Participant privacy notice (LV-LV)

Paziņojums par konfidencialitāti Cint pētījumu dalībniekiem

Spēkā stāšanās datums: 2018. gada februāris
Pārskatīts: 2018. gada 28. februāris

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir aprakstīts kā Cint AB (“Cint”) izmanto (vāc,uzglabā, izmanto, atklāj un lieto jebkuros citos veidos) jūsu Personas datus (“Personas dati”, kas var tikt minēti kā personu identificējoša informācija vai “PII”) un citu šajā paziņojumā par konfidencialitāti aprakstīto informāciju neatkarīgi no tā, vai esat paneļa loceklis (“Paneļa loceklis”), viens no četriem paneļa īpašniekiem (“Paneļu īpašnieki”) vai aptaujas vai citu mārketinga pasākumu, ko veic mūsu klienti (“Klienti”) vai partneri (“Partneri”), dalībnieks (“Dalībnieks”). Jūsu dalību var regulēt Paneļu īpašnieka paziņojums par konfidencialitāti.

Clint ir ES dibināts uzņēmums un šajā Paziņojuma par konfidencialitāti sniegtā informācija balstās uz Eiropas Savienības Vispārīgo Datu Aizsardzības Regulu (2016/679) jeb GDPR, kas nodrošina augstu Personas datu aizsardzības standartu. Tomēr, atkarībā no jūsu dzīvesvietas, tiek piemērota spēkā esošā likumdošana un citi noteikumi.
Šis Paziņojums par konfidencialitāti ir saistošs visu pasaules valstu iedzīvotājiem.

Cint ir tiesības pieprasīt un Cint pieprasa saviem sadarbības partneriem ieviest un uzturēt uzņēmējdarbības procedūras saskaņā ar šo Paziņojumu par konfidencialitāti.

KAS IR CINT?
Cint nodrošina globālu tiešsaistes izpētes un ideju platformu, kas savieno Paneļu īpašniekus ar tirgus pētniekiem, zīmoliem un Paneļu dalībniekiem, kā arī pētījumu Dalībniekiem, lai iegūtu informāciju par pircēju viedokli un citus datus. Cint galvenais birojs atrodas Stokholmā, Zviedrijā, bet Cint filiāles atrodas Eiropas, Ziemeļamerikas un Āzijas-Okeānijas reģiona lielākajās pilsētās.

Personas piedalās tirgus izpētē Cint platformā kā paneļu, kas pieder kādam no mūsu Paneļu īpašniekiem, locekļi vai mūsu Partneru aptauju vai citu tirgus izpētes programmu dalībnieki. Paneļu locekļi un dalībnieki piedalās aptaujās un citās tirgus izpētes programmās ar mērķi saņemt balvas un atlīdzību par dalību.

Cint paneļu īpašnieki un dalībnieki, kas piesaista aptauju vai citu tirgus izpētes programmu dalībniekus, ir Datu kontrolieri, kas nosaka Personas datu apstrādes mērķus un rīkus. Cint veiks jūsu Personas datu apstrādi tikai kā Datu apstrādātājs pēc Datu kontroliera pieprasījuma.

Jūsu Personas dati var tikt izmantoti dažādiem mērķiem, kas ir aprakstīti zemāk kopā ar Personas informācijas veidu piemēriem katram mērķim.
Plašāk personas datu apstrāde var būt aprakstīta aptaujas vai tirgus izpētes programmas ietvaros. Ja vēlaties uzzināt vairāk, lūdzu, sazinieties ar mums atbilstoši sadaļā “SAZINĀTIES AR MUMS” sniegtajai informācijai.

CINT RŪPĒJAS PAR JŪSU KONFIDENCIALITĀTI
Reģistrācija un dalība kādā no paneļiem, kas pieder mūsu Paneļu īpašniekam, notiek saskaņā ar Cint Noteikumiem un nosacījumiem. Cint Noteikumi un nosacījumi ir atrodami šeit.

Jūsu dalība aptaujā vai jebkurā citā tirgus izpētes programmā ir pilnībā brīvprātīga, un Cint veic jūsu Personas datu apstrādi tikai ar jūsu piekrišanu. Aptaujas un citas tirgus izpētes programmas, kuras īsteno Cint klienti, partneri vai trešās puses, un šo aptauju un citu tirgus izpētes pasākumu ietvaros savāktie dati nav šī Paziņojuma par konfidencialitāti subjekti.

