Participant privacy notice (FIL)

Paunawa sa Privacy ng Kalahok sa Pagsasaliksik ng Cint
Petsa ng Pagkakaroon ng Bisa: Pebrero 28, 2018

Huling Binago: Pebrero 28, 2018

Binibigyang-kahulugan ng Abiso sa Privacy na ito kung paano ginagamit (kinokolekta, iniimbak, ginagamit, at ibinubunyag at ginagamit) ng Cint AB (“Cint”) ang iyong Personal na Data (“Personal na Data” na maaari ring tukuyin bilang Impormasyong Nagbibigay ng Personal na Pagkakakilanlan (Personally Identifiable information o “PII”) at iba pang impormasyong inilalarawan sa Abiso sa Privacy miyembro ka man ng panel (“Miyembro ng Panel”) ng isang panel na pag-aari ng isa sa aming Mga May-ari ng Panel (“Mga May-ari ng Panel”) o isang kalahok (“Kalahok”) na idinirekta sa isang survey o iba pang programa sa pagsasaliksik sa market ng isa sa aming mga kliyente (“Mga Kliyente”) o Kasosyo (“Mga Kasosyo”). Maaari ring pamahalaan ng paunawa sa privacy ng isa sa iyong Mga May-ari ng Panel ang iyong pakikilahok.

Itinatag ang Cint EU at ang impormasyon sa Abiso sa Privacy na ito ay nakabatay sa European Union General Data Protection Regulation (2016/679) o GDPR, na nagbibigay ng mataas na pamantayan may kinalaman sa proteksyon ng Personal na Data. Gayunpaman, depende kung saan ka nakatira, maaari ring ipatupad ang ibang batas at regulasyon sa privacy. Angkop ang Paunawa sa Privacy sa mga residente ng bawat bansa sa buong mundo.

Magtatatag at magpapanatili ang Cint, at hihimukin ding magtatag at magpanatili ang mga affiliate nito, ng mga paraan sa pagnenegosyo na alinsunod sa Abiso sa Privay na ito.

SINO ANG CINT?
Nagbibigay ang Cint ng pandaigdigang online na platform sa pagsasaliksik at mga kaalaman na nagkokonekta sa Mga May-ari ng Panel at sa mga tagapagsaliksik sa market, mga brand at Miyembro ng Panel, at Mga Kalahok sa pagsasaliksik, para sa pagbabahagi ng mga opinyon at data ng consumer. Nasa Stockholm, Sweden ang headquarter ng Cint at may mga tanggapan sa mga pangunahing lungsod sa buong Europa, Hilagang Amerika, at Asia-Pacific.

Lumalahok ang mga indibidwal sa pagsasaliksik sa market sa platorm ng Cint alinman sa pamamagitan ng pagiging miyembro sa isang panel ng sa sa aming Mga May-ari ng Panel o sa pamamagitan ng isa sa aming Mga Kasosyo na nagdadala sa Mga Kalahok sa isang survey o iba pang programa sa pagsasaliksik sa market. Lumalahok ang Mga Miyembro ng Panel at Mga Kalahok sa mga survey o iba pang programa sa pagsasaliksik sa market para sa pagkakataong tumanggap at mag-redeem ng mga gantimpala at insentibo para sa kanilang pakikilahok.

Ang Mga May-ari ng Panel at Kasosyo ng Cint na nagdadala sa mga kalahok sa mga survey o iba pang programa sa pagsasaliksik sa market ay mga Controller ng Data na tumutukoy sa mga layunin at pamamaraan para sa pagproseso ng Personal na Data. Ipoproseso lang ng Cint ang iyong Personal na Data, na kumikilos bilang isang Tagaproseso ng Data, kapag hiniling ng Controller ng Data.

Maaaring gamitin ang Iyong Personal na Data sa ilang layunin na ipinapaliwanag sa ibaba pati na rin ng mga halimbawa ng mga kategorya ng Personal na Impormasyon para sa bawat layunin. Ang mga partikular na detalye sa paggamit ng Personal na impormasyon ay maaari ding ilarawan pa sa survey mismo o sa ibang programa ng pagsasaliksik sa market. Kung gusto mo pa ng higit na impormasyon, ikalulugod namin ang iyong pakikipag-ugnayan sa amin tulad ng inilalarawan sa seksyong “MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN” sa ibaba.

INIINGATAN NG CINT ANG IYONG PRIVACY
Sumasailalim sa Mga Tuntunin at Kundisyon ng Cint ang pagrerehistro at paglahok sa isang panel na pagmamay-ari ng isa sa aming Mga May-ari ng Panel. Maaari mong makita ang Mga Tuntunin at Kundisyon ng Cint dito.

