Participant privacy notice (CS)

Oznámení o ochraně osobních údajů účastníků šetření společnosti Cint
Datum účinnosti: 28. února 2018

Poslední aktualizace: 28. února 2018

Toto oznámení o ochraně osobních údajů definuje, jak společnost Cint AB (dále jen „Cint“) používá (shromažďuje, ukládá, využívá a zveřejňuje a jinak používá) vaše osobní údaje (dále jen „osobní údaje“ či též „údaje, na základě kterých lze identifikovat danou osobu“ – zkratka PII z anglického „Personally Identifiable Information“ a další informace V tomto oznámení o ochraně osobních údajů je též definováno, zda jste považováni za člena panelu (dále jen „člen panelu“) vlastněného některým z našich vlastníků panelů (dále jen „vlastníc panelů“), nebo účastníka (dále jen „účastník“) šetření nebo jiného programu průzkumu trhu, kterého přiřadil některý z našich klientů (dále jen „klienti“) nebo partnerů (dále jen „Partneři“). Vaše účast může být také upravena oznámením o ochraně osobních údajů některého z vlastníků panelů.

Společnost Cint sídlí v EU a informace uvedené v tomto oznámení o ochraně osobních údajů vycházejí z obecného nařízení o ochraně údajů Evropské unie (2016/679), též označovaného jako GDPR. Cílem nařízení je zajistit vysoký standard ochrany osobních údajů. V závislosti na místě vašeho bydliště se na vás mohou vztahovat také další právní normy týkající se ochrany osobních údajů. Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje na obyvatele všech zemí světa.

Společnost Cint dbá na to, aby jak ona sama, tak její partneři vytvářeli a udržovali obchodní postupy, které jsou v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů.

KDO JE CINT?
Společnost Cint je provozovatelem globální platformy pro on-line průzkumy a šetření, která spojuje vlastníky panelů s průzkumníky trhů, firmami a dalšími účastníky průzkumů. Účelem platformy je sdílení údajů o názorech spotřebitelů. Společnost Cint sídlí ve švédském Stockholmu a má pobočky řadě velkých měst v Evropě, Severní Americe i v Asi a Tichomoří.

Průzkumy trhu skrze platformu Cint se provádějí buď na členech panelů některého z vlastníků panelů, nebo na subjektech, které do příslušného šetření nebo programu výzkumu trhu přidá některý z našich partnerů. Členové panelu a účastníci šetření jsou motivováni k odpovídání možností získat různé odměny a incentivy.

Vlastníci panelů a partneři Cint jsou správci získávaných dat. To znamená, že oni nastavují účel a způsoby zpracování dat získaných v rámci příslušného šetření nebo programu. Společnost Cint je pouze zpracovatelem dat, tzn. zpracovává vaše osobní údaje na základě požadavku správce dat.

Vaše osobní údaje mohou být využity pro řadu účelů. Všechny jsou vysvětleny níže, včetně příkladů kategorií relevantních osobních údajů. Podrobnosti o využívání osobních údajů mohou být vždy rovněž upřesněny u každého šetření či průzkumu trhu. Potřebujete-li k tomuto více informací, neváhejte nás kdykoli kontaktovat některým ze způsobů uvedených v části „KONTAKTUJTE NÁS“ níže.

CINT CHRÁNÍ VAŠE SOUKROMÍ
Registrace a účast v panelu některého z našich vlastníků panelů podléhá obchodním podmínkám společnosti Cint. Plné znění obchodních podmínek Cint naleznete zde.

Vaše účast v šetření či programu výzkumu trhu je zcela dobrovolná. Společnost Cint využívá vaše osobní údaje pouze s vaším souhlasem. Šetření a programy průzkum trhu spravované klienty či partnery společnosti Cint, popř. třetími stranami, ani samotné údaje získané v souvislosti s těmito šetřeními a programy průzkumu trhu nejsou předmětem tohoto oznámení o ochraně osobních údajů.

Společnost Cint se zavazuje chránit veškeré získané osobní údaje. Společnost Cint se vždy maximálně snaží, aby veškeré postupy zahrnující osobní údaje odpovídaly platným právním normám, předpisům a standardům pro subjekty provádějící šetření a průzkumy trhu, včetně kodexů ESOMAR (www.esomar.org) a Insights Association (www.insightsassociation .org).

