Participant privacy notice (ET-EE)

Cinti uuringus osaleja privaatsusteatis
Kehtiv alates 28. veebruar 2018

Viimati muudetud 28. veebruar 2018

Privaatsusteatises määratletakse, kuidas Cint AB (Cint) kasutab (kogub, salvestab, avalikustab ja muul viisil kasutab) teie isikuandmeid (isikuandmed, mida võidakse nimetada ka isikut tuvastavaks teabeks) ja muud käesolevas privaatsusteatises kirjeldatud teavet, kui olete liige (paneeliliige) mõnes meie paneeliomanikule kuuluvas paneelis või osaleja, keda meie tellijad või partnerid on uuringusse või muusse turu-uuringuprogrammi suunanud. Teie osalemisele võivad kohalduda ka meie paneeliomanike privaatsusteatised.

Cint on asutatud ELis ja selles privaatsusteatises sisalduv teave põhineb Euroopa Liidu üldisele andmekaitse määrusele (2016/679, GDPR), mis näeb ette isikuandmete kõrgetasemelise kaitse. Sõltuvalt teie elukohast võivad siiski kehtida ka muud andmekaitseseadused ja -eeskirjad. See privaatsusteatis kehtib kõigi riikide elanikele kogu maailmas.

Cint kehtestab ja nõuab oma sidusettevõtjatelt selle privaatsusteatisega ühilduvate tegevusjuhiste kehtestamist.

KES ON CINT?
Cint on üleilmse veebipõhise uuringu- ja teabeplatvormi pakkuja, kes ühendab paneeliomanikud turu-uurijate, kaubamärkide, paneeli liikmete ja uuringus osalejatega, et jagada tarbijate arvamusi ja andmeid. Cinti peakontor asub Stockholmis ja tal on kontorid Euroopa, Põhja-Ameerika ja Aasia-Vaikse ookeani piirkonna suuremates linnades.

Eraisikud osalevad Cinti platvormi turu-uuringus mõnele meie paneeliomanikule kuuluva paneeli liikmena või mõne meie partneri poolt uuringusse või turu-uuringusse suunatud osalejana. Paneeliliikmed ja osalejad osalevad uuringutes või muudes turu-uuringuprogrammides, et teenida ja lunastada selle eest punkte.

Cinti paneeliomanikud ja partnerid, kes suunavad osalejaid uuringutesse või muudesse turu-uuringuprogrammidesse, on vastutavad töötlejad, kes määravad isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid. Cint töötleb teie isikuandmeid vastutava töötleja tellimusel.

Teie isikuandmeid võib kasutada mitmel otstarbel, mida on allpool koos näidetega selgitatud. Isikuandmete konkreetset kasutamist võidakse kirjeldada ka uuringu või muu turu-uuringuprogrammi raames. Kui soovite rohkem infot, võite alati meiega ühendust võtta allpool jaotises „KONTAKTANDMED“ kirjeldatud viisil.

CINT KAITSEB TEIE PRIVAATSUST
Meie paneeliomanikele kuuluva paneeliga liitumisel ja sellel osalemisel kehtivad Cinti tingimused. Cinti tingimused leiate siit .

Teie osalemine uuringus või muus turu-uuringuprogrammis on täiesti vabatahtlik ja Cint kasutab teie isikuandmeid teie nõusolekul. Seda privaatsusteatist ei kohaldata Cinti tellijate, partnerite või muude kolmandate isikute korraldatavatele uuringutele ja muudele turu-uuringuprogrammidele ning nendega seoses kogutud andmetele.

Cint on pühendunud isikuandmete privaatsuse kaitsele. Cint on pühendunud oma andmekaitse põhimõtete ühildamisele kohaldatavate seaduste, juhiste ja määruste ning asjaomaste turu- ja arvamusuuringute ühingute normidega, muu hulgas ESOMAR (www.esomar.org) ja Insights Association (www.insightsassociation.org).

KUIDAS TEIE ISIKUANDMEID KOGUTAKSE?
Teie isikuandmeid kogutakse alati ausalt ja seaduslikult konkreetseteks eesmärkideks. Näiteks võib Cint koguda teie isikuandmeid, kui liitute mõne meie paneeliomaniku paneeliga, osalete uuringus või muus turu-uuringuprogrammis, aga ka automatiseeritud töötlemise või muude meetodite korral, mida kirjeldatakse allpool jaotises „MIS TEAVET KOGUTAKSE AUTOMATISEERITUD TEHNOLOOGIATE ABIL?“.