Ang iyong pakikilahok sa isang suvey o iba pang programa ng pagsasaliksik sa market ay ganap na boluntary at ang paggamit ng Cint sa iyong Personal na Data ay ginagawa nang may pahintulot mo. Hindi sasailalim sa Abiso sa Privacy na ito ang mga survey at iba pang programa ng pagsasaliksik sa market na isinasagawa ng Mga Kliyente ng Cint, Mga Kasosyo, o iba pang ikatlong partido, at ang data na nakolekta may kaugnayan sa mga survey na iyon at iba pang mga programa ng pagsasaliksik sa market.

Tapat sa pangako ang Cint sa pagprotekta sa privacy ng Personal na Data. Nagsisikap ang Cint na iayon ang mga kasanayan nito sa privacy sa mga angkop na batas, code, at regulasyon, at ang mga code ng pamantayan ng nalalapat na mga asosasyon ng pagsasaliksik sa pagsurvey sa market at opinyon, kabilang ang, nang walang limitasyon, ESOMAR (www.esomar.org) at ang Insights Association (www.insightsassociation.org).

PAANO KINOKOLEKTA ANG IYONG PERSONAL NA DATA?
Parating kokolektahin ang iyong Personal na Data sa mga paraang patas at ayon sa batas, para sa mga partikular na layunin. Halimbawa, maaaring kolektahin ng Cint ang iyong Personal na Data kapag nagrehistro ka para sa, o lumahok sa isang panel ng sa sa aming Mga May-ari ng Panel, sumagot ng survey, lumahok sa isa pang programa ng pagsasaliksik sa market o sa pamamagitan ng mga naka-automate na paraan o iba pang paraan tulad ng inilalarawan sa seksyong “ANONG IMPORMASYON ANG KINOKOLEKTA NG MGA NAKA-AUTOMATE NA TEKNOLOHIYA?” sa ibaba.

Nangongolekta lang ang Cint ng Personal na Data para sa mga layunin ng pagsasaliksik sa market.

ANONG PERSONAL NA DATA ANG KINOKOLEKTA AT PINOPROSESO?
Maaaring kasama sa Personal na Data na naproseso ang iyong pangalan, address, numero ng telepono, e-mail address, petsa ng kapanganakan, at iba pang kahalintulad na impormasyon. Maaaring mangolekta ang Cint ng Personal na Data nang direkta mula sa iyo kapag boluntaryo mong ibinigay ito sa Cint o maaaring makakuha ang Cint ng Personal na Data mula sa aming Mga May-ari ng Panel, Mga Kliyente, o mga kumpanya ng pagsasaliksik sa market na nakakuha ng pahintulot ng Kalahok. Para sa Mga Miyembro ng Panel ng panel ng isa sa aming Mga May-ari ng Panel, mangongolekta ang Cint ng data alinsunod sa mga tagubilin nila.

Maaari ring kumuha ang Cint ng Personal na Data mula sa mga may-ari ng database na nagbigay-kasiguruhan sa amin na ang kanilang mga database ay binubuo lang ng mga indibidwal na pumayag na maisama at maibahagi ang kanilang Personal na Data. Panghuli, maaaring mangolekta at gumamit ang CintFinally ng Personal na Data na nakuha mula sa mga available na pampublikong mapagkukunan, tulad ng mga direktoryo ng telepono.

Sa panapanahon, maaaring mganolekta ang Cint ng Sensitibong Personal na Data kung saan, depende sa bansang tinitirhan mo, ay maaaring kabilangan ng, lahi o etnikong pinagmulan, mga record ng kalusugan, impormasyong pampinansyal, mga opinyong politikal, at mga paniniwalang panrelihiyon o pampilosopiya. Kung kokolektahin ng Cint ang iyong Sensitibong Personal na Data, palaging hihingin ng Cint ang iyong hayagang pagpayag.

Maaari ka ring magsumite, mag-upload, o magpadala ng nilalaman o materyal, kabilang ang mga larawan, video, at/o anumang iba pang katulad o kaugnyan na nilalaman o materyal na maaaring kabilangan ng iyong Personal na Data, halimbawa, kapag lumalahok sa mga survey o iba pang mga programa ng pagsasaliksik sa market. Maaaring gamitin at ibunyag ang gayong Personal an data tulad ng inilalarawan sa Abiso sa Privacy na ito at hindi dapat magsama ng audio, video, mga larawan, o ang kahawig ng sinuman maliban sa iyo..

