Participant privacy notice (MK-MK)

Известување за приватност на учесниците во истражувања на Cint

Датум на стапување во сила: 28.02.2018
Последна ревизија на: 28.02.2018

Ова известување за приватност дефинира како Cint AB („Cint“) ги користи (собира, чува, користи, открива и на друг начин ги употребува) вашите лични податоци („Лични податоци“, кои исто така може да се нарекуваат лични информации за идентификување или „ЛИИ“ (PII)) и други информации опишани во ова Известување за приватност ако сте член на панел („член на панел“) на панел во сопственост на некој од нашите сопственици на панели („сопственици на панели“) или сте учесник („учесник“) насочен кон анкета или друга програма за истражување на пазарот од страна на некој од нашите клиенти („клиенти“) или партнери („партнери“). Вашето учество може, исто така, да биде регулирано со известување за приватност на некој од нашите сопственици на панели.

Cint е основана во ЕУ и информациите во ова известување за приватност се засноваат на Регулативата за заштита на општите податоци на Европската унија (2016/679) или GDPR, која обезбедува висок стандард во однос на заштитата на личните податоци. Меѓутоа, во зависност од тоа каде живеете, може да се применуваат и други закони и регулативи за приватност. Ова известување за приватност важи за жителите на секоја земја во светот.

Cint ќе воспостави и одржува деловни процедури кои се во согласност со ова известување за приватност и ќе ги наведе своите партнери да го направат истото.

ШТО Е CINT?
Cint обезбедува глобално онлајн истражување и платформа за увид која ги поврзува сопствениците на панели со истражувачите на пазарот, брендовите и членови на панели и учесниците во истражување за споделување на мислења и податоци на потрошувачите. Со седиште во Стокхолм, Шведска, Cint има канцеларии во поголемите градови низ Европа, Северна Америка и Азија-Пацифик.

Поединци учествуваат во истражување на пазарот на платформата на Cint или преку членство во панел на некој од нашите сопственици на панели или преку некој од нашите партнери кои ги насочуваат учесниците кон пополнување анкети или друга програма за истражување на пазарот. Членовите на панели и учесниците учествуваат во анкети или други програми за истражување на пазарот за можност да добиваат и откупуваат награди и стимулации за нивното учество.

Сопствениците на панели и партнерите на Cint кои ги насочуваат учесниците кон анкети или други програми за истражување на пазарот се контролори на податоци кои ги одредуваат целите и средствата за обработка на податоците на лицата. Cint само ќе ги обработи вашите лични податоци кои дејствуваат како обработувач на податоци, на барање на контролорот на податоци.

Вашите лични податоци може да се користат за неколку цели што се објаснети подолу заедно со примери на категории на лични информации за секоја цел. Посебни детали за употребата на личните информации, исто така, може да бидат подетално опишани во рамките на анкетата или другата програма за истражување на пазарот. Доколку сакате повеќе информации, секогаш сте добредојдени да ни се обратите како што е опишано подолу во делот “ОБРАТЕТЕ НИ СЕ” .

ЦИНТ ЈА ШТИТИ ВАШАТА ПРИВАТНОСТ
Регистрацијата и учеството во панел во сопственост на некој од нашите сопственици на панели е според условите и правилата на Cint. Условите и правилата на Cint може да ги најдете овде.

Вашето учество во анкета или друга програма за истражување на пазарот е целосно доброволно и употребата на вашите лични податоци од страна на Cint се врши со ваша согласност. Анкетите и другите програми за истражување на пазарот кои ги спроведуваат клиентите или партнери на Cint или други трети лица и податоците собрани во врска со тие анкети и други програми за истражување на пазарот не се предмет на ова известување за приватност.

Cint е посветена на заштита на приватноста на личните податоци. Cint се стреми да ги усогласи своите практики на приватност со применливите закони, кодекси и прописи, како и кодексите на стандарди на соодветни асоцијации за истражување на пазарот и истражување на јавното мислење, вклучувајќи ги, без ограничување, ESOMAR (www.esomar.org) и Асоцијацијата за увид (Insights Association)(www.insightsassociation.org).

