bao gồm thông tin như danh tính, số an sinh xã hội, ngày và nơi sinh, tên mẹ đẻ, các hồ sơ sinh trắc học, ảnh, các bản ghi âm thanh hay video, và thông tin khác được liên kết hay có thể liên kết được với một cá nhân, như thông tin y tế, giáo dục, tài chính, và thông tin việc làm. (CHÚ Ý: Dữ liệu cá nhân cũng có thể được coi như Thông tin có thể Định danh của Cá nhân hay PII.)

“Chương trình Nghiên cứu” ám chỉ đến một cơ hội nghiên cứu hơn là một cuộc Điều tra.

“Nội dung bị Hạn chế” ám chỉ đến thông tin, tài liệu, sản phẩm, và Nội dung bí mật hoặc được sở hữu thuộc về Chúng tôi và/hoặc một Chủ Tiểu ban, một Chủ Điều tra, một Khách hàng, một Đối tác và/hoặc một người cấp giấy phép.

“Dịch vụ” ám chỉ đến dịch vụ do Chúng tôi cung cấp cho phép Bạn, với tư cách là một Thành viên Tiểu ban hoặc một Người tham gia, có thể tham gia vào (một) Tiểu ban hoặc một cuộc Điều tra, (b) chương trình nghiên cứu khác, hoặc (c) bất kỳ dịch vụ nào khác do Chúng tôi cung cấp và Bạn sử dụng, như Dịch vụ Theo dõi Nghiên cứu Thị trường.

“Đệ trình” ám chỉ đến tất cả các bình luận, phản hồi, gợi ý, ý tưởng và những thông tin khác mà Bạn gửi hoặc do Chúng tôi thu thập khi Bạn tham gia vào một Tiểu ban, trả lời một Điều tra hoặc Chương trình Nghiên cứu khác hoặc dùng một Dịch vụ.

“Chủ Điều tra” ám chỉ đến một người phụ trách một Điều tra, thường là một Khách hàng.

“Trang Điều tra” ám chỉ đến một trang web nơi bạn phản hồi hoặc hoàn thành một Điều tra.

“Điều tra” ám chỉ đến các điều tra nghiên cứu thị trường do Chúng tôi mang tới cho Bạn.

“Các Trang Web của bên Thứ ba” ám chỉ đến những trang web được duy trì và/hoặc điều hành bởi các bên thứ ba.

“Người dùng” ám chỉ đến Bạn như là một cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ.

“Nội dung Người dùng” ám chỉ đến tất cả các nội dung, tài liệu, thông tin, và bình luận Bạn sử dụng, tải lên, đăng hoặc nộp hoặc do Chúng tôi thu thập khi Bạn sử dụng Dịch vụ, bao gồm những thông tin nhận được thông qua Dịch vụ Theo dõi Quảng cáo, như dữ liệu về mẫu sử dụng Internet.

“Bạn“, “Bản thân Bạn“, “Của bạn”“Những thứ của bạn” ám chỉ đến bạn như một cá nhân.

“Chúng tôi“, “Về Chúng tôi“, “Của Chúng tôi”“Cint” ám chỉ đến tổ chức Cint AB của Thụy Điển, số đăng ký. 556559-8769.

1. Khả năng áp dụng; Thỏa thuận
Những Điều khoản và Điều kiện này (sau đây gọi là “Các Điều khoản” áp dụng bổ sung cho bất kỳ thỏa thuận nào với Chủ Tiểu ban của Tiểu ban nơi bạn là một Thành viên Tiểu ban, cũng như các điều khoản cụ thể, có thể áp dụng đối với một cuộc Điều tra, Chương trình Nghiên cứu khác hoặc Dịch vụ Khác. Những Điều khoản này sẽ không áp dụng cho phạm vi khi nó mâu thuẫn với các điều khoản của một thỏa thuận giữa Bạn và Chủ Tiểu ban hoặc với các điều khoản cụ thể do Chủ Tiểu ban hoặc Khách hàng cung cấp như một điều kiện tham gia của Bạn vào một Điều tra hoặc một Chương trình Nghiên cứu khác, được cung cấp, tuy vậy, những điều khoản khác sẽ không làm giảm quyền của Chúng tôi hay tăng trách nhiệm pháp lý của Chúng tôi được nêu cụ thể trong những Điều khoản này.

2. Giới thiệu
Mục đích của những Điều khoản này là đặt ra những điều khoản và điều kiện chung cho việc sử dụng các Dịch vụ của Bạn, bao gồm sự tham gia của Bạn vào các Điều tra, Tiểu ban hoặc các Chương trình Nghiên cứu khác.