Cint apņemas nodrošināt Personas datu konfidencialitāti.
Cint izstrādā savus konfidencialitātes nodrošināšanas pasākumus saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu, noteikumiem, regulām un konkrētajam tirgum piemērojamajiem tirgus un klientu viedokļa izpētes standartiem, bez ESOMAR (www.esomar.org) un Insights Association (www.insightsassociation.org) ierobežojumiem.

KĀ TIEK VĀKTI JŪSU PERSONAS DATI?
Jūsu Personas dati vienmēr tiek vākti tikai konkrētiem mērķiem ar godīgiem un likumīgiem līdzekļiem. Piemēram, Cint var iegūt jūsu Personas datus brīdī, kad reģistrējaties vai piedalāties kādā no mūsu Paneļu īpašnieku paneļiem, aizpildāt aptauju, piedalieties citā tirgus izpētes programmā, kā arī izmantojot automatizētus datus vai citas metodes, kas ir aprakstītas sadaļa “KĀDU INFORMĀCIJU IEVĀC AUTOMATIZĒTĀS TEHNOLOĢIJAS?”

Cint ievāc Personas datus tikai tirgus izpētes mērķim.

KĀDI PERSONAS DATI TIEK IEVĀKTI UN APSTRĀDĀTI?
Apstrādājamie Personas dati var saturēt tādu informāciju kā jūsu vārds, adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzimšanas datums un cita līdzīga informācija. Cint ir tiesības iegūt Personas datus tieši no jums, kad jūs tos brīvprātīgi sniedzat Cint. Tāpat Cint ir tiesības iegūt Personas datus no Paneļu īpašniekiem, klientiem vai tirgus izpētes uzņēmumiem, kas ir saņēmuši dalībnieku atļauju šo datu izmantošanai. Paneļu locekļu, kas ir kāda no mūsu Paneļu īpašnieku paneļu locekļi, datus Cint vāc saskaņā ar locekļu sniegtajiem norādījumiem.

Cint ir tiesības iegūt Personas datus no datu bāzu īpašniekiem, kas apliecina to, ka viņu datu bāzes satur informāciju tikai par personām, kas ir piekritušas savu Personas datu izplatīšanai. Cint ir tiesības vākt un izmantot Personas datus, kas ir iegūti no publiski pieejamiem informācijas avotiem, piemēram, tālruņu grāmatas.

Periodiski Cint ievāc Sensitīvus personas datus, kas, atkarībā no jūsu mītnes valsts, var iekļaut informāciju par rasi vai etnisko izcelsmi, veselības stāvokli, finanšu informāciju, politisko viedokli, reliģioziem un filosofiskiem uzskatiem. Gadījumos, kad ievāc jūsu Sensitīvos personas datus, Cint vienmēr to dara ar jūsu atļauju.

Jums ir tiesības iesniegt, augšupielādēt vai pārsūtīt saturu vai materiālus, tai skaitā fotogrāfijas, video un/vai līdzīga veida saturu vai materiālu, kas var saturēt jūsu Personas datus, piemēram, piedaloties aptaujās vai citās tirgus izpētes programmās. Šie Personas dati tiek izmantoti un atklāti saskaņā ar šajā Paziņojumā par konfidencialitāti sniegtajiem noteikumiem, kā arī iekļauj audio, video, attēla vai jebkāda veida vizuālo informāciju tikai par jums.

KĀ TIEK VĀKTI UN APSTRĀDĀTI PERSONAS DATI?
Cint ir tiesības vākt jūsu Personas datus dažādiem mērķiem, tai skaitā:

 • lai nodrošinātu jums dalību panelī, kas pieder kādam no mūsu Paneļu īpašniekiem;
 • lai savāktu profilējošas dabas informāciju par jums, lai Cint spētu piedāvāt jums individualizētas aptaujas un citas tirgus izpētes programmas;
 • lai sazinātos ar jums un aicinātu piedalīties aptaujās vai citās tirgus izpētes programmās;
 • lai atjaunotu mūsu rīcībā esošos jūsu Personas datus;
 • lai pārvaldītu mūsu atalgojumu programmu un īstenotu jūsu pieprasījumus to ietvaros;
 • lai ļautu jums piedalīties loterijās (ja attiecināms);
 • lai atbildētu uz jebkāda veida ziņojumiem vai pieprasījumiem, ko nosūtāt mums;
 • lai pārbaudītu jūsu profila informāciju vai atbildes, kuras sniedzāt aptaujas vai citas tirgus izpētes programmas ietvaros;
 • lai sniegtu jums pakalpojumus un atbalstu;
 • lai atklātu un nepieļautu mūsu Noteikumu un nosacījumu pārkāpumus;
 • lai izmeklētu krāpnieciskas darbības vai citas puses tiesību pārkāpumus;
 • lai atbildētu uz valsts iestāžu vai varas iestāžu pieprasījumiem saskaņā ar likumu;
 • informācijai par pārdošanu, nodošanu vai cita veida izmaiņām mūsu uzņēmumā, kā rezultātā Cint īstenos finansiāli saprātīgus pasākumus, lai uzņēmuma tiesību pārņēmējs apņemtos ievērot šo Paziņojumu par konfidencialitāti; vai
 • citiem mērķiem saskaņā ar jūsu sniegto atļauju.

Lūdzu, ņemiet vērā, ka komunikācija pa e-pastu ir prasība dalībai mūsu aptaujās vai citās tirgus izpētes programmās. Jūs varat atteikties no šādu e-pastu saņemšanas, atrakstoties no aptaujām vai citām tirgus izpētes programmām.

Cint vienmēr pārliecinās par to, ka jūs esat devuši atļauju jūsu Personas datu apstrādei. Pārsvarā Cint lūdz jūsu atļauju datu apstrādei, bet atsevišķos gadījumos Cint var izmantot juridiski noteiktas tiesības veikt Personas datu apstrādi.

Gadījumā, ja Personas datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar likumā noteiktajām tiesībām, bet jūs atsaucat doto Personas datu apstrādes atļauju, Cint var turpināt jūsu Personas datu tālāku apstrādi, ja, piemēram, saglabāt darījumu informāciju vismaz septiņus gadus kā to pieprasa likumdošana.

KĀDU INFORMĀCIJU VĀC AUTOMĀTISKĀS TEHNOLOĢIJAS?
Cint apkopo noteiktus informācijas veidus automātiski.
Atkarībā no valsts, kurā dzīvojat, šāda veida informācija var tikt uzskatīta par Personas datiem. Personas dati satur informāciju par, bet ne tikai, jūsu ierīci un tās funkcijām, tai skaitā, bet ne tikai, ierīces operētājsistēma, citas funkcijas jūsu ierīcē, sīkdatņu informācija, IP adrese, tīkla pakalpojuma sniedzējs, ierīces veids, laika josla, tīkla statuss, pārlūka veids, pārlūka identifikators, unikālais ierīces identifikācijas numurs (piemēram, identifikatori analītikai vai reklāmai), tīkla pakalpojuma sniedzēja lietotāja identifikators (unikāls numurs, ko jums piešķir tīkla pakalpojuma sniedzējs), mediju piekļuves kontroles (MAC) adrese, mobilais reklāmas identifikators, atrašanās vieta un cita informācija, kas atsevišķi vai kombinācijā ar citu informāciju, var tikt izmantota jūsu ierīces identificēšanai. Konkrētās tehnoloģijas ir aprakstītas zemāk:

Sīkdatnes:

Sīkdatne ir mazs teksta fails, kas satur informāciju par lietotāju un kuru interneta vietne izvieto uz lietotāja datora vai ierīces.
Cin izvieto sīkdatnes jūsu datorā vai ierīcē aptauju un citu tirgus izpētes programmu kontrolei un krāpniecības mēģinājumu novēršanai.

Cint ir tiesības izmantot arī izsekošanas sīkdatnes, tagus un skriptus, lai vāktu informāciju par jūsu aktivitāti mūsu interneta vietnēs vai trešo pušu interneta vietnēs. Cint ir tiesības izmantot šo informāciju, lai noteiktu vai esat tiešsaistē redzējuši, klikšķinājuši uz vai jebkurā citā veidā mijiedarbojušies ar reklāmām vai akcijām, kuras Cint vērtē mūsu klientu vārdā. Atbilstoši jūsu atļaujai, Cint var izvēlēties jūs aptaujai vai tirgus izpētes programmai, kuras ietvaros tiks izmantotas sīkdatnes, lai parādītu jums reklāmas vai akcijas pirms aptaujas vai citas tirgus izpētes aktivitātes, ar mērķi novērtēt šīs reklāmas vai akcijas.