КАКО СЕ СОБИРААТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?
Вашите лични податоци секогаш ќе се собираат со правични и законски средства, за специфични цели. На пример, Cint може да ги собира вашите лични податоци кога ќе се регистрирате или учествувате во панел на некој од нашите сопственици на панели, кога пополнувате анкета, кога учествувате во друга програма за истражување на пазарот или преку автоматски средства или други методи опишани подолу во делот „КОИ ИНФОРМАЦИИ ГИ СОБИРААТ АВТОМАТСКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ?“.

Cint собира лични податоци само за цели на истражување на пазарот.

КОИ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ СЕ СОБИРААТ И ОБРАБОТУВААТ?
Личните податоци што се обработуваат може да бидат вашето име, адреса, телефонски број, имејл адреса, датум на раѓање и други слични информации. Cint може да собира лични податоци директно од вас кога доброволно ќе ги дадете на Cint или може да добие лични податоци од нашите сопственици на панели, клиенти или фирми за истражување на пазарот кои добиле согласност од учесниците. Од членови на панел што припаѓа на некој наш сопственик на панел, Cint ќе собира податоци во согласност со нивните упатства.

Cint, исто така, може да добие лични податоци од сопствениците на бази на податоци кои нѐ увериле дека нивните бази на податоци содржат само поединци кои се согласиле да бидат вклучени и да ги споделат своите лични податоци. Најпосле, Cint може да собира и користи лични податоци добиени од јавно достапни извори, како телефонски именици.

Од време на време Cint може да собира чувствителни лични податоци кои, во зависност од земјата во која живеете, може да вклучуваат расна или етничка припадност, здравствени досиеја, финансиски информации, политички мислења и верски или филозофски верувања. Ако Cint собира ваши чувствителни лични податоци, Cint секогаш ќе побара експлицитна согласност од вас.

Вие може, исто така, да поднесете, поставите или да пренесете содржина или материјал, вклучувајќи фотографии, видеа и/или друга слична или сродна содржина или материјал кои може да ги содржат вашите лични податоци, на пример, кога учествувате во анкети или други програми за истражување на пазарот. Таквите лични податоци може да се користат и обелоденуваат како што е опишано во ова известување за приватност и не треба да вклучуваат аудио, видео, слики или слично од некој друг освен вас.

КАКО СЕ СОБИРААТ И ОБРАБОТУВААТ ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ?
Cint може да ги собира и обработува вашите лични податоци од различни причини, вклучувајќи:

 • да го овозможи вашето учество во панел на некој од нашите сопственици на панели;
 • да собира информации за ваше профилирање, така што Cint ќе може кон вас да насочи поспецифични анкети и други програми за истражување на пазарот;
 • да ве контактира за да ве покани да учествувате во анкети или други програми за истражување на пазарот;
 • да ја ажурира евиденцијата на вашите лични податоци;
 • да менаџира со нашите програми за стимулации и да ги исполни вашите барања за такви стимулации;
 • да ви дозволи да учествувате во лотарија (ако е дозволено);
 • да одговори на какви било пораки или барања што ќе ни ги испратите;
 • да ги потврди вашите информации за профилирање или одговорите што ги дадовте на анкета или друга програма за истражување на пазарот;
 • да ви обезбеди услуга и поддршка;
 • да открие и спречи прекршување на нашите Услови и правила;
 • да испита сомнително измамничко дејство или повреда на правата на друга страна;
 • да одговори на прописно овластени барања за информации од страна на владини органи или кога тоа го бара законот;
 • во врска со продажбата, назначувањето или друг пренос на нашиот бизнис, и во таков случај Cint ќе направи комерцијално разумни напори за да осигура дека кој било купувач се согласува да ги третира личните податоци во согласност со ова известување за приватност; или
 • како што е поинаку одобрено од вас.

Ве молиме имајте предвид дека примањето е-пошта може да биде услов за ваше учество во нашите анкети или други програми за истражување на пазарот. Можете да се откажете од добивање на овие пораки со откажување од анкети или други програми за истражување на пазарот.

