Participant privacy notice (MS-MY)

Notis Privasi Peserta Penyelidikan Cint

Tarikh Kuat Kuasa: 28 Februari 2018
Kali Terakhir Disemak Semula: 28 Februari 2018

Notis Privasi ini mentakrifkan cara Cint AB (“Cint”) menggunakan (mengumpul, menyimpan, menggunakan dan mendedahkan serta sebaliknya menggunakan) Data Peribadi anda (“Data Peribadi” yang juga dirujuk sebagai Maklumat Yang Boleh Dikenal Pasti Secara Peribadi atau “PII”) dan maklumat lain dihuraikan dalam Notis Privasi ini sama ada anda ahli panel (“Ahli Panel”) bagi panel yang dimiliki oleh salah satu Pemilik Panel kami (“Pemilik Panel”) atau peserta (“Peserta”) dihalakan ke tinjauan atau program penyelidikan pasaran lain oleh salah satu klien kami (“Klien”) atau Rakan Kongsi (“Rakan Kongsi”). Penyertaan anda juga mungkin dikawal oleh notis privasi bagi salah satu Pemilik Panel kami.

Cint diwujudkan dalam EU dan maklumat dalam Notis Privasi ini adalah berdasarkan Peraturan Perlindungan Data Umum Kesatuan Eropah (2016/679) atau GDPR, yang menyediakan standard tinggi berhubung perlindungan Data Peribadi. Walau bagaimanapun, undang-undang dan peraturan privasi lain juga mungkin terpakai bergantung pada tempat tinggal anda. Notis Privasi ini terpakai kepada penduduk setiap negara di seluruh dunia.

Cint akan, dan akan menyebabkan gabungannya mewujudkan dan mengekalkan prosedur perniagaan yang konsisten dengan Notis Privasi ini.

SIAPAKAH CINT?
Cint menyediakan platform penyelidikan dan wawasan dalam talian peringkat global yang menghubungkan Pemilik Panel dengan penyelidik pasaran, jenama dan Ahli Panel dan Peserta penyelidikan untuk berkongsi pendapat dan data pengguna. Beribu pejabat di Stockholm, Sweden, Cint mempunyai pejabat di bandar-bandar utama di seluruh Eropah, Amerika Utara dan Asia Pasifik.

Penyertaan individu dalam penyelidikan pasaran pada platform Cint sama ada melalui keahlian dalam panel bagi salah satu Pemilik Panel kami atau melalui salah satu Rakan Kongsi kami yang menghalakan Peserta ke tinjauan atau program penyelidikan pasaran lain. Ahli Panel dan Peserta menyertai tinjauan atau program penyelidikan pasaran lain untuk berpeluang menerima dan menebus ganjaran dan insentif bagi penyertaan mereka.

Pemilik Panel dan Rakan Kongsi Cint yang menghalakan peserta ke tinjauan atau program penyelidikan pasaran lain merupakan Pengawal Data yang menentukan tujuan dan cara bagi memproses Data Individu. Cint hanya akan memproses Data Peribadi anda yang bertindak sebagai Pemproses Data, atas permintaan Pengawal Data.

Data Peribadi anda boleh digunakan untuk beberapa tujuan yang dijelaskan di bawah berserta contoh kategori Maklumat Peribadi untuk setiap tujuan. Butiran khusus berkenaan penggunaan Maklumat peribadi juga boleh dihuraikan lebih lanjut dalam tinjauan atau program penyelidikan pasaran lain. Jika anda mahu maklumat lanjut, anda sentiasa dialu-alukan untuk menghubungi kami seperti yang dihuraikan dalam bahagian “HUBUNGI KAMI” di bawah.

CINT MELINDUNGI PRIVASI ANDA
Pendaftaran dan penyertaan dalam panel yang dimiliki oleh salah satu Pemilik Panel kami tertakluk pada Terma dan Syarat Cint. Anda boleh menemui Terma dan Syarat Cint di sini.

Penyertaan anda dalam tinjauan atau program penyelidikan pasaran lain adalah sama sekali sukarela dan penggunaan Cint ke atas Data Peribadi anda dijalankan dengan persetujuan anda. Tinjauan dan program penyelidikan pasaran lain ditadbir oleh Klien Cint, Rakan Kongsi atau pihak ketiga lain dan data yang dikumpul berhubung tinjauan tersebut dan program penyelidikan pasaran lain tidak tertakluk pada Notis Privasi ini.