JAK PROBÍHÁ SBĚR OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Osobní údaje budou vždy shromažďovány transparentními a zákonnými prostředky a pouze pro konkrétní účely. Například společnost Cint může získat vaše osobní údaje při vaší registraci či účasti v panelu některého z vlastníků panelů. Také když se zúčastníte šetření či programu průzkumu trhu, ať už elektronicky, nebo některým ze způsobů vymezených v části „JAKÉ ÚDAJE SBÍRAJÍ AUTOMATIZOVANÉ TECHNOLOGIE?“ níže .

Společnost Cint shromažďuje osobní údaje výhradně pro účely průzkumu trhu.

KTERÉ OSOBNÍ ÚDAJE SE ZÍSKÁVAJÍ A ZPRACOVÁVAJÍ?
Zpracovávané osobní údaje mohou zahrnovat jméno, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, datum narození a další podobné informace. Společnost Cint může získat vaše osobní údaje přímo od vás, od vlastníků panelů, od klientů, nebo od firem zabývajících se průzkumem trhu. Vždy je přitom nutný váš předchozí souhlas s poskytnutím údajů. U členů panelů shromažďuje Cint osobní údaje v souladu s instrukcemi vlastníka příslušného panelu.

Společnost Cint může osobní údaje také získat od vlastníků databází, kteří se zaručili, že jejich databáze obsahují pouze údaje jednotlivců, kteří souhlasili s tím, že budou do databáze zaneseni a že jejich osobní údaje mohou být poskytnuty dále. Konečně společnost Cint může také shromažďovat a využívat osobní údaje získané z veřejně dostupných zdrojů, například z telefonních seznamů.

Odvisle od země, ve které žijete, může společnost Cint příležitostně shromažďovat též citlivé osobní údaje, jako je váš rasový nebo etnický původ, zdravotní záznamy, finanční informace, politické názory, či náboženské nebo filozofické přesvědčení. Před sběrem takovýchto citlivých údajů si společnost Cint vždy vyžádá váš výslovný souhlas.

V určitých případech můžete například v rámci účasti v šetření nebo průzkumu trhu také odeslat, nahrát, či jinak přenést své fotografie, videa a/nebo jakýkoli obdobný obsah nebo materiály považované za vaše osobní údaje. Takovéto osobní údaje nesmí být použity ani zpřístupněny v rozporu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů. Nesmí také obsahovat zvuky, videa, obrázky, ani jiné znázornění jiné osoby než vás.

JAK PROBÍHÁ SBĚR A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Společnost Cint může shromažďovat a zpracovávat vaše osobní údaje z různých důvodů, jako například:

 • umožnit vám účast v panelu některého z našich vlastníků panelů;
 • získat vaše profilové informace, abychom tak na vás mohli lépe cílit šetření a průzkumy trhu;
 • kontaktovat vás s pozvánkami k účasti v šetřeních nebo různých programech průzkumu trhu;
 • aktualizace záznamů vašich osobních údajů;
 • správa našich pobídkových programů a plnění vašich žádostí o incentivy a odměny;
 • umožnit vám účast v loteriích (pokud je toto povoleno);
 • reagovat na zprávy či požadavky, se kterými se na nás obrátíte;
 • ověřovat vaše profilové informace, nebo vaše odpovědi, které jste uvedli při konkrétním šetření nebo průzkumu trhu;
 • zajišťovat pro vás klientskou podporu a servis;
 • odhalovat a zabraňovat porušování našich obchodních podmínek;
 • vyšetřovat podezření na podvodnou činnost nebo porušování práv jiných stran;
 • reagovat na řádně schválené žádosti o informace ze strany vládních orgánů nebo jiných zákonem oprávněných entit;
 • v případě prodeje, postoupení, nebo jiného převodu předmětu naší činnosti se společnost Cint v maximální možné míře vynasnaží zajistit,, aby se kupující zavázal k tomu, že bude s veškerými osobními údaji zacházet v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů;
 • pro veškeré další, vámi schválené účely.

Upozorňujeme vás, že v rámci účasti na šetření či průzkumu trhu může být vaším úkolem i příjem e-mailové komunikace. Z odběru takovýchto e-mailů se můžete odhlásit tak, že zrušíte svou účast v příslušném šetření nebo průzkumu trhu.