Cint секогаш се осигурува дека има дозвола за обработка на вашите лични податоци. Cint најчесто го прави ова со добивање на ваша согласност, но во ограничени случаи, Cint може да користи законски пропис за обработка на лични податоци.

Ако се применува законски пропис што му дозволува на Cint да ги обработува вашите лични податоци, а вие ја повлечете согласноста за обработка на вашите лични податоци, тоа не значи дека Cint ќе престане да ги обработува вашите лични податоци, како на пример, да биде под законска должност да ги обработува вашите лични податоци за некои цели, на пример да чува копии од комерцијалните трансакции во период од најмалку седум години.

КОИ ИНФОРМАЦИИ СЕ СОБИРААТ СО АВТОМАТСКИТЕ ТЕХНОЛОГИИ?
Cint може автоматски да собира одредени информации. Во зависност од земјата во која живеете, таквите информации може да се сметаат за лични податоци. Тие информации вклучуваат, но не се ограничени само на информации за вашиот уред и неговите способности, вклучувајќи ги, но без ограничување, оперативниот систем на уредот, другите апликации на Вашиот уред, информации од колачиња, IP адреса, провајдер на мрежна услуга, тип на уред, временска зона, статус на мрежа, тип на прелистувач, идентификатор на прелистувач, единствен идентификациски број на уредот (како што се идентификатори за аналитика или рекламирање), кориснички ID на провајдер на мрежна услуга (единствен број кој ви е доделен од мрежиот оператор), адреса за контрола на пристап до медиуми (MAC) идентификатор за мобилно рекламирање, локација и други информации кои сами или во комбинација може да се користат за идентификување на вашиот уред. Специфичната технологија е наведена подолу:

Колачиња:

Колаче е всушност мала текстуална датотека која содржи информации за корисникот кое веб-страницата го поставува на компјутерот или уредот на корисникот. Cint поставува колачиња на вашиот компјутер или уред за анкета и други програми за истражување на пазарот и со цел за спречување на измами.

Cint, исто така, може да користи колачиња, тагови и скрипти за следење за да следи одредени информации за вас врз основа на вашата активност на нашата страница или на страници на трети страни. Cint може да ги користи овие информации за да утврди дали сте виделе, кликнале или на друг начин комуницирале со онлајн реклама или промоција на која Cint работи за да помогне во проценката на некој од клиенти за истражување. Со ваша согласност, Cint, исто така, може да ве избере за анкета или друга програма за истражување на пазарот, каде што колачињата ќе бидат искористени за да ве изложат на одредено рекламирање или промоции пред анкетата или друга активност на програмата за истражување на пазарот за проценка на таквите специфични реклами или промоции.

Со ваша согласност, клиентите или партнерите на Cint може да поставуваат колачиња на вашиот компјутер или уред и да ги користат тие колачиња, тагови и скрипти за да следат одредени информации за вашата активност на одредени веб-страници. Клиентите или партнерите на Cint може да ги користат овие информации за разновидни активности за истражување на пазарот.

Доколку сакате, можете да одберете да не се согласите за колачиња или да одберете да не прифаќате колачиња со прилагодување на поставките за приватност на вашиот веб прелистувач така што колачињата ќе се бришат кога излегувате од веб-страниците или кога го затворате прелистувачот. Исто така, можете да го конфигурирате вашиот прелистувач да ги блокира колачињата. Недавањето согласност, бришењето колачиња или блокирањето на колачиња може да ве исклучи од учество во анкети или други програми за истражување на пазарот или негативно да влијае на вашето корисничко искуство. За информации за тоа како да се откажете од колачиња, погледнете го делот со наслов „КАКО ДА СЕ ОТКАЖАМ?“

Користењето на колачиња од страна на Cint е секогаш со ваша согласност.

Ако сакате да дознаете повеќе за колачињата што ги користи Cint, кликнете овде.

