Participant privacy notice (SK)

Oznámenie o ochrane súkromia pre účastníkov výskumu spoločnosti Cint

Dátum účinnosti: 28. február 2018
Posledná úprava: 28. február 2018

Toto Oznámenie o ochrane súkromia definuje, ako spoločnosť Cint AB („Cint“) používa (zhromažďuje, ukladá, používa, zverejňuje a inak používa) vaše Osobné údaje („Osobné údaje“, ktoré môžu byť označované aj ako Informácie umožňujúce identifikáciu osôb, respektíve „PII“) a ďalšie informácie opísané v tomto Oznámení o ochrane súkromia, či už ste Člen pracovnej skupiny („Člen pracovnej skupiny“) patriaci do jednej z pracovných skupín vlastnených našimi Vlastníkmi pracovných skupín („Vlastníci pracovných skupín“) alebo Účastník („Účastník“) nasmerovaný na prieskum alebo iný program prieskumu trhu jedným z našich Klientov („Klienti“) alebo Partnerov („Partneri“). Vaša účasť sa môže riadiť tiež oznámením o ochrane súkromia našich Vlastníkov pracovných skupín.

Spoločnosť Cint sídli v EÚ a informácie v tomto Oznámení o ochrane súkromia sa zakladajú na Všeobecnom nariadení o ochrane údajov Európskej únie (2016/679) známom aj pod skratkou GDPR, ktoré poskytuje vysoký štandard v súvislosti s ochranou osobných údajov. V závislosti od toho, kde žijete, sa však môžu uplatňovať aj ďalšie zákony a nariadenia týkajúce sa ochrany súkromia. Toto Oznámenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na obyvateľov všetkých krajín sveta.

Spoločnosť Cint stanoví a bude uchovávať firemné postupy, ktoré sú v súlade s týmto Oznámením o ochrane súkromia, a zabezpečí aj súlad svojich spriaznených firiem s týmto Oznámením.

KTO JE CINT?
Cint poskytuje globálnu platformu pre online výskum a štatistiky, ktorá spája Vlastníkov pracovných skupín s prieskumníkmi trhu, značkami a Členmi pracovných skupín a Účastníkmi prieskumu so zámerom zdieľania názorov spotrebiteľov a ich údajov. Spoločnosť má centrálu v švédskom Štokholme a pobočky vo veľkých mestách v Európe, Severnej Amerike a regióne Ázie a Pacifiku.

Jednotlivci sa zúčastňujú prieskumu trhu na platforme Cint buď prostredníctvom členstva v pracovnej skupine jedného z našich Vlastníkov pracovných skupín, alebo prostredníctvom jedného z našich Partnerov, ktorí smeruje Účastníkov na prieskum alebo do iného programu prieskumu trhu. Členovia pracovnej skupiny a Účastníci sa zúčastňujú prieskumov alebo programov prieskumu trhu pre príležitosť získať a uplatniť si odmeny a motivácie za svoju účasť.

Vlastníci pracovných skupín a Partneri spoločnosti Cint, ktorí smerujú účastníkov na prieskumy alebo do programov prieskumov trhu, sú Prevádzkovateľmi údajov, ktorí rozhodujú o účele a spôsobe spracovania Osobných údajov. Spoločnosť Cint spracuje vaše Osobné údaje iba ako Spracovateľ údajov, a to na žiadosť Prevádzkovateľa údajov.

Vaše Osobné údaje môžu byť použité na niekoľko účelov, ktoré sú vysvetlené nižšie, kde ich uvádzame spolu s príkladmi kategórií Osobných informácií pre každý účel. Konkrétne podrobnosti použitia Osobných informácií môžu byť špecifikované tiež ďalej v rámci prieskumu alebo programu prieskumu trhu. Ak máte záujem získať ďalšie informácie, kedykoľvek nás môžete kontaktovať tak, ako je to opísané v sekcii KONTAKTUJTE NÁS nižšie.

CINT CHRÁNI VAŠE SÚKROMIE
Registrácia a účasť v pracovnej skupine vlastnenej jedným z našich Vlastníkov pracovných skupín sa riadi Zmluvnými podmienkami Cint. Zmluvné podmienky Cint nájdete tu.