Ar jūsu atļauju, arī Cint klienti vai partneri var izvietot sīkdatnes jūsu datorā vai ierīcē un izmantot sīkdatnes, tegus un skriptus, lai apkopotu informāciju par jūsu darbībām konkrētās interneta vietnēs.
Cint klienti un partneri ir tiesīgi izmantot šo informāciju dažādās tirgus izpētes aktivitātēs.

Ja vēlaties, jūs varat piekrist vai nepiekrist sīkdatņu izmantošanai, veicot atbilstošās izmaiņas jūsu pārlūkprogrammas iestatījumus, lai sīkdatnes tiktu dzēstas pēc tam, kad pametīsiet interneta vietni vai aizvērsiet pārlūkprogrammu. Jūs varat iestatīt sīkdatņu bloķēšanu savā pārlūkā.
Gadījumā, ja nepiekritīsiet sīkdatņu izmantošanai, dzēsīsiet vai bloķēsiet sīkdatnes, jums var tikt liegta dalība aptaujās un citās tirgus izpētes programmās, vai jūsu lietotāja pieredze var būt negatīva.
Lai uzzinātu vairāk par to, kā atteikties no sīkdatnēm, lūdzu, lasiet sadaļu ”KĀ ATTEIKTIES?”

Cint izmanto sīkdatnes tikai ar jūsu atļauju.

Jūs varat uzzināt vairāk par Cint izmantotajām sīkdatnēm šeit.

Mobilo reklāmu identifikatori:

Mobilo reklāmu identifikatori ir ciparu un burtu kombinācijas, kas identificē atsevišķus viedtālruņus vai planšetdatorus.
iOS operētājsistēmā mobilo reklāmu identifikators sauc par “Identitātēm reklāmdevējiem” (IDFA vai IFA).
Android operētājsistēmā mobilais reklāmas identifikators ir GPS ADID (jeb Google Play Services ID for Android).
Mobilo reklāmu identifikatorus Cint var iegūt vai saņemt no saviem partneriem.
Cint ir tiesības izmantot mobilo reklāmu identifikatorus savās tirgus izpētes programmās vai, lai nodotu jūsu datus klientiem vai partneriem.
Atbilstoši jūsu atļaujai, Cint var izvēlēties jūs aptaujai vai tirgus izpētes programmai, kuras ietvaros tiks izmantoti mobilās reklāmas identifikatori, lai parādītu jums reklāmas vai akcijas pirms aptaujas vai citas tirgus izpētes aktivitātes, ar mērķi novērtēt šīs reklāmas vai akcijas.

Cint vāks vai iegūs mobilo reklāmu identifikatorus tikai ar jūsu atļauju.

Tīmekļa bāksignāli:

Tīmekļa bāksingāls (tāpat zināms kā tags, caurspīdīgs gif fails vai 1×1 pikselis) ir īsa koda rinda, kas ir iegulsnēta interneta vietnē vai e-pastā. Tīmekļa bāksignāls varbūt kā redzams vai neredzams attēls, kas ir iestrādāts interneta vietnes vai e-pasta fonā.

Cint var izmantot tīmekļa bāksignālus e-pastos, lai noteiktu, vai mūsu e-pasts tika atvērts, un lai verificētu klikšķus e-pastā, reklāmā vai interneta vietnes izpētē, lai noteiktu, vai dalībnieks ir skatījies reklāmas vai citu saturu, ar kuru strādā Cint. Cint un tā pilnvarotie pārstāvji var piesaistīt Personas datus pie tīmekļa bāksignāliem uzņēmējdarbības un izpētes mērķiem.

Ģeogrāfiskās atrašanās vietas dati:

Cint ir tiesības iegūt informāciju par jūsu ierīces vai datora ģeogrāfiskās atrašanās vietu. Cint ir tiesības izmantot jūsu ģeogrāfiskās atrašanās vietas datus, lai nepieļautu krāpniecību vai tirgus izpētes mērķiem, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar, reklāmas izpēti vai citām uz informācijas izsekošanu balstītām tirgus izpētes aktivitātēm. Cint vāc un apstrādā informāciju par jūsu ģeogrāfisko atrašanās vietu tikai ar jūsu atļauju.