Chúng tôi quản lý mối quan hệ giữa một người Chủ Điều tra với một người Chủ Tiểu ban và Chúng tôi hoạt động trên danh nghĩa của Chủ Tiểu ban. Chúng tôi cũng là nhà cung cấp nền tảng, mang tới những cơ hội dành cho các Thành viên Tiểu ban, để tham gia vào các Điều tra, các Chương trình Nghiên cứu khác cũng như sử dụng các dịch vụ khác.

Thêm nữa, Chúng tôi cũng có thể quản lý tiền thưởng. Các thông tin chi tiết liên quan tới kế hoạch tiền thưởng có thể tìm thấy trong những Điều khoản này.

3. Điều kiện xét duyệt Tư cách Thành viên Tiểu ban
Tư cách thành viên Tiểu ban thông thường mở cho những cá nhân thỏa mãn các yêu cầu về tư cách thành viên, bao gồm, nhưng không giới hạn, các yêu cầu về độ tuổi tối thiểu và vị trí địa lý. Các yêu cầu đối với Tư cách Thành viên Tiểu ban có thể thay đổi tùy theo từng Tiểu ban cụ thể và do Chủ Tiểu ban Quyết định. Bằng cách đồng ý trở thành một Thành viên Tiểu ban, Bạn đồng ý nhận các lời mời tham gia vào các Điều tra, hay các Chương trình Nghiên cứu hoặc các Dịch vụ khác, cả từ Chủ Tiểu ban bạn đã nộp đơn xin xét duyệt Tư cách Tiểu ban cũng như từ các Chủ Tiểu ban khác. Bạn có thể bỏ đăng ký tư cách thành viên Tiểu ban bất kỳ lúc nào, vui lòng xem phần 12 “Chính sách Từ bỏ” dưới đây.

Chúng tôi chỉ cho phép một Thành viên Tiểu ban dùng một địa chỉ email duy nhất trong mỗi Tiểu ban.

4. Đăng ký Tiểu ban
Để trở thành một Thành viên Tiểu ban, Bạn phải đăng ký với một Trang Tiểu ban và cung cấp các thông tin cụ thể về Bản thân bạn. Thông tin Bạn cung cấp phải đúng đắn, chính xác, và đầy đủ. Chúng tôi bảo lưu quyền hạn chế hay cấm Bạn tiếp cận Dịch vụ hay tham gia vào một Điều tra hay Chương trình Nghiên cứu khác nếu Bạn cung cấp thông tin, hoặc Chúng tôi có lí do nghi ngờ là thông tin Bạn cung cấp không đúng đắn, chính xác và đầy đủ.

Tư cách thành viên Tiểu ban thuộc về một cá nhân và chỉ có thể do cá nhân là người đăng ký tư cách thành viên với Tiểu ban sử dụng. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật mọi thông tin người dùng và mật khẩu và Bạn chịu trách nhiệm về bất kỳ việc sử dụng nào đối với tài khoản thành viên của Bạn, dù được phép hay không được phép.

5. Các điều kiện Tham gia vào một Điều tra, Chương trình Nghiên cứu khác hoặc các Dịch vụ Khác
Khi bạn tham gia vào một Điều tra, hoặc Chương trình Nghiên cứu hoặc Dịch vụ khác, và/hoặc sử dụng Trang web, một Trang Điều tra hay một Trang Tiểu ban của Chúng tôi, Bạn buộc phải tuân thủ những Điều khoản này cũng như bất kỳ điều khoản và điều kiện nào khác áp dụng cho việc tham gia của Bạn, bao gồm bất kỳ thỏa thuận nào giữa Bạn và Chủ Tiểu ban hoặc các điều khoản do Khách hàng hoặc Đối tác áp dụng.

Bằng việc tham gia vào một Điều tra, Chương trình Nghiên cứu khác, Bạn đồng ý cung cấp thông tin đúng đắn, chính xác và đầy đủ về Bản thân bạn. Nếu bạn cung cấp thông tin, hoặc Chúng tôi có lí do nghi ngờ là thông tin Bạn đã cung cấp, không đúng đắn, chính xác và đầy đủ, Bạn có thể sẽ không đủ điều kiện tham gia vào một Điều tra, Chương trình Nghiên cứu khác hay Dịch vụ khác, và do vậy sẽ không nhận được bất kỳ một ưu đãi nào về việc tham gia của Bạn. Hơn nữa, một Chủ Tiểu ban có thể chấm dứt tư cách Thành viên Của bạn dẫn tới việc Bạn sẽ không thể tham gia vào bất kỳ Điều tra hay Chương trình Nghiên cứu nào khác.

Bạn chịu trách nhiệm về các hành động và liên lạc được thực hiện hoặc được chuyển tiếp thông qua tài khoản Của bạn

6. Sử dụng các Dịch vụ
Việc tham gia vào một Điều tra, Dịch vụ Nghiên cứu khác hoặc việc sử dụng các Dịch vụ khác là hoàn toàn tự nguyện. Các dịch vụ là dành cho việc sử dụng cá nhân, không mang tính thương mại, và chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi, chỉnh sửa, hạn chế hoặc chặn quyền truy cập vào, tất cả hay bất kỳ phần nào của các Dịch vụ, mà không cần thông báo trước.