PAANO KINOKOLEKTA AT PINOPROSESO ANG PERSONAL NA DATA?
Maaaring mangolekta at magproseso ang Cint ng iyong Personal na Data sa iba’t ibang dahilan, kabilang ang:

 • i-enable ang iyong pakikilahok sa isang panel ng isa sa aming Mga May-ari ng Panel;
 • makalikom ng impormasyon sa pag-profile tungkol sa iyo upang mas mahusay na makapag-target sa iyo ang Cint ng mga partikular na survey at iba pang mga programa sa pagsasaliksik;
 • makipag-ugnayan sa iyo upang imbitahan ka na lumahok sa mga survey o iba pang mga programa ng pagsasaliksik sa market;
 • mag-update ng aming mga record ng iyong Personal na Data;
 • pamahalaan ang aming mga programa ng mga insentibo at gawin ang iyong mga kahilingan para sa mga gayong insentibo;
 • hayaan kang lumahok sa mga sweepstake (kung pinahihintulutan);
 • upang tumugon sa anumang mensahe o kahilingang maaaring ipinadala mo sa amin;
 • i-validate ang iyong impormasyon o mga sagot sa pagpo-profile na iyong ibinigay sa isang survey o iba pang programa ng pagsasaliksik sa market;
 • magbigay ng serbisyo at suporta sa iyo;
 • tukuyin at hadlangan ang paglabag sa aming Mga Termino at Kundisyon;
 • upang imbestigahan ang pinaghihinalaang mapandayang aktibidad o paglabag sa mga karapatan ng isa pang partido;
 • upang tumugon sa awtorisadong mga kahilingan sa impormasyon ng mga awtoridad ng pamahalaan o kung saan kinakailangan ng batas;
 • may kinalaman sa pagbebenta, pagtakda, o iba pang paglipat ng iyong negosyo, kung saan gagawa ang Cint ng mga makatuwirang pagsisikap na komersiyal upang masiguro na ang sinumang bibili ay sasang-ayon na tratuhin ang Personal na Data alinsunod sa Abiso sa Privacy na ito; o
 • kung pinahihintulutan mo.

Pakitandaan na ang pagtanggap sa mga pakikipag-ugnayan gamit ang email ay maaaring kahilingan ng iyong pakikilahok sa aming mga survey o iba pang programa ng pagasasaliksik sa market. Maaari kang mag-opt out sa pagtanggap ng mga email na ito sa pamamagitan ng pag-unsubscribe mula sa mga survey o iba pang programa sa pagsasaliksik sa market.

Palaging tinitiyak ng Cing na pinahihintulutan ang pagproseso ng iyong Personal na Data. Ginagawa ng Cint ito sa pamamagitan ng pagkuha ng iyong pahintulot, ngunit sa mga limitadong situwasyon, maaaring gumamit ang Cint ng kundisyong ayon sa batas upang magproseso ng Personal na Data.

Kung ang kundisyong ayon sa batas ay nalalapat at nagbibigay-daan sa Cint na iproseso ang iyong Personal na Data at babawiin mo ang iyong pagpayag na iproseso ang iyong Personal na Data, hindi ito mangangahulugan na titigil ang Cint sa pagproseso ng iyong Personal na Data tulad ng maaari nitong gawin, halimbawa, mapailalim sa tungkuling ayon sa batas na magpatuloy sa pagproseso ng iyong Personal na Data para sa ilang layunin, hal. upang magtago ng mga komersyal na transaksyon sa loob ng hindi bababa sa pitong taon.

ANONG IMPORMASYON ANG KINOKOLEKTA NG MGA NAKA-AUTOMATE NA TEKNOLOHIYA?
Maaaring mangolekta ang Cint ng impormasyon nang awtomatiko Depende sa bansa kung saan ka nakatira, ang gayong impormasyon ay maaaring isaalang-alang na Personal na Data. Ang gayong impormasyon ay kinabibilangan, ngunit hindi limitado sa imprmasyon tungkol sa iyong device at mga kakayahan ng device kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, operating system ng device, ang ibang application sa iyong device, impormasyn ng cookie, IP address, provider ng network ng device, uri ng device, time zone, status ng network, uri ng browser, identifier ng browser, natatanging numero ng identification ng device (tulad ng Mga Identifier para sa analytics o pag-a-advertise), user ID ng provider ng network (isang numerong sa iyo lang ibinigay ng iyong provider ng network), Media Access Control (MAC) address, identifier ng pag-a-advertise sa mobile, lokasyon at iba pang impormasyon na sa mag-isa o magkakasama ay maaaring gamitin upang matukoy ang iyong device. Tinutukoy sa ibaba ang partikular na teknolohiya:

Cookies:

Ang isang cookie ay isang maliit na text file na naglalaman ng impormasyon tungkol sa user at inilagay ng isang website sa computer o device ng user. Naglalagay ang Cint ng cookies sa iyong computer o device para sa mga layunin ng survey at iba pang programa ng pagsasaliksik sa maget at pakontrol sa pandaraya.

Maaari ring gumamit ng mga cookie, tag, at script sa pagsubabay ang Cint pang subaybayan ang ilang impormasyon tungkol sa iyo batay sa iyong aktibidad sa aming site o mga site ng ikatlong partido. Maaaring gamitin ng Cint ang impormasyong ito upang matukoy kung nakita mo, nag-click sa, o nakipag-ugnayan sa isang online na ad o promosyon na nakikipagtulungan an Cint upang makatulong na magsuri para sa isa sa aming mga Kliyente sa pagsasaliksik. Sumasaillim sa iyong pagpayag, maaari ka ring piliin ng Cint para sa isang survey o iba pang programa ng pagsasaliksik sa market kung saan gagamitin ang cookies upang ilantad ka sa partikular na pag-a-advertise o mga promosyon bago ang survey o iba pang aktibidad ng programa ng pagsasalik sa market para sa pagsususri ng gayong partikular na pag-a-advertise o promosyon.