Společnost Cint vždy dbá na to, aby vaše osobní údaje zpracovávala pouze s vaším souhlasem. Společnost Cint si vždy vyžádá vás souhlas, nicméně v omezeném počtu případů může osobní údaje zpracovávat rovnou na základě zákonných požadavků.

Zpracovává-li společnost Cint vaše osobní údaje na základě zákonného požadavku, avšak vy odvoláte svůj souhlas se zpracováním svých osobních údajů, neznamená to nutně, že společnost Cint přestane vaše osobní údaje zpracovávat. Příkladem tohoto je zákonná povinnost uchovávat doklady obchodních transakcí po dobu minimálně sedmi let.

JAKÉ ÚDAJE JSOU SHROMAŽĎOVÁNY POMOCÍ AUTOMATIZOVANÝCH TECHNOLOGIÍ?
Společnost Cint může některé údaje shromažďovat automaticky. Některé z těchto údajů mohou být považovány za osobní údaje. Závisí přitom na zemi, ve které žijete. Mezi tyto údaje patří, mimo jiné, informace o elektronickém zařízení, které používáte, tzn. například jeho operační systém, další nainstalované aplikace, informace ze souborů cookies, adresy IP, informace o poskytovateli připojení, typ zařízení, časové pásmo, ve kterém se nacházíte, stav sítě, typ prohlížeče, identifikátor prohlížeče, jedinečné identifikační číslo zařízení (například identifikátory pro analytické účely nebo cílení reklamy), vaše uživatelské číslo u poskytovatele připojení (váš jedinečný identifikátor u poskytovatele připojení), adresu MAC (Media Access Control), identifikátor pro mobilní reklamu a další informace, které mohou být samostatně nebo v kombinaci použity pro jednoznačnou identifikaci vašeho zařízení. Níže je uveden popis technologie:

Soubory cookie:

Zjednodušeně řečeno, cookie je malý textový soubor obsahující informace o uživateli. Webové stránky nahrávají soubory cookie do uživatelských zařízení. Společnost Cint umísťuje soubory cookie do vašeho počítače nebo mobilního zařízení pro účely řízení průzkumů trhů a předcházení možným podvodům.

Společnost Cint může soubory cookie, tagy a skripty také používat k získávání informací o vaší aktivitě na našich stránkách i na stránkách třetích stran. Společnost Cint může pomocí těchto informací určovat, zda jste zhlédli, klikli, nebo jinak reagovali na on-line reklamu nebo propagační akci monitorovanou některým z klientů Cint. Na základě vašeho souhlasu vás společnost Cint může také vybrat pro účast v šetření nebo průzkumu trhu, v rámci kterého budou použity soubory cookies. Na základě použití souborů pak na vás může být cílena určitá reklama či propagace a vy následně v rámci šetření nebo průzkumu budete tuto reklamu nebo propagaci hodnotit.

Soubory cookies, tagy a skripty mohou ve vašem počítači či mobilním zařízení s vaším souhlasem umisťovat také klienti nebo partneři společnosti Cint. Účelem je sledování vaší aktivity na určitých webových stránkách. Tyto informace pak mohou klienti nebo partneři společnosti Cint využívat k různým činnostem v rámci průzkumu trhu.

Souhlas s ukládáním souborů cookie nemusíte udělit, popř. jej můžete zrušit. V nastavení ochrany soukromí svého webového prohlížeče také můžete nastavit, aby se soubory cookie mazaly buď při zavření stránky, nebo při ukončení prohlížeče. Svůj prohlížeč můžete také nastavit tak, aby soubory cookie blokoval. Nebudete-li souhlasit s ukládáním souborů cookie, popř. pokud soubory smažete či zablokujete, může to znemožnit vaši účast v některých šetřeních či průzkumech trhu, popř. negativně ovlivnit vaše uživatelské zkušenosti. Informace o tom, jak zakázat příjem souborů cookie, naleznete v části nazvané “JAK SE ODHLÁSIT?

Společnost Cint využívá soubory cookie výhradně s vaším souhlasem.

Chcete-li se dozvědět více o souborech cookie, které společnost Cint používá, klikněte zde.