Tại bất kỳ thời điểm nào, chúng tôi đều có thể từ chối các Dịch vụ cho một người bất kỳ mà không cần giải thích.

Bạn hiểu rõ rằng Bạn đang truy cập, sử dụng và/hoặc tham gia vào các Dịch vụ với tư cách của một nhà thầu độc lập, và không có bất kỳ mối quan hệ đại lý, đối tác, góp vốn, nhân viên-chủ lao động hay người nhượng quyền-người được nhượng quyền nào do các Điều khoản này tạo nên hay có chủ ý.

7. Các sử dụng Không được phép
Bạn đồng ý không:

(a) làm gián đoạn, gây trở ngại tới việc bảo mật hoặc theo cách khác là lạm dụng Dịch vụ hoặc Trang web của Chúng tôi, Trang Điều tra, Trang Tiểu ban, Trang Đối tác, hoặc bất kỳ dịch vụ nào, các nguồn lực hệ thống, các tài khoản, hệ thống máy chủ hay mạng được kết nối hoặc truy cập thông qua một Điều tra hay Trang Điều tra hay các trang liên minh hoặc được liên kết tới;

(b) sử dụng các loại trình nhện, robot hoặc các công nghệ tự động thu thập dữ liệu bất kỳ nhằm phân mục, tải về, lưu trữ hoặc tái tạo theo cách khác hay phân phối dữ liệu hoặc nội dung sẵn có liên quan tới Dịch vụ, hoặc theo cách khác thao túng kết quả của một Điều tra;

(c) có bất kỳ động thái nào gây ảnh hưởng tới Trang web của Chúng tôi, Trang Điều tra, Trang Tiểu ban, hay Trang Đối tác hoặc việc sử dụng cá nhân đối với nhưng trang đó, bao gồm, nhưng không giới hạn cho, việc gây quá tải, hoặc “đánh sập” một trang web;

(d) gửi hay chuyển tiếp mọi loại virus, dữ liệu hỏng, hoặc bất kỳ đoạn mã, tệp hay thông tin có hại, gây hỏng hóc, hoặc phá hoại, bao gồm, nhưng không giới hạn cho, phần mềm gián điệp, phần mềm xấu và trojan;

(e) thu thập bất kỳ Dữ liệu Cá nhân nào của những Người dùng khác sử dụng Dịch vụ;

(f) gửi email không được yêu cầu, như các chương trình khuyến mại và quảng cáo cho các sản phẩm hay dịch vụ;

(g) mở, sử dụng, hoặc duy trì nhiều hơn một (1) tài khoản tư cách thành viên với một Tiểu ban;

(h) sử dụng hoặc cố sử dụng một tài khoản Người dùng khác, mà không được phép, hoặc tạo một tài khoản với danh tính ảo;

(i) cố truy cập không được phép tới Trang web của Chúng tôi, Điều tra, Trang Điều tra, Trang Tiểu ban, Trang Đối tác hoặc các phần của một Điều tra, Trang web của Chúng tôi, Trang Điều tra, Trang Tiểu ban hoặc Trang Đối tác có giới hạn với truy cập chung;

(j) chia tách hay che dấu định danh thật của Bạn;

(k) bố trí (các) phần Trang của Chúng tôi, Trang Điều tra, Trang Tiểu ban hoặc Trang Đối tác và hiển thị nó trên một trang web hay một phương tiện truyền thông khác hay thay đổi diện mạo của Trang Điều tra, Trang Tiểu ban, hoặc Trang Đối tác;

(l) thiết lập các liên kết từ một trang web tới Trang của Chúng tôi, Trang Điều tra, Trang Tiểu ban hoặc Trang Đối tác hay các Dịch vụ, mà không được sự đồng ý bằng văn bản trước của Chúng tôi;

(m) đăng hay chuyển tiếp mọi nội dung hay tài liệu có tính đe dọa, phản loạn, bôi nhọ, tục tĩu, khiêu dâm, dâm dục, tạo scandal, hay gây rối;

(n) sử dụng mọi loại ngôn ngữ thô lỗ; lăng mạ hay tục tĩu tên Trang của Chúng tôi, trong một cuộc Điều tra hoặc trên Trang Điều tra, Trang Tiểu ban hoặc Trang Đối tác;