Идентификатори на мобилно рекламирање:

Идентификатор на мобилно рекламирање е низа броеви и букви кои идентификуваат поединечен паметен телефон или таблет. На iOS, идентификаторот на мобилно рекламирање се нарекува „Идентитет за огласувачи“ (IDFA или пократко IFA). На Андроид, идентификаторот на мобилно рекламирање е GPS ADID (или Google Play Services ID за Android). Cint може да собира идентификатори на мобилно рекламирање или да ги добие од партнер. Cint може да користи идентификатори на мобилно рекламирање во нашите програми за истражување на пазарот или да ги споделува вашите податоци со клиенти или партнери. Со ваша согласност, Cint, исто така, може да ве избере за анкета или друга програма за истражување на пазарот, каде што идентификаторите на мобилно рекламирање ќе бидат искористени за да ве изложат на одредено рекламирање или промоции пред анкетата или друга активност на програмата за истражување на пазарот за проценка на таквите специфични реклами или промоции.

Cint ќе собере или ќе добие идентификатори на мобилно рекламирање само со ваша согласност.

Веб-светилници:

Веб-светилник (исто така познат како таг, јасен gif или 1 × 1 пиксел) се состои од мала низа код кој е вграден во рамките на веб-страница или е-пошта. Тие може или не може да бидат видлива графичка слика поврзана со веб-светилникот, и често сликата е дизајнирана да се вклопува во позадина на веб-страницата или е-поштата.

Cint може да користи веб-светилници во нашите е-пораки за да помогне да се утврди дали нашите пораки се отворени и да ги потврди дали има кликања на линковите во рамките на е-поштата или во рекламирање или истражување на веб-страници за да се утврди дали учесникот видел реклами или други онлајн содржини кои Cint ги мери. Cint и нашите овластени агенти може да ги поврзат личните податоци со веб-светилници за оперативни и истражувачки цели.

Податоци за гео-локација:

Cint може да собира информации за гео-локација од вашиот компјутер или уред. Cint може да ги користи вашите податоци за гео-локација за спречување на измами или за истражување на пазарот, вклучувајќи, но не ограничувајќи се на рекламни истражувања или други активности за истражување на пазарот базирани на следење. Cint ќе побара ваша согласност ако собира или користи ваши информации за гео-локација.

Дигитални отпечатоци:

Cint може да користи дигитална технологија за отпечатоци за да собере одредени податоци за вас и/или вашиот компјутер или уред. Овие податоци може да вклучуваат лични податоци, како што се IP адреса, како и не-лични податоци, како што се компјутерски оперативен систем или број на верзија на пребарувач. Оваа технологија создава единствен компјутерски идентификатор кој може да се користи за спречување на измами или да го идентификува и следи вашето учество во анкета или друга програма за истражување на пазарот и да го ограничи учеството во согласност со барањата на одредена анкета или друга програма за истражување на пазарот.

Информации од социјалните медиуми:

Исто така може да ви биде понудена можност да учествувате во анкети и други програми за истражување на пазарот преку или со платформи на социјални медиуми. Ако одберете да учествувате во анкети или други програми за истражување на пазарот преку или со платформи на социјални медиуми, Cint може, со ваша согласност, да собере одредени информации од профилот складирани во вашата сметка на платформата за социјални медиуми.

Датотеки за логови (Log Files):

Cint автоматски собира и складира одредени информации за време на учеството во анкета и други програми за истражување на пазарот. Нашите сервери автоматски снимаат информации што ги испраќа вашиот прелистувач секогаш кога ќе ја посетите веб-страницата. Овие логови на серверот може да вклучуваат информации како што се веб-барање, адреса на интернет-протокол (IP), тип на прелистувач, јазик на пребарувач, датум и време на вашето барање и едно или повеќе колачиња кои може да го идентификуваат вашиот прелистувач. Овие информации периодично се бришат како дел од нормалното рутинско одржување.

Информации кои Cint ги собира од трети страни:

Cint може да добие лични податоци, информации за однесување и/или демографија од трети лица, вклучувајќи, без ограничување, платформи за управување со податоци, рекламни мрежи, информативни бироа, други добавувачи што го истражуваат пазарот и/или платформи на социјални медиуми. Cint може да ги користи личните податоци, информациите за однесување и/или демографија од трети лица за различни цели вклучувајќи, без ограничување, проверка на податоци, дополнување на податоци, развој на маркетинг увиди, за откривање на измами.