Digitālie pirkstu nospiedumi:

Cint ir tiesības izmantot digitālo pirkstu nospiedumu tehnoloģiju, lai iegūtu datus par jums un/vai jūsu datoru vai ierīci. Šie dati var iekļaut tādus Personas datus kā IP adresi, kā arī bezpersoniskus datus, piemēram, datora operētājsistēmas vai pārlūka versija. Šī tehnoloģija izveido unikālu datora identifikatoru, kas ir izmantojams krāpniecības novēršanā vai atklāšanā, kā arī, lai sekotu jūsu dalībai aptaujā vai citā tirgus izpētes programmā, un ierobežotu dalību saskaņā ar konkrētas aptaujas vai tirgus izpētes programmas prasībām.

Sociālo tīklu informācija:

Jums var tikt piedāvāta iespēja piedalīties aptaujās un citās tirgus izpētes programmās ar sociālo tīklu palīdzību.
Ja izvēlaties piedalīties aptaujā vai citā tirgus izpētes programmā ar sociālo tīklu palīdzību, Cint, ar jūsu atļauju, ievāks noteiktu profila informāciju, kas ir pieejama jūsu sociālo tīklu kontā.

Žurnāla faili:

Cint automātiski apkopo un uzglabā konkrētu informāciju aptauju vai citu tirgus izpētes programmu laikā. Mūsu serveri automātiski saglabā informāciju, ko jūsu pārlūkprogramma nosūta katru reizi, kad apmeklējat interneta vietni. Šie servera žurnāli var iekļaut tādu informāciju kā jūsu pārlūka pieprasījums, Interneta protokola (IP) adrese, pārlūkprogrammas veids, pārlūka valoda, jūsu pieprasījuma datums un laiks, kā arī viena vai vairākas sīkdatnes, kas var identificēt jūsu pārlūku. Šī informācija tiek periodiski dzēsta standarta tehniskās apkopes laikā.

Informācija, ko Cint iegūst no trešajām pusēm:

Cint var iegūt Personas datus, informāciju par uzvedību un/vai demogrāfiju no trešajām pusēm, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar, datu pārvaldības platformas, reklāmu tīkli, informācijas dienesti, citi tirgus izpētes pakalpojumu sniedzēji un/vai sociālie tīkli. Cint var izmantot Personas datus, informāciju par uzvedību un/vai demogrāfiju, ko Cint saņem no minētajām trešajām pusēm, dažādiem mērķiem, piemēram, bet neaprobežojoties ar, datu validācija, datu papildināšana, mārketinga risinājumu izstrāde, krāpniecisku darbību atklāšana.

KAM CINT ATKLĀJ PERSONAS DATUS?
Cint sniedz piekļuvi jūsu Personas datiem jebkurai trešajai pusei tikai ar jūsu atļauju, izņemot gadījumus, kad to pieprasa likumdošana.

Ja aptaujas vai citai tirgus izpētes programmas aktivitātes īstenošanai ir nepieciešama personas datu atklāšana trešajai pusei, Cint atklāj jūsu Personas datus tikai ar jūsu atļauju. Ja savāktie dati tiek izmantoti statistikas modelēšanai, lai labāk izprastu tendences un konkrēto iedzīvotāju grupu vai auditoriju vēlmes, jūsu Personas dati tiks izmantoti tirgus izpētes mērķiem ierobežotā apjomā un tikai ar jūsu atļauju.

Cint var atklāt jūsu Personas datus, profilēšanas datus, kā arī citus datus sekojošām trešajām pusēm:

 • tirgus izpētes pakalpojumu ietvaros (tai skaitā mūsu motivācijas programmas), mūsu aģenti, apakšuzņēmēji vai partneri, kas nodrošina šo pakalpojumu sniegšanu ar nosacījumu, ka šīm pusēm ir atļauts izmantot jūsu Personas datus tikai pakalpojumu sniegšanai uzņēmumam Cint;
 • aģentiem, apakšuzņēmējiem un Cint partneriem pakalpojumu, ko šīs puses sniedz uzņēmumam Cint vai kopā ar to. Šie aģenti, apakšuzņēmēji un partneri drīkst izmantot šo informāciju tikai pakalpojumu sniegšanai uzņēmumam Cint. Cint ir tiesības, piemēram, sniegt Personas datus aģentiem, apakšuzņēmējiem vai partneriem mūsu interneta aptauju izvietošanai, datu apkopošanas vai apstrādes pakalpojumu sniegšanai, kā arī jūsu pieprasītās informācijas nosūtīšanai, bet šīm pusēm ir aizliegts izmantot jūsu Personas datus jebkuram citam mērķim, kas nav saistīts ar pakalpojumiem, kurus mums nodrošina šīs puses;
 • Cint klientiem, bet šādos gadījumos jūsu personas dati tiks atklāti klientiem tikai:
  i) ar jūsu atļauju, vai ii) ja datu atklāšana ir atļauta izpētes mērķiem saskaņā ar Insights Association un ESOMAR noteikumiem.
 • saskaņā ar likumīgu prasību vai pieprasījumu no valsts organizācijas, lai izpildītu valsts drošības vai likuma izpildes prasības;
 • saskaņā ar tiesvedību atbilstošajās tiesvedībā iesaistītās puses interesēs;
 • gadījumos, kad Cint uzskata, šīs informācijas atklāšana ir nepieciešama, lai nepieļautu fizisku pāridarījumu vai finansiālus zaudējumus, vai, ja pastāv aizdomas par faktisku vai iespējamu nelikumīgu darbību;
 • Informācijai par pārdošanu, nodošanu vai cita veida izmaiņām mūsu uzņēmumā, kā rezultātā Cint pieprasīs, lai uzņēmuma tiesību pārņēmējs apstrādātu Personas datus saskaņā ar šo Paziņojumu par konfidencialitāti. Gadījumā, ja pārdošanas, tiesību nodošanas vai citu izmaiņu rezultātā Cint netiek apvienots ar citu juridisku personu, Cint pieprasīs trešajai pusei neizmantot un neizpaust jūsu Personas datus, kā arī tos dzēst; vai
 • citiem mērķiem saskaņā ar jūsu sniegto atļauju.

Cint ir tiesības licencēt Personas datus ierobežotā apjomā trešajām pusēm (piem., datu brokeri, datu agregatori, utml.) tirgus izpētes mērķiem, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar,

Personas datu ierobežota izmantošana, licencēšana personas līmenī un/vai apkopoto datu līmenī (piem., produkta un/vai pakalpojuma pieprasījums vai izmantošanas aktivitāte, interneta vietnes apmeklējumu dati, meklēšanas vēsture, utml.), lai veidotu pircēju viedokļa un/vai uzvedības modeļus ar mērķi

pārdot šāda veida datus trešo pušu klientiem, lai īstenotu analītisko izpēti un sniegtu mārketinga informāciju. Šī informācija var tikt atklāta ar sīkdatnes (sīkdatnes ID), mobilo reklāmu identifikatora, e-pasta adreses vai citas metodes palīdzību. Pēc modelēšanas vai agregācijas veikšanas Personas dati tiek dzēsti.

Papildus tam, personu identificējoša informācija un informācija, kas ir vākta ar automātisko risinājumu palīdzību, var tikt sniegta trešajām pusēm, tai skaitā, bet neaprobežojoties ar, klientiem, partneriem,

aģentiem un/vai pakalpojumu sniedzējiem ar mērķi identificēt respondentus atkārtotai saziņai, krāpnieciskas darbības atklāšanai un/vai novēršanai, datu bāzu saskaņošanai, datu validācijai, datu papildināšanai, kodēšanai, datu segmentēšanai, kā arī ar atalgojumiem, motivēšanu un/vai izlozēm vai akcijām saistītiem pakalpojumiem.

Cint var saglabāt Personas datus vai ierīcēm identificējamu informāciju ar mērķi izpildīt jūsu prasības un/vai Cint uzņēmējdarbības vajadzības.
Piemēram, Cint ir tiesības saglabāt dalībnieku, kas atteicās no mārketinga informācijas saņemšanas, e-pasta adreses. Jebkāda Personas datu saglabāšana tiek veikta atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai un noteikumiem.

Cint nodos jūsu Personas datus trešajām pusēm tikai ar jūsu atļauju.

VAI CINT VĀC INFORMĀCIJU PAR BĒRNIEM?
Cint apzināti neievāc Personas datus no bērniem vecumā, kad ir nepieciešama vecāku piekrišana. Gadījumā, ja Cint atklāj, ka Cint ir nezinot ievācis bērna, kas nav rīcībspējīgā vecumā, Personas datus, Cint dzēš šos Personas datus no savām datu bāzēm.