(o) tham gia vào bất kỳ hoạt động lừa đảo nào, bao gồm, nhưng không giới hạn, việc đẩy mạnh qua các cuộc Điều tra, thực hiện cùng một Điều tra nhiều lần, nộp thông tin sai trong quá trình đăng ký, nộp dữ liệu Điều tra sai hoặc không chính xác, nhận tiền thưởng hoặc cố tình nhận tiền thưởng thông qua những phương tiện lừa đảo, giả mạo với các Điều tra và, liên quan tới việc sử dụng dịch vụ Theo dõi Quảng cáo, truy cập các trang web hoặc các chiến dịch trực tuyến chỉ với một mục đích là cung cấp một thể hiện sai lệch các hành vi trực tuyến Của bạn;

(p) kỹ thuật đảo ngược bất kỳ khía cạnh nào của một Dịch vụ hoặc có bất kỳ hành động nào nhằm tiết lộ hoặc mở mã nguồn, hoặc vượt qua các biện pháp bảo vệ hoặc kiểm soát đã được sử dụng nhằm mục đích cấm, hạn chế hay giới hạn truy cập tới bất kỳ trang web, nội dung hay mật mã nào, ngoại trừ phạm vi Pháp luật Hiện hành cho phép;

(q) tham gia vào bất kỳ hoạt động phạm pháp hoặc phi pháp có thể liên quan tới Trang của Chúng tôi, một Điều tra hay một Trang Điều tra, một Trang Tiểu ban hay một Trang Đối tác;

(r) sử dụng Nội dung bị Hạn chế trong việc vi phạm hay phá bỏ các Điều khoản này; hoặc

(s) khuyến khích và/hoặc khuyên nhủ mọi cá nhân, bao gồm, nhưng không giới hạn, các Thành viên Tiểu ban, Người tham gia hoặc bất kỳ nhân viên nào của Chúng tôi, nhằm thực hiện một hành động phương hại tới các Điều khoản này.

8. Nội dung bị Hạn chế
Trừ phi được ghi chú, tất cả các tài liệu, bao gồm, nhưng không giới hạn, tất cả các khái niệm, văn bản, thiết kế, đồ họa, hình vẽ, ảnh, video clip, âm nhạc và âm thanh, và tất cả các thương hiệu, biểu tượng dịch vụ và tên gọi kinh doanh được dùng trong một Điều tra, Chương trình Nghiên cứu khác hay Dịch vụ khác và/hoặc trên Trang của Chúng tôi, Trang Điều tra, Trang Tiểu ban, Trang Đối tác và sự lựa chọn hay sắp xếp theo đó, đều nằm trong phạm vi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn với các bản quyền, thương hiệu và sở hữu trí tuệ hay quyền để áp dụng đăng ký của họ vào bất kỳ nơi nào trên thế giới, do Chúng tôi, Chủ Điều tra, Chủ Tiểu ban, Đối tác, hoặc các bên thứ ba tổ chức hoặc cấp phép, những người là chủ tương ứng hoặc nắm quyền kiểm soát những Nội dung bị Hạn chế này.

Khi Bạn sử dụng một Dịch vụ hay tham gia vào một Điều tra, Chương trình Nghiên cứu khác hay Dịch vụ khác, Bạn có thể được xem Nội dung bị Hạn chế. Bạn không được cấp bất kỳ quyền gì liên quan tới Nội dung bị Hạn chế này và tất cả các quyền sở hữu trí tuệ đều được bảo lưu tuyệt đối. Không được phép sử dụng, tiết lộ, tải về, sao chép, phân phối, hay tái tạo (bao gồm nhưng không giới hạn việc đăng lên bất kỳ trang web, mạng xã hội hay blog nào) Nội dung bị Hạn chế này hay chủ đề liên quan tới Nội dung bị Hạn chế được cấp cho Bạn. Xin hãy lưu rằng việc sử dụng không được phép Nội dung bị Hạn chế có liên quan tới Bạn có thể chịu xử lý hình sự. Theo đây bạn sẽ được thông báo và hiểu rõ là Chúng tôi sẽ hoàn toàn hợp tác với các yêu cầu của bên thứ ba về việc tiết lộ các thông tin (bao gồm, nhưng không giới hạn bởi việc tiết lộ danh tính của Bạn) liên quan tới các cáo buộc rằng Bạn đã sử dụng Nội dung bị Hạn chế theo cách vi phạm những Điều khoản này mà Chúng tôi cho rằng có dấu hiệu phạm pháp.

Bạn chỉ có thể tham gia vào một Điều tra, Chương trình Nghiên cứu khác, Dịch vụ khác và/hoặc sử dụng Trang của Chúng tôi, Trang Điều tra, Trang Tiểu ban, hay Trang Đối tác theo cách không vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ của Chúng tôi hay của bên thứ ba.