Mobilní reklamní identifikátory:

Mobilní reklamní identifikátor je řetězec čísel a písmen, který identifikuje konkrétní chytrý telefon nebo tablet. V zařízeních s iOS se mobilní reklamní identifikátory nazývají „Identita pro inzerenty“ (zkratky IDFA nebo IFA). V zařízeních s Androidem se mobilní reklamní identifikátory nazývají GPS ADID (nebo též ID služby služby Google Play pro Android). Společnost Cint může mobilní reklamní identifikátory získávat sama, nebo od svých partnerů. Společnost Cint může mobilní reklamní identifikátory využívat při průzkumech trhu, nebo je poskytovat svým klientům a partnerům. Na základě vašeho souhlasu vás společnost Cint může také vybrat pro účast v šetření nebo průzkumu trhu, v rámci kterého budou použity mobilní reklamní identifikátory. Na základě použití těchto souborů pak na vás může být cílena určitá reklama či propagace a vy následně v rámci šetření nebo průzkumu budete tuto reklamu nebo propagaci hodnotit.

Společnost Cint získává mobilní reklamní identifikátory výhradně s vaším souhlasem.

Obrázky Web beacon:

Web beacon (nazývaný také tag, průhledný gif, nebo 1×1 pixel) je krátký řetězec kódu vložený do webové stránky nebo e-mailu. Zpravidla se jedná o viditelné nebo neviditelné obrázky vložené do pozadí webové stránky nebo e-mailu.

Společnost Cint může obrázky web beacon využívat v e-mailových zprávách za účelem zjištění, zda příjemce zprávu otevřel, či zda klikl na odkazy ve zprávě. Web beacon mohou být také využívány v reklamách a průzkumech – v takových případech se sleduje, zda účastník zhlédl reklamu či jiný měřený obsah. Společnost Cint a naši autorizovaní zástupci mohou pro účely průzkumů a také z provozních důvodů propojovat osobní údaje se soubory web beacon.

Údaje o geografické poloze:

Společnost Cint může z vašeho počítače či mobilního zařízení získávat údaje o vaší geografické poloze. Údaje o geografické poloze může společnost Cint využívat pro účely prevence podvodů, nebo pro průzkumy trhu. Patří sem například reklamní průzkumy nebo jiná sledování v rámci průzkumu trhu. Společnost Cint si pro získávání i použití údajů o geografické poloze vždy vyžádá vás souhlas.

Digitální fingerprinting:

Společnost Cint může využívat technologii digitálního fingerprintingu pro získávání určitých údajů o vás a/nebo vašem počítači či mobilním zařízení. Tato data mohou obsahovat osobní údaje, například adresu IP, stejně jako neosobní údaje, jako je například verze operačního systému počítače, nebo verze prohlížeče. Tato technologie vytváří jedinečný identifikátor počítače, který lze použít k prevenci podvodů, nebo k identifikaci a sledování vaší účasti v konkrétních šetřeních či průzkumech trhu. Umožňuje také omezení účasti v souladu s požadavky konkrétního šetření nebo průzkumu trhu.

Informace ze sociálních médií:

Můžete se také účastnit šetření či marketingového průzkumu skrze o za využití některé ze sociálních sítí. Rozhodnete-li se k účasti v šetření nebo průzkumu trhu prostřednictvím nebo za využití sociální sítě, může společnost Cint s vaším souhlasem získat vaše vybrané profilové údaje uložené u vašeho účtu pro danou sociální síť.

Soubory s logy (protokoly):

Během šetření a průzkumů trhu společnost Cint automaticky shromažďuje a ukládá určité informace. Naše servery automaticky zaznamenávají údaje, které váš prohlížeč odesílá pokaždé, když navštívíte náš web. Tyto serverové protokoly mohou obsahovat informace o požadavcích, které jste na náš web zaslali, adresy IP, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, data a časy požadavků, a také jeden nebo více souborů cookie, které mohou jednoznačně identifikovat váš prohlížeč. Tyto informace se v rámci pravidelné údržby mažou.

Informace, které společnost Cint získává od třetích stran:

Společnost Cint může od třetích stran získávat například osobní údaje, či behaviorální a/nebo demografické informace. Zdroji dat mohou být například platformy pro správu dat, reklamní sítě, informační služby, ostatní poskytovatelé služeb průzkumu trhu, a/nebo sociální sítě. Společnost Cint může využívat osobní údaje, behaviorální a/nebo demografické údaje získané od těchto třetích stran pro různé účely, například pro validaci či přidávání dat, vývoj marketingových statistik, či účely odhalování podvodů.