СО КОГО CINT ГИ СПОДЕЛУВА ЛИЧНИТЕ ПОДАТОЦИ?
Cint нема да ги направи вашите лични податоци достапни на која било трета страна без ваша согласност, освен ако тоа не го бара законот, како што е подолу наведено подолу.

Ако анкета или друга програма за истражување на пазарот или друга активност вклучува доставување на лични податоци на трета страна, Cint ќе ги сподели вашите лични податоци со само ваша согласност. Доколку собраните податоци се користат за статистичко моделирање за подобро разбирање на трендовите и претпочитувањата меѓу одредени групи или делови од општата популација, само дел од споделените лични податоци ќе се користат само за цели на истражување на пазарот и повторно само со ваша согласност.

Cint може да ги открие вашите лични податоци, податоците за профилирање или други податоци за истражување на трети страни, на следниов начин:

 • во врска со услуги за истражување на пазарот (вклучувајќи ги нашите програми за стимулации), со нашите агенти, изведувачи или партнери кои ги помагаат таквите услуги; сепак, тие страни се спречени да ги користат вашите лични податоци на кој било друг начин, освен да обезбедуваат услуги на Cint;
 • со агенти, изведувачи или партнери на Cint во врска со услугите што овие поединци или субјекти ги вршат за, или со Cint. Овие агенти, изведувачи или партнери се ограничени да ги користат овие информации на кој било друг начин, освен да обезбедуваат услуги за Cint. На пример, Cint може да даде лични податоци на агентите, изведувачите или партнерите за да ги хостираат нашите веб-сајтови за анкети, за собирање податоци или услуги за обработка или за испраќање на информации што ги побаравте до вас, но тие страни не можат да ги користат вашите лични податоци за сопствени цели што не се поврзани со работата што ја вршат за нас;
 • со клиентите на Cint, но во такви случаи вашите лични податоци ќе се споделуваат само со клиенти:
  а) со ваша согласност, или б) за дозволени истражувачки цели во согласност со кодовите на Асоцијацијата за увид (Insights Association) и ESOMAR.
 • во врска со какво било законско барање од јавните органи, да се исполнуваат условите за национална безбедност или барања на органи за спроведување на законот.
 • во согласност со потребниот правен процес, до релевантната страна;
 • кога Cint верува дека откривањето е неопходно или соодветно за да се спречи физичка штета или финансиска загуба или во врска со сомнителни или познати незаконски активности;
 • во врска со продажбата, назначувањето или друг трансфер на Cint, и во таков случај Cint ќе побара тој купувач да се согласи да ги третира личните податоци во согласност со ова известување за приватност. Во случај кога продажбата, назначувањето или другиот пренос на Cint не е завршува со потенцијален купувач, Cint ќе бара од третата страна да не ги користи или обелодени вашите лични податоци на кој било начин и целосно да го избрише истите; или
 • како што е поинаку одобрено од вас.

Cint може да лиценцира одредени ограничени лични податоци на трети страни (на пример, брокери за податоци, агрегатори на податоци, итн.) за цели на истражување на пазарот, вклучувајќи, но без

ограничување, лиценцирање на податоци на индивидуално ниво и/или збирно ниво (на пример, активности за купување или користење на производи и/или услуги, податоци за посета на веб-страници, историја на интернет пребарувања итн.) за развој на увид во публика и/слични модели, за

намера за продажба на таквите податоци на клиентите на третите страни заради правење аналитика и обезбедување на маркетинг информации. Оваа информација може да се сподели преку колаче (ID на колаче), идентификатор на мобилно рекламирање, адреса на е-пошта или со друг метод. Откако моделирањето или агрегацијата на сличности се извршени, личните податоци се бришат.

Дополнително, идентификувањето на информациите и информациите собрани со автоматски средства може да се дадат на трети страни, вклучувајќи, без ограничување, клиенти, партнери,

агенти и/или продавачи со цел да се идентификуваат испитаниците за анкети за повторно контактирање или комуникации, откривање и/или превенција на измами, совпаѓање на базата на податоци, проверка на податоци, дополнување на податоци, кодирање, сегментација на податоци и награда, стимулација и/или лотарија или услуги поврзани со промоција.