9. Nội dung Người dùng
Bạn chịu trách nhiệm với tất cả Nội dung Người dùng. Bạn cũng chịu trách nhiệm nhận, nếu có liên quan, sự chấp thuận, đồng ý, và/hoặc cho phép của bên thứ ba đối với việc sử dụng Nội dung Người dùng của Bạn hay của Chúng tôi. Nội dung Người dùng, bao gồm cả ảnh, các tệp ghi âm thanh hay video có thể coi như Dữ liệu Cá nhân. Nội dung Người dùng của bạn có thể trở thành dữ liệu công cộng và được chia sẻ với các bên thứ ba bao gồm, nhưng không giới hạn, Khách hàng Của Chúng tôi, khách hàng của các Khách hàng của Chúng tôi, Chủ Điều tra, Chủ Tiểu ban, Đối tác và các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba. Bạn sẽ đảm bảo rằng Nội dung Người dùng đó không chứa các nội dung có bản quyền hay có bí mật thương mại hoặc tài liệu của bất kỳ bên thứ ba nào, bao gồm âm thanh, video, hình ảnh, hay những thứ tương tự của bất kỳ ai khác ngoài Bạn, trừ phi Bạn đã tiến hành xin chấp thuận, đồng ý và/hoặc cho phép từ các bên thứ ba đó được yêu cầu cho việc sử dụng Nội dung Người dùng của Bạn và của Chúng tôi. Bạn sẽ không nhận được đền bù nào cho việc sử dụng bất kỳ Nội dung Người dùng nào của Chúng tôi, Đối tác Của Chúng tôi hay Khách hàng của Chúng tôi.

Bằng cách sử dụng, tải lên, đăng tải, nộp hoặc cho phép Chúng tôi thu thập (quyền này mặc định được chấp thuận khi bạn đồng ý với những Điều khoản này và sử dụng Dịch vụ liên quan) Nội dung Người dùng liên quan tới các Dịch vụ, nhờ đó Bạn cấp cho Chúng tôi quyền thoải mái sử dụng vô thời hạn, không lấy lại được, không giới hạn, có thể chuyển đổi, có thể cấp phép phụ, trên toàn cầu, không mất phí bản quyền và giấy phép cấp quyền chỉnh sửa, sao chép, chuyển giao, công bố, hiển thị, tạo ra các sản phẩm phái sinh, tái tạo, sửa đổi, phân phối, và theo cách khác là sử dụng Nội dung Người dùng Của bạn tùy ý Chúng tôi. Bạn sẽ không nhận được bất kỳ đền bù nào đối với Nội dung Người dùng Của bạn hoặc việc sử dụng của Chúng tôi, trừ phi được đồng ý rõ ràng.

Bạn là người duy nhất chịu mọi trách nhiệm nhằm đảm bảo rằng Nội dung Người dùng Của bạn, và việc sử dụng của Chúng tôi tuân theo những Điều khoản này, sẽ không vi phạm bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba nào. Chúng tôi không và sẽ không thể xem xét tất cả các Nội dung Người dùng và Chúng tôi không chấp nhận chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào về Nội dung Người dùng của Bạn. Chúng tôi có quyền, nhưng không bắt buộc phải xóa, gỡ bỏ, hoặc sửa Nội dung Người dùng Của bạn, theo cách của Chúng tôi, được xem là: (a) vi phạm các Điều khoản này; (b) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ; hoặc (c) bị lăng mạ, phỉ báng, tục tĩu, hoặc theo một cách khác không chấp nhận được.

10. Chính sách về Chương trình Ưu đãi dựa trên Điểm
Nếu bạn trả lời và hoàn thành thành công một Điều tra, tham gia trong một Chương trình Nghiên cứu khác hoặc Dịch vụ khác, Bạn có thể kiếm điểm, để đổi lấy nhiều phần thưởng hay tiền mặt trong chương trình ưu đãi của Chúng tôi. Bạn không phải thanh toán bất kỳ thứ gì để có thể nhận được những điểm này. Điểm Bạn đã kiếm được là của cá nhân bạn và Bạn không thể chuyển nó cho bất kỳ ai khác. Điểm của bạn sẽ có hiệu lực và có thể quy đổi được trong vòng hai mươi tư (24) tháng sau khi tài khoản của bạn không hoạt động. Mọi điểm số hay chương trình ưu đãi chưa được Bạn quy đổi có thể bị Chúng tôi thu hồi lại.

Khi bắt đầu một Điều tra, hay Chương trình Nghiên cứu khác hoặc Dịch vụ khác, Bạn sẽ nhận thông tin về số điểm mà bạn có thể kiếm. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý hoặc trách nhiệm nào khác liên quan tới các hậu quả về thuế hoặc trách nhiệm có thể xảy ra là do kết quả của việc phát hành hay quy đổi các điểm số và các chương trình ưu đãi này. Nếu bạn vi phạm các Điều khoản, Bạn có thể mất tất cả điểm số hay chương trình ưu đãi đã kiếm được. Chúng tôi không chịu trách nhiệm pháp lý nào với Bạn liên quan tới số điểm Bạn đã kiếm được.