KOMU SPOLEČNOST CINT SDĚLUJE OSOBNÍ ÚDAJE?
Společnost Cint neposkytne bez vašeho souhlasu vaše osobní údaje žádné třetí osobě, s výjimkou případů určených zákonem, jak je uvedeno níže.

Mají-li být v rámci šetření či průzkum trhu poskytnuty vaše osobní údaje třetí straně, učiní tak společnost Cint výhradně s vaším souhlasem. Mají-li být získané údaje použity ke statistickému modelování pro lepší porozumění trendům a preferencím určité skupiny, použijí se pouze skutečně potřebné údaje a opět výhradně s vaším souhlasem.

Společnost Cint může poskytnout vaše osobní údaje, profilové údaje, nebo jiné údaje získané v rámci průzkumů pouze těmto třetím stranám a za následujících podmínek:

 • v souvislosti se službami průzkumu trhu (včetně našich pobídkových programů) mohou údaje získat naši
 • zprostředkovatelé, dodavatelé, nebo partneři poskytující tyto služby. Tyto strany však vaše osobní údaje nesmí využívat k jiným účelům, než k poskytování služeb společnosti Cint;
  zprostředkovatelům, dodavatelům, nebo partnerům společnosti Cint v souvislosti se službami, které tyto subjekt poskytují pro nebo ve spolupráci se společností Cint. Tito zprostředkovatelé, dodavatelé, nebo partneři nesmí získané údaje využívat za jiným účelem, než je poskytování služeb společnosti Cint. Společnost Cint může například poskytovat osobní údaje zprostředkovatelům, dodavatelům, nebo partnerům za účelem provozu webových stránek s našimi průzkumy, pro umožnění sběru a zpracování dat, nebo pro odesílání informací, které jste si vyžádali. Tyto strany nesmí získané osobní údaje využívat pro žádné vlastní účely;
 • klientům Cint. Vaše osobní údaje však budou s klienty sdíleny pouze za následujících podmínek:
  i) s vaším souhlasem, nebo ii) pro povolené výzkumné účely v souladu s kodexy Insights Association a ESOMAR.
 • na základě zákonných požadavků orgánů veřejné moci v rámci plnění funkcí státní bezpečnosti a prosazování práva;
 • na základě požadavků relevantních právních procesů;
 • v situacích, kdy se společnost Cint domnívá, že zveřejnění údajů je nezbytné nebo vhodné k předcházení fyzické újmě nebo finanční ztrátě, popřípadě v souvislosti s podezřením či skutečně probíhající protiprávní činností;
 • v případě prodeje, postoupení, nebo jiného převodu předmětu naší činnosti se společnost Cint v maximální možné míře vynasnaží zajistit,, aby se kupující zavázal k tomu, že bude s veškerými osobními údaji zacházet v souladu s tímto oznámením o ochraně osobních údajů; nepodaří-li se při prodeji, postoupení, nebo jiném převodu činnosti Cint získat takovýto závazek kupujícího, bude společnost Cint trvat na tom, že se vaše osobní údaje nesmí používat ani zveřejňovat, a že musí být kompletně smazány; nebo
 • pro veškeré další, vámi schválené účely.

Společnost Cint může poskytovat vybrané osobní údaje třetím stranám (např. poskytovatelům či shromažďovatelům dat) pro různé účely průzkumu trhu, jako například

pro poskytování (licencování) individuálních a/nebo agregovaných údajů (např. o nákupu či využití produktů a/nebo služeb, údaje o návštěvnosti webových stránek, historie internetového vyhledávání apod.) za účelem analýz návštěvnosti, či tvorby modelů podobnosti a jiných obdobných modelů.

prodej údajů zákazníkům třetí strany za účelem provádění analýzy a poskytování marketingových informací. Tyto informace mohou být sdíleny prostřednictvím souboru cookie (ID souboru cookie), mobilního reklamního identifikátoru, e-mailové adresy, nebo jiné metody. Po sestavení modelu podobnosti či provedení agregace musí být osobní údaje vymazány.

Třetím stranám včetně klientů, partnerů, zprostředkovatelů a prodejců mohou být rovněž poskytovány identifikační údaje a údaje získané automatizovanými prostředky.