KĀDUS DROŠĪBAS PASĀKUMUS CINT IZMANTO, LAI AIZSARGĀTU JŪSU PERSONAS DATUS?
Mums ir būtiski svarīga jūsu Personas datu drošība. Uzņēmums Cint ir ieviesis saprātīgus tehniskus, fiziskus un administratīvus pasākumus informācijas, ko savāc Cint, aizsardzībai. Piekļuve jūsu Personas datiem ir atļauta tikai tiem darbiniekiem, kuriem šī piekļuve ir nepieciešama savu darba pienākumu izpildei.

Neskatoties uz Cint ieviestajiem drošības pasākumiem, informācijas pārsūtīšana pa internetu un/vai mobilajiem tīkliem nav pilnībā droša, un Cint negarantē datu pārsūtīšanas tiešsaistē drošību. Cint neatbild par pieļautajām kļūdām, kuras pieļauj personas, iesniedzot Personas datus Cint.

PERSONAS DATU UZGLABĀŠANA
Cint uzglabās jūsu personas datus tik ilgi, cik nepieciešams apstrādes veikšanai, vai atbilstoši jūsu dotajai atļaujai. Datu uzglabāšanas laiks var būt atkarīgs arī no mūsu Paneļu īpašnieku vai Partneru juridiskajām saistībām pret jums, attiecināmajiem juridisko tiesību periodiem (tiesības iesniegt prasības) vai spēkā esošās likumdošanas.

JŪSU TIESĪBAS
Jums ir tiesības pārskatīt, labot vai dzēst jūsu Personas datus saskaņā ar spēkā esošo likumdošanu un noteikumiem. Konkrēti:

 • Tiesības uz piekļuvi — Jums ir tiesības iegūt informāciju un apstiprinājumu par jūsu Personas datu apstrādi
 • Tiesības uz izmaiņām — Jums ir tiesības pieprasīt jebkādu jūsu Personas datu neprecizitāšu labojumus
 • Tiesības uz dzēšanu — Jums ir tiesības pieprasīt jūsu Personas datu dzēšanu (šis tiesības ir ierobežotas uz datiem, kuru apstrādei, saskaņā ar likumdošanu un noteikumiem, ir nepieciešama jūsu atļauja, ja šo atļauju jūs atsaucat)
 • Tiesības ierobežot datu apstrādi — Jums ir tiesības pieprasīt jūsu Personas datu apstrādes ierobežošanu (jūsu pieprasījuma īstenošanas laikā Cint piekļuve jūsu Personas datiem būs ierobežota)
 • Tiesības uz datu mobilitāti — Jums ir tiesības pieprasīt jūsu Personas datu nodošanu citai pusei (šīs tiesības ir attiecināmas tikai uz jūsu sniegtajiem datiem)

Ja vēlaties īstenot savas tiesības, sazinieties ar mums

izmantojot kontaktinformāciju sadaļā “SAZINĀTIES AR MUMS”.

Saņemot tiesību īstenošanas pieprasījumu no personas, Cint nodrošinās pieprasīto informāciju 30 dienu laikā, ar nosacījumu, ka šis laika periods ir pietiekams pieprasījuma izpildei. Ja ir nepieciešams vairāk laika, Cint par to informēs jūs trīsdesmit dienu laikā.

Atsevišķās situācijās Cint var nebūt iespējas sniegt piekļuvi Personas datiem. Tās ir sekojošas situācijas:

 • piekļuves nodrošināšana Personas datiem var atklāt trešās puses personas datus;
 • informācijas atklāšana izpaudīs konfidenciālu komerciālo informāciju; vai
 • informācija tika iegūta juridiskās izmeklēšanas ietvaros.

Ja Cint noraida personas pieprasījumu piekļūt viņu Personas datiem, Cint informēs šo personu par atteikuma iemesliem.

KĀ ATTEIKTIES?
Jūsu lēmums piedalīties aptaujā vai citā tirgus izpētes programmā, atbildēt uz konkrētiem aptaujas jautājumiem vai sniegt Personas datus, tai skaitā Sensitīvos personas datus, vienmēr tiks ievērots.

Jūs varat izvēlēties piedalīties vai nepiedalīties konkrētajā aptaujā vai citā tirgus izpētes programmā, atteikties atbildēt uz konkrētiem jautājumiem vai pārtraukt dalību jebkurā laikā. Tomēr, ja nenorādīsiet konkrētu informāciju vai piedalīsieties aptaujā tikai daļēji, jūs nevarēsiet saņemt atalgojumu par dalību vai uzaicinājumus piedalīties pētījumos nākotnē.
Lai uzzinātu vairāk par atalgojumiem, lūdzu, lasiet Cint Noteikumus un Nosacījumus, klikšķinot šeit.