Cint komited dengan perlindungan privasi Data Peribadi. Cint berusaha bagi mengesahkan amalan privasinya mematuhi undang-undang, kod dan peraturan yang berkenaan, serta kod standard bagi pasaran yang berkenaan dan persatuan penyelidikan tinjauan pendapat, termasuk tanpa had ESOMAR (www.esomar.org) dan Persatuan Wawasan (www.insightsassociation.org).

BAGAIMANAKAH DATA PERIBADI ANDA DIKUMPUL?
Data Peribadi anda akan sentiasa dikumpul dengan cara yang adil dan mengikut undang-undang, bagi tujuan tertentu. Sebagai contoh, Cint boleh mengumpulkan Data Peribadi anda apabila anda mendaftar atau menyertai panel bagi salah satu Pemilik Panel kami, melengkapkan tinjauan, menyertai program penyelidikan pasaran lain atau melalui cara automatik atau kaedah lain seperti yang dihuraikan dalam bahagian “APAKAH MAKLUMAT YANG DIKUMPUL OLEH TEKNOLOGI AUTOMATIK?” di bawah.

Cint hanya mengumpul Data Peribadi untuk tujuan penyelidikan pasaran.

APAKAH DATA PERIBADI YANG DIKUMPUL DAN DIPROSES?
Data Peribadi yang diproses mungkin termasuk nama anda, alamat, nombor telefon, alamat e-mel, tarikh lahir dan maklumat lain yang serupa. Cint mungkin mengumpul Data Peribadi secara terus daripada anda apabila anda memberikannya secara sukarela kepada Cint atau Cint boleh mendapatkan Data Peribadi daripada Pemilik Panel, Klien atau firma penyelidikan pasaran kami yang telah mendapatkan persetujuan Peserta. Untuk Ahli Panel bagi panel salah satu Pemilik Panel kami, Cint akan mengumpulkan data menurut arahan-arahan mereka.

Cint juga boleh mendapatkan Data Peribadi daripada pemilik pangkalan data yang telah memberi jaminan kepada kami bahawa pangkalan data mereka hanya mengandungi individu yang telah bersetuju untuk disertakan dan Data Peribadi mereka dikongsikan. Akhirnya, Cint boleh mengumpul dan menggunakan Data Peribadi yang diperoleh daripada sumber yang tersedia secara umum, seperti direktori telefon.

Dari masa ke masa, Cint boleh mengumpulkan Data Peribadi Sensitif yang bergantung pada negara di tempat anda menetap mungkin termasuk, bangsa atau asal etnik, rekod kesihatan, maklumat kewangan, pandangan politik dan keagamaan atau kepercayaan falsafah. Jika Cint mengumpul Data Peribadi Sensitif anda, Cint akan sentiasa mendapatkan persetujuan anda secara jelas.

Anda juga boleh menyerahkan, memuat naik atau memindahkan kandungan atau bahan, termasuk foto, video dan/atau sebarang kandungan atau bahan lain yang serupa atau berkaitan yang mungkin termasuk Data Peribadi anda, contohnya, apabila menyertai tinjauan atau program penyelidikan pasaran lain. Data peribadi sedemikian mungkin digunakan dan didedahkan seperti yang dihuraikan dalam Notis Privasi ini dan seharusnya tidak termasuk audio, video, imej atau persamaan sesiapa sahaja selain anda.

BAGAIMANAKAH DATA PERIBADI DIKUMPUL DAN DIPROSES?
Cint boleh mengumpul dan memproses Data Peribadi anda atas pelbagai sebab, termasuk:

 • membenarkan penyertaan anda dalam panel bagi salah satu Pemilik Panel kami:
 • mengumpul maklumat pemprofilan tentang anda supaya Cint boleh menyasarkan tinjauan khusus dan program penyelidikan pasaran lain dengan lebih baik kepada anda;
 • menghubungi anda untuk menjemput anda menyertai tinjauan atau program penyelidikan pasaran lain;
 • mengemas kini rekod kami tentang Data Peribadi anda;
 • menguruskan program insentif kami dan memenuhi permintaan anda untuk insentif sedemikian;
 • membenarkan anda menyertai cabutan bertuah (jika dibenarkan);
 • membalas sebarang mesej atau permintaan yang anda boleh hantar kepada kami;
 • mengesahkan maklumat pemprofilan anda atau jawapan yang anda berikan untuk tinjauan atau program penyelidikan pasaran lain;
 • memberikan perkhidmatan dan sokongan kepada anda;
 • mengesan dan menghalang pelanggaran Terma & Syarat kami;
 • untuk menyiasat aktiviti penipuan atau pelanggaran hak pihak lain yang disyaki;
 • untuk menjawab permintaan maklumat tepat pada waktunya bagi pihak berkuasa kerajaan atau jika dikehendaki oleh undang-undang;
 • berhubung jualan, tugasan atau pemindahan perniagaan kami yang lain, di mana Cint akan melakukan usaha yang munasabah secara komersial bagi memastikan bahawa sebarang pembeli sedemikian bersetuju untuk mengendalikan Data Peribadi menurut Notis Privasi ini; atau
 • sebagaimana sebaliknya yang anda benarkan.

Sila ambil perhatian bahawa menerima komunikasi e-mel mungkin menjadi keperluan penyertaan anda dalam tinjauan kami atau program penyelidikan pasaran lain. Anda boleh memilih keluar daripada menerima e-mel ini dengan menyahlanggan tinjauan atau program penyelidikan pasaran lain.

Cint sentiasa memastikan bahawa ia dibenarkan untuk memproses Data Peribadi anda. Cint secara umumnya melakukan perkara ini dengan mendapatkan persetujuan anda, namun dalam kes yang terhad, Cint mungkin menggunakan syarat statutori untuk memproses Data Peribadi.

Jika syarat statutori yang terpakai membolehkan Cint memproses Data Peribadi anda dan anda menarik balik persetujuan bagi memproses Data Peribadi anda, ini tidak semestinya bermaksud bahawa Cint akan berhenti memproses Data Peribadi anda sebagaimana yang ia mungkin lakukan, contohnya di bawah tugas statutori untuk terus memproses Data Peribadi anda bagi beberapa tujuan, cth. untuk menyimpan salinan urus niaga komersial selama minimum tujuh tahun.

APAKAH MAKLUMAT YANG DIKUMPULKAN OLEH TEKNOLOGI AUTOMATIK?
Cint mungkin mengumpul maklumat tertentu secara automatik. Bergantung pada negara di tempat anda menetap, maklumat sedemikian boleh dianggap Data Peribadi. Maklumat sedemikian termasuk, tetapi tidak terhad pada maklumat tentang peranti anda dan keupayaan peranti termasuk, tetapi tanpa had, sistem operasi peranti, aplikasi lain pada peranti anda, maklumat kuki, alamat IP, penyedia rangkaian peranti, jenis peranti, zon waktu, status rangkaian, jenis pelayar, pengecam pelayar, nombor pengenalan peranti unik (seperti pengecam untuk analisis atau pengiklanan), ID pengguna penyedia rangkaian (nombor diperuntukkan secara unik kepada anda oleh penyedia rangkaian anda), alamat Kawalan Akses Media (MAC), pengecam pengiklanan mudah alih, lokasi dan maklumat lain yang dengan sendiri atau gabungan boleh digunakan untuk mengenal pasti peranti anda secara unik. Teknologi khusus dinyatakan di bawah:

Kuki:

Kuki hanyalah fail teks kecil yang mengandungi maklumat tentang pengguna yang diletakkan oleh laman web pada komputer atau peranti pengguna. Cint meletakkan kuki pada komputer atau peranti anda untuk tujuan kawalan tinjauan dan program penyelidikan pasaran lain dan pencegahan penipuan.

Cint juga boleh menggunakan kuki, tag dan skrip penjejakan untuk menjejaki maklumat tertentu tentang anda berdasarkan aktiviti anda di laman kami atau laman pihak ketiga. Cint boleh menggunakan maklumat ini untuk menentukan sama ada anda telah melihat, mengklik padanya atau sebaliknya berinteraksi dengan iklan atau promosi dalam talian yang diusahakan oleh Cint bagi membantu menilai salah satu Klien penyelidikan kami. Tertakluk pada persetujuan anda, Cint juga boleh memilih anda untuk tinjauan atau program penyelidikan pasaran lain di mana kuki akan digunakan bagi mendedahkan anda kepada pengiklanan atau promosi khusus sebelum tinjauan atau aktiviti program penyelidikan pasaran lain untuk penilaian pengiklanan atau promosi khusus sedemikian.