Vaša účasť na prieskume alebo inom programe prieskumu trhu je celkom dobrovoľná a použitie vašich Osobných údajov spoločnosťou Cint prebieha s vaším súhlasom. Prieskumy a ostatné programy prieskumu trhu sú spravované Klientmi, Partnermi alebo tretími stranami spoločnosti Cint a údaje zhromaždené v súvislosti s týmito prieskumami a ostatnými programami prieskumu trhu sa neriadia týmito Oznámením o ochrane súkromia.

Spoločnosť Cint sa zaväzuje k ochrane súkromia osobných údajov. Cint sa snaží zabezpečiť súlad svojich postupov v oblasti osobných údajov s platnými zákonmi, nariadeniami a predpismi a predpismi noriem na príslušných trhoch a tiež súlad s názormi asociácií anketových prieskumov vrátane okrem iného organizácií ESOMAR (www.esomar.org) a Insights Association (www.insightsassociation.org).

AKO SÚ ZHROMAŽĎOVANÉ VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE?
Vaše Osobné údaje budú vždy zhromažďované férovými a zákonnými spôsobmi na konkrétne účely. Cint môže napríklad zhromaždiť vaše Osobné údaje, keď sa zaregistrujete v pracovnej skupine našich Vlastníkov pracovných skupín alebo sa v nej zúčastňuje, keď dokončíte prieskum, keď sa zúčastníte iného programu prieskumu trhu alebo prostredníctvom automatických systémov či iných spôsobov, ako sú uvedené v sekcii AKÉ INFORMÁCIE SÚ ZHROMAŽĎOVANÉ AUTOMATIZOVANÝMI TECHNOLÓGIAMI? nižšie.

Cint zhromažďuje Osobné údaje iba na účely prieskumu trhu.

AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SA ZHROMAŽĎUJÚ A SPRACÚVAJÚ?
Osobné údaje, ktoré sa spracúvajú, môžu zahŕňať vaše meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu, dátum narodenia a ostatné podobné informácie. Cint môže zhromažďovať Osobné informácie priamo od vás, keď ich spoločnosti Cint poskytnete dobrovoľne, prípadne môže Cint získať Osobné údaje od svojich Vlastníkov pracovných skupín, Klientov alebo firiem na prieskum trhu, ktoré získali súhlas Účastníka. V prípade Členov pracovných skupín, ktorí sú členmi pracovnej skupiny jedného z našich Vlastníkov pracovných skupín, bude Cint zhromažďovať údaje v súlade s ich pokynmi.

Cint môže získať tiež Osobné údaje z databázy vlastníkov, ktorí nás ubezpečili, že ich databázy pozostávajú iba z jednotlivcov, ktorí vyjadrili súhlas a zdieľali svoje Osobné údaje. Cint môže tiež zhromažďovať a používať Osobné údaje získané z verejne dostupných zdrojov, ako sú napríklad zoznamy telefónnych čísel.

Cint môže príležitostne zhromažďovať Citlivé osobné údaje, ktoré môžu v závislosti od krajiny, v ktorej žijete, zahŕňať rasový alebo etnický pôvod, zdravotné záznamy, finančné informácie, politické názory a náboženské alebo filozofické presvedčenie. Ak Cint zhromaždí vaše Citlivé osobné údaje, vždy predtým získa váš výslovný súhlas.

Môžete tiež odoslať, nahrať alebo preniesť obsah alebo materiál vrátane fotiek, videí a/alebo akéhokoľvek iného podobného alebo súvisiaceho obsahu či materiálu, ktorý môže obsahovať vaše Osobné údaje, napríklad pri účasti na prieskume alebo iných programoch prieskumu trhu. Takéto Osobné údaje môžu byť použité a zverejnené tak, ako je to popísané v tomto Oznámení o ochrane súkromia, a nesmú zahŕňať audio, video, obrázky ani podobizeň nikoho iného okrem vás.

AKO SA OSOBNÉ ÚDAJE ZHROMAŽĎUJÚ A SPRACÚVAJÚ?
Cint môže zhromažďovať a spracúvať vaše Osobné údaje z rôznych dôvodov vrátane:

 • umožnenia vašej účasti v pracovnej skupine jedného z našich Vlastníkov pracovných skupín;
 • získania profilovacích informácií o vás, ktoré spoločnosti Cint umožnia lepšie zacieliť konkrétne prieskumy a ostatné programy prieskumu trhu;
 • kontaktovania vás, aby sme vás pozvali zúčastniť sa na prieskumoch alebo ostatných programoch prieskumu trhu;
 • aktualizovania záznamov vašich Osobných údajov;
 • spravovania motivačných programov a splnenia vašich žiadostí o takéto motivácie;
 • umožnenia vám zúčastniť sa žrebovania (ak sú povolené);
 • odpovedania na akékoľvek správy alebo žiadosti, ktoré nám odošlete;
 • overenia vašich profilovacích informácií alebo odpovedí, ktoré ste poskytli na prieskum alebo iný program prieskumu trhu;
 • poskytovania služieb a podpory;
 • zachytenia akýchkoľvek porušení našich Zmluvných podmienok a zabránenia im;
 • preskúmania akejkoľvek podozrivej podvodnej činnosti alebo porušenia práv inej strany;
 • odpovedania na náležite autorizované žiadosti o informácie od vládnych úradov alebo v prípadoch vyžadovaných zákonom;
 • v súvislosti s predajom, priradením alebo iným prenosom nášho podnikania, pričom v takomto prípade spoločnosť Cint vynaloží komerčne opodstatnené úsilie na zabezpečenie toho, aby akýkoľvek takýto kupec súhlasil s tým, že Osobné údaje bude spracúvať v súlade s týmto Oznámením o ochrane súkromia; alebo
 • využitia, ktoré inak autorizujete vy.

Upozorňujeme, že príjem e-mailovej komunikácie môže byť požiadavkou vašej účasti v našich prieskumoch alebo iných programoch prieskumu trhu. Z prijímania týchto e-mailov sa môžete odhlásiť tak, že zrušíte odber našich prieskumov alebo iných programov prieskumu trhu.

Cint sa vždy ubezpečuje, že vaše Osobné údaje je povolené spracovať. Cint tak robí vo všeobecnosti získaním vášho súhlasu, hoci v obmedzenom počte prípadov môže Cint využiť na spracovanie Osobných údajov štatutárnu podmienku.

Ak sa uplatňuje štatutárna podmienka, ktorá umožňuje spoločnosti Cint spracovať vaše Osobné údaje, a vy svoj súhlas na spracovanie Osobných údajov odvoláte, nemusí to nevyhnutne znamenať, že Cint prestane vaše Osobné údaje spracúvať, pretože môže mať napríklad štatutárnu povinnosť v spracúvaní Osobných údajov na určité účely pokračovať (napr. na zachovanie kópií komerčných transakcií na minimálne sedem rokov).

AKÉ INFORMÁCIE SÚ ZHROMAŽĎOVANÉ AUTOMATIZOVANÝMI TECHNOLÓGIAMI?
Cint môže určité informácie zhromažďovať automaticky. V závislosti od krajiny, v ktorej žijete, môžu byť takéto informácie považované za Osobné údaje. Takéto informácie zahŕňajú okrem iného informácie o vašom zariadení a možnostiach zariadeniach vrátane okrem iného operačného systému zariadenia, ostatných aplikácií vo vašom zariadení, informácií súborov cookie, adresy IP, poskytovateľa siete zariadenia, typu zariadenia, časového pásma, stavu siete, typu prehliadača, identifikátora prehliadača, jedinečného identifikačného čísla zariadenia (napr. identifikátory pre analýzu alebo inzerciu), používateľského ID poskytovateľa siete (číslo jedinečne priradené vám od vášho sieťového poskytovateľa), adresy MAC, identifikátora mobilnej inzercie, polohy a ďalších informácií, ktoré môžu byť o samote alebo v kombinácii s inými informáciami použité na jedinečnú identifikáciu vášho zariadenia. Konkrétnu technológiu uvádzame nižšie:

Súbory cookie:

Súbor cookie je jednoducho malý textový súbor obsahujúci informácie o používateľovi, ktorý je webovou stránkou umiestnený do počítača alebo zariadenia na kontrolu prieskumu alebo iného programu prieskumu trhu a na účely zabránenia podvodom.

Cint môže používať tiež súbory cookie na sledovanie, značky a skripty na sledovanie určitých informácií o vás založených na vašej aktivite na webovej stránke alebo stránkach tretích strán. Spoločnosť Cint môže tieto informácie použiť, aby rozhodla, či ste videli online reklamu alebo promo akciu, ktorej výkonnosť sa Cint snaží vyhodnotiť pre svojich Klientov výskumu, prípadne či ste na ňu klikli alebo s ňou vykonali inú interakciu. Cint vás môže na základe vášho súhlasu tiež vybrať do prieskumu alebo iného programu prieskumu trhu, kde sa budú používať súbory cookie, aby ste sa stretli s konkrétnymi reklamami alebo promo akciami, skôr než absolvujete prieskum alebo iný program prieskumu trhu, na vyhodnotenie takýchto konkrétnych reklám alebo promo akcií.