Cint може да ги задржи личните податоци или информациите што може да ја идентификуваат машината со цел да ги задоволат вашите барања и/или деловните потреби на Cint. На пример, Cint може да ги задржи адресите на е-поштите на учесниците кои се откажале за Cint да може да се придржува на нивната желба. Секое задржување на личните податоци се врши во согласност со применливите закони и прописи.

Да напоменеме повторно, Cint ќе ги сподели вашите лични податоци само со ваша согласност.

ДАЛИ CINT СОБИРА ИНФОРМАЦИИ ОД ДЕЦА?
Cint свесно не собира лични податоци од деца под возраста за која е потребна родителска согласност. Ако Cint дознае дека ненамерно собрала лични податоци од дете под возраста за која е потребна родителска согласност, Cint ќе ги избрише таквите лични податоци од нашата база на податоци.

КОИ ЗАШТИТНИ МЕРКИ ГИ СПРОВЕРУВА CINT ЗА ДА ЈА ОСИГУРИ БЕЗБЕДНОСТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ?
Безбедноста на вашите лични податоци е многу важна за нас. Според тоа, Cint има воспоставено разумни технички, физички и административни заштитни мерки да ги заштити информациите кои ги собира. Само оние вработени на кои им е потребен пристап до вашите информации за да ги извршуваат своите должности се овластени да имаат пристап до вашите лични податоци.

И покрај заштитните мерки кои Cint ги спроведува, испраќањата преку интернет и/или мобилна мрежа не се целосно безбедни и Cint не гарантира безбедност при онлајн испраќање. Cint не е одговорна за какви било грешки од страна на поединците при давање на лични податоци на Cint.

ЗАДРЖУВАЊЕ НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ
Cint ќе складира лични податоци не подолго отколку што е потребно за нивна обработка или како што е овластено од ваша страна. Овој период, исто така, може да се заснова на договорните обврски на Cint или некој од нашите сопственици на панели или партнери кон вас, важечките периоди на ограничување (за да поднесете барања) или според важечкиот закон.

ВАШИ ПРАВА
Имате право да ги прегледувате, поправате или бришете вашите лични податоци, според важечките закони и прописи. Особено:

 • Право на пристап — Вие имате право да добиете потврда и информации за обработката на вашите лични податоци
 • Право на исправка — Имате право да направите корекции на вашите лични податоци
 • Право на бришење — Имате право да ги избришете вашите лични податоци (ова право е ограничено на податоци кои според законот и прописите можат да се обработуваат само со ваша согласност доколку ја повлечете вашата согласност за обработка)
 • Право на ограничување на обработката на податоците — Имате право да побарате ограничување на обработката на вашите лични податоци (во текот на секоја истрага во врска со вашето барање, пристапот на Cint до вашите лични податоци ќе биде ограничен)
 • Право на преносливост на податоци — Имате право да ги пренесете вашите лични податоци на друга страна (ова право е ограничено на податоци обезбедени од вас)

Ако сакате да искористите некое од вашите права, може да ни се обратите со барање на

деталите за контакт дадени подолу во делот „ОБРАТЕТЕ НИ СЕ“.

По приемот на барање од поединец, Cint ќе се обиде да ги обезбеди бараните информации во рок од 30 дена, под услов барањето да биде такво за да може разумно да се одговори во тој временски период. Ако е потребно повеќе време, Синт ќе ве извести во рок од триесет дена.

Сепак, во одредени ситуации, Cint можеби нема да може да обезбеди пристап до некои лични податоци. Ова може да се случи кога:

 • обезбедување на пристап до лични податоци, веројатно ќе открие лични податоци на трета страна;
 • откривањето на информациите ќе открие доверливи комерцијални информации; или
 • информациите се собрани заради законска истрага.

Ако Cint одбие барање на поединец за пристап до неговите/нејзините лични податоци, Cint ќе го извести поединецот за причината за одбивањето.