Tyto třetí strany mohou údaje využívat k identifikaci respondentů pro opakované kontakty nebo průzkumy, odhalování a/nebo prevenci podvodů, porovnávání databází, validaci dat, přidávání dat, kódování, segmentaci dat, či služby související s poskytováním odměn a pobídek, nebo pořádáním loterií a propagačních akcí.

Společnost Cint může uchovávat osobní údaje nebo údaje umožňující identifikaci zařízení za účelem uspokojování vašich požadavků i obchodních požadavků společnosti Cint. Například společnost Cint může uchovávat e-mailové adresy účastníků, kteří se rozhodli zrušit svou registraci. Účelem je právě uchování informace o zrušené registraci. Veškeré postupy uchovávání osobních údajů jsou striktně v souladu s platnými zákony a předpisy.

Znovu opakujeme, společnost Cint sdílí vaše osobní údaje výhradně s vaším souhlasem.

ZÍSKÁVÁ CINT TÉŽ UDAJE OD DĚTÍ?
Společnost Cint nezískává vědomě osobní údaje od dětí mladších než je věk, kdy se vyžaduje souhlas rodičů. Pokud Cint zjistí, že nechtěně získala osobní údaje od mladšího dítěte, vymaže neprodleně tyto osobní údaje ze své databáze.

JAKÁ OPATŘENÍ MÁ CINT ZAVEDENA K ZAJIŠTĚNÍ OCHRANY ZÍSKANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ?
Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás zcela zásadní. Z toho důvodu jsme zavedli přiměřená technické, fyzická i administrativní opatření k ochraně získávaných údajů. Přístup k osobním údajům mají pouze ti zaměstnanci, kteří jej potřebují pro výkon své práce.

I přes zavedená opatření nemůže Cint zaručit absolutní bezpečnost přenosů přes internet a mobilní sítě, proto nemůžeme garantovat naprostou bezpečnost on-line přenosů. Cint nenese jakoukoli odpovědnost za případné chyby jednotlivců při předávání osobních údajů společnosti Cint.

UCHOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Společnost Cint neuchovává žádné osobní údaje déle, než je nezbytně nutné pro účely zpracování, popř. dokud trvá váš souhlas s uchováním údajů. Délka uchovávání údajů se také může odvíjet od případných smluvních ujednání mezi vámi a společností Cint, či od zákonných lhůt pro podání žaloby, nebo podle platných právních předpisů.

VAŠE PRÁVA
Máte právo kontrolovat, opravovat, nebo mazat své osobní údaje podle platných zákonů a předpisů. Konkrétně:

 • Právo na přístup – Máte právo získat potvrzení a informace o zpracování vašich osobních údajů
 • Právo na opravu – Máte právo na odstranění veškerých nepřesností ve svých osobních údajích
 • Právo na vymazání – Máte právo na vymazání svých osobních údajů. Toto právo je omezeno na údaje, které lze podle zákona zpracovávat pouze s vaším souhlasem. Uplatní se tehdy, pokud odvoláte svůj souhlas ke zpracování údajů.
 • Právo na omezení zpracování údajů – Máte právo vyžadovat omezení zpracování svých osobních údajů (v průběhu šetření ohledně vyhovění vaší žádosti je přístup Cint k vašim osobním údajům omezen)
 • Právo na přenositelnost dat – Máte právo na převedení svých osobních údajů na jinou stranu (toto právo je omezeno na údaje, které jste poskytli vy sami)

Chcete-li kterékoli ze svých práv uplatnit, obraťte se na nás s příslušným požadavkem.

Využijte kontaktní údaje uvedené v části “KONTAKTUJTE NÁS“ níže.

Po obdržení žádosti se společnost Cint pokusí poskytnout požadované informace do 30 dnů. Podmínkou je, že na požadavek musí být možné v takovéto době rozumně reagovat. Je-li zapotřebí více času, budete na tuto skutečnost od společnosti Cint nejpozději do 30 dnů upozorněni.

V určitých situacích však společnost Cint nemusí být schopna poskytnout přístup k některým osobním údajům. Může k tomu dojít, když:

 • poskytnutí přístupu k osobním údajům by pravděpodobně odhalilo osobní údaje třetí osoby;
 • zveřejnění informací by odhalilo důvěrné obchodní informace; nebo
 • informace byly získány za účelem soudního vyšetřování.