Sa iyong pahintulot, maaari ring maglagay ng cookies sa iyong device o computer ang mga Kliyente o Kasosyo ng Cint at gamitin ang cookies, mga tag, at script na iyon upang subaybayan ang partikular na impormasyon tugkol sa iyong aktibidad sa mga partikular na website. Maaaring gamitin ng Mga Kliyente o Kasosyo ng Cint ang impormasyong ito para sa iba’t ibang aktibidad sa pagsasaliksik sa market.

Kung gugustuhin mo, maaari mong piliing hindi pumayag sa cookies o piliing hindi tumanggap ng cookies sa pamamagitan ng pag-a-adjust sa mga setting sa privacy ng iyong browser ng web upang i-delete ang cookies sa paglabas sa mga website o kapag isinara mo ang iyong browser. Maaari mo ring i-configure ang iyong browser upang mag-block ng cookies. Kapag hindi nagbigay ng pahintulot, nag-delete ng cookies, o nag-block ng cookies, maaaring hindi ka isama sa paglahok sa mga survey o iba pang programa ng pagsasaliksik sa market o makaapekto nang negatibo sa iyong karanasan ng user. Para sa impormasyon kung paano mag-opt out sa cookies, mangyaring tumingin sa seksyong may pamagat na ”PAANO AKO MAG-O-OPT OUT?”

Palaging may pahintulot mo ang paggamit ng cookies ng Cint.

Kung gusto mong matuto pa tungkol sa cookies na ginagamit ng Cint, paki-click dito.

Mga Tagatukoy ng Pag-a-advertise sa Mobile:

Ang tagatukoy ng pag-a-advertise sa mobile ay isang pangkat ng numero at letra na tumutukoy sa isang cellphone o tablet ng indibidwal. Sa iOS, ang isang tagatukoy ng pag-a-advertise sa mobile ay tinatawag na “Pagkakakilanlang Para sa Mga Advertiser” (Identity For Advertisers o IDFA, IFA sa maikli). Sa Android, ang tagatukoy sa pag-a-advertise sa mobile ay ang GPS ADID (o Google Play Services ID para sa Android). Maaaring mangolekta ang Cint ng mga tagatukoy ng pag-a-advertise sa mobile o kunin ang mga ito sa isang Kasosyo. Maaaring gumamit ang Cint ng mga tagatukoy sa pag-a-advertise sa mobile sa aming mga programa ng pagsasaliksik sa market o upang ibahagi ang iyong data sa mga Kliyente o Kasosyo. Sumasaillim sa iyong pagpayag, maaari ka ring piliin ng Cint para sa isang survey o iba pang programa ng pagsasaliksik sa market kung saan gagamitin ang mga tagatukoy ng pag-a-advertise sa mobile upang ilantad ka sa partikular na pag-a-advertise o mga promosyon bago ang survey o iba pang aktibidad ng programa ng pagsasalik sa market para sa pagsususri ng gayong partikular na pag-a-advertise o promosyon.

Mangongolekta o kukuha lang ang Cint ng mga tagatukoy ng pag-a-advertise sa mobile ang Cint nang may pahintulot mo.

Mga Beacon ng Web:

Ang isang beacong ng web (kilala rin bilang tag, malinaw na gif, o 1×1 pixel) ay binubuo ng maikling string ng code na naka-embed sa web page o email. Maaaring nakikitang graphic na larawan o hindi nakikitang graphic na larawan ang mga ito na nauugnay sa beacon ng page ng web o email.

Maaaring gumamit ang Cint ng mga beacon ng web sa aming mga email na mensahe upang makatulong na matukoy kung nabubuksan ang aming mga mensahe at upang matiyak ang anumang pag-click through sa mga link na nasa email o sa pag-a-advertise o pagsasaliksik sa website upang matukoy kung tiningnan ng isang Kalahok ang mga ad o iba pang online na nilalaman na sinusukat ng Cint. Maaaring i-link ng Cint at aming mga awtorisadong ahente ang Personal na Data sa mga beacon ng web para sa mga layuning pang-operasyon at pagsasaliksik.

Data ng Geo-Location:

Maaaring mangolekta ng impormasyong ng geo-location ang Cint mula sa iyong computer o device. Maaaring gamitin ng Cint ang iyong data ng geo-location para sa paghadlang sa panloloko o para sa mga layuning pagsasaliksik sa market, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, pagsasaliksik sa pag-a-advertise o iba pang aktibidad sa pagsasaliksik sa market na nakabatay sa pagsubaybay. Hihingin ng Cint ang iyong pahintulot kung mangongolekta o gagamitin ng Cint ang iyong impormasyon ng geo-location.