Cint kogub isikuandmeid ainult turu-uuringute eesmärgil.

MILLISEID ISIKUANDMEID KOGUTAKSE JA TÖÖDELDAKSE?
Töödeldavad isikuandmed võivad sisaldada teie nime, aadressi, telefoninumbrit, meiliaadressi, sünnipäeva ja muud sarnast teavet. Cint võib koguda isikuandmeid otse teilt, kui esitate neid vabatahtlikult Cintile, või saada neid meie paneeliomanikelt, tellijatelt või turu-uuringufirmadelt, kes on saanud osaleja nõusoleku. Meie paneeliomanike paneelide liikmetelt kogub Cint andmeid paneeliomanike juhiste järgi.

Cint võib hankida isikuandmeid ka andmebaaside omanikelt, kes on meile kinnitanud, et nende andmebaasid sisaldavad ainult nende isikute andmeid, kes on nõustunud oma isikuandmete kaasamise ja jagamisega. Cint võib samuti koguda ja kasutada isikuandmeid avalikult kättesaadavatest allikatest, nt telefonikataloogid.

Aeg-ajalt võib Cint koguda tundlikke isikuandmeid, mis sõltuvalt teie elukohariigist võivad sisaldada rassilist või etnilist päritolu, tervisekaarte, finantsteavet, poliitilisi arvamusi ja usulisi või filosoofilisi tõekspidamisi. Teie tundlike isikuandmete kogumisel küsib Cint teilt sõnaselget nõusolekut.

Samuti võite näiteks uuringutes või muudes turu-uuringuprogrammides osalemisel esitada, üles laadida või edastada sisu või materjali, sealhulgas fotosid, videoid ja/või muud taolist või nendega seotud sisu või materjale, mis võivad sisaldada teie isikuandmeid. Selliseid isikuandmeid võib kasutada ja avalikustada privaatsusteatises kirjeldatud viisil ja need ei või sisaldada kellegi teise kui teie heli, videoid, pilte ega kujutisi.

KUIDAS ISIKUANDMEID KOGUTAKSE JA TÖÖDELDAKSE?
Cint võib teie isikuandmeid koguda ja töödelda mitmel põhjusel, nt et muu hulgas

 • lubada teil meie paneeliomanike paneelides osaleda;
 • koguda teavet profiilianalüüsi jaoks, et suunata paremini teile konkreetseid uuringuid ja muid turu-uuringuprogramme;
 • kutsuda teid kutsuma osalema uuringutes või muudes turu-uuringute programmides;
 • uuendada teie isikuandmete kirjeid;
 • hallata oma ergutusprogramme ja täita teie taotlusi stiimulite saamiseks;
 • lubada teil osaleda loosimistes (kui lubatud);
 • vastata teie saadetud sõnumitele või taotlustele;
 • kinnitada teie uuringud või muus turu-uuringuprogrammis esitatud profiiliandmed või vastused;
 • pakkuda teile teenindust ja tuge;
 • tuvastada ja vältida meie tingimuste rikkumist;
 • uurida pettusekahtlustusi või muid teise isiku õiguste rikkumisi;
 • vastata valitsusasutuste nõuetekohastele teabenõuetele või kui see on seadusega nõutav;
 • seoses meie ettevõtte müügi, ülemineku või muu üleandmisega, mille puhul Cint teeb äriliselt mõistlikke jõupingutusi tagamaks, et ostja nõustuks käitlema isikuandmeid selle privaatsusteatise järgi või
 • nagu te meid volitanud olete.

NB! Meili saamine võib olla üks meie uuringutes või muudes turu-uuringuprogrammides osalemise nõudeid. Võite loobuda meilide saamisest, tühistades oma osaluse meie uuringutes või muudest turu-uuringuprogrammides.

Cint tagab alati, et tal on luba teie isikuandmeid töödelda. Üldiselt hangib Cint teilt nõusoleku, kuid piiratud juhtudel võib Cint töödelda isikuandmeid õigusliku tingimuse alusel.