11. Cập nhật Hồ sơ
Các Thành viên Tiểu ban đồng ý cập nhật các hồ sơ thành viên của họ. Một Thành viên Tiểu ban có thể cập nhật, chỉnh sửa, và/hoặc xóa thông tin có trong hồ sơ thành viên của mình bằng cách: (a) truy cập tài khoản thành viên Tiểu ban của mình; hoặc (b) gửi một email tới đội dịch vụ Thành viên Tiểu ban của Tiểu ban tương ứng.

12. Chính sách Rời bỏ
Các Thành viên Tiểu ban có thể từ bỏ việc sử dụng bất kỳ hoặc tất cả các Dịch vụ (bao gồm, không giới hạn, việc nhận các lời mời Điều tra, tin tức mới hoặc các thông tin liên lạc) vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách: (a) làm theo các quy trình bỏ đăng ký được mô tả trong Trang Tiểu ban liên quan hoặc các trang có liên hệ hoặc chứa trong email nhận được từ Chúng tôi; hoặc (b) bằng cách gửi một email tới đội phục vụ Thành viên Tiểu ban Của Chúng tôi tại đây.

Chúng tôi sẽ có những nỗ lực phù hợp, theo yêu cầu hoặc quy định của pháp luật, để phúc đáp cho từng yêu cầu qua email trong khoảng thời gian phù hợp sau khi nhận được yêu cầu. Sau khi kết thúc các Dịch vụ, thông tin liên hệ của Thành viên Tiểu ban sẽ được gỡ bỏ khỏi tất cả các liên hệ hoặc danh bạ của chúng tôi liên quan tới (các) Dịch vụ đã chấm dứt. Vui lòng lưu ý rằng có thể mất một vài ngày để hoàn thành việc gỡ bỏ này và trong thời gian đó, Bạn có thể vẫn nhận được những tin nhắn từ Chúng tôi, đây là những tin được tạo ra trước khi Bạn rời đi.

13. Liên kết
Liên quan tới việc sử dụng Dịch vụ của Bạn, Bạn có thể liên kết hay kết nối tới một Trang Web của bên Thứ ba. Xin hãy lưu ý rằng chúng tôi không chấp nhận bất kỳ Trang Web của bên Thứ ba hay sản phẩm, dịch vụ, và/hoặc các cơ hội được quảng cáo, đề nghị nào thông qua hay liên quan tới Trang Web của bên Thứ ba đó. Xin vui lòng xem xét tất cả các chính sách và điều khoản có thể áp dụng đối với các Trang Web của bên Thứ ba một cách kỹ lưỡng.

14. Liên lạc với Chúng tôi
Tất cả các thông tin liên lạc (trừ Dữ liệu Cá nhân) và Nội dung Người dùng do bạn nộp hay gửi tới Chúng tôi, bằng thư điện tử hay theo cách khác, hoặc do chúng tôi thu thập được, sẽ được xử lý như đối với thông tin không bảo mật và không có chủ sở hữu của Bạn, trừ phi Bạn chỉ dẫn cụ thể theo cách khác trước, hoặc trong quá trình Bạn nộp hay cho phép Chúng tôi thu thập các nội dung trao đổi này và Nội dung Người dùng. Bạn đồng ý rằng mọi thông tin liên lạc như vậy và Nội dung Người dùng có thể được Chúng tôi sử dụng tùy ý.

15. Tính riêng tư
Khi nộp đơn đăng ký làm thành viên Tiểu ban, việc sử dụng Dịch vụ hay cách khác là giao tiếp với Chúng tôi hoặc một Chủ Tiểu ban, Dữ liệu Cá nhân liên quan tới Bạn có thể được xử lý. Để biết thêm thông tin về các hoạt động bảo vệ tính riêng tư của Cint và quy trình xử lý Dữ liệu Cá nhân Của bạn, vui lòng xem lại Thông báo về Quyền riêng tư với Người tham gia Nghiên cứu tại đây.