Klienti alebo Partneri spoločnosti Cint môžu s vaším súhlasom tiež umiestňovať súbory cookie do vášho počítača alebo zariadenia a používať tieto súbory, značky a skripty na sledovanie určitých informácií o vašej aktivite na konkrétnych webových stránkach. Klienti alebo Partneri spoločnosti Cint môžu tieto informácie používať na rôzne aktivity prieskumu trhu.

Ak chcete, môžete sa rozhodnúť nesúhlasiť s používaním súborov cookie, prípadne sa rozhodnúť neprijímať súbory cookie tak, že upravíte nastavenia súkromia svojho prehliadača na odstraňovanie súborov cookie pri opustení webovej stránky alebo zatvorení prehliadača. Neposkytnutie súhlasu, odstránenie súborov cookie alebo blokovanie súborov cookie môže znamenať, že vás vylúčime z účasti na prieskumoch alebo iných programoch prieskumu trhu a môže tiež negatívne ovplyvniť váš dojem používateľa. Ak chcete získať informácie o tom, ako deaktivovať súbory cookie, prečítajte si sekciu s názvom AKO ODOBERIEM SÚHLAS?

Používanie súborov cookie spoločnosti Cint prebieha vždy s vaším súhlasom.

Ak chcete získať ďalšie informácie o súboroch cookie, ktoré používa spoločnosť Cint, kliknite tu.

Identifikátory mobilnej inzercie:

Identifikátor mobilnej inzercie je reťazec čísel a písmen, ktorý identifikuje smartfón alebo tablet jednotlivca. V systéme iOS sa identifikátor mobilnej inzercie označuje ako „Identity for Advertisers (identita pre inzerentov, skrátene aj IDFA alebo IFA). V systéme Android je identifikátorom mobilnej inzercie GPS ADID (alebo identifikátor služby Obchod Play pre Android). Cint môže zhromažďovať identifikátory mobilnej inzercie alebo ich získavať od Partnera. Cint môže používať identifikátory mobilnej inzercie v našich programoch prieskumu trhu alebo na zdieľanie vašich údajov s Klientmi alebo Partnermi. V prípade vášho súhlasu vás môže Cint vybrať tiež do prieskumu alebo programu prieskumu trhu, kde sa budú používať identifikátory mobilnej inzercie, aby ste sa stretli s konkrétnymi reklamami alebo promo akciami, skôr než absolvujete prieskum alebo iný program prieskumu trhu so zámerom vyhodnotenia takýchto konkrétnych reklám alebo promo akcií.

Cint bude zhromažďovať alebo získavať identifikátory mobilnej inzercie iba s vaším súhlasom.

Webové majáčiky:

Webový majáčik (známy aj ako značka, čistý súbor GIF alebo 1×1 pixel) pozostáva z malého reťazca kódu, ktorý je vložený na webovej stránke alebo v e-maile. Môže, no nemusí ísť o viditeľný grafický obrázok pridružený k webovému majáčiku, pričom obrázok je často navrhnutý tak, aby splynul s pozadím webovej stránky alebo e-mailu.

Cint môže používať webové majáčiky vo svojich e-mailových správach, aby mu pomohli rozhodnúť, či boli správy otvorené, a overiť akékoľvek prekliknutia na odkazy v e-maile alebo v reklame, prípadne výskume webovej stránky a zistiť tak, či Účastník videl reklamy alebo iný online obsah, ktorý Cint sleduje. Cint a naši autorizovaní zástupcovia môžu prepojiť Osobné údaje s webovými majáčikmi na účely prevádzky a výskumu.

Údaje o geo-lokácii:

Cint môže zhromažďovať z vášho počítača alebo zariadenia informácie o geo-lokácii. Cint môže použiť údaje o geo-lokácii na účely zabránenia podvodom a tiež účely prieskumu trhu vrátane okrem iného prieskumu inzercie alebo iných aktivít prieskumu trhu založených na sledovaní. Ak bude Cint zhromažďovať alebo používať vaše informácie týkajúce sa geo-lokácie, vyžiada si váš súhlas.