Odmítne-li Cint někomu přístup ke svým osobním údajům, doplní vždy též důvody tohoto odmítnutí.

JAK SE MOHU ODHLÁSIT?
Vždy respektujeme vaše rozhodnutí účastnit se určitého šetření nebo průzkumu, či poskytnout své osobní údaje, včetně citlivých údajů.

Je zcela na vás, zda se zúčastníte určitého šetření nebo průzkumu trhu, zda odmítnete odpovědět na určité otázky, nebo zda se z průzkumu odhlásíte. Pokud však neposkytnete určité údaje nebo nezodpovíte všechny otázky, můžete ztratit nárok na příslušný incentiv, popř. si uzavřít možnost účastnit se budoucích průzkumů. Více informací o pobídkách (incentivech) naleznete v obchodních podmínkách Cint zde.

Členové některého z panelů našich vlastníků panelů kteří si již nepřejí účastnit se šetření či průzkumů trhu, nebo být cíleni automatickými technologiemi či jinými aktivitami, včetně ukládání souborů cookie, se mohou odhlásit na stránce Nastavení ochrany osobních údajů v členské sekci portálu příslušného panelu. Odkaz na stránku Nastavení ochrany osobních údajů naleznete také v každé pozvánce k účasti v šetření. Členové panelů a účastníci nás mohou také kontaktovat některým ze způsobů uvedených v části „KONTAKTUJTE NÁS“ níže.

ZÁSADY PRO PŘESHRANIČNÍ NAKLÁDÁNÍ S ÚDAJI
Společnost Cint ukládá údaje v Evropské unii (EU) a v Evropském hospodářském prostoru (EEA). Cint je ale celosvětově působící organizací, a proto se může stát, že některá z přidružených společností či partnerských poskytovatelů služeb získá, zpracuje, uloží, nebo převede vaše osobní údaje do jiné země.

Evropská unie (EU) a Evropský hospodářský prostor (EHP):

Právní subjekty společnosti Cint nacházející se mimo EU a EHP uzavřely dohody o ochraně údajů v rámci společnosti. Tyto dohody jsou postaveny na standardních smluvních klauzulích Evropské komise. Společnost Cint má uzavřené smlouvy vyžadující po poskytovatelích služeb aby respektovali důvěrnost vašich osobních údajů a zpracovávali osobní údaje evropských občanů v souladu s platnými evropskými zákony o ochraně údajů.

Ruská federace:

V souladu se zákony na ochranu dat Ruské federace společnost Cint shromažďuje, zpracovává a uchovává osobní údaje občanů Ruské federace na území Ruské federaci. Až následně mohou být tyto údaje předány do EU nebo EHP.

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TŘETÍCH STRAN
Toto oznámení o ochraně osobních údajů se vztahuje pouze na naše šetření a průzkumy trhu, nikoliv na jiné produkty nebo služby. Naše šetření a průzkumy trhu mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Pokud je odkaz uveden, je to proto, že je společnost Cint přesvědčena, že odkaz může vést na užitečné informace. Pravidla a postupy uvedené v tomto dokumentu se nevztahují na odkazované stránky. Společnost Cint doporučuje, abyste si pečlivě přečetli oznámení o ochraně osobních údajů a také informace o ochraně soukromí, zabezpečení, sběru dat a také šíření dat pro jednotlivé stránky, které navštěvujete. Svou účastí v některém z našich šetření nebo průzkumů trhu, nebo návštěvou kterékoli naší webové stránky po případné změně znění oznámení o ochraně osobních údajů potvrzujete, že můžeme shromažďovat, používat, převádět a zveřejňovat vaše osobní údaje v souladu s aktuálním znění oznámení o ochraně osobních údajů.

KONTAKTUJTE NÁS
Společnost Cint si velice cení vašich názorů a je vám vděčná za poskytování zpětné vazby. Přejete-li si přečíst, opravit, nebo smazat své osobní údaje, nebo máte-li jakýkoli dotaz, připomínku, nebo návrh, popř. chcete-li se odhlásit z účasti v našich šetřeních a průzkumech trhu, kontaktujte nás:

E-mailem: privacy@cint.com

Nebo poštou na adresu:

Cint AB
Luntmakargatan 18, 1tr
111 37 Stockholm, Švédsko

K RUKÁM: Oddělení ochrany osobních údajů