16. Miễn trừ trách nhiệm
Bạn đồng ý tuyệt đối với chúng tôi là rủi ro hay trách nhiệm khi Bạn tham gia vào một Điều tra, Chương trình Nghiên cứu khác và sử dụng Dịch vụ và duyệt trang web của Chúng tôi, Trang Điều tra, Trang Tiểu ban hoặc một Trang Đối tác là hoàn toàn thuộc về Bạn. Trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, Chúng tôi, Khách hàng của Chúng tôi, Chủ Điều tra, Chủ Tiểu ban, Đối tác, hoặc các bên thứ ba khác, cũng như các giám đốc, cán bộ, nhân viên, người đại diện, đại lý, nhà cung cấp nội dung bên thứ ba và người cấp phép tương ứng của Chúng tôi hay của họ, không có bất kỳ đảm bảo, diễn đạt, hàm ý hay theo luật định, bao gồm những vấn đề liên quan tới khả năng thương mại, sự phù hợp với một mục đích cụ thể, tham gia vào Điều tra hoặc sử dụng Dịch vụ, trang Của Chúng tôi, Trang Điều tra, Trang Tiểu ban, hoặc Trang Đối tác sẽ không bị gián đoạn hay không có lỗi. Trong phạm vi pháp luật hiện hành cho phép, Chúng tôi, Khách hàng Của Chúng tôi, Chủ Điều tra, Chủ Tiểu ban, Đối tác, hoặc các bên thứ ba khác, cũng như các giám đốc, cán bộ, nhân viên, người đại diện, đại lý, nhà cung cấp nội dung bên thứ ba và người cấp phép tương ứng của Chúng tôi hay của họ, không có bất kỳ đảm bảo, diễn đạt, hàm ý hay theo luật định, bao gồm những vấn đề liên quan tới khả năng thương mại, sự phù hợp với một mục đích cụ thể, cho tới sự chính xác, đáng tin cậy, hoặc nội dung của bất kỳ thông tin nào, hoặc các dịch vụ cung cấp thông qua Điều tra hoặc trang của Chúng tôi, Trang Điều tra, Trang Tiểu ban, hoặc Trang Đối tác, trừ phi được mô tả rõ ràng trong những Điều khoản này.

17. Giới hạn Pháp lý
TRONG PHẠM VI PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH CHO PHÉP, CHÚNG TÔI, CHỦ ĐIỀU TRA, CHỦ TIỂU BAN HOẶC CÁC ĐỐI TÁC, CÁC BÊN THỨ BA, HAY CÁC GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ, CỔ ĐÔNG, NHÂN VIÊN, NGƯỜI ĐẠI DIỆN, NHÀ THẦU, NGƯỜI KẾ NHIỆM HAY NGƯỜI ĐƯỢC ỦY NHIỆM SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VỚI BẠN TRONG BẤT KỲ TRƯỜNG HỢP NÀO, BAO GỒM NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN ĐỐI VỚI MỌI VẤN ĐỀ LIÊN QUAN TỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY, DỊCH VỤ, TRANG CỦA CHÚNG TÔI, CUỘC ĐIỀU TRA, TRANG TIỂU BAN, TRANG ĐỐI TÁC HOẶC CHO BẤT KỲ NỘI DUNG NÀO BẠN NỘP LÊN, HOẶC ĐỐI VỚI BẤT KỲ THIỆT HẠI, TỔN THẤT VỀ LỢI NHUẬN, TỔN THẤT VỀ TIẾT KIỆM KỲ VỌNG TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, ĐẶC BIỆT, NHẰM TRỪNG PHẠT, NGẪU NHIÊN, TIN CẬY, LÀM GƯƠNG HAY DO HẬU QUẢ, HOẶC BẤT KỲ THIỆT HẠI GIÁN TIẾP NÀO, KHÔNG PHỤ THUỘC VÀO VIỆC CHÚNG TÔI ĐÃ ĐƯỢC THÔNG BÁO VỀ KHẢ NĂNG CÓ THỂ XẢY RA NHỮNG THIỆT HẠI NÀY.

Giới hạn về trách nhiệm pháp lí và miễn trừ trách nhiệm trong các Điều khoản này có thể áp dụng không phụ thuộc vào dạng hành động, dù là trong hợp đồng, giấy tờ đảm bảo, hành vi phạm pháp, hành vi gần như phạm pháp, trách nhiệm nghiêm ngặt, tính cẩu thả hay sai lầm cá nhân khác và sẽ tiếp tục có hiệu lực ngay cả khi có (các) vi phạm cơ bản hay các vi phạm pháp luật hoặc không thực hiện được mục đích tối quan trọng của hợp đồng hay không thực hiện được một biện pháp khắc phục riêng.

18. Bồi thường
Bạn đồng ý bồi thường, bảo vệ đầy đủ, hiệu quả, giúp Chúng tôi, Chủ Điều tra, Chủ Tiểu ban, Đối tác, và các bên thứ ba có liên quan khác, bao gồm các giám đốc, cán bộ, cổ đông, nhân viên, người đại diện, nhà thầu, các chi nhánh, người kế nhiệm hay người được ủy nhiệm, tránh khỏi bất kỳ và mọi thiệt hại, phí tổn, trách nhiệm pháp lí và các tổn thất của bất kỳ loại nào, bao gồm các chi phí và phí tổn pháp lý, phát sinh, cho dù trực tiếp hay gián tiếp, do bạn vi phạm Điều khoản này.