Digitálne odtlačky prstov:

Cint môže používať technológiu digitálnych odtlačkov prstov na zhromažďovanie určitých údajov o vás a/alebo vašom počítači či zariadení. Tieto údaje môžu zahŕňať Osobné údaje, ako sú napríklad adresa IP a tiež neosobné údaje, ako sú operačný systém počítača alebo číslo verzie prehliadača. Táto technológia vytvára jedinečný identifikátor počítača, ktorý môže byť použitý na prevenciu podvodov alebo na identifikovanie a sledovanie účasti na prieskumoch alebo iných programoch prieskumu trhu a obmedzenie účasti v súlade s požiadavkami konkrétneho prieskumu alebo iného programu prieskumu trhu.

Informácie zo sociálnych médií:

Môžeme vám ponúknuť príležitosť zúčastniť sa prieskumov a ďalších programov prieskumu trhu prostredníctvom platforiem sociálnych médií alebo s nimi. Ak sa rozhodnete zúčastniť sa prieskumov alebo iných programov prieskumu trhu prostredníctvom platforiem sociálnych médií alebo s nimi, Cint môže s vaším súhlasom zhromažďovať určité informácie týkajúce sa profilu uložené vo vašom účte platformy sociálneho média.

Súbory denníkov:

Cint počas účasti na prieskume a ostatných programoch prieskumu trhu automaticky zhromažďuje a ukladá určité informácie. Naše servery automaticky zaznamenávajú informácie, ktoré odosiela váš prehliadač vždy, keď navštívite webovú stránku. Tieto denníky servera môžu zahŕňať informácie, ako sú napríklad vaša webová žiadosť, adresa internetového protokolu, typ prehliadača, jazyk prehliadača, dátum a čas vašej žiadosti a jeden alebo viaceré súbory cookie, ktoré môžu jedinečne identifikovať váš prehliadač. Tieto informácie sa ako súčasť bežnej údržby pravidelne odstraňujú.

Informácie, ktoré Cint zhromažďuje od Tretích strán:

Cint môže získavať Osobné informácie, informácie o správaní a/alebo demografických údajoch od tretích strán vrátane okrem iného platforiem na správu dát, reklamných sietí, kancelárií informačných služieb, ostatných poskytovateľov prieskumu trhu a/alebo platforiem sociálnych médií. Cint môže použiť Osobné údaje, informácie o správaní a/alebo demografických údajoch získané od týchto tretích strán na rôzne účely vrátane okrem iného overovania údajov, dopĺňania údajov, vývoja marketingových štatistík a účelov identifikovania podvodov.

S KÝM ZDIEĽA CINT OSOBNÉ ÚDAJE?
Cint vaše Osobné údaje nesprístupní žiadnej tretej strane bez vášho súhlasu, pokiaľ to nebude vyžadované zákonom tak, ako je to ďalej uvedené nižšie.

Ak prieskum alebo iný program prieskumu trhu, prípadne iná aktivita zahŕňa Osobné údaje dostupné tretej strane, Cint bude zdieľať vaše Osobné údaje iba s vaším súhlasom. Ak sa zhromaždené údaje použijú na štatistické modelovanie na lepšie pochopenie trendov a preferencií v konkrétnych skupinách alebo publikách v rámci všeobecnej populácie, budú na účely prieskumu trhu použité iba obmedzené Osobné údaje a opäť iba s vaším súhlasom.

Cint môže zverejniť vaše Osobné údaje, profilovacie údaje alebo ostatné výskumné údaje tretím stranám za týchto okolností:

 • v súvislosti so službami prieskumu trhu (vrátane našich motivačných programov), našim zástupcom, zmluvným stranám alebo Partnerom, ktorí takéto služby uľahčujú, ale iba za predpokladu, že takéto strany majú obmedzené používane vašich osobných údajov akýmkoľvek iným spôsobom, než je poskytovanie služieb spoločnosti Cint;
 • so zástupcami, zmluvnými stranami alebo Partnermi spoločnosti Cint v súvislosti so službami, ktoré títo jednotlivci alebo entity vykonávajú pre spoločnosť Cint, prípadne s ňou. Títo zástupcovia, zmluvné strany alebo Partneri nesmú používať tieto informácie žiadnym iným spôsobom než na poskytovanie služieb spoločnosti Cint. Cint môže napríklad poskytnúť Osobné údaje zástupcom, zmluvným stranám alebo Partnerom na hostenie našich webových stránok prieskumu, na zhromažďovanie osobných údajov alebo na služby spracovania, prípadne na odoslanie vašich informácií, o ktoré ste požiadali, no tieto strany nesmú použiť vaše Osobné údaje na svoje vlastné účely nesúvisiace s prácou, ktorú vykonávajú pre nás;
 • s Klientmi spoločnosti Cint, no v týchto prípadoch budú vaše Osobné údaje zdieľané iba s Klientmi:
  i) s vaším súhlasom alebo ii) na povolené účely výskumu v súlade s usmerneniami organizácií Insights Association a ESOMAR.
 • v súvislosti so žiadosťou alebo požiadavkou akéhokoľvek právneho nároku verejných úradov na splnenie potrieb národnej bezpečnosti alebo vymáhania práva;
 • v súlade s požadovanými právnymi postupmi súvisiacimi s dotknutou stranou;
 • keď je spoločnosť Cint presvedčená, že zverejnenie je nevyhnutné alebo vhodné na zabránenie fyzickej škody alebo finančnej straty v súvislosti s podozrením z nelegálnej činnosti alebo skutočnej nelegálnej činnosti;
 • V súvislosti s predajom, nadobudnutím alebo iným prevodom spoločnosti Cint, pričom v takomto prípade bude Cint vyžadovať, aby príslušný kupec súhlasil, že bude s Osobnými údajmi zaobchádzať v súlade s týmto Oznámením o ochrane súkromia. V prípade, že by predaj, nadobudnutie alebo iný prenos spoločnosti nebol perspektívnym kupcom naplnený, Cint bude vyžadovať, aby tretia strana nepoužívala ani nezverejňovala Osobné údaje žiadnym spôsobom a celkom ich vymazala; alebo
 • využitia, ktoré inak autorizujete vy.

Cint môže viesť k licencovaniu určitých obmedzených Osobných údajov pre tretie strany (napr. sprostredkovatelia údajov, agregátori údajov atď.) na účely prieskumu trhu vrátane okrem iného

obmedzenie, licencovanie údajov na individuálnej úrovni a/alebo agregovanej úrovni (napr. nákup produktov a/alebo služieb, prípadne aktivita používania, údaje o návšteve webových stránok, história vyhľadávania na internete atď.) na vývoj štatistík o publiku a/alebo podobných modelov pre

účelov predaja takýchto informácií zákazníkom tretej strany na účely vykonávania analýzy a poskytovania marketingových prieskumov. Tieto informácie môžu byť zdieľané prostredníctvom súboru cookie (cookie ID), identifikátora mobilnej inzercie, e-mailovej adresy alebo iného spôsobu. Po vykonaní modelovania podobného publika alebo agregácii budú Osobné údaje odstránené.

Identifikačné informácie a informácie zhromaždené automatickými systémami môžu byť poskytnuté navyše aj tretím stranám vrátane okrem iného Klientov, Partnerov,

zástupcov a/alebo dodávateľov služieb na účely identifikovania respodentov na prieskumy s opätovným kontaktovaním alebo komunikáciu, rozpoznanie podvodov a/alebo ich prevenciu, priraďovanie v databáze, overovanie údajov, dopĺňanie údajov, kódovania, segmentovanie údajov a služby odmeňovania, motivácie a/alebo žrebovaní či promo akcií.

Cint môže udržiavať osobné údaje alebo informácie umožňujúce identifikáciu zariadenia na uspokojenie žiadostí a/alebo firemných požiadaviek spoločnosti Cint. Cint si môže napríklad uchovať e-mailové adresy Uchádzačov, ktorí odňali súhlas, aby sa spoločnosť Cint ubezpečila, že táto žiadosť bude dodržaná. Akékoľvek uchovanie Osobných údajov prebieha v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami.

Cint bude opäť zdieľať vaše osobné údaje iba s vaším súhlasom.

ZHROMAŽĎUJE CINT INFORMÁCIE OD DETÍ?
Cint vedome nezhromažďuje Osobné údaje od detí vo veku nižšom, než kedy sa vyžaduje súhlas rodiča. Ak spoločnosť Cint zistí, že neúmyselne zhromaždila Osobné informácie od dieťaťa vo veku nižšom, než kedy sa vyžaduje súhlas rodiča, takéto Osobné informácie zo svojej databázy odstráni.

AKÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA SPOLOČNOSŤ CINT IMPLEMENTOVALA, ABY ZAISTILA BEZPEČNOSŤ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?
Bezpečnosť Osobných údajov je pre nás veľmi dôležitá. Spoločnosť Cint preto zabezpečila opodstatnené technické, fyzické a správne bezpečnostné opatrenia na chránenie informácií, ktoré zhromažďuje. Autorizáciu na prístup k vašim informáciám majú iba zamestnanci, ktorí k nim potrebujú prístup na vykonávanie svojich povinností.

Napriek bezpečnostným opatreniam, ktoré Cint implementuje, pripomíname, že prenosy cez internet a/alebo mobilnú sieť nie sú celkom bezpečné, a Cint preto nezaručuje bezpečnosť online prenosov. Cint nenesie zodpovednosť za žiadne chyby spôsobené jednotlivcami pri odosielaní osobných informácií spoločnosti Cint.

ZACHOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV
Cint neuloží Osobné údaje na dlhšie, než je nevyhnutné na účely aktivity spracovania, prípadne ako to autorizujete vy. Toto obdobie sa môže zakladať tiež na zmluvných záväzkoch spoločnosti Cint alebo jedného z našich Vlastníkov pracovných skupín alebo Partnerov voči vám, príslušných obdobiach obmedzenia (na vytvorenie nárokov) alebo v súlade s platnými zákonmi.

VAŠE PRÁVA
Máte právo skontrolovať, opraviť alebo odstrániť svoje Osobné údaje v súlade s platnými zákonmi a nariadeniami. Konkrétne:

 • Právo na prístup — Máte právo získať potvrdenie a informácie o spracovaní vašich Osobných údajov
 • Právo na nápravu — Máte právo nechať si opraviť akékoľvek nepresnosti týkajúce sa vašich Osobných údajov
 • Právo na vymazanie — Máte právo nechať si svoje Osobné údaje odstrániť (toto právo je obmedzené na údaje, ktoré môžu byť v súlade so zákonom spracované iba s vaším súhlasom, ak odvoláte svoj súhlas na spracovanie)
 • Právo na obmedzenie spracovania údajov — Máte právo vyžadovať, aby spracovanie vašich Osobných údajov bolo obmedzené (počas priebehu akéhokoľvek vyšetrovania na splnenie vašej žiadosti bude prístup spoločnosti Cint k vaším Osobným údajom obmedzený)
 • Právo na prenos údajov — Máte právo nechať si svoje Osobné údaje preniesť inej strane (toto právo je obmedzené na údaje, ktoré ste poskytli vy)

Ak si chcete uplatniť svoje práva, môžete nás v súvislosti s týmito žiadosťami kontaktovať s použitím

kontaktných údajov uvedených v sekcii KONTAKTUJTE NÁS nižšie.

Po prijatí žiadosti od jednotlivca sa Cint pokúsi poskytnúť požadované informácie do 30 dní za predpokladu, že na žiadosť je možné v takomto časovom rámci rozumne odpovedať. Ak bude potrebného viac času, Cint vás na to do tridsiatich dní upozorní.

V určitých situáciách však spoločnosť Cint nemusí byť schopná poskytnúť prístup k niektorým Osobným údajom. Môže sa to stať, keď:

 • poskytnutie prístupu k Osobným údajom by pravdepodobne odhalilo Osobné údaje o tretej strane;
 • zverejnenie informácií by odhalilo dôverné komerčné informácie; alebo
 • informácie boli zhromaždené na účely zákonného vyšetrovania.

Ak spoločnosť Cint odmietne žiadosť jednotlivca o prístup k jeho Osobným údajom, bude jednotlivca informovať o dôvode tohto odmietnutia.

AKO ODOBERIEM SÚHLAS?
Vaše rozhodnutie zúčastniť sa prieskumu alebo iného programu prieskumu trhu, odpovedať na konkrétnu otázku v prieskume alebo poskytnúť Osobné údaje vrátane Citlivých osobných údajov bude vždy rešpektované.

Môžete sa rozhodnúť, či sa chcete zúčastniť konkrétneho prieskumu alebo iného programu prieskumu trhu, odmietnuť zodpovedať určité konkrétne otázky alebo účasť kedykoľvek ukončiť. Ak však neposkytnete určité informácie alebo sa plnohodnotne nezúčastníte konkrétneho prieskumu, nemusíte mať nárok na získanie motivačnej kompenzácie alebo môže dôjsť k zamietnutiu účasti na určitých budúcich výskumných štúdiách. Ak chcete získať ďalšie informácie o motiváciách, prečítajte si zmluvné podmienky spoločnosti Cint. Nájdete ich po kliknutí tu.