Kui õiguslik tingimus lubab Cintil teie isikuandmeid töödelda, aga teie keeldute nõusolekust, ei tähenda see tingimata, et Cint lõpetab teie isikuandmete töötlemise, sest tal võib olla näiteks õiguslik kohustus jätkata teie isikuandmete töötlemist mõnel eesmärgil, nt et säilitada äritehingute ärakirju vähemalt seitse aastat.

MILLIST TEAVET KOGUTAKSE AUTOMATISEERITUD TEHNOLOOGIATE ABIL?
Cint võib koguda teatud teavet automaatselt. Sõltuvalt teie elukohariigist võib sellist teavet käsitleda isikuandmetena. See teave hõlmab muu hulgas teie seadme ja selle võimalustega seotud teavet, muu hulgas seadme operatsioonisüsteem, teie seadme teised rakendused, küpsise andmed, IP-aadress, seadme võrguteenuse pakkuja, seadme tüüp, ajavöönd, võrguteenuse staatus, serveri liik, serveri identifikaator, unikaalne seadme identifitseerimisnumber (näiteks analüüsi- või reklaamiidentifikaatorid), võrguteenuse kasutaja identifikaator (teie võrguoperaatori poolt teile eraldatud number), meediumipöörduse juhtimise (MAC) aadress, mobiilireklaami identifikaator, asukoht ja muu teave, mida saab eraldi või kombineeritult kasutada teie seadme tuvastamiseks. Konkreetse tehnoloogia määratluse leiate allpool:

Küpsised:

küpsis on lihtsalt väike tekstifail, mis sisaldab teavet kasutaja kohta ja mis paigaldatakse kasutaja arvutisse või seadmesse. Cint paigaldab teie arvutisse või seadmesse küpsiseid uuringu ja muude turu-uuringuprogrammide juhtimiseks ja pettuste vältimiseks.

Cint võib kasutada ka jälgimisküpsiseid, -silte ja skripte, et jälgida teatud teavet vastavalt teie tegevusele meie saidil või kolmandate isikute saitidel. Cint võib seda teavet kasutada, et veenduda, kas olete näinud, klõpsanud või muul viisil reageerinud veebireklaamile või -kampaaniale, mida Cint mõne oma uuringutellija jaoks hindab. Teie nõusolekul võib Cint valida teid ka uuringusse või muusse turu-uuringuprogrammi, milles kasutatakse küpsiseid, et kuvada teile konkreetset reklaami või kampaaniat selle hindamiseks enne uuringut või muud turu-uuringuprogrammi tegevust.

Teie nõusolekul võivad ka Cinti tellijad või partnerid paigaldada teie arvutisse või seadmesse küpsised ja kasutada neid küpsiseid, silte ja skripte, et saada teatud teavet teie tegevuse kohta teatud veebisaitidel. Cinti kliendid või partnerid võivad seda teavet kasutada oma turundustegevuses.

Soovi korral võite keelata küpsiseid või nende vastuvõtmise, kasutades veebisirvijas privaatsusseadeid küpsiste kustutamiseks veebisaitidelt lahkumisel või sirvija sulgemisel. Samuti võite seadistada oma sirvija küpsiseid blokeerima. Nõusolekust keeldumine, küpsiste kustutamine või blokeerimine võib tingida teie uuringutest või muudest turu-uuringuprogrammidest väljaarvamise või mõjutada negatiivselt platvormi kasutatavust. Küpsistest loobumise kohta teabe saamiseks lugege peatükki „KUIDAS LOOBUDA?“

Cint kasutab küpsiseid alati teie nõusolekul.

Kui soovite lugeda rohkem Cinti kasutatavate küpsiste kohta, klõpsake siia.