Digital na Pag-fingerprint:

Maaaring gamitin ng Cint ang teknolohiya ng digital na pag-fingerprint upang makakuha ng partikular na data tungkol sa iyo at/o iyong computer o device. Maaaring kabilang sa data na ito ang Personal na Data tulad ng IP address, gayundin ng di-Personal na Data tulad ng operating system ng computer o numero ng bersyon ng browser. Gumagawa ang teknolohiyang ito ng natatanging tagatukoy ng computer na maaaring gamitin para sa paghadlang ng panloloko o upang matukoy at masubaybayan ang iyong pakikilahok sa isang survey o iba pang programa ng pagsasaliksik sa market at limitahan ang pakikilahok alinsunod sa mga kinakailangan ng isang partikular na survey o iba pang programa ng pagsasaliksik sa market.

Impormasyon ng Social Medial:

Maaari ka ring alukin ng pagkakataong lumahok sa mga survey at iba pang programa ng pagsasaliksik sa market sa pamamagitan ng o gamit ang mga platform ng social media. Kung pipiliin mong lumahok sa mga survey o iba pang mga programa ng pagsasaliksik sa market sa pamamagitan ng o gamit ang mga platform ng social media, sa iyong pagpayag, maaaring mangolekta ang Cint ng ilang impormasyon ng profile na nakaimbak sa iyogn account ng platform ng social media.

Mga Log File:

Awtomatikong nagtitipon ang Cint at iniimbak ang partikular na impormasyon sa panahon ng paglahok sa survey at iba pang programa ng pagsasaliksik sa market. Awtomatikong nire-record ng aming mga server ang impormasyon na ipinapadala ng iyong browser sa tuwing bumibisita ka sa isang website. Maaaring kasama sa mga log ng server ang impormasyon tulad ng iyong kahilingan sa web, Internet Protocol (IP) address, uri ng browser, wika ng browser, ang petsa at oras ng iyong kahilingan, at isa o higit pang cookies na maaaring matukoy nang natatangi ang iyong browser. Pana-panahong dini-delete ang impormasyong ito bilang bahagi ng mga normal na rutina ng pagmimintina.

Impormasyong Kinokolekta ng Cint sa Mga Ikatlong Partido:

Maaring makakuha ang Cint ng Personal na Data, impormasyon sa pag-uugali at/o demograpiko mula sa mga ikatlong partido, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga platform ng pamamahala sa data, network ng ad, kawani ng serbisyo sa impormasyon, iba pang mga supplier ng pagsasaliksik sa market at/o mga platform ng social media. Maaaring gamitin ng Cint ang Personal na Data, data sa pag-uugali at/o demograpiko na natanggap mula sa mga ikatlong partidong ito para sa iba’t ibang layunin, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, mga layunin ng pag-validate ng data, pagdugtong ng data, pagbuo ng mga kaalaman sa marketing, pagtukoy ng panloloko.

KANINO IBINABAHAGI NG CINT ANG PERSONAL NA DATA?
Hindi gagawing available ng Cint ang iyong Personal na Data sa anumang ikatlong partido nang wala ang iyong pagpayag, malibang hinihiling ito ng batas, tulad ng tinutukoy sa ibaba.

Kung ang isang survey o programa ng pagsasaliksik sa market ay kinabibilangan ng pagbibigay ng Personal na Data sa ikatlong partido, ibabahagi lang ng Cint ang Personal na Data nang may pagpayag mo. Kung ang data na nakolekta ay gagamitin para sa pagmomodelong pang-istatistika upang mas maunawaang mabuti ang mga takbo at hilig sa mga partikular na pangkat o audience sa pangkalahatang populasyon, limitadong Personal na Data ang gagamitin lang para sa mga layunin ng pagsasaliksik sa market at tangi lang sa iyong pagpayag.

Maaaring ibunyag ng Cint ang iyong Personal na Data, data sa pagpo-profile, o ib apang data sa pagsasaliksik sa mga ikatlong partido gaya ng sumusunod:

 • may kaugnayan sa mga serbisyo ng pagsasaliksik sa market (kabilan ang aming programa sa mga insentibo), sa aming mga ahente, tagakontrata, o Mga Kasosyo na gumagawa ng gayong mga serbisyo; hangga’t ang gayong mga partido ay pinaghihigpitang gamitin ang iyong Personal na Data sa anumang paraan malibang upang magbigay ng mga serbisyo sa Cint;
 • sa mga ahente, tagakontrata, o Mga Kasosyo ng Cint may kaugnayan sa mga serbisyo na ginagawa ng mga indibidwal o kumpanyang ito para sa , o kasama ng, Cint. Pinaghihigpitan ang mga ahente, tagakontrata o Mga Kasosyong ito mula sa paggamit ng impormasyon sa anumang paraan maliban sa pagbibigay ng mga serbisyo para sa Cint. Maaaring magbigay, halimbawa, ang Cint ng Personal na Data sa mga ahente, tagakontrata, o Mga Kasosyo para sa pagho-host ng aming mga website ng survey, para sa pagkolekta ng data o pagproseso ng mga serbisyo, o para sa pagpapadala s aiyo ng impormasyon na hiniling mo, ngunit ang mga partidong iyon ay hindi maaaring gumamit ng iyong Personal na Data para sa sarili nilang layuning hindi nauugnay sa gawain nila para sa amin;
  sa mga Kliyente ng Cint, ngunit sa mga sitwasyong ito, ang iyong Personal na Data ay ibabahagi lang sa mga Kliyente:
  i) sa iyong pagpayag, o ii) para sa pinahihintulutang mga layunin ng pagsasaliksik alinsunod sa mga kodigo ng Insights Association at ESOMAR.
 • May kaugnayan sa kahilingan ng anumang ayon sa batas na kahilingan ng mga pampublikong awtoridad, upang makatugon sa mga kinakailangan ng pambasang seguridad o tagapagpatupad ng batas;
 • alinsunod sa kinakailangang legal na proseso, sa nauugnay na partidong humihingi;
 • kapag pinaniniwalaan ng Cint na ang pagbubunyag ay kinakailangan o angkop upang maiwasan ang pisikal na pananakit o pinansyal na kawalan o may kaugnayan sa pinaghihinalaan o aktwal na iligal na gawain;
 • May kinalaman sa pagbebenta, pagtakda, o iba pang paglipat ng Cint, kung saan hihilingin ng Cint ang sinumang bibili na sumang-ayong tratuhin ang Personal na Data alinsunod sa Abiso sa Privacy na ito. Kung hindi mangyari ang isang pagbebenta, pagtatakda, o iba pang paglilipat ng Cint sa isang prospektibong bibili, hihilingin ng Cint ang ikatlong partido na hindi gamitin o ibunyag ang iyong Personal na Data sa anumang paraan at ganap na burahin ang Personal na Data; o
 • kung pinahihintulutan mo.

Maaaring bigyan ng lisensya ng Cint ang limitadong Personal na Data sa mga ikatlong partido (hal., mga broker ng data, aggregator ng data, atbp.) para sa mga layunin ng pagsasaliksik sa market, kabilang ang ngunit hindi

limitasyon; ang paglilisensya sa antas ng indibidwal at/o antas ng pinagsama-samang data (hal., aktibidad sa pagbili o paggamit ng produkto at/o serbisyo, history ng paghahanap sa internet, atbp.) para sa pagbuo ng mga kaalaman sa audience at/o kahalintulad na mga modelo, para sa

layong ibenta ang gayong data sa mga customer ng ikatlong partido para sa layunin ng paggawa ng analytics at pagbibigay ng kaaalamang pang-marketing. Maaaring ibahagi ang impormasyong ito sa pamamagitan ng cookie (ID ng cookie), tagatukoy ng pag-a-advertise sa mobile, isang email address o iba pang paraan. Pagkaraan maisagawa ang kahalintulad na pagmomodelo o pagsasama-sama, ide-delete ang Personal na Data.

Karagdagan pa, maaaring ibigay sa mga ikatlong partido ang pagtukoy sa impormasyon at nakolektang impormasyon sa mga paraang naka-automate, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, Mga Kliyente, Mga Kasosyo,

mga ahente at/o mga vendor para sa mga layunin ng pagtugkoy sa mga tumutugon para sa mga survey ng muling pagkontrata o pakikipag-ugnayan, pagtukoy at/o paghadlang sa panloloko, pagtutugma ng database, pag-validate ng data, pagdugtong ng data, pag-code, paghihiwalay ng data, at gantimpala, insentibo, at/o mga sweepstate o promosyong nauugnay sa mga serbisyo.

Maaaring magpanatili ang Cint ng Personal na Data o impormasyong maaaring matukoy ng machine upang matugunan ang iyong mga kahilingan at/o mga kahilingan sa negosyo ng Cint. Halimbawa, maaaring panatiliin ng Cint ang email address ng Mga Kalahok na nag-opt out upang masiguro na nakakasunod ang Cint sa anumang kahilingan. Ang anumang pagpapanatili ng Personal na Data ay ginagawa alinsunod sa mga nalalapat na batas at regulasyon.

Sa pag-uulit, ibabahagi lang ng Cint ang iyong Personal na Data sa iyong pahintulot.

NANGONGOLEKTA BA ANG CINT NG IMPORMASYON TUNGKOL SA MGA ANAK KO?
Hindi sinasadya ng Cint na mangolekta ng Data sa mga bata na nasa edad kung saan kinakailangan ang pahintulot ng magulang. Kung malaman ng Cint na di-sinasadyang nakakolekta ng Personal na Data ang Cint sa isang bata na nasa edad kung saan kinakailangan ang pahintulot ng magulang, ide-delete ng Cint ang gayong Personal na Data sa aming database.