Členovia pracovných skupín v prípade pracovnej skupiny jedného z našich Vlastníkov pracovných skupín, ktorý sa už prieskumov alebo iných programov na prieskumu trhu zúčastňovať nechcú, prípadne nechcú byť predmetom používania automatizovaných technológií alebo iných aktivít vrátane súborov cookie, môžu odobrať súhlas tak, že prejdú na stránku Nastavenia ochrany súkromia portálu člena v pracovnej skupine, do ktorej patria. Stránka Nastavenia ochrany súkromia je prístupná tiež po kliknutí na odkazy odobratia súhlasu v pozvánkach na zúčastnenie sa prieskumu. Členovia pracovných skupín a Účastníci nás môžu kontaktovať aj použitím kontaktných údajov uvedených v sekcii KONTAKTUJTE NÁS nižšie.

CEZHRANIČNÉ PRAVIDLÁ
Cint ukladá údaje v Európskej únii (EÚ) a Európskom hospodárskom priestore (EHP). Ako globálna organizácia však môže mať Cint spriaznenú spoločnosť alebo nespriazneného poskytovateľa služieb, ktorý môže zhromažďovať, spracúvať, ukladať alebo prenášať vaše Osobné údaje mimo krajiny pôvodu.

EÚ a Európsky hospodársky priestor (EHP):

Právnické osoby spoločnosti Cint mimo EÚ a EHP vstúpili do zmlúv na ochranu údajov v rámci spoločnosti s použitím štandardných zmluvných dojednaní pripravených Európskou komisiou. Cint má tiež platné zmluvy s poskytovateľmi služieb a ostatnými firemnými poskytovateľmi, ktoré si vyžadujú, aby zmluvné strany rešpektovali dôvernosť vašich Osobných údajov a zaobchádzali s Európskymi osobnými údajmi v súlade s platnými európskymi zákonmi o ochrane údajov.

Ruská federácia:

V súlade so zákonmi Ruskej federácie Cint zhromažďuje, spracúva a ukladá Osobné údaje občanov Ruskej federácie v Ruskej federácii a až následne prenáša tieto údaje do EÚ alebo EHP.

ODKAZY NA WEBOVÉ STRÁNKY TRETÍCH STRÁN
Toto oznámenie o ochrane súkromia sa vzťahuje výlučne na naše prieskumy a programy prieskumu trhu a na žiadne ostatné produkty či služby. Naše prieskumy a programy prieskumu trhu môžu obsahovať odkazy na viaceré webové stránky tretích strán, o ktorých sa Cint domnieva, že môžu poskytovať užitočné informácie. Pravidlá a postupy, ktoré tu Cint opisuje, sa nevzťahujú na tieto webové stránky. Cint vám odporúča, aby ste si dôkladne prečítali ich oznámenia o ochrane osobných údajov a pravidlá týkajúce sa ochrany súkromia, zabezpečenia, zhromažďovania údajov a ich šírenia. Účasťou na akýchkoľvek prieskumoch alebo iných programoch prieskumu trhu, prípadne akýchkoľvek našich webových stránkach po zmene Oznámenia o ochrane súkromia slobodne a jednoznačne vyjadrujete, že nám poskytujete súhlas na zhromažďovanie, používanie, prenos a zverejnenie vašich Osobných informácií spôsobmi uvedenými v takomto v príslušnej dobe aktuálnom Oznámení o ochrane súkromia.

KONTAKTUJTE NÁS
Cint si veľmi váži váš názor a vašu spätnú väzbu. Ak chcete skontrolovať, opraviť alebo odstrániť svoje Osobné údaje alebo máte otázky, komentáre, respektíve návrhy, prípadne chcete odobrať svoj súhlas na účasť v prieskumoch alebo iných programoch prieskumu trhu, respektíve máte otázky o svojich Osobných údajoch, kontaktujte nás:

E-mailom na: privacy@cint.com

Alebo poštou na:

Cint AB
Luntmakargatan 18, 1tr
111 37 Štokholm, Švédsko

POZOR: Zástupca pre zabezpečenie súladu v oblasti ochrany súkromia