Mobiilireklaamide identifikaatorid:

Mobiilireklaamide identifikaator on numbri-tähejada, mis tuvastab konkreetse nutitelefoni või tahvelarvuti. iOSi puhul on mobiilireklaamide identifikaatori vasteks „Identity for Advertisers“ (IDFA või lühendatult IFA). Androidi puhul on mobiilireklaamide identifikaatori vasteks GPS ADID (või Androidi jaoks mõeldud Google Play teenuste ID). Cint võib koguda mobiilireklaami identifikaatoreid või saada need partnerilt. Cint võib kasutada mobiilireklaami identifikaatoreid oma turu-uuringuprogrammides või jagada teie andmeid tellijate või partneritega. Teie nõusolekul võib Cint valida teid ka uuringusse või muusse turu-uuringuprogrammi, milles kasutatakse mobiilireklaamide identifikaatorid, et kuvada teile konkreetset reklaami või kampaaniat selle hindamiseks enne uuringut või muud turu-uuringuprogrammi tegevust.

Cint kogub või hangib mobiilireklaamide identifikaatoreid ainult teie nõusolekul.

Veebimajakad:

Veebimajakas (tuntud ka kui silt, läbipaistev gif-fail või 1×1 pikslit) on lühike koodijada, mis lisatakse veebisaidile või meilile. See võib olla veebimajakaga seotud nähtav või nähtamatu graafiline kujutis, mis on tihti kujundatud veebilehe või meili taustaga kokku sulama.

Cint võib kasutada veebimajakaid oma meilides, et veenduda nende avamises ja linkidel klõpsamises, või reklaamides või veebiuuringutes, et teada saada, kas osaleja on vaadanud reklaame ja muud veebisisu, mida Cint hindab. Cint ja meie volitatud esindajad võivad siduda isikuandmed tegevus- ja uurimiseesmärkidel veebimajakatega.

Geograafilise asukoha teave:

Cint võib koguda teie arvutist või seadmest geograafilise asukoha teavet. Cint võib kasutada teie geograafilise asukoha teavet pettuste ärahoidmise või turu uurimise eesmärgil, muu hulgas reklaamiuuringud või muud jälgimisel põhinevad turu-uuringud. Cint küsib teilt geograafilise asukoha teabe kogumiseks või kasutamiseks nõusolekut.

Digitaalne sõrmejälg:

Cint võib koguda digitaalse sõrmejälje abil teatud andmeid teie ja/või teie arvuti või seadme kohta. Need andmed võivad sisaldada isikuandmeid, nt IP-aadress, aga ka isikuga mitte seotud andmeid, nt arvuti operatsioonisüsteemi või sirvija versioon. See tehnoloogia loob kordumatu arvutiidentifikaatori, mida võidakse kasutada pettuste ärahoidmiseks või teie uuringus või muus turu-uuringuprogrammis osalemises veendumiseks ja jälgimiseks ning osaluse piiramiseks konkreetse uuringu või muu turu-uuringuprogrammi nõuete alusel.

Sotsiaalmeedia teave:

Teile võidakse pakkuda ka võimalust osaleda uuringutes ja muudes turu-uuringuprogrammides sotsiaalmeediaplatvormi kaudu. Kui otsustate osaleda uuringutes või muudes turu-uuringuprogrammides sotsiaalmeediaplatvormide kaudu, kogub Cint teie nõusolekul teie sotsiaalmeediakontole salvestatud profiiliteavet.

Logifailid:

Cint kogub ja säilitab teie uuringus ja muus turu-uuringuprogrammis osalemise ajal automaatselt teatud teavet. Meie serverid salvestavad automaatselt teavet, mida sirvija saadab iga kord, kui külastate mõnda veebisaiti. Need serverilogid võivad sisaldada sellist teavet, nagu teie veebipäring, internetiprotokolli (IP) aadress, sirvija liik ja keel, teie päringu kuupäev ja kellaaeg ning üks või rohkem küpsist, mis võivad üheselt teie sirvija tuvastada. See teave kustutatakse regulaarselt tavapäraste hooldustööde käigus.

Kolmandatelt isikutelt kogutav teave:

Cint võib saada isikuandmeid, käitumis- ja/või demograafilist teavet kolmandatelt isikutelt, muu hulgas andmehaldusplatvormid, reklaamivõrgustikud, infobürood, teised turu-uuringupakkujad ja/või sotsiaalmeediaplatvormid. Cint võib kasutada kolmandatelt isikutelt saadud isikuandmeid, käitumis- ja/ või demograafilist teavet eri eesmärkidel, muu hulgas andmete kinnitamine ja lisamine, turundusteabe koostamine, pettuste tuvastamine.