ANONG MGA PROTEKSYON ANG IPINAPATUPAD NG CINT UPANG MASIGURO ANG SEGURIDAD NG IYONG PERSONAL NA DATA?
Napakahalaga para sa amin ang seguridad ng iyong Personal na Data. Alinsunod dito, naglagay ang Cint ng mga makatuwirang proteksyong teknikal, pisikal, pang-administratibo upang maingatan ang impormasyong kinokolekta ng Cint. Tanging ang mga empleyado lang na iyon na nangangailangan ng access sa iyong impormasyon upang isagawa ang kanilang mga tungkulin ang awtorisadong magka-access sa iyong Personal na Data.

Sa kabila ng mga proteksyong ipinapatupad ng Cint, hindi ganap na ligtas ang pagpapadala sa Internet at/o network ng mobile at hindi ginagarantiyahan ng Cint ang seguridad ng mga online na pagpapadala. Walang pananagutan ang Cint para sa anumang mali ng mga indibidwal sa pagpapadala ng Personal na Data sa Cint.

PAGPAPANATILI NG PERSONAL NA DATA
Iiimbak ng cint ang Personal na Data ng hindi tatagal sa kinakailangan para sa layunin ng pagproseso sa aktibidad o gaya ng pinahihintulutan mo. Maaari ring ibatay ang panahong ito sa mga pananagutan sa kontrata sa iyo ng Cint o isa sa aming Mga May-ari ng Panel, o Mga Kasosyo, nalalapat na mga panahon ng limitasyon (upang gumawa ng mga pag-angkin) o ayon sa nalalapat na batas.

ANG MGA KARAPATAN MO
May karapatan kang suriin, iwasto, o i-delete ang iyong Personal na Data, nang sumasailalim sa mga nalalapat na batas at regulasyon. Sa partikular:

 • Karapatan sa pag-access — May karapatan kang makakuha ng kumpirmasyon at impormasyon tungkol sa pagproseso ng iyong Personal na Data
 • Karapatang iwasto — May karapatan kang iwasto ang anumang hindi tumpak tungkol sa iyong Personal na Data
 • Karapatan sa pagbura — May karapatan kang i-delete ang iyong Personal na Data (limitado ang karapatang ito sa data na ayon sa batas at regulasyon ay maaari lang iproseso sa iyong pagpayag, kung binawi mo ang iyong pagpayag para sa pagproseso)
 • Karapatan sa paghihigpit ng pagproseso sa data — May karapatan kang hilingin na ang pagproseso ng iyong Personal na Data ay paghigpitan (sa panahon ng anumang imbestigasyon sa pagsunod sa iyong kahilingan, lilimitahan ang pag-access ng Cint sa iyong Personal na Data)
 • Karapatan sa kakayahang maglipat — May karapatan kang ilipat ang iyong Personal na Data sa isa pang partido (limitado ang karapatang ito sa data na ibinigay mo)

Kung gusto mong gawin ang anumang karapatan mo, maaari kang makipag-ugnayan sa amin nang may gayong kahilingan sa pamamagitan ng

ang mga detalye sa pakikipag-ugnayang ibinigaysa seksyong “MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN” sa ibaba.

Kapag nakatanggap ng kahilingan sa isang indibidwal, susubkan ng Cint na ibigay ang hinihiling na impormasyon sa loob ng 30 araw, hangga’t ang kahilingan ay makatuwirang matutugunan sa loob ng yugto ng panahong iyon. Kung kinakailangan ang higit pang oras, aabisuhan ka ng Cint sa loob ng tatlumpung araw.

Sa ilang mga situwasyon, maaaring hindi makapagbigay ang Cint ng access sa ilang Personal na Data. Maaaring mangyari ito kapag:

 • ang pagbibigay ng access sa Personal na Data ay malamang na magpakita ng Personal na Data tungkol sa isang ikatlong partido;
 • ipapakita ng pagbubunyag ng impormasyon ang kumpidensyal na komersyal na impormasyon; o
 • kinolekta ang impormasyon para sa mga layunin ng legal na pag-iimbestiga.

Kung tatanggihan ng Cint ang kahilingan ng indibidwal para sa pag-access sa Personal na Data, aabisuhan ng Cint ang indibidwal tungkol sa dahilan para sa pagtanggi.

PAANO AKO MAG-O-OPT OUT?
Ang iyong pasiyang lumahok sa isang survey o iba pang programa ng pagsasaliksik sa market, tumugon sa naumang partikular na tanong sa survey, o magbigay ng Personal na Data, kabilang ang Sensitibong Personal na Data, ay palaging rerespetuhin.