Dengan persetujuan anda, Klien atau Rakan Kongsi Cint juga boleh meletakkan kuki pada komputer atau peranti anda dan menggunakan kuki, tag dan skrip tersebut untuk menjejaki maklumat tertentu tentang aktiviti anda di laman web tertentu. Klien atau Rakan Kongsi Cint boleh menggunakan maklumat ini untuk pelbagai aktiviti penyelidikan pasaran.

Jika anda mahu, anda boleh memilih untuk tidak bersetuju dengan kuki atau memilih untuk menerima kuki dengan melaraskan tetapan privasi pelayar web anda untuk memadamkan kuki setelah keluar laman web atau apabila anda menutup pelayar anda. Anda juga boleh mengkonfigurasikan pelayar anda untuk menyekat kuki. Tidak memberikan persetujuan, memadamkan kuki atau menyekat kuki boleh mengeluarkan anda daripada menyertai tinjauan atau program penyelidikan pasaran lain atau memberi kesan negatif kepada pengalaman pengguna anda. Untuk maklumat tentang cara memilih keluar kuki, sila rujuk bahagian yang bertajuk ”BAGAIMANAKAH SAYA BOLEH MEMILIH KELUAR?”

Penggunaan kuki Cint sentiasa dengan persetujuan anda.

Jika anda mahu mengetahui lebih lanjut tentang kuki yang digunakan oleh Cint, sila klik di sini.

Pengecam Pengiklanan Mudah Alih:

Pengecam pengiklanan mudah alih ialah rentetan nombor dan huruf yang mengecam telefon pintar atau tablet individu. Pada iOS, pengecam pengiklanan mudah alih dipanggil “Identiti Untuk Pengiklan” (IDFA atau singkatannya IFA). Pada Android, pengecam pengiklanan mudah alih merupakan GPS ADID (atau ID Perkhidmatan Google Play untuk Android). Cint boleh mengumpul pengecam pengiklanan mudah alih atau mendapatkannya daripada Rakan Kongsi. Cint boleh menggunakan pengecam pengiklanan mudah alih dalam program penyelidikan pasaran kami atau berkongsi data anda dengan Klien atau Rakan Kongsi. Tertakluk atas persetujuan anda, Cint juga boleh memilih anda untuk tinjauan atau program penyelidikan pasaran lain di mana pengecam pengiklanan mudah alih akan digunakan untuk mendedahkan anda kepada pengiklanan atau promosi khusus sebelum aktiviti tinjauan atau program penyelidikan pasaran lain bagi penilaian pengiklanan atau promosi khusus sedemikian.

Cint hanya akan mengumpul atau mendapatkan pengecam pengiklanan mudah alih dengan persetujuan anda.

Bikon Web:

Bikon web (juga dikenali sebagai tag, gif jelas atau piksel 1×1) mengandungi rentetan kod kecil yang dibenamkan dalam halaman web atau e-mel. Ia mungkin imej grafik yang boleh kelihatan atau sebaliknya yang berkaitan dengan bikon web dan imej tersebut sering direka bentuk untuk digabungkan dalam latar belakang halaman web atau e-mel.

Cint boleh menggunakan bikon web dalam mesej e-mel kami bagi membantu menentukan sama ada mesej kami dibuka dan mengesahkan sebarang klik melepasi ke pautan dalam e-mel atau dalam pengiklanan atau penyelidikan laman web untuk menentukan jika Peserta telah melihat iklan atau kandungan dalam talian lain yang diukur oleh Cint. Cint dan ejen kami yang dibenarkan boleh memautkan Data Peribadi ke bikon web bagi tujuan operasi dan penyelidikan.

Data Geo-Lokasi:

Cint boleh mengumpul maklumat geo-lokasi dari komputer atau peranti anda. Cint boleh menggunakan data geo-lokasi anda untuk pencegahan penipuan atau bagi tujuan penyelidikan pasaran, termasuk tetapi tidak terhad pada penyelidikan pengiklanan atau aktiviti penyelidikan pasaran lain yang berasaskan penjejakan. Cint akan mendapatkan persetujuan anda jika Cint mengumpul atau menggunakan maklumat geo-lokasi anda.