KELLEGA CINT ISIKUANDMEID JAGAB?
Cint ei avalda teie isikuandmeid kolmandatele isikutele teie nõusolekuta, v.a juhul, kui see on seadusega nõutav, nagu allpool määratletud.

Kui uuringu või muu turu-uuringuprogrammi või tegevuse käigus jagatakse teie isikuandmeid kättesaadavaks kolmandatele isikutele, teeb Cint seda ainult teie nõusolekul. Kui andmete kogumiseks kasutatakse statistilist modelleerimist, et paremini mõista elanikkonna konkreetsete rühmade või sihtrühmade suundumusi ja eelistusi, kasutatakse ainult piiratud isikuandmeid, mida jagatakse ainult turu-uurimuslikul eesmärgil ja taaskord ainult teie nõusolekul.

Cint võib avaldada teie isiku-, profiili- või muid uurimisandmeid kolmandatele isikutele järgnevalt:

 • seoses turu-uuringuteenustega (sh meie ergutusprogrammid) meie vahendajatele, töövõtjatele või partneritele, kes neid teenuseid osutavad tingimusel, et nad ei või kasutada teie isikuandmeid muuks otstarbeks kui Cintile teenuste osutamiseks;
 • vahendajatele, töövõtjatele või Cinti partneritele seoses teenustega, mida need era- või juriidilised isikud Cintile või koos sellega osutavad. Need vahendajad, töövõtjad või partnerid ei või kasutada seda teavet muuks otstarbeks kui Cintile teenuste osutamiseks. Cint võib nt anda isikuandmeid vahendajatele, töövõtjatele või partneritele meie uuringute veebisaitide hostimiseks, andmete kogumiseks või töötlemiseks või teile soovitud teabe saatmiseks, kuid need isikud ei saa kasutada teie isikuandmeid ühelgi muul eesmärgil kui see, mida nad meie jaoks täidavad;
 • Cinti tellijatega, kuid sellistel juhtudel jagatakse teie isikuandmeid ainult:
  i) teie nõusolekul või ii) lubatud uuringute eesmärgil vastavalt Insights Associationi ja ESOMARi juhisetele;
 • seoses valitsusasutuse seadusliku taotluse või nõudega, et täita julgeoleku- ja õiguskaitsenõudeid;
 • seoses kohtumenetlusega asjaomale poolele;
 • kui Cint usub, et avaldamine on vajalik või asjakohane, et vältida füüsilist või rahalist kahju või seoses kahtlustatava või tegeliku ebaseadusliku tegevusega;
 • seoses Cinti müügi, ülemineku või muu üleandmisega, mille puhul Cint nõuab ostjalt, et ta käitleks isikuandmeid selle privaatsusteatise järgi. Juhul kui Cinti müük, üleminek või muu üleandmine jääb ostjaga lõpetamata, nõuab Cint kolmandalt isikult, et ta ei kasutaks ega avaldaks teie isikuandmeid mingil viisil ja kustutaks need või
 • nagu te meid volitanud olete.

Cint võib litsentsida teatud piiratud isikuandmeid kolmandatele isikutele (nt andmevahendajad, andmekogujad jne) turu-uuringute eesmärgil, muu hulgas

üksikisiku ja/või agregeeritud tasandil andmete litsentseerimine (nt toote ja/või teenuse ostmine või kasutamine, veebisaidi külastamise andmed, veebiotsinguajalugu jms) sihtrühma kohta teabe ja/või mudelite koostamiseks,

nende andmete müügiks kolmandatest isikutest tarbijatele, et teha analüüse ja pakkuda turundusteavet. Seda teavet võib jagada küpsise (küpsise identifikaatori), mobiilireklaamide identifikaatori, meiliaadressi või muus vormis. Pärast sihtrühma modelleerimist või koondamist isikuandmed kustutatakse.

Lisaks võidakse automatiseeritud vahendite abil kogutud tuvastusteavet ja teavet esitada kolmandatele isikutele, muu hulgas tellijad, Partnerid,

vahendajad ja/või tarnijad, et tuvastada vastanud kordusuuringu või teabevahetuse, pettuste avastamise ja/või ennetamise, andmebaasi sobivuse, andmete kinnitamise, lisamise, kodeerimise, segmenteerimise ning tasu, stiimulite ja/või loosimiste või kampaaniate tarbeks.