Maaari mong piliin kung lalahok o hindi sa isang partikular na survey o iba pang programa sa pagsasaliksik sa market, tumangging sumagot sa ilang tanong o huminto sa pakikilahok sa anumang oras. Gayunpaman, ang pagkabigong magbigay ng ilang impormasyon o ganap na lumaho sa isang partikular na survey ay maaaring maghadlang sa iyo na tumanggap ng insentibong bayad o pakikilahok sa partikular na hinaharap na mga pagsasaliksik. Para sa higit pang impormasyon tungkol sa mga insentibo, mangyaring tingnan ang Mga Tuntunin at Kundisyon ng Cint sa pamamagitan ng pagki-click dito.

Ang mga Miyembro ng Panel ng isang panel ng Mga May-ari ng Panel namin na hindi na gustong lumahok sa mga survey, iba pang programa ng pagsasaliksik sa market o hindi na gustong mapailalim sa paggamit ng naka-automate na mga teknolohiya o iba pang aktibidad, kabilang ang cookies, ay maaaring mag-opt out sa pamamagitan ng pagbisita sa page ng Mga Setting ng Privacy ng portal ng miyembro para sa panel na kinabibilangan mo. Ang page ng Mga Setting ng Privacy ay maaari ring maabot sa pamamagitan ng pagki-click sa mga link ng pag-opt out sa mga imbitasyon ng survey. Sa panghuli, maaaring makipag-ugnayan sa aming ang Mga Miyembro ng Panel at mga kalahok sa pamamagitan ng paggamit sa mga detalyeng ibinigay sa seksyong “MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN” sa ibaba.

PATAKARAN SA TRANSBORDER
Nag-iimbak ang Cint ng data sa European Union (EU) at sa European Economic Area (EEA). Gayunpaman, bilang pandaigdigang organisasyon, ang isang naka-affiliate sa Cint na kumpanya o hindi naka-affiliate na tagapagbigay ng serbisyo ay maaaring mangolekta, magproseso, mag-imbak, o maglipat ng iyong Personal na Data sa labas ng iyong bansang pinagmumulan.

Ang (EU) at ang European Economic Area (EEA):

Ang mga legal na kumpanya sa labas ng EU at EEA ay pumasok sa mga kasunduan ng proteksyon sa data na pangkumpanya gamit ang mga karaniwang pangkontratang sugnay na inihanda ng European Commission. May mga ipinapatupad na kontrata ang Cint sa mga tagapaglaan ng serbisyo at iba pang tagapagbigay ng negosyo na kinakailangan ang mga nagkokontratang partido na respetuhin ang pagiging kumpidensyal ng iyong Personal na Data at upang ingatan ang Personal na Data na European alinsunod sa nalalapat na mga batas ng Europa sa pag-iingat ng data.

Russian Federation:

Alinsunod sa mga batas ng proteksyon sa data ng Russian Federation, nangongolekta, nagpoproseso, at nag-iimbak ang Cint ng Personal na Data ng mga mamamayan ng Russian Federation sa Russian Federation at ililipat ang data na iyon sa EU o sa EEA.

MGA LINK SA MGA WEBSITE NG IKATLONG PARTIDO
Tangi lang sa aming mga survey at iba pang programa ng pagsasaliksik sa market ang Abiso sa Privacy na ito, at hindi sa anumang ibang produkto o serbisyo. Maaaring maglaman ang aming mga survey o iba pang programa ng pagsasaliksik sa market ng mga link sa maraming website ng ikatlong partido na pinaniniwalaan ng Cint na maaaring magbigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon. Hindi nalalapat sa mga website na iyon ang mga patakaran at pamamaraan ng Cint na inilalarawan dito. Inirerekomenda ng Cint na maingat mong basahin ang mga abisong ito sa privacy ng bawat site na iyong binibisita para sa impormasyon sa kanilang mga patakaran sa privacy, seguridad, pangongolekta ng data, at pamamahagi. Sa pakikilahok sa anuman sa aming survey o iba pang programa ng pagsasaliksik sa market o anuman sa aming website pagkaraan ng pagbabago sa Abiso sa Privacy, malaya at partikular mo kaming binibigyan ng pahintulot na mangolekta, gamitin, ilipat, at ibunyag ang iyong Personal na Impormasyon sa paraang tinukoy sa gayong kasalukuyang Abiso sa Privacy.

MAKIPAG-UGNAYAN SA AMIN
Lubos na pinahahalagahan ng Cint ang iyong opinyon at feedback. Kung gusto mong suriin, iwasto, o i-delete ang iyong Personal na Data o may mga tanong, komento, o mungkahi, o kung gusto mong mag-opt out sa aming mga survey o iba pang programa ng pagsasaliksik sa market o may mga tanong tungkol sa iyong Personal na Data, mangyaring makipag-ugnayan sa amin:

Sa pamamagitan ng email sa: privacy@cint.com

O sa pamamagitan ng postal mail sa:

Cint AB
Luntmakargatan 18, 1tr
111 37 Stockholm, Sweden

ATTENTION: Privacy Compliance Officer