Penentuan Cap Jari Digital:

Cint boleh menggunakan teknologi penentuan cap jari digital untuk mengumpul data tertentu mengenai anda dan/atau komputer atau peranti anda. Data ini mungkin termasuk Data Peribadi seperti alamat IP, serta Data Bukan Peribadi seperti sistem operasi komputer atau nombor versi pelayar. Teknologi ini mewujudkan pengecam komputer unik yang boleh digunakan untuk pencegahan penipuan atau untuk mengenal pasti dan menjejaki penyertaan anda dalam tinjauan atau program penyelidikan pasaran lain dan mengehadkan penyertaan mengikut keperluan tinjauan tertentu atau program penyelidikan pasaran yang lain.

Maklumat Media Sosial:

Anda juga boleh ditawarkan peluang untuk menyertai tinjauan dan program penyelidikan pasaran lain menerusi atau dengan platform media sosial. Jika anda memilih untuk menyertai tinjauan atau program penyelidikan pasaran lain menerusi atau dengan platform media sosial, Cint boleh, dengan persetujuan anda, mengumpulkan maklumat profil tertentu yang tersimpan dalam akaun platform media sosial anda.

Fail Log:

Cint mengumpulkan dan menyimpan maklumat tertentu secara automatik semasa tinjauan dan penyertaan program penyelidikan pasaran lain. Pelayan kami secara automatik merekodkan maklumat yang pelayar anda hantar setiap kali anda melawat laman web. Log pelayan ini mungkin termasuk maklumat seperti permintaan web anda, alamat Protokol Internet (IP), jenis pelayar, bahasa pelayar, tarikh dan masa permintaan anda dan satu atau lebih kuki yang secara unik boleh mengenal pasti pelayar anda. Maklumat ini dipadamkan secara berkala sebagai sebahagian daripada rutin penyelenggaraan biasa.

Maklumat Yang Cint Kumpul daripada Pihak Ketiga:

Cint boleh mendapatkan Data Peribadi, maklumat tingkah laku dan/atau demografik daripada pihak ketiga, termasuk, tanpa had, platform pengurusan data, rangkaian iklan, biro khidmat maklumat, penyedia penyelidikan pasaran lain dan/atau platform media sosial. Cint boleh menggunakan Data Peribadi, data tingkah laku dan/atau demografik yang diterima daripada pihak ketiga ini untuk pelbagai tujuan, termasuk, tetapi tanpa had, tujuan kesahan data, penambahan data, pembangunan wawasan pemasaran, pengesanan penipuan.

DENGAN SIAPAKAH CINT BERKONGSI DATA PERIBADI?
Cint tidak akan membuat Data Peribadi anda boleh didapati oleh mana-mana pihak ketiga tanpa persetujuan anda, melainkan ia dikehendaki oleh undang-undang, seperti yang dinyatakan lebih lanjut di bawah.

Jika tinjauan atau program penyelidikan pasaran lain atau aktiviti lain termasuk menyediakan Data Peribadi kepada pihak ketiga, Cint hanya akan berkongsi Data Peribadi anda dengan persetujuan anda. Jika data yang dikumpul digunakan untuk model statistik bagi memahami trend dan keutamaan dengan lebih baik di kalangan kumpulan atau penonton khusus dalam populasi umum, hanya Data Peribadi terhad yang dikongsi akan digunakan untuk tujuan penyelidikan pasaran sahaja dan sekali lagi hanya dengan persetujuan anda.

Cint boleh mendedahkan Data Peribadi, data pemprofilan atau data penyelidikan anda yang lain kepada pihak ketiga seperti berikut:

 • berhubung perkhidmatan penyelidikan pasaran (termasuk program insentif kami), kepada ejen, kontraktor atau Rakan Kongsi kami yang memudahkan perkhidmatan sedemikian; Walau bagaimanapun, dengan syarat, pihak-pihak tersebut dilarang daripada menggunakan Data Peribadi anda dalam apa-apa cara selain menyediakan perkhidmatan kepada Cint;
 • dengan ejen, kontraktor atau Rakan Kongsi Cint berhubung perkhidmatan yang dilakukan oleh individu atau entiti ini, atau dengan, Cint. Ejen, kontraktor atau Rakan Kongsi ini dilarang daripada menggunakan maklumat ini
 • dengan apa-apa cara selain menyediakan perkhidmatan untuk Cint. Sebagai contoh, Cint boleh memberikan Data Peribadi kepada ejen, kontraktor atau Rakan Kongsi untuk menjadi hos laman web tinjauan kami, untuk perkhidmatan pengumpulan atau pemprosesan data, atau untuk menghantar maklumat yang anda minta, tetapi pihak-pihak tersebut tidak boleh menggunakan Data Peribadi anda bagi tujuan mereka sendiri yang tidak berkaitan
 • dengan kerja yang mereka lakukan untuk kami; dengan Klien Cint, tetapi dalam kes ini, Data Peribadi anda hanya akan dikongsikan dengan Klien:
  • i) dengan persetujuan anda, atau ii) untuk tujuan penyelidikan yang dibenarkan menurut kod Persatuan Wawasan dan ESOMAR.
 • berhubung permintaan atau keperluan apa-apa permintaan yang sah oleh pihak berkuasa awam, untuk memenuhi keperluan keselamatan negara atau penguatkuasaan undang-undang;
 • selaras dengan proses perundangan yang diperlukan, kepada pihak pendesak yang berkaitan;
 • apabila Cint percaya bahawa pendedahan adalah perlu atau sesuai untuk mencegah kecederaan fizikal atau kerugian kewangan atau berkaitan dengan aktiviti haram yang disyaki atau sebenar;
 • Berhubung jualan, tugasan atau pemindahan lain oleh Cint, dalam kes di mana Cint akan memerlukan pembeli tersebut bersetuju untuk mengendalikan Data Peribadi menurut Notis Privasi ini. Sekiranya jualan, tugasan atau pemindahan lain oleh Cint tidak disempurnakan dengan bakal pembeli, Cint akan mengkehendaki supaya pihak ketiga tidak menggunakan atau mendedahkan Data Peribadi anda dengan apa jua cara dan sama sekali memadamnya; atau
 • sebagaimana sebaliknya yang anda benarkan.

Cint boleh melesenkan Data Peribadi tertentu yang terhad kepada pihak ketiga (cth., broker data, pengagregat data dsb.) untuk tujuan penyelidikan pasaran, termasuk, tetapi tanpa

had, pelesenan data tahap individu dan/atau beragregat (cth., aktiviti pembelian atau penggunaan produk dan/atau perkhidmatan, data lawatan laman web, sejarah carian Internet dsb.) untuk pembangunan wawasan penonton dan/atau model yang kelihatan sama, untuk

tujuan jualan data tersebut kepada pelanggan pihak ketiga bagi tujuan melakukan analisis dan menyediakan risikan pemasaran. Maklumat ini boleh dikongsi melalui kuki (ID kuki), pengecam pengiklanan mudah alih, alamat e-mel atau kaedah lain. Selepas pemodelan atau pengagregatan yang kelihatan sama dilakukan, Data Peribadi dipadamkan.

Di samping itu, pengenalpastian maklumat dan maklumat yang dikumpul dengan cara automatik boleh diberikan kepada pihak ketiga, termasuk, tanpa had, Klien, Rakan Kongsi,

ejen dan/atau vendor bagi tujuan mengenal pasti responden untuk tinjauan semula atau komunikasi semula, pengesanan dan/atau pencegahan penipuan, padanan pangkalan data, pengesahan data, penambahan data, pengekodan, pensegmenan data, dan ganjaran, insentif, dan/atau cabutan bertuah atau perkhidmatan berkaitan promosi.

Cint boleh mengekalkan Data Peribadi atau maklumat yang boleh dikenal pasti oleh mesin untuk memenuhi permintaan anda dan/atau keperluan perniagaan Cint. Sebagai contoh, Cint boleh mengekalkan alamat e-mel Peserta yang memilih keluar untuk memastikan Cint mematuhi sebarang hasrat tersebut. Sebarang pengekalan Data Peribadi dilakukan dengan mematuhi undang-undang dan peraturan yang berkenaan.

Sekali lagi, Cint akan hanya berkongsi data peribadi anda dengan persetujuan anda.

ADAKAH CINT MENGUMPUL MAKLUMAT DARIPADA KANAK-KANAK?
Cint tidak dengan sengaja mengumpul Data Peribadi daripada kanak-kanak bawah umur di mana persetujuan ibu bapa diperlukan. Sekiranya Cint menyedari bahawa Cint telah mengumpul Data Peribadi secara tidak sengaja daripada kanak-kanak bawah umur yang memerlukan persetujuan ibu bapa, Cint akan memadamkan Data Peribadi tersebut daripada pangkalan data kami.