Cint võib teie taotluste ja/või Cinti ärinõuetele täitmiseks säilitada isikuandmed või seadet identifitseeriva teabe. Näiteks võib Cint säilitada loobunud osalejate meiliaadressid, et kinnitada nende loobumistaotluse täitmist. Isikuandmeid säilitatakse kooskõlas kehtivate seaduste ja määrustega.

Taaskord, Cint jagab teie isikuandmeid ainult teie nõusolekul.

KAS CINT KOGUB TEAVET LASTE KOHTA?
Cint ei kogu teadlikult selliste laste isikuandmeid, kelle puhul on nõutav vanemate nõusolek. Kui Cint saab teada, et ta on tahtmatult kogunud selliste laste isikuandmeid, kelle puhul on vanemate nõusolek nõutav, kustutab Cint need isikuandmed oma andmebaasist.

MILLISEID ABINÕUSID CINT KASUTAB, ET TAGADA TEIE ISIKUANDMETE TURVALISUS?
Teie isikuandmete turvalisus on meile väga tähtis. Seetõttu on Cint võtnud kasutusele mõistlikud tehnilised, füüsilised ja haldusalased abinõud, et kaitsta kogutavat teavet. Isikandmetele on juurdepääs ainult nendel töötajatel, kellel on seda tarvis oma ülesannete täitmiseks.

Hoolimata Cinti rakendatavatest kaitseabinõudest ei ole interneti- j/ või mobiilsidevõrgu kaudu andmete edastamine täiesti turvaline ja Cint ei garanteeri võrguteenuste turvalisust. Cint ei vastuta vigade eest, mida üksikisikud teevad talle oma isikuandmete esitamisel.

ISIKUANDMETE HOIDMINE
Cint salvestab isikuandmed töötlemise või teie volitatud tegevuse eesmärgil mitte kauemaks kui vajalik. See ajavahemik võib põhineda ka Cinti või mõne meie paneeliomaniku või partneri lepingulistel kohustustel teie suhtes, kohaldatavatel aegumistähtaegadel (nõude esitamiseks) või kehtivatel õigusaktidel.

TEIE ÕIGUSED
Kooskõlas kohaldatavatele seadustele ja eeskirjadele on teil õigus oma isikuandmeid vaadata, parandada või kustutada. Täpsemalt on teil

 • juurdepääsuõigus, st teil on õigus saada kinnitust ja teavet oma isikuandmete töötlemise kohta;
 • parandamisõigus, st teil on õigus parandada vigu oma isikuandmetes;
 • kustutamisõigus, st teil on õigus oma isiklikke andmeid kustutada (see õigus kehtib andmetele, mida seaduse ja eeskirjade kohaselt võib töödelda ainult teie nõusolekul, kui keeldute nõusolekust neid töödelda);
 • andmetöötluse piiramise õigus, st teil on õigus nõuda, et teie isikuandmete töötlemist piirataks (teie taotluse läbivaatamise ajal on Cinti juurdepääs teie isikuandmetele piiratud);
 • andmete ülekantavuse õigus, st teil on õigus oma isikuandmeid teisele isikule üle kanda (see õigus kehtib teie esitatud andmetele).

Kui soovite oma õigusi kasutada, taotlege seda meilt,

pöördudes meie poole, nagu kirjeldatud jaotises „KONTAKTANDMED“.

Individuaaltaotluse saamisel üritab Cint esitada soovitud teavet 30 päeva jooksul tingimusel, et konkreetse taotluse saab selle aja jooksul täita. Kui Cint vajab rohkem aega, teavitab ta teid sellest 30 päeva jooksul.

Teatud juhtudel ei saa Cint võimaldada juurdepääsu mõnedele isikuandmetele. See võib juhtuda, kui:

 • juurdepääsu tuvastaks tõenäoliselt kolmanda isiku isikuandmed;
 • teabe avaldamine paljastaks konfidentsiaalse äriteabe; või
 • teavet on kogutud kohtujuurdluse eesmärgil.

Kui Cint keeldub isikuandmetele juurdepääsu võimaldamisest, teavitab ta keeldumise põhjustest.