19. Thay đổi
Chúng tôi theo đây bảo lưu quyền hạn, do Chúng tôi toàn quyền, đưa ra các thay đổi cho những Điều khoản này. Chúng tôi khuyến khích bạn xem xét lại các Điều khoản này một cách thường xuyên. Chúng tôi sẽ hỏi ý kiến của bạn trước khi có những thay đổi cần thiết phải lấy ý kiến. Với những thay đổi không cần sự đồng ý, việc bạn tiếp tục sử dụng, truy cập tới và/hoặc tham gia vào các Dịch vụ đang và sẽ đóng vai trò như sự đồng ý của bạn với những Điều khoản được sửa đổi này.

20. Tuẩn thủ Pháp luật Hiện hành
Bạn hiểu rõ và đồng ý rằng Bạn sẽ luôn tuân thủ theo Pháp luật Hiện hành khi bạn trả lời các Điều tra, tham gia vào một Chương trình Nghiên cứu khác hoặc trong trường hợp khác sử dụng Dịch vụ.

21. Tạm ngưng, Kết thúc và Không cho kích hoạt
Ngoài bất kỳ và tất cả những đền bù sẵn có khác, Chúng tôi có thể, không cần thông báo trước, tạm ngưng và/hoặc kết thúc việc sử dụng và truy cập của bạn tới Dịch vụ, hoặc tư cách thành viên Của Bạn trong một Tiểu ban, nếu bạn vi phạm những Điều khoản này hoặc trong trường hợp bạn sử dụng Dịch vụ theo một cách phạm pháp hay nói cách khác là thực hiện một hành vi, do Chúng tôi toàn quyền quyết định, là không chấp nhận được với Chúng tôi, Chủ Điều tra, Chủ Tiểu ban, hoặc Đối tác. Nếu chúng tôi kết thúc Quyền sử dụng Dịch vụ của bạn và/hoặc nếu tư cách thành viên Tiểu ban Của bạn bị kết thúc: (a) Bạn sẽ hoàn trả lại tất cả các quyền, chức danh, và quyền lợi đối với tất cả các phần thưởng, chương trình ưu đãi, và/hoặc giải thưởng chưa quy đổi; có hiệu lực ngay khi kết thúc; (b) Tư cách thành viên Tiểu ban Của Bạn sẽ ngay lập tức bị hủy; (c) Quyền tiếp cận của bạn tới và việc sử dụng Dịch vụ sẽ ngay lập tức bị chấm dứt; và (d) Bạn sẽ không được phép tham gia vào bất kỳ Điều tra nào trong tương lai được cung cấp thông qua Dịch vụ.

Ngoài ra, Chúng tôi bảo lưu quyền không cho kích hoạt lại tài khoản thành viên Tiểu ban của Bạn: (a) nếu bạn không nằm trong Danh sách Hoạt động của Tiểu ban; (b) nếu Chúng tôi nhận được thông báo lỗi khi gửi liên lạc qua email của Chúng tôi với tài khoản email của Bạn; hoặc (c) nếu Chúng tôi nhận được ba (3) lần một thông báo “hòm thư đầy” khi liên lạc qua email của Chúng tôi với tài khoản email của Bạn.

Trong trường hợp bỏ kích hoạt hay kết thúc do phía Bạn, hoặc kết thúc do phía Chúng tôi, Bạn sẽ mất tất cả khoản tiền thưởng Bạn đã kiếm được.

22. Bất khả kháng và Chuyển giao
Nếu, vì bất kỳ lí do nào, bất kỳ điều khoản con hay điều khoản thực thi của những Điều khoản này trở nên vô tác dụng hay không có hiệu lực, thì các điều khoản con và điều khoản thực thi đó sẽ được ngầm hiểu là bất khả kháng với những điều khoản còn lại, và phần còn lại của các Điều khoản sẽ được xây dựng và diễn giải mà không chịu sự ảnh hưởng của các điều khoản không thể thực thi kia.

Bạn có thể không chuyển giao những Điều khoản này mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước của Chúng tôi, sự đồng ý này là do Chúng tôi hoàn toàn quyết định. Bạn đồng ý rằng Chúng tôi có thể chuyển giao các Điều khoản này bất kỳ lúc nào cho bất kỳ ai.

23. Điều luật thi hành, quyền lực pháp lí và Nơi giải quyết tranh chấp
Mọi tranh chấp xuất phát từ hoặc liên quan tới những Điều khoản này, bao gồm bất kỳ chất vấn nào liên quan tới sự tồn tại, tính hiệu lực hoặc việc kết thúc của nó, sẽ được tham vấn tại tòa án địa phương Thụy Điển (Sw. Stockholms tingsrätt) và được xử lý và chiểu theo các điều luật của Thụy Điển, mà không phụ thuộc vào bất kỳ sự lựa chọn nào của các nguyên tắc luật pháp (dù là nguyên tắc luật pháp của Thụy Điển hay các hệ thống luật pháp khác) có thể cung cấp một cách áp dụng cho các điều luật tuân theo một hệ thống pháp luật khác.