APAKAH PERLINDUNGAN YANG TELAH CINT LAKSANAKAN BAGI MEMBANTU MEMASTIKAN KESELAMATAN DATA PERIBADI ANDA?
Keselamatan Data Peribadi anda sangat penting bagi kami. Oleh itu, Cint telah meletakkan perlindungan teknikal, fizikal dan pentadbiran yang munasabah untuk melindungi maklumat yang dikumpul oleh Cint. Hanya pekerja yang memerlukan akses ke maklumat anda untuk menjalankan tugas mereka diberikan kuasa untuk memiliki akses ke Data Peribadi anda.

Walaupun perlindungan yang dilakukan oleh Cint, penghantaran menerusi Internet dan/atau rangkaian mudah alih tidak benar-benar selamat dan Cint tidak menjamin keselamatan penghantaran dalam talian. Cint tidak bertanggungjawab atas sebarang kesalahan oleh individu dalam menyerahkan Data Peribadi kepada Cint.

PENGEKALAN DATA PERIBADI
Cint akan menyimpan Data Peribadi tidak lebih daripada yang diperlukan untuk tujuan aktiviti pemprosesan atau yang anda benarkan. Tempoh ini mungkin juga berdasarkan Cint atau salah satu komitmen kontrak Pemilik Panel atau Rakan Kongsi kami kepada anda, tempoh had yang berkenaan (untuk membawa tuntutan) atau menurut undang-undang yang berkenaan.

HAK ANDA
Anda berhak untuk menyemak semula, membetulkan atau memadamkan Data Peribadi anda, tertakluk pada undang-undang dan peraturan yang berkenaan. Secara khususnya:

 • Hak akses — Anda berhak untuk mendapatkan pengesahan dan maklumat tentang pemprosesan Data Peribadi anda
 • Hak pembetulan — Anda berhak untuk membetulkan sebarang ketidaktepatan tentang Data Peribadi anda
 • Hak pemadaman — Anda berhak untuk memadamkan Data Peribadi anda (hak ini adalah terhad pada data yang menurut undang-undang dan peraturan hanya boleh diproses dengan persetujuan anda, jika anda menarik balik persetujuan anda untuk pemprosesan)
 • Hak untuk sekatan pemprosesan data — Anda berhak untuk menyekat pemprosesan Data Peribadi anda (semasa tempoh sebarang siasatan untuk menghormati permintaan anda, akses Data Peribadi anda oleh Cint akan dihadkan)
 • Hak untuk mudah alih data — Anda berhak untuk memindahkan Data Peribadi anda kepada pihak lain (hak ini adalah terhad pada data yang anda berikan)

Jika anda mahu menggunakan mana-mana hak anda, anda boleh menghubungi kami dengan permintaan tersebut menggunakan

butiran perhubungan yang diberikan dalam bahagian “HUBUNGI KAMI” di bawah.

Setelah menerima permintaan daripada individu, Cint akan cuba memberikan maklumat yang diminta dalam masa 30 hari, dengan syarat permintaan tersebut boleh dijawab dengan sewajarnya pada masa itu. Jika lebih banyak masa diperlukan, Cint akan memaklumkan anda dalam masa tiga puluh hari.

Walau bagaimanapun, dalam situasi tertentu, Cint mungkin tidak dapat menyediakan akses ke sesetengah Data Peribadi. Ini boleh berlaku apabila:

 • memberikan akses ke Data Peribadi mungkin akan mendedahkan Data Peribadi tentang pihak ketiga;
 • mendedahkan maklumat akan mendedahkan maklumat komersial sulit; atau
 • maklumat telah dikumpulkan bagi tujuan siasatan undang-undang.

Jika Cint menolak permintaan individu untuk mengakses Data Peribadi mereka, Cint akan menasihati individu tersebut tentang sebab penolakan tersebut.

BAGAIMANAKAH SAYA BOLEH MEMILIH KELUAR?
Keputusan anda untuk menyertai tinjauan atau program penyelidikan pasaran lain, menjawab mana-mana soalan tinjauan khusus atau memberikan Data Peribadi, termasuk Data Peribadi Sensitif, akan sentiasa dihormati.