KUIDAS LOOBUDA?
Austame alati teie otsust osaleda uuringus või muus turu-uuringuprogrammis, vastata konkreetse uuringu küsimusele või esitada isikuandmeid, muu hulgas tundlikud isikuandmed.

Võite valida, kas osaleda või mitte konkreetses uuringus või muus turu-uuringuprogrammis, keelduda teatud küsimustele vastamisest või lõpetada osalemine igal ajal. Teatava teabe esitamata jätmine või konkreetse uuringu mittelõpetamine võib siiski välistada hüvitise saamise või tulevikus teatud uuringutes osalemise. Stiimulite kohta lugege rohkem Cinti tingimustest, klõpsates siia .

Meie paneeliomanike paneeliliikmed, kes ei soovi enam osaleda uuringutes, muudes turu-uuringuprogrammides või lubada automatiseeritud tehnoloogiate või muude meetodite, sh küpsised, kasutamist, saavad loobuda, minnes vastava paneeli liikmeportaalis privaatsusseadete lehele. Privaatsusseadete lehele saab minna ka, klõpsates uuringukutses loobumislinkidele. Samuti saavad paneeliliikmed ja osalejad meiega ühendust võtta, kasutades kontaktandmeid allolevast jaotisest „KONTAKTANDMED“.

PIIRIÜLESUSE TINGIMUSED
Cint salvestab andmeid Euroopa Liidus (EL) ja Euroopa Majanduspiirkonnas (EMP). Kuid üleilmse organisatsioonina võib mõni Cinti sidusettevõte või seotud teenuste pakkuja koguda, töödelda, salvestada või edastada teie isikuandmeid väljaspool teie päritoluriiki.

(EL) ja Euroopa Majanduspiirkond (EMP):

Cinti juriidilised isikud väljaspool ELi ja EMPd on sõlminud ettevõttesisesed andmekaitsekokkulepped, kasutades selleks Euroopa Komisjoni koostatud standardseid lepingutingimusi. Cint on sõlminud lepingud teenuseosutajate ja muude ettevõtjatega nõudes, et lepinguosalised austavad teie isikuandmete konfidentsiaalsust ja käitlevad Euroopa isikuandmeid kooskõlas kehtivate Euroopa andmekaitseseadustega.

Venemaa Föderatsioon:

Vastavuses Venemaa Föderatsiooni andmekaitseseadustega kogub Cint Venemaa Föderatsiooni kodanike isikuandmeid Vene Föderatsioonis ning edastab need alles hiljem andmed ELi või EMPsse.

LINGID KOLMANDATE ISIKUTE VEEBILEHTELE
See privaatsusavaldus kehtib ainult meie uuringute ja muude turu-uuringuprogrammide, kuid mitte ühegi teise toote või teenuse kohta. Meie uuringud või muud turu-uuringuprogrammid võivad sisaldada linke mitmete kolmandate isikute veebisaitidele, mis Cinti arvates sisaldavad kasulikku teavet. Siin kirjeldatud kord ei kehti nendele veebisaitidele. Cint soovitab teil hoolikalt lugeda iga külastatud saidi privaatsusavaldusi või -poliitikat, et saada teavet nende privaatsus-, turvalisus-, andmete kogumise ja levitamise eeskirja kohta. Osaledes meie uuringutes, muudes turu-uuringuprogrammides või veebisaitidel pärast privaatsusteatise muutmist, annate vabatahtlikult ja konkreetselt meile nõusoleku oma isikuandmete kogumiseks, kasutamiseks, edastamiseks ja avaldamiseks viisil, nagu kehtivas privaatsusteatises sätestatud.

KONTAKTANDMED
Cint väärtustab teie arvamust ja tagasisidet. Kui soovite oma isikuandmeid vaadata, parandada või kustutada, teil on küsimusi, kommentaare või soovitusi, soovite meie uuringutest või muudest turu-uuringuprogrammidest loobuda või teada oma isikuandmete kohta, võtke meiega ühendust ühel järgnevatest viisidest.

Meiliaadress privacy@cint.com

Postiaadress

Cint AB
Luntmakargatan 18, 1tr
111 37 Stockholm, Sweden

ATTENTION: Privacy Compliance Officer