КАКО ДА СЕ ОТКАЖАМ?
Секогаш ќе се почитува вашата одлука да учествувате во анкета или друга програма за истражување на пазарот, да одговорите на кое било конкретно анкетно прашање или да обезбедите лични податоци, вклучувајќи чувствителни лични податоци.

Може да изберете дали ќе или нема да учествувате во одредена анкета или друга програма за истражување на пазарот, да одбиете да одговорите на одредени прашања или да го прекинете учеството во секое време. Меѓутоа, недавањето одредени информации или нецелосно учество во одредена анкета може да спречи да добиете стимулација за компензација или учество во одредени истражувачки студии во иднина. За повеќе информации за стимулациите, погледнете ги Условите и правилата на Cint со кликање овде.

Членовите на панел кој е сопственост на некој од нашите сопственици на панели кои веќе не сакаат да учествуваат во анкети, други програми за истражување на пазарот или да бидат предмет на користење на автоматски технологии или други активности, вклучувајќи колачиња, можат да се откажат ако отидат на страната Поставки за приватност на порталот на панелот каде се членови. До страната Поставки за приватност може да се дојде и со кликање на линковите за откажување поставени на поканите за анкети. Најпосле, членовите на панелот и учесниците може да ни се обратат со користење на деталите за контакт дадени подолу во делот „ОБРАТЕТЕ НИ СЕ“.

ПРЕКУГРАНИЧНА ПОЛИТИКА
Cint складира податоци во Европската унија (ЕУ) и Европската економска област (ЕЕО). Меѓутоа, како глобална организација, компанија поврзана со Cint или неповрзан давател на услуги може да собира, обработува, складира или пренесува лични податоци надвор од вашата земја на потекло.

(ЕУ) и Европската економска област (ЕЕО):

Правните лица на Cint надвор од ЕУ и ЕЕО потпишаа договори за заштита на податоци во рамките на компанијата користејќи стандардни договорни клаузули подготвени од Европската комисија. Cint има договори со даватели на услуги и други деловни добавувачи кои бараат од договорните страни да ја почитуваат доверливоста на вашите лични податоци и да работат со европските лични податоци во согласност со важечките европски закони за заштита на податоците.

Руска Федерација:

Во согласност со законите за заштита на податоци на Руската Федерација, Cint ги собира, обработува и чува личните податоци на граѓаните на Руската Федерација во Руската Федерација и само потоа ги пренесува тие податоци во ЕУ или ЕЕО.

ЛИНКОВИ ДО ВЕБ-СТРАНИЦИ НА ТРЕТИ СТРАНИ
Ова известување за приватност важи исклучиво за нашите анкети и други програми за истражување на пазарот, а не за некој друг производ или услуга. Нашите анкети или други програми за истражување на пазарот може да содржат линкови до повеќе веб-страници на трети страни за кои Cint верува дека може да понудат корисни информации. Политиките и процедурите што Cint ги опишува тука не се однесуваат на овие веб-страници. Cint препорачува внимателно да ги прочитате известувањата за приватност или политиките на секоја страница што ја посетувате за да се информирате за нивните политики за приватност, безбедност, собирање податоци и дистрибуција. Со учество во некоја нашите анкети или други програми за истражување на пазарот или во некоја од нашите веб-страници, по секоја промена на известувањето за приватност, слободно и изрично ни ја давате вашата согласност да ги собираме, користиме, пренесуваме и откриваме вашите лични информации на начин што е наведен во тоа тековно известување за приватност.

ОБРАТЕТЕ НИ СЕ
Cint го цени вашето мислење и повратни информации. Ако сакате да ги прегледате, поправите или избришете вашите лични податоци или имате прашања, коментари или предлози, или ако сакате да се откажете од нашите анкети или други програми за истражување на пазарот или имате прашања за вашите лични податоци, обратете ни се:

Преку е-пошта на: privacy@cint.com

Или преку пошта на адреса:

Cint AB
Luntmakargatan 18, 1tr
111 37 Stockholm, Sweden

ATTENTION: Privacy Compliance Officer