Kāda no mūsu Paneļu īpašnieku Paneļa locekļi, kas vairs nevēlas piedalīties aptaujās, citās tirgus izpētes programmās vai automātisko tehnoloģiju izmantošanā, vai citās aktivitātēs, tai skaitā sīkdatnes, var atteikties no dalības, veicot izmaiņas Konfidencialitātes iestatījumos atbilstošā paneļa locekļa portālā.
Konfidencialitātes iestatījumus var mainīt, klikšķinot uz atteikšanās saitēm, kas ir norādītas uzaicinājumos piedalīties aptaujās.
Paneļu locekļi un dalībnieki var sazināties ar mums, izmantojot sadaļā “SAZINĀTIES AR MUMS” sniegto informāciju.

PĀRROBEŽU POLITIKA
Cint uzglabā datus Eiropas Savienībā (ES) un Eiropas Ekonomikas Zonā (EEZ). Tomēr, Cint ir globāls uzņēmums, as nozīmē to, ka ar uzņēmumu saistīto vai nesaistīto pakalpojumu sniedzēji var savākt, apstrādāt, uzglabāt un pārsūtīt jūsu Personas datus ārpus valsts, kurā dzīvojat.

ES un Eiropas Ekonomikas Zona (EEZ):

Cint juridiskās personas ārpus ES un EEZ ir noslēgušas starpuzņēmumu datu aizsardzības līgumus, izmantojot standarta līgumu klauzulas, kuru izmantošanu rekomendē Eiropas Savienības Komisija.
Cint ir ieviesti līgumi ar pakalpojumu sniedzējiem un citiem uzņēmumiem, kas pieprasa no apakšuzņēmējiem ievērot jūsu Personas datu un apstrādāt Personas datus no ES saskaņā ar Eiropā spēkā esošo likumdošanu par datu aizsardzību.

Krievijas Federācija:

Saskaņā ar Krievijas Federācijas datu aizsardzības likumdošanu, Cint ievāc, apstrādā un uzglabā Krievijas Federācijas pilsoņu datus Krievijas Federācijā, un tikai pēc tam pārsūta šos datus uz ES vai EEZ.

SAITES UZ TREŠO PUŠU VIETNĒM
Šis Paziņojums par konfidencialitāti ir attiecināms tikai uz mūsu aptaujām un citām tirgus izpētes programmām, bet ne uz jebkuriem citiem produktiem vai pakalpojumiem. Mūsu aptaujas vai citas tirgus izpētes programmas var saturēt saites uz trešo pušu vietnēm, kas, saskaņā ar Cint viedokli, satur noderīgu informāciju. Cint politikas un procedūras, kas ir aprakstītas šeit, nav attiecināmas uz trešo pušu interneta vietnēm.
Cint iesaka uzmanīgi izlasīt šo vietņu paziņojumus par konfidencialitāti vai konfidencialitātes politikas, lai uzzinātu vairāk par konfidencialitāti, drošību, datu savākšanas un izplatīšanas politikām. Piedaloties jebkurā no mūsu aptaujām vai citām tirgus izpētes programmām, vai izmantojot jebkuru mūsu interneta vietni pēc izmaiņām šajā Paziņojumā par konfidencialitāti, jūs apliecināt savu piekrišanu un dodat mums savu atļauju jūsu personīgās informācijas vākšanai, izmantošanai, pārsūtīšanai un izpaušanai saskaņā ar spēkā esošo Paziņojumu par konfidencialitāti.

SAZINIETIES AR MUMS
Cint augstu vērtē jūsu viedokli un atgriezenisko saiti.
Ja vēlaties pārskatīt, labot vai dzēst jūsu Personas datus, vai jums ir jautājumi, komentāri vai ieteikumi, vai vēlaties atteikties no dalības aptaujās un citās tirgus izpētes programmas, vai jums ir jautājumi par jūsu Personas datiem, lūdzu, sazinieties ar mums:

Pa e-pastu: privacy@cint.com

Vai pa pastu:

Cint AB
Luntmakargatan 18, 1tr
111 37 Stokholma, Zviedrija

ATBILDĪGAIS:
Konfidencialitātes atbilstības vadītājs