Anda boleh memilih sama ada menyertai atau tidak menyertai tinjauan tertentu atau program penyelidikan pasaran lain, enggan menjawab soalan tertentu atau menghentikan penyertaan pada bila-bila masa. Walau bagaimanapun, kegagalan untuk memberikan maklumat tertentu atau mengambil bahagian sepenuhnya dalam tinjauan tertentu boleh menghalang anda daripada menerima pampasan insentif atau penyertaan dalam kajian penyelidikan tertentu pada masa akan datang. Untuk maklumat lanjut tentang insentif, sila rujuk Terma dan Syarat Cint dengan mengklik di sini.

Ahli Panel bagi panel salah satu Pemilik Panel kami yang tidak lagi mahu menyertai tinjauan, program penyelidikan pasaran lain atau tertakluk pada penggunaan teknologi automatik atau aktiviti lain, termasuk kuki, boleh memilih keluar dengan melawat halaman Tetapan Privasi daripada portal ahli untuk panel yang anda miliki. Halaman Tetapan Privasi juga boleh dicapai dengan mengklik pada pautan pilih keluar pada jemputan tinjauan. Akhirnya, Ahli Panel dan Peserta boleh menghubungi kami dengan menggunakan butiran perhubungan yang disediakan dalam bahagian “HUBUNGI KAMI” di bawah.

DASAR ANTARA SEMPADAN
Cint menyimpan data dalam Kesatuan Eropah (EU) dan Kawasan Ekonomi Eropah (EEA). Walau bagaimanapun, sebagai organisasi global, syarikat gabungan Cint atau penyedia perkhidmatan bukan gabungan boleh mengumpul, memproses, menyimpan atau memindahkan Data Peribadi anda di luar negara asal anda.

(EU) dan Kawasan Ekonomi Eropah (EEA):

Entiti undang-undang Cint di luar EU dan EEA telah memeterai perjanjian perlindungan data dalam syarikat menggunakan klausa kontrak standard yang disediakan oleh Suruhanjaya Eropah. Cint mempunyai kontrak dengan penyedia perkhidmatan dan penyedia perniagaan lain yang memerlukan pihak yang berkontrak untuk menghormati kerahsiaan Data Peribadi Anda dan untuk mengendalikan Data Peribadi Eropah menurut undang-undang perlindungan data Eropah yang berkenaan.

Persekutuan Rusia:

Selaras dengan undang-undang perlindungan data Persekutuan Rusia, Cint mengumpul, memproses dan menyimpan Data Peribadi warganegara Persekutuan Rusia dalam Persekutuan Rusia dan hanya kemudiannya memindahkan data tersebut kepada EU atau EEA.

PAUTAN KE LAMAN WEB PIHAK KETIGA
Notis Privasi ini digunakan semata-mata untuk tinjauan kami dan program penyelidikan pasaran lain, dan bukan pada sebarang produk atau perkhidmatan lain. Tinjauan kami atau program penyelidikan pasaran lain mungkin mengandungi pautan ke beberapa laman web pihak ketiga yang Cint percaya mungkin menawarkan maklumat yang berguna. Dasar dan prosedur Cint yang dihuraikan di sini tidak terpakai pada laman web tersebut. Cint mengesyorkan agar anda membaca dengan teliti notis privasi atau dasar setiap laman yang anda lawati untuk maklumat mengenai privasi, keselamatan, pengumpulan data dan dasar pengedarannya. Dengan menyertai mana-mana tinjauan kami atau program penyelidikan pasaran lain atau mana-mana laman web kami berikutan perubahan sebarang Notis Privasi, anda bebas dan secara khususnya memberikan kami persetujuan anda untuk mengumpul, menggunakan, memindahkan dan mendedahkan Maklumat Peribadi anda dengan cara yang dinyatakan dalam Notis Privasi semasa pada waktu tersebut.

HUBUNGI KAMI
Cint sangat menghargai pandangan dan maklum balas anda. Jika anda ingin menyemak semula, membetulkan atau memadamkan Data Peribadi anda atau mempunyai soalan, komen atau cadangan, atau jika anda ingin memilih keluar daripada tinjauan kami atau program penyelidikan pasaran lain atau mempunyai soalan tentang Data Peribadi anda, sila hubungi kami:

Melalui e-mel di: privacy@cint.com

Atau melalui mel pos di:

Cint AB
Luntmakargatan 18, 1tr
111 37 Stockholm, Sweden

PERHATIAN: Pegawai Pematuhan Privasi